Čekejte, prosím...
A A A
494/2006 Sb. znění účinné od 16. 11. 2006 do 31. 12. 2007

494

 

ZÁKON

ze dne 2. listopadu 2006,

kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů

(zákon o registračních pokladnách)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o registračních pokladnách (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 215/2005 Sb․, o registračních pokladnách a o změně některých zákonu (zákon o registračních pokladnách), ve znění zákona č. 358/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se mění takto:

V části první § 23 odst. 1 se slova „1. ledna 2007“ nahrazují slovy „1. ledna 2008“.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST (čl. 2)

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.