Čekejte, prosím...
A A A
23/2006 Sb. znění účinné od 26. 1. 2006

23

 

ZÁKON

ze dne 20. prosince 2005,

kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu

se státní podporou (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., zákona č. 188/1999 Sb. a zákona č. 282/2002 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 2 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i)

zajišťovací činnost vůči úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům,

j)

pojištění a zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky.“.

2.

V § 3 odstavec 2 zní:

(2) Poskytnutí podpořeného financování je podle § 8 odst. 5 podmíněno sjednáním zajištění, pokud není sjednáno pojištění vývozních úvěrových rizik pojistitelných Exportní garanční a pojišťovací společností, a. s., (dále jen „exportní pojišťovna“) podle § 1 odst. 2.“.

3.

V § 4 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

4.

V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „v níž je exportní pojišťovna většinovým společníkem,“ nahrazují slovy „v níž má exportní pojišťovna nejméně 30% podíl na základním kapitálu,“.

5.

V § 4 se na konci odstavce 7 doplňují věty, které včetně poznámky pod čarou č. 5b znějí: „Pro pojišťovací případy s mimořádně vysokým pojistným rizikem stanoví Ministerstvo financí právním předpisem, odchylně od stanovení poměru uvedeného ve větě první, poměr mezi výší rezerv a fondů uvedených v odstavci 3 a objemem pojistné angažovanosti a podíl exportní pojišťovny na pojistném plnění s využitím těchto rezerv a fondů․ Mimořádně vysokým pojistným rizikem se pro účely tohoto zákona rozumí běžně nepojistitelné pojistné riziko5b) vyplývající z teritoriálních a kombinovaných komerčních a teritoriálních rizik a riziko nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu, u které je národohospodářský zájem státu na jejím splnění.

__________

5b)

§ 3 písm. m) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.

6.

V § 6 odst. 1 se věta čtvrtá zrušuje a ve větě páté se slova „s výjimkou ustanovení o složení statutárního orgánu9a)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

7.

V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Náklady spojené s provozováním podpořeného financování hradí exportní banka především z části úrokových výnosů, které ji zůstávají k dispozici v částce rovnající se fixní přirážce ve výši 100 bazických bodů z úrokové sazby užité při poskytování podpořeného financování.“.

8.

V § 6 odst. 12 se věty první a druhá nahrazují větami „Na úhradu ztrát exportní banky vyplývajících z provozování podpořeného financování jsou poskytovány dotace ze státního rozpočtu. Ztráty jsou tvořeny rozdíly mezi zúčtovanými úrokovými výnosy při poskytování dlouhodobého podpořeného financování8a) sníženými o úrokové výnosy dle odstavce 2, úrokovými výnosy při dočasném využití finančních zdrojů pro podpořené financování a zúčtovanými úrokovými náklady na získání zdrojů, poplatky písemně sjednanými mezi věřitelem a exportní bankou, spojenými se získáváním těchto finančních zdrojů, náklady na tvorbu rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů upravujících tvorbu rezerv a opravných položek pro banky, rozdíly mezi výnosy z operací s finančními deriváty a náklady spojenými s těmito operacemi, rozdíly měnových kurzů a ostatními náklady, které byly exportní bankou prokazatelně vynaloženy při získávání finančních zdrojů.“.

9.

V § 6 se odstavec 15 zrušuje.

Dosavadní odstavce 16 a 17 se označují jako odstavce 15 a 16.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu (čl. 2)

Čl. II

V § 12 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, se na konci textu doplňuje věta „Nezvolí-li Poslanecká sněmovna nového člena úřadu, předloží prezident úřadu Poslanecké sněmovně nový návrh do 40 dnů ode dne, kdy nový člen úřadu nebyl zvolen.“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.