Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

310/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 229/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 307/2013 Sb.

1.12.2013

zákonem č. 420/2011 Sb.

1.1.2012

Více...

310

 

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům

na území České republiky a o změně některých dalších zákonů

(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

zrušena (§ 1-21)

Hlava I

zrušena (§ 1)

§ 1

zrušen

Hlava II

zrušena (§ 2-9)

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

Hlava III

zrušena (§ 10-12)

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

Hlava IV

zrušena (§ 13-15)

§ 13

zrušen

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

Hlava V

zrušena (§ 16-19)

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

Hlava VI

zrušena (§ 20)

§ 20

zrušen

Hlava VII

zrušena (§ 21)

§ 21

zrušen

Část druhá

zrušena (§ 22)

§ 22

zrušen

Část třetí

Změna zákona o zbraních (§ 23)

§ 23

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 písmeno f) zní:

f)

dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,“.

 

2.

V § 39 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „tuto povinnost nemá držitel zbrojní licence skupiny A při výrobě zbraní nebo střeliva a s tím souvisejících činnostech u osoby, s výjimkou osoby provádějící zkušební střelbu, která

1․

provádí výrobní a související činnosti při výrobě zbraní a střeliva,

2.

je k držiteli zbrojní licence skupiny A v oboru zbraní a střeliva v pracovním, členském nebo obdobném poměru,

3.

je uvedena vymezením pracovního zařazení ve vnitřním předpisu vydaném podle písmene d), po předchozím schválení příslušným útvarem policie,

4.

je prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi,

5.

vedoucí zaměstnanec této osoby je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,“.

 

3.

V § 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Příslušný útvar policie může dále držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.“.

 

4.

V příloze v části první (Druhy zbraní) bod 22 zní:

22. Historická zbraň – střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.“.

Část čtvrtá

Změna zákona o spotřebních daních (§ 24)

§ 24

V zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se v § 140 doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:

(16) Cigarety v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů mohou být na daňovém území České republiky uvedeny do volného daňového oběhu do 31. ledna 2007. V takovém případě se ustanovení § 135b odst. 1 písm. b) a § 135b odst. 3 písm. b) nepoužijí.

(17) Fyzické nebo právnické osoby, které nakoupily cigarety v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů za účelem jejich dalšího prodeje, mohou tyto cigarety prodávat nejdéle do 30. června 2007. V takovém případě se ustanovení § 135b odst. 1 písm. h) a § 135b odst. 3 písm. e) nepoužijí.“.

Část pátá

zrušena (§ 25)

§ 25

zrušen

Část šestá

Změna zákona o vysokých školách (§ 26)

§ 26

V zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se v § 95 na konci odstavce 1 doplňuje věta „Státní vysoké škole mohou být poskytnuty prostředky podle § 18 odst. 5.“.

Část sedmá

Změna zákona o elektronických komunikacích (§ 27)

§ 27

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 235/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 33 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě je povinen poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, aktuální osobní údaje všech svých účastníků-fyzických osob a identifikační údaje všech svých účastníků-právnických osob pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání. Tyto údaje je poskytující podnikatel povinen průběžně aktualizovat.

(4) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, je povinen

a)

zřídit a vést aktuální databázi údajů uvedených v odstavci 3 a

b)

zajistit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, bezodkladné a bezplatné zpřístupnění jednotlivých údajů z databáze uvedené v písmenu a) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně bezodkladného a bezplatného zpětného přenosu údajů z této databáze.

Údaje vedené v databázi lze využívat jen pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání.

(5) Podnikateli uvedenému v odstavci 4 náleží úhrada nákladů za zřízení a vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) od subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání. Výši a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 6 až 9.

 

2.

V § 33 odst. 6 se za slovo „veřejnou“ vkládá slovo „mobilní“ a věta druhá se zrušuje.

 

3.

V § 33 odst. 7 se slova „zajišťující veřejnou telefonní síť“ nahrazují slovy „poskytující veřejně dostupnou telefonní službu“.

 

4.

V § 33 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 3, formu a způsob vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) a rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 6 stanoví prováděcí právní předpis.“.

 

5.

V § 38 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu, kteří podali přihlášku a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení podle § 39, Úřad uloží povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám podle § 43 odst. 4 v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen „zvláštní ceny“).“.

 

6.

V § 38 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou „Zvláštní ceny se poskytují osobě s nízkým příjmem nebo se zvláštními sociálními potřebami, která se prokáže svému poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby doklady podle odstavce 4; zdravotně postižená osoba se prokáže doklady podle § 43 odst. 5.“.

 

7.

V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , výši cenového zvýhodnění pro tyto osoby a způsob kontroly čerpání cenového zvýhodnění“.

 

8.

V § 38 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Pověřené obecní úřady v přenesené působnosti potvrzují pro osoby s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami skutečnosti nutné pro doložení nároku na zvláštní ceny.“.

 

9.

V § 118 odst. 1 se na konci písmen q) a r) slovo „nebo“ zrušuje.

 

10.

V § 118 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a za ni se doplňuje slovo „nebo“.

 

11.

V § 118 odst. 1 se doplňuje písmeno t), které zní:

t)

využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 4.“.

 

12.

V § 118 odst. 4 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

 

13.

V § 118 odst. 4 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:

m)

nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího podle § 33 odst. 3,

n)

nezajistí průběžnou aktualizaci údajů podle § 33 odst. 3, nebo

o)

nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33 odst. 7.“.

 

14.

V § 118 odst. 5 písm. a) se slova „podle § 33 odst. 3“ nahrazují slovy „podle § 33 odst. 6“.

 

15.

V § 118 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

 

16.

V § 118 odst. 9 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

 

17.

V § 118 odst. 9 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

g)

nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků podle § 33 odst. 4 písm. a), nebo

h)

nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle § 33 odst. 4 písm. b).“.

 

18.

V § 118 odst. 11 se za slova „v odstavci 1 písm. a) až l)“ vkládají slova „a písm. t)“ a za slova „odstavci 9 písm. a) až d)“ se vkládají slova „a písm. h)“.

 

19.

V § 118 odst. 12 se za slova „odstavci 4 písm. d) až k)“ vkládají slova „a písm. m) až o)“ a za slova „odstavci 9 písm. e)“ se vkládají slova „a písm. g)“.

 

20.

V § 118 odst. 12 se slova „odstavci 5 písm. d) a e)“ nahrazují slovy „odstavci 5 písm. d)“.

 

21.

V § 118 odst. 13 se slova „odstavci 5 písm. f)“ nahrazují slovy „odstavci 5 písm. e)“.

 

22.

V § 150 odst. 3 se slova „§ 33 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 33 odst. 10“.

 

23.

V § 150 odst. 5 se za slova „k provedení“ vkládají slova „§ 33 odst. 5 a“.

Část osmá

Účinnost (§ 28)

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

Příloha

Seznam bezpečnostního materiálu

Bezpečnostní materiál se člení na tyto skupiny:

 

Skupina 1

Vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Skupina 2

Součástí pro vojenské zbraně nebo vojenskou munici včetně munice pro zbraně skupiny 10

Skupina 3

Systém a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství

Skupina 4

Vojenská vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla požadovanou pro vojenské účely (pancéřování, lafetace zbraní)

Skupina 5

Vojenské výbušniny, hnací látky, pyrotechnické prostředky a speciální paliva, na které se nevztahuje zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Skupina 6

Vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Skupina 7

Elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované součásti

Skupina 8

Speciální zařízení pro vojenský výcvik. simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové a programové vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci

Skupina 9

Vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti včetně zařízení a technologií pro výrobu výrobků uvedených v této příloze

Skupina 10

Systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií a jejich speciálně konstruované součásti a související zkušební a vyhodnocovací zařízení a provozy, diagnostické vybavení a přístroje.

Skupina 11

Fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků a jejich součásti

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II zákona č. 156/2009 Sb.:1.8.2009
Čl. XVII zákona č. 274/2008 Sb.:1.1.2009