Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

140/2006 Sb. znění účinné od 1. 7. 2006

140

 

ZÁKON

ze dne 14. března 2006,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna rozpočtových pravidel (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 546/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č․ 4e zní:

k)

přehled závazků státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv4e).

__________

4e)

§ 16 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).“.

 

2.

V § 4 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta „U závazků státu vyplývajících ze schválených koncesních smluv podle odstavce 1 písm. k) odpovídá období střednědobého výhledu době trvání závazku.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím

vystupování v právních vztazích (čl. 2)

Čl. II

V § 12 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 41/2004 Sb., se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Při sjednávání koncesní smlouvy podle zvláštního právního předpisu18a) se věta první a věta druhá nepoužijí.“.

Poznámka pod čarou č. 18a zní:

__________

18a)

Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon).“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů (čl. 3)

Čl. III

V § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odstavec 2 zní:

(2) Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.