Čekejte, prosím...
A A A
205/2006 Sb. znění účinné od 17. 5. 2006

N(15.6.2006, 90/1995 Sb.): Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti dnem 15. června 2006.

205

 

ZÁKON

ze dne 13. dubna 2006,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 167/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 32 se za slova „rozpočtový výbor“ vkládají slova „ , kontrolní výbor“.

2.

V § 70 odst. 4 se věta první nahrazuje větou„ K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem9), je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.“.

3.

Za § 100 se vkládá nový § 100a, který včetně nadpisu zní:

§ 100a

Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu

nebo válečného stavu

 

(1) Požádá-li vláda za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, aby vládní návrh zákona byl Parlamentem projednán ve zkráceném jednání, přikáže předseda Sněmovny návrh zákona neprodleně jednomu z výborů a současně stanoví nepřekročitelnou lhůtu, do které mu má výbor předložit usnesení se stanoviskem k věci.

(2) Výbor v usnesení navrhne, zda se má konat o návrhu zákona obecná rozprava a o kterých částech se povede rozprava podrobná.

(3) K projednání návrhu zákona svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi Sněmovny; koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu zákona přednostně na její pořad․ Ustanovení § 51 odst. 6, § 53, § 54 odst. 4 věty druhá až osmá, § 54 odst. 6 a 7, § 59 odst. 1 a 2, § 60, § 93 odst. 2 věta druhá, § 94 odst. 2 a 3, § 95 odst. 1, ustanovení o lhůtě 24 hodin uvedené v § 57 odst. 1 a § 92 odst. 2, ustanovení o vyčlenění doby jednání podle § 95a, § 111 odst. 1 a § 112 odst. 4 a ustanovení o lhůtě deseti dnů uvedené v § 89 a § 97 odst. 3 a 4 se při zkráceném jednání nepoužijí.

(4) Ustanovení § 90 a 91 o prvém čtení návrhu zákona se při zkráceném jednání nepoužijí. Sněmovna může rozhodnout, že od obecné rozpravy ve druhém čtení návrhu zákona upouští, a omezit řečnickou dobu v rozpravách ve zkráceném jednání až na 5 minut. Třetí čtení návrhu zákona může následovat bezprostředně po čtení druhém. Podání návrhu na opakování druhého čtení není přípustné. Poslanec může v obecné nebo podrobné rozpravě ve druhém čtení návrhu zákona vystoupit nejvýše dvakrát a v rozpravě ve třetím čtení nejvýše jednou.

(5) Sněmovna projedná návrh zákona ve zkráceném jednání i tehdy, když jí určený výbor nepředloží ve stanovené lhůtě usnesení podle odstavce 1; v takovém případě určí zpravodaje předseda Sněmovny.

(6) Sněmovna se o návrhu zákona usnese do 72 hodin od jeho podání.

(7) Ve zkráceném jednání podle odstavců 1 až 6 nelze projednat návrh ústavního zákona.“.

4.

Za část patnáctou A se vkládá nová část patnáctá B, která včetně nadpisu zní:

ČÁST PATNÁCTÁ B

ZKRÁCENÉ JEDNÁNÍ

VE VĚCECH BEZPEČNOSTI REPUBLIKY

 

§ 109d

 

(1) Je-li Sněmovně předložen návrh na

a)

vyhlášení válečného stavu,

b)

vyhlášení stavu ohrožení státu,

c)

vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu,

d)

zrušení nouzového stavu před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen,

e)

vyslovení souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, anebo na rozhodnutí o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,

rozhodne o něm ve zkráceném jednání.

(2) K projednání návrhu podle odstavce 1 svolá předseda Sněmovny neprodleně schůzi Sněmovny; koná-li se již schůze Sněmovny, zařadí se projednávání návrhu přednostně na její pořad. Ustanovení § 51 odst. 6, § 53, § 54 odst. 4 věty druhá až osmá, § 54 odst. 6 a 7, § 59 odst. 1 a 2, § 60, ustanovení o lhůtě 24 hodin uvedené v § 57 odst. 1 a ustanovení o vyčlenění doby jednání podle § 95a, § 111 odst. 1 a § 112 odst. 4 se při zkráceném jednání nepoužijí.

(3) Při zkráceném jednání o návrzích podle odstavce 1 se projednávání ve výborech nekoná. V rozpravě ve zkráceném jednání může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na 5 minut.“.

5.

V příloze č. 2 v čl. 3 bodě 5 se věta druhá nahrazuje větami „Zkontroluje též, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů pro jednotlivé volby. Hlasovací lístky pro jednotlivé volby mají odlišné barvy. Volební komise dále zkontroluje, zda jsou hlasovací lístky pro jednotlivé volby opatřeny otiskem razítka Poslanecké sněmovny a parafami dvou ověřovatelů volební komise.“.

6.

V příloze č. 2 v čl. 3 se na konci bodu 6 doplňuje věta „Ve spodní části hlasovacího lístku se uvede počet kandidátů, který je možno volit.“.

7.

V příloze č. 2 v čl. 4 se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , a nominace na své kandidáty předkládají volební komisi“.

8.

V příloze č. 2 v čl. 4 se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , které jí předloží poslanecké kluby“.

9.

V příloze č. 2 v čl. 6 se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ , v ostatních případech předkládají návrhy poslanecké kluby“.

10.

V příloze č. 2 v čl. 6 bodě 6 se věta druhá nahrazuje větami „Zkontroluje též, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů pro jednotlivé volby. Hlasovací lístky pro jednotlivé volby mají odlišné barvy. Volební komise dále zkontroluje, zda jsou hlasovací lístky pro jednotlivé volby opatřeny otiskem razítka Poslanecké sněmovny a parafami dvou ověřovatelů volební komise.“.

11.

V příloze č. 2 v čl. 6 se na konci bodu 7 doplňuje věta „Ve spodní části hlasovacího lístku se uvede počet kandidátů, který je možno volit.“.

12.

V příloze č. 2 v čl. 6 bod 22 zní:

22.

Při volbě podle zvláštních předpisů veřejným hlasováním se postupuje obdobně podle čl. 5 bodů 14 až 20.“.

13.

V příloze č. 2 v čl. 6 se bod 23 zrušuje.

14.

V příloze č. 2 v čl. 7 se bod 3 zrušuje.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 1, které nabývá účinnosti dnem 15. června 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.