Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

322/2006 Sb. znění účinné od 30. 6. 2006 do 31. 12. 2020

322

 

ZÁKON

ze dne 25. května 2006,

kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).

__________

1)

Zákon č․ 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.