Čekejte, prosím...
A A A
21/2006 Sb. znění účinné od 21. 11. 2019 do 31. 1. 2022

Ustanovení § 30 nabylo účinnosti dnem vyhlášení zákona.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 279/2019 Sb.

21.11.2019

 

zákonem č. 15/2015 Sb.

1.1.2016

 

zákonem č. 167/2012 Sb.

1.7.2012

 

Více...

21

 

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2005

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

(zákon o ověřování)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Výkon státní správy (§ 1-22)

§ 1

(1)

Působnost na úseku ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) podle tohoto zákona vykonávají

a)

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“),

b)

krajské úřady,

c)

obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

d)

obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis (dále jen „obecní úřad“),

e)

újezdní úřady1,

f)

držitel poštovní licence,

g)

Hospodářská komora České republiky.

(2)

Působnost stanovená krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona, je výkonem přenesené působnosti.

§ 2

[Ministerstvo]

Ministerstvo

a)

vede vzory otisků úředních razítek2 krajů a podpisové vzory úředníků územních samosprávných celků3 (dále jen „úředník“) provádějících vidimaci a legalizaci u krajských úřadů včetně jejich změn, jakož i vzory otisků úředních razítek držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky a podpisové vzory zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci včetně jejich změn,

b)

provádí zkoušky úředníků zařazených do krajského úřadu (§ 14 odst. 2) a zaměstnanců držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky provádějících vidimaci a legalizaci (§ 14a odst. 2).

§ 3

Krajský úřad

a)

provádí vidimaci a legalizaci,

b)

vede evidenci vidimací a legalizací,

c)

vede vzory otisků úředních razítek obcí s rozšířenou působností a podpisové vzory úředníků provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně jejich změn,

d)

provádí zkoušky úředníků zařazených do obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 14 odst. 2).

§ 4

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)

provádí vidimaci a legalizaci,

b)

vede evidenci vidimací a legalizací,

c)

vede vzory otisků úředních razítek obcí a újezdních úřadů a podpisové vzory

1.

úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů,

2.

zaměstnanců zařazených do újezdních úřadů provádějících vidimaci a legalizaci u újezdních úřadů

včetně jejich změn,

d)

provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů (§ 14 odst. 2).

§ 5

Obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky

a)

provádí vidimaci a legalizaci a

b)

vede evidenci vidimací a legalizací.

Vidimace

§ 6

(1)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou.

(2)

Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy. Krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence ani Hospodářská komora České republiky (dále jen „úřad“) za obsah vidimované listiny neodpovídá.

(3)

Vidimace se provádí na žádost. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady, není-li dále stanoveno jinak.

§ 7

(1)

Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

(2)

Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text na ní nemohl být po provedené vidimaci doplňován.

(3)

Způsob označení vidimované listiny stanoví prováděcí právní předpis.

§ 8

Ověřovací doložka obsahuje

a)

označení úřadu,

b)

pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,

c)

údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž byla pořízena, a zda tato listina je

1.

prvopisem,

2.

již ověřenou vidimovanou listinou,

3.

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15,

4.

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu4, nebo

5.

stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu5,

a z kolika stran se skládá,

d)

údaj o tom, z kolika stran se skládá vidimovaná listina,

e)

údaj o tom, zda je vidimovaná listina opisem úplným nebo částečným nebo zda jde o kopii úplnou nebo částečnou,

f)

údaj o tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek,

g)

datum provedení vidimace,

h)

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis úředníka, starosty anebo místostarosty, zaměstnance zařazeného do újezdního úřadu, zaměstnance držitele poštovní licence nebo zaměstnance Hospodářské komory České republiky (dále jen „ověřující osoba“), který vidimaci provedl.

§ 9

Vidimace se neprovede

a)

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b)

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6 nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c)

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d)

je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),

e)

je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

f)

jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g)

jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h)

není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

1.

prvopis,

2.

již ověřenou vidimovanou listinu,

3.

listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15,

4.

opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5.

stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu5.

Legalizace

§ 10

(1)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

(2)

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

(3)

Legalizace se provádí na žádost.

(4)

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků.

(5)

Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

§ 11

(1)

Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

(2)

Je-li legalizován podpis žadatele na listině, která je nedílnou součástí souboru listin, jednotlivé listy se pevně spojí do svazku.

(3)

Způsob spojení listin podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 12

Ověřovací doložka obsahuje

a)

označení úřadu,

b)

pořadové číslo, pod kterým je legalizace zapsána v ověřovací knize,

c)

jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození žadatele, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4,

d)

adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa pobytu na území České republiky anebo adresu bydliště mimo území České republiky žadatele, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, je-li v předloženém dokladu uvedena; pokud předložený doklad tento údaj neobsahuje, zapíše se údaj na základě ústního prohlášení žadatele, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4,

e)

označení dokladu, na jehož základě byly údaje podle písmene c) a d) zjištěny,

f)

údaj o tom, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, nebo že podpis na listině uznal za vlastní,

g)

datum provedení legalizace,

h)

jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která legalizaci provedla.

§ 13

Legalizace se neprovede,

a)

jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b)

jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text,

c)

nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,

d)

nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

e)

jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána, a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6 nebo slovenského,

f)

jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

g)

jde-li o legalizaci elektronického podpisu16, nebo

h)

jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Společná ustanovení

§ 14

(1)

Vidimaci a legalizaci u krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu provádí úředník, který

a)

prokázal zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správních činností při správě matrik a státního občanství7, nebo

b)

prokázal odbornou způsobilost matrikáře podle zvláštního právního předpisu8, nebo

c)

složil zkoušku podle tohoto zákona.

(2)

Obsahem zkoušky podle odstavce 1 písm. c) je ústní a praktické ověření znalostí právních předpisů týkajících se oblasti vidimace a legalizace, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti jejich aplikace.

(3)

Složení zkoušky podle odstavce 1 písm. c) se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky vydaným ministerstvem, krajským úřadem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Vzor osvědčení stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Prováděním zkoušky úředníků lze pověřit jen úředníka, který splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a). Na zaměstnance ministerstva pověřené prováděním zkoušky se věta první nepoužije.

(5)

Neuspěl-li úředník při zkoušce podle odstavce 2, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž úředník neuspěl.

§ 14a

(1)

Vidimaci a legalizaci provádí u držitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky zaměstnanec, který složil zkoušku.

(2)

Obsahem zkoušky je ústní ověření znalostí právních předpisů týkajících se oblasti vidimace a legalizace, vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti jejich aplikace.

(3)

Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky vydaným ministerstvem podle § 14 odst. 3.

(4)

Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je možno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níž zaměstnanec neuspěl.

§ 15

(1)

Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech úřadu. Na jiném vhodném místě ve správním obvodu krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, obecního úřadu a újezdního úřadu lze provést vidimaci a legalizaci jen ze závažných důvodů.

(2)

Ověřovací doložka má formu otisku razítka, anebo může být vyhotovena na samostatném listu, na listině nebo přelepce za pomoci výpočetní techniky.

(3)

Vzor ověřovací doložky, způsob jejího vyznačení na listině, způsob provádění oprav v ověřovací doložce a způsob jejího spojení s listinou stanoví prováděcí právní předpis.

§ 16

(1)

Evidence vidimací a legalizací se vede ve svázané ověřovací knize s tiskopisy očíslovanými v souvislé řadě (dále jen „ověřovací kniha“). Součástí ověřovací knihy je úvodní list a list podpisových vzorů ověřujících osob provádějících vidimaci a legalizaci.

(2)

Tiskopis ověřovací knihy obsahuje

a)

pořadové číslo, pod kterým je vidimace nebo legalizace zapsána,

b)

datum provedení vidimace nebo legalizace,

c)

údaj uvedený v § 8 písm. c) až f), jde-li o vidimaci,

d)

údaj uvedený v § 12 písm. c), d), e) a f), jde-li o legalizaci,

e)

označení druhu listiny, která je vidimována nebo na které je legalizován podpis,

f)

podpis žadatele, jehož podpis je legalizován, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4,

g)

údaj o uhrazení správního poplatku (uvedení výše poplatku a čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis a

h)

podpis ověřující osoby.

(3)

Vzor úvodního listu, listu podpisových vzorů a tiskopisu ověřovací knihy stanoví prováděcí právní předpis.

(4)

Ověřovací kniha se vede po dobu kalendářního roku. Po jejím uzavření je uložena u úřadu po dobu 10 let.

(5)

Vede-li úřad více než jednu knihu, oznámí počet paralelně vedených knih do 31. ledna běžného roku. Krajský úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky toto oznámí ministerstvu, obecní úřad obce s rozšířenou působností krajskému úřadu, obecní úřad obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

(6)

Úřad zabezpečí ochranu ověřovacích knih před zneužitím údajů v nich obsažených, před odcizením nebo poškozením.

(7)

Zanikne-li působnost úřadu vykonávat vidimaci a legalizaci, rozhodne ministerstvo, který úřad převezme ověřovací knihy․

(8)

Technický způsob vedení ověřovací knihy stanoví prováděcí právní předpis.

§ 17

Úřad může vést rejstřík ověřovací knihy, který obsahuje tyto údaje:

a)

jméno, případně jména, příjmení a datum narození žadatele, jde-li o fyzickou osobu, a

b)

pořadové číslo zápisu v ověřovací knize.

§ 18

(1)

Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti platný

a)

občanský průkaz9, řidičský průkaz17 nebo cestovní doklad10, jde-li o státního občana České republiky,

b)

cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu11, jde-li o cizince, nebo

c)

identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu18, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

(2)

Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

§ 18a

[Využívání referenčních údajů ze základního registru obyvatel]

(1)

Pro výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace využívají ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a)

příjmení,

b)

jméno, popřípadě jména,

c)

adresa místa pobytu,

d)

datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil.

(2)

Pro výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace využívají ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, včetně předchozích příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

e)

adresa místa trvalého pobytu.

(3)

Pro výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace využívají ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

pohlaví,

d)

místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,

e)

státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)

druh a adresa místa pobytu na území České republiky.

(4)

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

§ 18b

[Využívání údajů z informačního systému evidence občanských průkazů]

Pro výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace využívají ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady z informačního systému evidence občanských průkazů o občanských průkazech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení,

b)

rodné číslo,

c)

místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,

d)

číslo, popřípadě série občanského průkazu,

e)

datum vydání občanského průkazu,

f)

označení úřadu, který občanský průkaz vydal,

g)

datum skončení platnosti občanského průkazu,

h)

čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, nebo zničení občanského průkazu.

§ 18c

[Využívání údajů z informačního systému evidence cestovních dokladů]

Pro výkon státní správy na úseku vidimace a legalizace využívají ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a újezdní úřady z informačního systému evidence cestovních dokladů o cestovních dokladech a jejich držitelích způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo,

b)

místo a okres narození, v případě narození v cizině stát narození,

c)

číslo a druh vydaného cestovního dokladu,

d)

datum vydání cestovního dokladu,

e)

datum převzetí cestovního dokladu,

f)

datum skončení platnosti cestovního dokladu,

g)

označení orgánu, který cestovní doklad vydal,

h)

o ztracených, odcizených nebo neplatných cestovních dokladech číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.

§ 18d

[Účelové omezení]

Z využívaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 18e

Listina vydaná orgány České republiky nebo Slovenské republiky, ke které je připojen vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie19, se spolu s tímto formulářem pro účely tohoto zákona považuje za listinu, která je psána v českém jazyce.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1)

Obecní úřad zašle ve 2 vyhotoveních do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví seznam obecních úřadů vykonávajících vidimaci a legalizaci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vzor otisku úředního razítka a podpisové vzory úředníků nebo starosty anebo místostarosty provádějících u obecního úřadu vidimaci a legalizaci podle tohoto zákona. Újezdní úřad tak učiní do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první a druhé zašle obecní úřad obce s rozšířenou působností Ministerstvu zahraničních věcí.

(2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle ve 2 vyhotoveních do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona krajskému úřadu vzor otisku úředního razítka a podpisové vzory úředníků provádějících u obecního úřadu obce s rozšířenou působností vidimaci a legalizaci podle tohoto zákona. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zašle krajský úřad Ministerstvu zahraničních věcí.

(3)

Krajský úřad zašle do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ministerstvu vzor otisku úředního razítka a podpisové vzory úředníků provádějících u krajského úřadu vidimaci a legalizaci podle tohoto zákona. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zašle ministerstvo Ministerstvu zahraničních věcí.

(4)

Změny ve vzorech podle odstavců 1 až 3 oznámí krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad nebo újezdní úřad do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastaly; pro jejich postup platí obdobně odstavce 1 až 3.

§ 19a

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky zasílá ve dvou vyhotoveních ministerstvu změny vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů svých zaměstnanců provádějících vidimaci a legalizaci do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly. Kopie otisků úředních razítek a podpisových vzorů podle věty první zasílá ministerstvo Ministerstvu zahraničních věcí.

§ 20

(1)

Povinnost vykonat zkoušku podle § 14 odst. 1 nemá úředník, který splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem14.

(2)

Úředník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provádí vidimaci a legalizaci podle dosavadních právních předpisů a nesplňuje předpoklady podle § 14 odst. 1, může i nadále tuto činnost vykonávat, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Úředník, kterému ve lhůtě podle věty první vznikne nárok na starobní důchod, skládá zkoušku jen tehdy, jestliže o to sám požádá.

§ 21

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 1 odst. 1 písm. d), § 7 odst. 3, § 11 odst. 3, § 14 odst. 3, § 15 odst. 3 a § 16 odst. 3 a 8.

§ 22

Zrušuje se:

1.

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.

2.

Zákon č. 15/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.

3.

Vyhláška č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu.

Část druhá

Změna zákona č. 301/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 23)

§ 23

V § 9 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb. a zákona č. 165/2004 Sb., se za slova „státního občanství“ vkládají slova „ , ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu“.

Část třetí

Změna zákona č. 320/2002 sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 24)

§ 24

V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb., se část padesátá druhá zrušuje.

Část čtvrtá

Změna zákona č. 18/2004 sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 25)

§ 25

V zákoně č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb. a zákona č. 588/2004 Sb., se část třetí zrušuje.

Část pátá

Změna zákona č. 186/1992 sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 26-27)

§ 26

V zákoně č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 106 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

porušil služební přísahu tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst policie,“.

 

2.

V § 106 odst. 1 písm. e) se za slovo „pro“ vkládá slovo „úmyslný“.

 

3.

V § 108 odstavec 3 zní:

(3) Při propuštění z důvodu podle § 106 odst. 1 písm. d) a e) je služební poměr ukončen dnem doručení rozhodnutí o propuštění.“.

 

4.

Za § 121 se vkládají nové § 121a až 121c, které včetně nadpisu znějí:

Společná ustanovení o skončení služebního poměru

a nárocích s ním souvisících

 

§ 121a

 

Skončí-li služební poměr policisty uvolněním v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu se až do pravomocného skončení tohoto řízení nevyplácí. Skončí-li trestní řízení odsouzením policisty pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, má se za to, že jeho nárok na odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví a tyto se doplatí za období, za které náležely.

 

§ 121b

 

Výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se zastaví prvním dnem kalendářního měsíce po dni, kdy služební funkcionář zjistí, že je proti policistovi vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru. Jestliže je následně policista v řízení o tomto trestném činu pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nárok na platové vyrovnání a příspěvek za službu dnem zastavení jejich výplaty zaniká; nedojde-li k takovému odsouzení, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví a tyto se doplatí za období, za které náležely.

 

§ 121c

 

Policista, který žádá o uvolnění ze služebního poměru, nebo policista, jehož služební poměr skončil a je mu přiznán nárok na platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je povinen do 3 dnů oznámit služebnímu funkcionáři, že je proti němu vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru. Jestliže v důsledku nesplnění oznamovací povinnosti bylo policistovi vyplaceno odchodné, platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je policista povinen takto vyplacené částky vrátit ode dne, kdy měl tuto povinnost splnit.“.

§ 27

Přechodná ustanovení

(1)

V řízení o propuštění příslušníka Policie České republiky ze služebního poměru zahájeném před nabytím účinnosti tohoto zákona se důvody propuštění posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2)

Nároky související se skončením služebního poměru příslušníka Policie České republiky vzniklé před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Část šestá

Změna zákona č. 154/1994 sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 28-29)

§ 28

Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 40 odst. 1 písmeno d) zní:

d)

porušil služební přísahu tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst Bezpečnostní informační služby,“.

 

2.

Za § 124 se vkládají nové § 124a až 124c, které včetně nadpisu znějí:

Společná ustanovení o skončení služebního poměru

a nárocích s ním souvisících

 

§ 124a

 

Skončí-li služební poměr příslušníka uvolněním v době, kdy je proti němu vedeno trestní řízení, odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu se až do pravomocného skončení tohoto řízení nevyplácí. Skončí-li trestní řízení odsouzením příslušníka pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, má se za to, že jeho nárok na odchodné, platové vyrovnání a příspěvek za službu nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví a tyto se doplatí za období, za které náležely.

 

§ 124b

 

Výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se zastaví prvním dnem kalendářního měsíce po dni, kdy služební orgán zjistí, že je proti příslušníkovi vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru. Jestliže je následně příslušník v řízení o tomto trestném činu pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nárok na platové vyrovnání a příspěvek za službu dnem zastavení jejich výplaty zaniká; nedojde-li k takovému odsouzení, výplata platového vyrovnání a příspěvku za službu se obnoví a tyto se doplatí za období, za které náležely.

 

§ 124c

 

Příslušník, který žádá o uvolnění ze služebního poměru, nebo příslušník, jehož služební poměr skončil a je mu přiznán nárok na platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je povinen do 3 dnů oznámit služebnímu orgánu, že je proti němu vedeno trestní řízení pro trestný čin spáchaný v době trvání jeho služebního poměru. Jestliže v důsledku nesplnění oznamovací povinnosti bylo příslušníkovi vyplaceno odchodné, platové vyrovnání nebo příspěvek za službu, je příslušník povinen takto vyplacené částky vrátit ode dne, kdy měl tuto povinnost splnit.“.

§ 29

Přechodná ustanovení

(1)

V řízení o propuštění příslušníka Bezpečnostní informační služby ze služebního poměru zahájeném před nabytím účinnosti tohoto zákona se důvody propuštění posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2)

Nároky související se skončením služebního poměru příslušníka Bezpečnostní informační služby vzniklé před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

Část sedmá

Změna zákona o občanských průkazech (§ 30)

§ 30

V zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se v § 4 odstavec 8 zrušuje.

Část osmá

Účinnost (§ 31)

§ 31

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 2006, s výjimkou § 30, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. IV. zákona č. 279/2019 Sb.21.11.2019


Poznámky pod čarou:

§ 35 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

§ 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

§ 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

§ 1 odst. 1 písm. r) vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

§ 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

§ 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.

§ 3334 zákona č. 312/2002 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 35 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

2

§ 6 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů.

3

§ 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

4

§ 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

5

§ 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.

6

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

7

§ 1 odst. 1 písm. r) vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

8

§ 9 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

10

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

11

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

14

§ 3334 zákona č. 312/2002 Sb.

15

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

16

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

17

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

18

§ 180b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012.