Čekejte, prosím...
274/2006 Sb. znění účinné od 1. 7. 2006 do 30. 9. 2016

274

 

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2006,

kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách

 

Ministerstvo obrany stanoví podle § 159 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“):

§ 1

Vyhláškou se stanoví:

a)

seznam vojenského materiálu, který je nutný k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona,

b)

seznam vojenského materiálu určený pro ozbrojené složky České republiky podle § 18 odst. 2 písm. i) zákona.

§ 2

(1)

Do seznamu vojenského materiálu podle § 18 odst. 1 písm. c) a § 18 odst. 2 písm. i) zákona náleží:

a)

ruční a lafetované střelné zbraně s výjimkou loveckých a sportovních zbraní:

1.

pušky, karabiny, revolvery, pistole, samopaly, kulomety a granátomety,

2.

plamenomety,

b)

dělostřelecká výzbroj, zbraňové komplety a zařízení na vypouštění dýmu a plynu:

1.

děla (kanóny, houfnice, kanónové houfnice, moždíře), minomety, raketomety, lafetované, protitankové a protiletadlové zbraně (komplety – odpalovací zařízení),

2.

vojenská technická zařízení pro vypouštění (vystřelování) dýmu a plynu,

c)

střelivo určené pro zbraně uvedené v písmenech a) a b) včetně dílčích součástí střeliva, bloků, zdrojů, přípravků a balení, nábojových článků, pásů, schránek, zásobníků a zařízení speciálně konstruovaných s využitím výbušnin,

d)

pumy, torpéda, rakety, řízené a neřízené střely, pyropatrony, výmetné klamné cíle, kazetová (kontejnerová) munice, miny, granáty, pyrotechnické prostředky, signální a osvětlovací prostředky, nástražná výbušná zařízení včetně rádiových iniciačních zařízení pro dálkový odpal,

e)

přístroje a zařízení speciálně vytvořené k manipulaci, odpálení, zneškodnění, detonaci nebo detekci vojenského materiálu uvedeného v písmenu d),

f)

systémy velení a řízení včetně podsystémů, systémy řízení palby, jejich součásti a příslušenství:

1.

výpočetní technika pro řízení palby (hardware a software) včetně systémů pro rozlišování a vyhodnocování zaměřených cílů a přenos dat,

2.

systémy měření souřadnic cílů, dálkoměry, indikátory polohy a výškoměry,

3.

elektronická, světelná, infračervená (elektrooptická), termovizní, optická a akustická pozorovací a zaměřovací zařízení,

4.

zařízení pro vedení a navádění střel, radiolokační zařízení a zařízení pro detekci nebo identifikaci vlastních anebo cizích cílů, elektronické, elektrooptické, termovizní, gyroskopické, akustické a optické zaměřovací přístroje pro vojenské použití denní i noční,

5.

letecké a zbraňové zaměřovače a periskopy,

g)

pásová, kolová vozidla, vozidla a kontejnery speciálně vyrobené pro plnění úkolů obrany nebo bezpečnosti státu:

1.

tanky,

2.

obrněné transportéry,

3.

vozidla vojenského typu, vyzbrojená nebo obrněná včetně obojživelných,

4.

obrněné vlaky,

5.

speciální vojenská přepravní vozidla, vozidla s účelovou nástavbou a přívěsy,

6.

vojenská vozidla pro vyprošťování,

h)

radioaktivní prostředky a zdroje ionizujícího záření, toxické chemické látky a jejich prekurzory, riziková biologická agens a toxiny určené k zajištění obrany nebo bezpečnosti státu a prostředky pro jejich manipulaci, šíření, detekci, identifikaci a likvidaci,

i)

výbušniny včetně prachových náplní, zápalné směsi a tekuté nebo pevné pohonné látky speciálně určené a vyrobené pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu,

j)

lodě, jejich speciální vybavení a jiná ovladatelná plovoucí tělesa, která byla konstruována, vyrobena nebo upravena pro plnění úkolů zajištění obrany nebo bezpečnosti státu,

k)

letecká technika a její vybavení pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu:

1.

letadla, vrtulníky a bezpilotní prostředky speciálně konstruované nebo upravené,

2.

letecké motory,

3.

zařízení letadel nebo vrtulníků speciálně konstruované,

4.

zbraňové a další systémy pro leteckou techniku uvedenou v bodu 1,

5.

pozemní zařízení k zařízením uvedeným v bodu 1,

l)

elektronický materiál určený pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu:

1.

sítě elektronických komunikací a elektronická komunikační zařízení,

2.

systémy elektronického boje – rušiče, přijímače, systémy pro ochranu před rušením, zaměřovače zdrojů signálů včetně speciálních druhů systémů velení a řízení pro rušiče,

3.

bezpečnostní zařízení pro zpracování a k ochraně dat, přenosových a signálních linek,

4.

identifikační, autentizační, čtecí, plnící zařízení a další zařízení ke zpracování dat,

5.

aktivní a pasivní radiolokační systémy a navazující systémy pro zpracování dat,

6.

rádiové odpovídače a radiomajáky,

7.

detekční seismické, akustické, magnetické a elektromagnetické senzory přítomnosti živé síly a techniky,

8.

satelitní technika (průzkumová, navigační),

9.

technika ke zjišťování zvuku (zvukoměrné stanice) a pro topografické připojení,

m)

systémy zbraní s využitím směrované energie nebo s kinetickou energií:

1.

speciálně konstruované laserové systémy způsobující destrukci nebo minutí cíle, systémy, které vytváří svazky částic a radiofrekvenční systémy vysokého výkonu schopné destrukce nebo minutí cíle,

2.

speciálně konstruované součásti, zařízení speciálně konstruovaná pro detekci a identifikaci systémů uvedených v písmenu a),

3.

systémy zbraní konstruované pro destrukci nebo způsobující minutí cíle, zkušební a vyhodnocovací provozy včetně přístrojového vybavení,

4.

podsystémy konstruované pro použití ve výše uvedených systémech,

5.

měřicí a diagnostická technika pro vývoj výše uvedených zbraňových systémů,

6.

neletální a chladné zbraně,

n)

fotografická, optoelektronická a další zobrazovací zařízení a přístroje speciálně konstruované:

1.

kamery pro průzkum ze vzduchu, stroje pro zpracování filmů, jiné kamery a optoelektronická zobrazovací zařízení pracující v různých oblastech kmitočtového spektra včetně zobrazovacích radarových čidel, ať již záznamových nebo přenášených přes datové spoje,

2.

specializovaná zařízení pro kamery a optoelektronická zobrazovací zařízení,

o)

speciální zařízení k simulaci a vyhodnocování vojenských situací:

1.

vojenské typy a systémy simulátorů a trenažérů včetně zbraňových a zobrazovacích systémů,

2.

speciální hardwarové a softwarové vybavení pro simulátory, trenažéry, vyhodnocovací a přenosová zařízení, vývoj, výrobu a použití výrobků,

p)

další vybavení, zařízení, technologie a materiály, a též jejich speciálně konstruované součásti:

1.

padáky a výsadkový materiál,

2.

speciálně vyrobený materiál pro překonávání překážek,

3.

elektricky a mechanicky poháněné světlomety,

4.

prostředky na ochranu proti účinkům vojenského materiálu uvedeného pod písmeny c), d), h), i), l) a m),

5.

speciální výstroj,

q)

specifické díly materiálu neuvedené v písmenech a) až p), pokud tyto budou nezbytné pro zajištění obrany nebo bezpečnosti státu․

(2)

Tato vyhláška se použije i pro opravy zbraní, zbraňových systémů, střeliva a dalšího vojenského materiálu uvedeného v odstavci 1 za podmínek stanovených v § 18 odst. 2 písm. i) zákona.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Ministr:

JUDr. Kühnl v. r.