Čekejte, prosím...
A A A
277/2006 Sb. znění účinné od 1. 9. 2006

277

 

VYHLÁŠKA

ze dne 31. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby

výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),

ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb. a vyhlášky č. 617/2004 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odstavec 1 zní:

(1) Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci.“.

 

2.

V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny

1. do 1 000 Kč

4 500 Kč,

2. přes 1 000 do 5 000 Kč

6 000 Kč,

3. přes 5 000 do 10 000 Kč

9 000 Kč,

4. přes 10 000 do 200 000 Kč

9 000 Kč a 17 % z částky přesahující 10 000 Kč,

5. přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč

41 300 Kč a 2 % z částky přesahující 200 000 Kč,

6. přes 10 000 000 Kč

237 300 Kč a 0,15 % z částky přesahující 10 000 000 Kč.“.

 

3.

§ 5 a 6 znějí:

§ 5

 

Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny

a) jde-li o právní vztah nebo právo k podniku

25 000 Kč,

b) jde-li o právní vztah nebo právo k nemovitosti

20 000 Kč,

c) jde-li o právní vztah nebo právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví

15 000 Kč,

d) v ostatních případech

10 000 Kč.

 

§ 6

 

(1) Ve věcech osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví činí sazba odměny

a) je-li požadována náhrada nemajetkové újmy

25 000 Kč,

b) v ostatních případech

15 000 Kč․

(2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 nelze postupovat podle § 3.“.

 

4.

V § 7 písm. a) se částka „3 200 Kč“ nahrazuje částkou „5 000 Kč“.

 

5.

V § 7 písm. b) se částka „1 000 Kč“ nahrazuje částkou „1 500 Kč“.

 

6.

V § 7 písm. c) se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „7 500 Kč“.

 

7.

V § 7 písm. d) se částka „3 800 Kč“ nahrazuje částkou „6 000 Kč“.

 

8.

V § 7 písm. e) se částka „6 200 Kč“ nahrazuje částkou „8 000 Kč“.

 

9.

V § 7 písm. f) se částka „5 000 Kč“ nahrazuje částkou „7 500 Kč“.

 

10.

V § 7 písm. g) se částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 Kč“.

 

11.

§ 8 zní:

§ 8

 

Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny 9 000 Kč.“.

 

12.

V § 9 se částka „1 200 Kč“ nahrazuje částkou „2 000 Kč“.

 

13.

V § 10 odst. 1 se částka „4 500 Kč“ nahrazuje částkou „7 000 Kč“.

 

14.

V § 10 odst. 2 se částka „6 200 Kč“ nahrazuje částkou „8 000 Kč“.

 

15.

§ 11 zní:

§ 11

 

Ve věcech žalob podle části páté občanského soudního řádu činí sazba odměny 5 000 Kč.“.

 

16.

V § 12 odst. 1 se v uvozovací větě za slova „výkonu rozhodnutí“ vkládají slova „nebo exekuce (dále jen výkon rozhodnutí“)“.

 

17.

V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 1 se částka „500 Kč“ nahrazuje částkou „750 Kč“.

 

18.

V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2 se částka „2 500 Kč“ nahrazuje částkou „4 000 Kč“.

 

19.

V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 3 se částka „1 500 Kč“ nahrazuje částkou „2 500 Kč“.

 

20.

V § 12 odst. 1 písm. b) se částka „2 500 Kč“ nahrazuje částkou „4 000 Kč“.

 

21.

V § 13 odst. 1 se částka „400 Kč“ nahrazuje částkou „750 Kč“ a částka „10 000 Kč“ nahrazuje částkou „15 000 Kč“.

 

22.

V § 13 odst. 2 se částka „300 Kč“ nahrazuje částkou „500 Kč“.

 

23.

V § 14 odst. 1 se částka „400 Kč“ nahrazuje částkou „750 Kč“ a částka „15 000 Kč“ nahrazuje částkou „20 000 Kč“.

 

24.

V § 14 odst. 3 se částka „750 Kč“ nahrazuje částkou „1 000 Kč“.

 

25.

V § 17 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

26.

V § 18 odst. 1 se částka „250 Kč“ nahrazuje částkou „400 Kč“.

 

27.

§ 19a zní:

§ 19a

 

Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více účastníků, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 30 %.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2006.

Ministr:

JUDr. Němec v. r.