Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

500/2006 Sb. znění účinné od 29. 1. 2018 do 31. 12. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 13/2018 Sb.

29.1.2018

vyhláškou č. 458/2012 Sb.

1.1.2013

500

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. listopadu 2006

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

územně plánovací činnosti

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Část první

Obecná ustanovení (§ 1-3)

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška podrobněji upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a aktualizací územně plánovací dokumentace, a podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti.

§ 2

Základní pojmy

(1)

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

výkresem veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací výkres ploch, koridorů nebo pozemků určených pro umístění navrhovaných veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, veřejných prostranství, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a pro asanaci území, ve kterých lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nebo ke kterým lze uplatnit předkupní právo (§ 101 stavebního zákona),

b)

koordinačním výkresem výkres zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 stavebního zákona),

c)

schématem výkres, ve kterém se zjednodušenou formou zobrazují jevy v měřítku menším, než je stanoveno pro jednotlivé nástroje územního plánování,

d)

urbanistickou kompozicí cílevědomá skladba vybraných prostorů, částí urbánních a krajinných prvků za účelem vytváření a ochrany jejich vzájemných harmonických vztahů, například pohledových horizontů, panoramatu, urbanistických a pohledových os, průhledů, dominant, přiměřeného měřítka a proporcí.

(2)

Úplné znění územně plánovací dokumentace obsahuje textovou a grafickou část územně plánovací dokumentace, ve znění platném po aktualizaci zásad územního rozvoje, změně územního plánu nebo regulačního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres celého území kraje nebo celého území obce anebo celé plochy řešené regulačním plánem. V případě územního plánu pro vymezenou část území hlavního města Prahy úplné znění obsahuje textovou a grafickou část územního plánu, ve znění platném po změně územního plánu, a z odůvodnění koordinační výkres pro celou vymezenou část území hlavního města Prahy.

(3)

Strojově čitelným formátem pro potřeby územně plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury.

§ 3

Mapové podklady

(1)

Mapovými podklady pro zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace (dále jen „mapové podklady“) jsou katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa České republiky a Mapa České republiky1; mapovým podkladem pro pořízení regulačního plánu může být též polohopisné a výškopisné zaměření řešeného území. Pro účely územního plánování je možné mapový podklad doplnit na základě skutečností zjištěných vlastním průzkumem území; záznam o provedeném doplnění se ukládá u pořizovatele. Není-li státní mapové dílo v digitální formě k dispozici, lze s využitím státního mapového díla vytvořit mapový podklad v digitální formě.

(2)

Při územně plánovací činnosti se jako mapový podklad dále využívají technické mapy, pokud je má pořizovatel k dispozici.

Část druhá

územně analytické podklady (k § 26 odst. 2 a § 29 odst. 3 stavebního zákona) (§ 4-5)

§ 4

(1)

Územně analytické podklady pořizované úřadem územního plánování (dále jen „územně analytické podklady obcí“) a územně analytické podklady pořizované krajským úřadem (dále jen „územně analytické podklady kraje“) obsahují

a)

podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území ,

b)

rozbor udržitelného rozvoje území,

c)

údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data vzniklá analýzou shromážděných informací (dále jen „databáze územně analytických podkladů“).

(2)

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují

a)

zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše v členění zejména na

1.

širší územní vztahy,

2.

prostorové a funkční uspořádání území,

3.

struktura osídlení,

4.

sociodemografické podmínky a bydlení,

5.

příroda a krajina,

6.

vodní režim a horninové prostředí,

7.

kvalita životního prostředí,

8.

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,

9.

občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,

10.

dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,

11.

ekonomické a hospodářské podmínky,

12.

rekreace a cestovní ruch,

13.

bezpečnost a ochrana obyvatel,

b)

zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.

(3)

Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje

a)

zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v členění zejména na

1.

širší územní vztahy,

2.

prostorové a funkční uspořádání území,

3.

struktura osídlení,

4.

sociodemografické podmínky a bydlení,

5.

příroda a krajina,

6.

vodní režim a horninové prostředí,

7.

kvalita životního prostředí,

8.

zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa,

9.

občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství,

10.

dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti,

11.

ekonomické a hospodářské podmínky,

12.

rekreace a cestovní ruch,

13.

bezpečnost a ochrana obyvatel,

b)

vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území,

c)

určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.

(4)

Databáze územně analytických podkladů je průběžně aktualizována a je tvořena sledovanými jevy podle přílohy č. 1 k této vyhlášce. Databáze územně analytických podkladů obcí je zpracována minimálně v rozsahu podle části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Databáze územně analytických podkladů kraje je zpracována podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. Krajský úřad může poskytnout při zpracování databáze územně analytických podkladů součinnost úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.

(5)

Údaj o území obsahuje textovou část, která zahrnuje popis údaje o území, a geografická data zpracovaná ve strojově čitelném formátu. Správnost poskytnutého údaje o území se potvrzuje v pasportu údaje o území, jehož obsah je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce. Poskytovatel údaje o území může údaje o území včetně pasportu údaje o území poskytnout úřadům územního plánování z důvodu efektivnosti prostřednictvím krajského úřadu, který o ně může požádat v rozsahu svého správního obvodu a následně je poskytnout úřadům územního plánování ve svém správním obvodu.

(6)

Grafická část územně analytických podkladů se zpracovává zpravidla v rámci pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů. Grafická část podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres hodnot území, zahrnující hodnoty kulturní, přírodní a civilizační, výkres limitů využití území a výkres záměrů na provedení změn v území. Grafická část rozboru udržitelného rozvoje území územně analytických podkladů obsahuje výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích (dále jen „problémový výkres“). Územně analytické podklady mohou být doplněny dalšími výkresy, schématy, tabulkami, grafy či kartogramy.

(7)

V územně analytických podkladech pro území hlavního města Prahy je možno sloučit obsah územně analytických podkladů obcí a územně analytických podkladů kraje.

§ 5

(1)

Územně analytické podklady kraje se předkládají k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území nebo jeho aktualizace.

(2)

Součástí územně analytických podkladů obcí je doklad o jejich projednání s obcemi. Součástí územně analytických podkladů kraje je doklad o jejich projednání v zastupitelstvu kraje.

(3)

Obsah dokladu o projednání územně analytických podkladů je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

Část třetí

Územně plánovací dokumentace (§ 6-21)

Hlava I

Zásady územního rozvoje

(k § 36 odst. 6, § 40 odst. 4 a § 42 odst. 8 stavebního zákona) (§ 6-10)

§ 6

(1)

Zásady územního rozvoje obsahují textovou a grafickou část. Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje, včetně jejich odůvodnění, jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Pro zásady územního rozvoje hlavního města Prahy se použije příloha č. 4 k této vyhlášce obdobně, nevylučuje-li to povaha věci.

(2)

Výkresy, které jsou součástí grafické části zásad územního rozvoje, se vydávají v měřítku 1 : 100 000 nebo v odůvodněných případech 1 : 50 000, popřípadě 1 : 200 000. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku 1 : 500 000. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.

(3)

Obsah a struktura vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na udržitelný rozvoj území jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 7

zrušen

§ 8

(1)

Zásady územního rozvoje, včetně jejich grafické části, i jejich aktualizace se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)

označení správního orgánu, který zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizaci vydal,

b)

datum nabytí účinnosti zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace,

c)

jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka․

(2)

Úplné znění zásad územního rozvoje, včetně jejich grafické části, se po vydání aktualizace zásad územního rozvoje opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)

označení správního orgánu, který poslední aktualizaci vydal,

b)

pořadové číslo poslední aktualizace,

c)

datum nabytí účinnosti poslední aktualizace,

d)

jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 9

Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje obsahuje

a)

vyhodnocení uplatňování zásad územního rozvoje včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byly zásady územního rozvoje vydány (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,

b)

problémy k řešení v zásadách územního rozvoje vyplývající z územně analytických podkladů kraje,

c)

vyhodnocení souladu zásad územního rozvoje s politikou územního rozvoje,

d)

vyhodnocení návrhů obcí na aktualizaci zásad územního rozvoje,

e)

požadavky a podmínky pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li vyžadováno, nebo požadavky a podmínky pro zpracování návrhu nových zásad územního rozvoje, včetně požadavků na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

f)

požadavky na zpracování variant řešení,

g)

návrhy na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly zjištěny,

h)

návrhy na aktualizaci politiky územního rozvoje.

§ 10

zrušen

Hlava II

Územní plán

(k § 43 odst. 6, § 47 odst. 6, § 50 odst. 1 a § 55 odst. 7 stavebního zákona) (§ 11-16)

§ 11

(1)

Podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory, popřípadě územní studie.

(2)

Obsah zadání územního plánu je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3)

Pokud je v zadání územního plánu uloženo zpracování variant řešení, obsahuje zadání požadavky a podmínky pro jejich posuzování.

§ 12

zrušen

§ 13

(1)

Územní plán obsahuje textovou a grafickou část. Náležitosti obsahu územního plánu, včetně jeho odůvodnění, jsou stanoveny v příloze č. 7. Pro územní plán vojenského újezdu se použije příloha č. 7 přiměřeně. Pro územní plán hlavního města Prahy se struktura textové části územního plánu uvedená v příloze č. 7 použije přiměřeně, pokud z povahy věci nelze postupovat obdobně.

(2)

Výkresy, které jsou součástí grafické části územního plánu, se zpracovávají nad mapovým podkladem v měřítku katastrální mapy nebo v měřítku 1 : 5 000 a vydávají se v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 10 000.  Pro zvlášť rozsáhlá území lze výkres základního členění území a samostatné výkresy koncepce uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury vydat v měřítku 1 : 25 000. Pokud je územní plán s prvky regulačního plánu zpracován pro vymezenou část území obce, lze tuto část územního plánu vydat jako samostatný výkres v měřítku katastrální mapy.Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku výkresu ploch a koridorů zásad územního rozvoje, případně v měřítku 1 : 50 000 nebo 1 : 25 000 . Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území.

(3)

Výkresy územního plánu vojenského újezdu se zpracovávají nad Státní mapou v měřítku 1 : 5 000 a vydávají v měřítku, které stanoví Ministerstvo obrany v zadání územního plánu.

(4)

Obsah a struktura vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území jsou stanoveny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 14

(1)

Územní plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)

označení správního orgánu, který územní plán nebo jeho změnu vydal,

b)

datum nabytí účinnosti územního plánu nebo jeho změny,

c)

jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2)

Úplné znění územního plánu, včetně jeho grafické části, se po vydání poslední změny územního plánu opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)

označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,

b)

pořadové číslo poslední změny,

c)

datum nabytí účinnosti poslední změny,

d)

jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 15

Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje

a)

vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území,

b)

problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů,

c)

vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

d)

vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona,

e)

pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny,

f)

požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,

g)

požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno,

h)

návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu,

i)

požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny,

j)

návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje.

§ 16

zrušen

Hlava III

regulační plán (k § 61 odst. 3, § 64 odst. 6 a § 66 odst. 5 stavebního zákona) (§ 17-21)

§ 17

Podnět k pořízení regulačního plánu

(1)

Podnět k pořízení regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2)

K podnětu k pořízení regulačního plánu se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 8 k této vyhlášce včetně návrhu zadání regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 18

Žádost o vydání regulačního plánu

(1)

Žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2)

K žádosti o vydání regulačního plánu žadatel připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 10 k této vyhlášce včetně návrhu regulačního plánu, jehož obsah je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce, dohody o parcelaci, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce, a návrhu plánovací smlouvy, jejíž obsah je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

§ 19

(1)

Regulační plán obsahuje textovou a grafickou část. Náležitosti obsahu regulačního plánu, včetně jeho odůvodnění, jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(2)

Výkresy, které jsou součástí grafické části regulačního plánu, se zpracovávají a vydávají zpravidla v měřítku 1 : 1 000, popřípadě 1 : 500, s výjimkou výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, který se zpracovává a vydává v měřítku katastrální mapy. Výkres širších vztahů se zpracovává a vydává v měřítku hlavního výkresu územního plánu. Výkresy obsahují jevy zobrazitelné v daném měřítku. Ve výkresech se vyznačí hranice řešeného území. Regulační plán, který nenahrazuje územní rozhodnutí, lze vydat v měřítku 1 : 2 000.

§ 20

(1)

Regulační plán, včetně jeho grafické části, i jeho změna se opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)

označení správního orgánu, který regulační plán nebo jeho změnu vydal,

b)

datum nabytí účinnosti regulačního plánu nebo jeho změny,

c)

jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

(2)

Úplné znění regulačního plánu, včetně jeho grafické části, se po vydání poslední změny regulačního plánu opatří záznamem o účinnosti, který obsahuje

a)

označení správního orgánu, který poslední změnu vydal,

b)

pořadové číslo poslední změny,

c)

datum nabytí účinnosti poslední změny,

d)

jméno a příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele, otisk úředního razítka.

§ 21

Změna regulačního plánu se vydává v rozsahu měněných částí regulačního plánu.

Část čtvrtá

Evidence územně plánovací činnosti

(k § 162 odst. 7 stavebního zákona) (§ 22)

§ 22

(1)

Podkladem pro zápis do evidence územně plánovací činnosti jsou průběžně vyplňované registrační listy územně plánovací dokumentace a územní studie.

(2)

Formuláře registračních listů jsou obsahem příloh č. 14 až 18 k této vyhlášce.

Část pátá

Přechodná ustanovení (§ 23)

§ 23

(1)

Při pořízení prvních zásad územního rozvoje není součástí jejich odůvodnění vyhodnocení podle části II. odst. 1 písm. c) přílohy č. 4; součástí jejich odůvodnění, kromě ostatních údajů stanovených v příloze č. 4, jsou dále

a)

údaje o splnění zadání,

b)

výčet záměrů splňujících hledisko aktuálnosti a kritérium jejich nadmístního významu, převzatých bez věcné změny z platných územních plánů velkých územních celků do zásad územního rozvoje (§ 187 odst. 2 stavebního zákona),

c)

výkres záměrů převzatých bez věcné změny z platných územních plánů velkých územních celků do zásad územního rozvoje (§ 187 odst. 2 stavebního zákona).

(2)

Zadání územního plánu a zadání regulačního plánu obsahuje požadavky vyplývající z částí územního plánu velkého územního celku, které nepozbyly platnosti (§ 187 odst. 7 a § 189 odst. 2 stavebního zákona).

(3)

Zadání regulačního plánu schvalované zastupitelstvem obce obsahuje požadavky vyplývající z územního plánu obce nebo územního plánu sídelního útvaru, které nepozbyly platnosti (§ 189 odst. 2 stavebního zákona).

(4)

Odůvodnění územního plánu obsahuje vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z částí územního plánu velkého územního celku, které nepozbyly platnosti (§ 187 odst. 7 stavebního zákona).

(5)

Odůvodnění regulačního plánu obsahuje vyhodnocení souladu s požadavky vyplývajícími z územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce nebo územního plánu sídelního útvaru, které nepozbyly platnosti.

Část šestá

Účinnost (§ 24)

§ 24

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha č. 1

Obsah datové báze územně analytických podkladů

Část A

 

Číslo

jevu

Sledovaný jev

1

zastavěné území

1a

plochy s rozdílným způsobem využití

1b

zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině

2

zařízení výroby

3

zařízení občanského vybavení

3a

veřejná prostranství

4

zrušen

4a

brownfieldy

5

zrušen

5a

památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma

6

zrušen

7

zrušen

8

zrušen

8a

nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma

9

zrušen

10

statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny

11

urbanistické a krajinné hodnoty

11a

struktura a výška zástavby

12

zrušen

13

zrušen

13a

architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, místa nebo soubory staveb

14

zrušen

15

zrušen

16

území s archeologickými nálezy

17

zrušen

17a

krajinný ráz

17b

krajiny a krajinné okrsky

18

zrušen

19

zrušen

20

zrušen

21

územní systém ekologické stability

22

zrušen

23

zrušen

23a

významné krajinné prvky

24

přechodně chráněné plochy

25

zrušen

25a

velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků

26

zrušen

27

zrušen

27a

maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma

28

zrušen

29

zrušen

30

přírodní parky

31

zrušen

32

památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu

33

biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky

34

NATURA 2000 - evropsky významné lokality

35

NATURA 2000 - ptačí oblasti

35a

smluvně chráněná území

36

lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

36a

mokřady dle Ramsarské úmluvy10)

36b

biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců

37

zrušen

37a

lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa

38

zrušen

39

zrušen

40

zrušen

41

bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu

42

zrušen

42a

plochy vodní a větrné eroze

43

investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

43a

plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění

44

vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma

45

chráněné oblasti přirozené akumulace vod

46

zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod

46a

povrchové vody využívané ke koupání

47

vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma

48

zrušen

48a

území chráněná pro akumulaci povrchových vod

49

povodí vodního toku, rozvodnice

50

zrušen

50a

záplavová území včetně aktivních zón

51

zrušen

52

zrušen

52a

kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem

52b

kritické body a jejich povodí

53

území ohrožená zvláštními povodněmi

54

zrušen

54a

stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní

55

přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma

56

lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa

57

dobývací prostory

58

chráněná ložisková území

59

chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

60

ložiska nerostných surovin

61

poddolovaná území

62

sesuvná území a území jiných geologických rizik

63

stará důlní díla

64

staré zátěže území a kontaminované plochy

64a

uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu

65

oblasti s překročenými imisními limity

65a

hlukové zóny obcí

66

zrušen

67

technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

68

vodovodní řady a jejich ochranná pásma

69

technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

70

kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

71

výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

72

elektrické stanice a jejich ochranná pásma

73

nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

74

technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

75

vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

76

technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

77

zrušen

77a

vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

78

zrušen

79

technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma

80

teplovody a jejich ochranná pásma

81

zrušen

82

zrušen

82a

elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

82b

sdružené liniové sítě

83

jaderná zařízení

84

objekty a zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami11)

85

skládky a jejich ochranná pásma

86

spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady12) a jejich ochranná pásma

87

zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma

88

zrušen

89

zrušen

90

zrušen

91

zrušen

92

zrušen

93

zrušen

93a

pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma

93b

terminály a logistická centra

94

zrušen

94a

železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma

95

zrušen

96

zrušen

97

zrušen

98

lanové dráhy a jejich ochranná pásma

99

zrušen

100

tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma

101

trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma

102

zrušen

102a

letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území

103

zrušen

104

sledované vodní cesty

105

hraniční přechody

105a

linky a zastávky veřejné hromadné dopravy

106

cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky

107

objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území

108

vojenské újezdy a jejich zájmová území

109

vymezené zóny havarijního plánování

110

zrušen

110a

objekty civilní a požární ochrany

111

zrušen

112

zrušen

112a

stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu

113

zrušen

113a

pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa

114

jiná ochranná pásma

115

zrušen

116

zrušen

116a

plán společných zařízení

117

zrušen

118

další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou

118a

vymezení správních územních celků

119

další dostupné informace o území

10)

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva a Protokolu o její změně č. 396/1990 Sb. ze dne 28. 9. 1990.

11)

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů.

12)

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Část B

 

Číslo jevu

Sledovaný jev

1

vývoj počtu obyvatelstva

2

zrušen

2a

věkové složení obyvatelstva

3

zrušen

4

zrušen

4a

vzdělanostní složení obyvatelstva

5

zrušen

6

sídelní struktura

7

ekonomická aktivita podle odvětví

7a

daňové příjmy rozpočtů obcí a krajů

7b

hrubý domácí produkt

8

nezaměstnanost

9

zrušen

9a

vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol

10

zrušen

11

výstavba domů a bytů

12

zrušen

12a

obydlenost bytového fondu

13

stáří a struktura bytového a domovního fondu

14

zrušen

15

rekreační oblasti

16

počet staveb pro rodinnou rekreaci

17

kapacita a kategorie ubytovacích zařízení

18

zrušen

19

zrušen

19a

podíl obyvatel napojených na veřejnou technickou infrastrukturu

20

zrušen

21

zrušen

22

podíl zemědělské půdy z celkové výměry územního celku

23

zrušen

23a

podíl druhů pozemků z celkové výměry zemědělské půdy

24

zrušen

25

zrušen

26

zrušen

26a

podíl tříd ochrany zemědělské půdy z celkové výměry územního celku

27

zrušen

27a

podíl jednotlivých druhů pozemků z celkové výměry územního celku

28

zrušen

29

zrušen

30

zrušen

31

zrušen

32

hranice přírodních lesních oblastí

33

hranice bioregionů a biochor

34

hranice klimatických regionů

34a

regionalizace území dle míry ohrožení suchem

35

zrušen

35a

počet obcí a obyvatel na území s překročeným imisním limitem

36

zrušen

37

další dostupné informace o území

Příloha č. 4

Náležitosti obsahu zásad územního rozvoje

I.

Obsah zásad územního rozvoje

(1)

Textová část zásad územního rozvoje obsahuje koncepci rozvoje území kraje, určující základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání, vyjádřenou ve

a)

stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje,

b)

zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os [§ 32 odst. 1 písm. b) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy),

c)

zpřesnění vymezení specifických oblastí [§ 32 odst. 1 písm. c) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu,

d)

zpřesnění vymezení ploch a koridorů [§ 32 odst. 1 písm. d) stavebního zákona] vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno,

e)

upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje,

f)

stanovení cílových kvalit krajin13), včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení,

g)

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h)

stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury,

i)

vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií,

j)

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu,

k)

zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene j),

l)

stanovení pořadí změn v území (etapizace), je-li to účelné,

m)

stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona.

Ve vymezených oblastech, osách, plochách a koridorech se stanoví požadavky na jejich využití, kritéria a podmínky pro následné rozhodování o možných variantách změn v území a pro jejich posuzování zejména s ohledem na jejich budoucí využití, význam, možná ohrožení, rozvoj a rizika.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů zásad územního rozvoje a počtu výkresů grafické části.

(2)

Grafická část zásad územního rozvoje obsahuje

a)

výkres uspořádání území kraje obsahující zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti,

b)

výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability,

c)

výkres krajin13), pro které se stanovují cílové kvality,

d)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

e)

výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu,

f)

dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze výkresy uvedené pod písmeny a) a b) dále členit na samostatné výkresy. Grafická část může být doplněna schématy.

II.

Obsah odůvodnění zásad územního rozvoje

(1)

Textová část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 40 odst. 1 a 2 stavebního zákona, zejména

a)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších (nadregionálních) vztahů,

b)

vyhodnocení splnění podmínek vyplývajících z případných vyjádření příslušných orgánů sousedních států a výsledků konzultací s nimi,

c)

vyhodnocení splnění požadavků a podmínek pro zpracování návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, popřípadě návrhu nových zásad územního rozvoje, obsažených ve zprávě o uplatňování zásad územního rozvoje, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva kraje o obsahu aktualizace zásad územního rozvoje pořizované zkráceným postupem nebo postupem podle § 42 odst. 6 stavebního zákona, případně vyhodnocení souladu

1.

se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 38 odst. 2 stavebního zákona,

2.

s pokyny pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje v případě postupu podle § 38 odst. 3 stavebního zákona,

3.

s rozhodnutím o aktualizaci zásad územního rozvoje a jejím obsahu v případě postupu podle § 42 odst. 6 stavebního zákona,

d)

výčet záležitostí týkajících se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v politice územního rozvoje (§ 36 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

e)

kvalifikovaný odhad záborů půdního fondu pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu,

f)

u aktualizace zásad územního rozvoje text s vyznačením změn.

(2)

Grafická část odůvodnění zásad územního rozvoje obsahuje zejména

a)

koordinační výkres,

b)

výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů, popřípadě sousedních států.

 

13)

Evropská úmluva o krajině č. 12/2017 Sb.m.s.

Příloha č. 5

Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů zásad územního rozvoje a územního plánu na udržitelný rozvoj území

Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odborným odhadem.

A.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení.

B.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil.

C.

Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech.

D.

Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech.

E.

Vyhodnocení přínosu zásad územního rozvoje nebo územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje.

F.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí.

Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad.

Příloha č. 6

Obsah zadání územního plánu

Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména

a)

požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na

1.

urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch,

2.

koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn,

3.

koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona,

b)

požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit,

c)

požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo,

d)

požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci,

e)

případný požadavek na zpracování variant řešení,

f)

požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

g)

v případě hlavního města Prahy vymezení řešeného území, pokud bude územní plán vydán pro část území města,

h)

požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

 

Shora uvedené body zahrnují

1.

upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje,

2.

upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem,

3.

upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů,

4.

další požadavky, například požadavky obce, požadavky vyplývající ze zprávy o uplatňování územního plánu podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, nebo z projednání s dotčenými orgány a veřejností.

 

Příloha č. 7

Náležitosti obsahu územního plánu

I.

Obsah a struktura územního plánu

(1)

Textová část územního plánu obsahuje

a)

vymezení zastavěného území,

b)

základní koncepci rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,

c)

urbanistickou koncepci, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně,

d)

koncepci veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití,

e)

koncepci uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně,

f)

stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití),

g)

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,

h)

vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,

i)

stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2)

Pokud je to účelné, textová část územního plánu dále obsahuje

a)

vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření,

b)

vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci,

c)

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

d)

vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání,

e)

stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

f)

vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb14).

(3)

V případě územního plánu pro část území hlavního města Prahy textová část dále obsahuje vymezení řešeného území.

(4)

Grafická část územního plánu obsahuje

a)

výkres základního členění území obsahující vyznačení hranic zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch změn v krajině, ploch a koridorů územních rezerv a ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci, zpracováním územní studie nebo vydáním regulačního plánu, a vymezení části územního plánu s prvky regulačního plánu,

b)

hlavní výkres obsahující urbanistickou koncepci, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavěného území, zastavitelných ploch a ploch přestavby, dále koncepci uspořádání krajiny včetně ploch změn v krajině a územního systému ekologické stability, koncepci veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu, ploch a koridorů pro územní rezervy; v případě potřeby lze urbanistickou koncepci, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury zpracovat v samostatných výkresech,

c)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,

d)

dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace),

e)

dle potřeby samostatný výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu. Grafická část může být doplněna schématy.

 

II.

Obsah odůvodnění územního plánu

 

(1)

Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, zejména

a)

vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území,

b)

vyhodnocení splnění požadavků zadání nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva obce o obsahu změny územního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu

1.

se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona,

2.

s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona,

3.

s pokyny pro přepracování návrhu v případě postupu podle § 53 odst. 3 stavebního zákona,

4.

s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona,

5.

s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona,

c)

výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení,

d)

výčet prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení,

e)

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesar,

f)

u změny územního plánu text s vyznačením změn.

(2)

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje zejména

a)

koordinační výkres,

b)

výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních obcí, popřípadě krajů a států,

c)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

 

14)

§ 17 písm. d) a § 18 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 9

Obsah zadání regulačního plánu

(1)

Zadání regulačního plánu obsahuje zejména

a)

vymezení řešeného území,

b)

požadavky na vymezení pozemků a jejich využití,

c)

požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb,

d)

požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,

e)

požadavky na řešení veřejné infrastruktury,

f)

požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření,

g)

požadavky na asanace,

h)

další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, požární ochrany, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy),

i)

výčet územních rozhodnutí, které regulační plán nahradí,

j)

případné požadavky na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci,

k)

požadavky na uspořádání obsahu návrhu regulačního plánu a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.

(2)

Zadání regulačního plánu z podnětu obsahuje též požadavky vyplývající z územního plánu, popřípadě ze zásad územního rozvoje, politiky územního rozvoje a požadavky vyplývající z územně analytických podkladů v případě, že regulační plán vydává zastupitelstvo obce a není-li jeho zadání součástí územního plánu.

Příloha č. 11

Náležitosti obsahu regulačního plánu

I. Obsah a struktura regulačního plánu

(1)

Textová část regulačního plánu obsahuje vždy

a)

vymezení řešené plochy,

b)

podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků,

c)

podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,

d)

podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,

e)

podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,

f)

podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu,

g)

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, v případě, že nahrazuje pro tyto stavby územní rozhodnutí, též s uvedením katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených vymezením,

h)

vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona,

i)

výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje.

V závěru textové části se uvedou údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.

(2)

Textová část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména podle jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a)

druh a účel umísťovaných staveb,

b)

podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně urbanistických a architektonických podmínek pro zpracování projektové dokumentace a podmínek ochrany krajinného rázu (například uliční a stavební čáry, vzdálenost stavby od hranic pozemků a sousedních staveb, půdorysnou velikost stavby, nejsou-li vyjádřeny kótami v grafické části, podlažnost, výšku, objem a tvar stavby, základní údaje o kapacitě stavby, určení částí pozemku, které mohou být zastavěny, zastavitelnost pozemku dalšími stavbami),

c)

podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

d)

podmínky pro změnu využití území,

e)

podmínky pro změnu vlivu užívání stavby na území,

f)

podmínky pro vymezená ochranná pásma,

g)

podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability,

h)

v případě potřeby stanovení pořadí změn v území (etapizaci),

i)

technické podmínky požární bezpečnosti staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí, v rozsahu zvláštního právního předpisu.

(3)

Pokud části uvedené v odstavci 2 věcně přímo souvisejí s problematikou řešenou v odstavci 1, při zpracování regulačního plánu se podřazují pod v odstavci 1 uvedená písmena a netvoří ve struktuře regulačního plánu samostatné body.

(4)

Grafická část regulačního plánu obsahuje vždy

a)

hlavní výkres obsahující hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury,

b)

výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

(5)

Grafická část regulačního plánu podle rozsahu navržené regulace, zejména jím nahrazovaných územních rozhodnutí dále obsahuje

a)

jako součást hlavního výkresu graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, jejich napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pozemky územních rezerv, je-li účelné je vymezit a hranice ochranných pásem, pokud vyplývají z návrhu regulačního plánu,

b)

výkres pořadí změn v území (etapizace).

V případě potřeby lze graficky vyjádřitelné podmínky umístění a prostorového uspořádání staveb a staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a napojení staveb na ni zpracovat v samostatných výkresech.

 

II. Obsah odůvodnění regulačního plánu

(1)

Textová část odůvodnění regulačního plánu obsahuje, kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 68 odst. 5 stavebního zákona, zejména

a)

údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,

b)

vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu pořizovaného krajem s politikou územního rozvoje a zásadami územního rozvoje, u ostatních regulačních plánů též souladu s územním plánem,

c)

údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),

d)

zdůvodnění navržené koncepce řešení,

e)

vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa,

f)

zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí,

g)

u změny regulačního plánu text s vyznačením změn.

(2) Grafická část odůvodnění regulačního plánu obsahuje zejména

a)

koordinační výkres,

b)

výkres širších vztahů dokumentující vazby na sousední území,

c)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

Příloha č. 12

Obsah dohody o parcelaci

(1)

Dohoda o parcelaci obsahuje

a)

jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu fyzické osoby, popřípadě místa podnikání podnikající fyzické osoby, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla právnické osoby, která je vlastníkem pozemků a staveb v dotčeném území podle katastru nemovitostí a případně též osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

b)

podíl jednotlivých vlastníků na celkové hodnotě pozemků a staveb nebo výměře dotčeného území,

c)

případný podíl osoby, která se na realizaci záměru nového využití účastní peněžitými nebo nepeněžitými vklady,

d)

závazek vlastníků ke snížení svého podílu převodem poměrné části pozemků nezbytných pro realizaci veřejné infrastruktury, popřípadě závazek strpět na svém pozemku liniovou část technické infrastruktury,

e)

souhlas vlastníků se záměrem, například s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, která umožní nové využití a uspořádání dotčeného území nebo souhlas vlastníků s odprodejem pozemků,

f)

dohodu o majetkovém vypořádání v případě, že se někteří vlastníci neúčastní na realizaci záměru nového využití území nebo že parcelace navržená v souvislosti s novým využitím území neumožní zachovat jejich podíl na celkové hodnotě nebo výměře lokality,

g)

plná moc k podání žádosti o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí,

h)

plná moc k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí po vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí.

(2)

K dohodě o parcelaci se přikládá

a)

kopie části katastrální mapy se zakresleným rozsahem dotčeného území opatřený osvědčením úřadu územního plánování o souladu se zadáním obsaženým v územním plánu nebo zásadách územního rozvoje, v ostatních případech osvědčením o ucelenosti lokality, tj. zahrnutí všech prostorově a funkčně souvisejících, samostatně nevyužitelných pozemků do řešení,

b)

identifikace všech dotčených pozemků a staveb (včetně údajů o vlastnictví) podle katastru nemovitostí, ne starší než tři měsíce,

c)

grafická příloha zachycující nové parcelní uspořádání odpovídající návrhu regulačního plánu nebo návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí, doplněná popisem dohodnuté úpravy vlastnických vztahů.

Příloha č. 13

Obsah plánovací smlouvy

(1)

Návrh plánovací smlouvy obsahuje

a)

jméno a příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání, je-li žadatelem o pořízení regulačního plánu nebo o vydání územního rozhodnutí fyzická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba, anebo název nebo obchodní firmu a adresu sídla, je-li žadatelem právnická osoba,

b)

název a sídlo obce nebo kraje, s nimiž má být plánovací smlouva uzavřena,

c)

údaje o dotčené veřejné infrastruktuře a její stručnou charakteristiku, zejména údaje týkající se druhu a kapacity jednotlivých systémů technické infrastruktury,

d)

navrhované změny stávající veřejné infrastruktury nebo nároky na vybudování nové veřejné infrastruktury, jejich charakteristiku, požadovanou kapacitu jednotlivých systémů infrastruktury, jejich polohu nebo trasu, způsob a místo napojení na stávající veřejnou infrastrukturu,

e)

stanovení finančního podílu žadatele na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,

f)

stanovení finančního podílu obce, kraje, státu nebo dalších osob na nezbytných změnách stávající veřejné infrastruktury nebo budování nové veřejné infrastruktury,

g)

závazek smluvních stran obsahující výši finančního podílu na realizaci dotčené veřejné infrastruktury a způsob jejího vybudování,

h)

závazek žadatele k využití veřejné infrastruktury v dohodnutém rozsahu a termínu,

i)

závazek žadatele provést nezbytná opatření na pozemku, zabraňující ohrožení veřejných zájmů v případě, že nedojde k realizaci navrhovaného záměru v dohodnutém rozsahu a čase,

j)

záruky žadatele k zajištění jeho závazku (například složení peněžní částky, bankovní záruka, zástava),

l)

harmonogram realizace navrhovaných změn v území podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v návaznosti na termíny potřeby změn stávající veřejné infrastruktury nebo vybudování nové veřejné infrastruktury,

m)

záruky smluvních stran k realizaci veřejné infrastruktury podle regulačního plánu nebo územního rozhodnutí v dohodnutých termínech,

n)

závazek převzít pozemky určené k realizaci veřejné infrastruktury s výjimkou pozemků, u kterých k realizaci veřejné infrastruktury postačuje zřízení věcného břemene,

o)

závazek k převzetí a provozování veřejné infrastruktury, pokud není přílohou plánovací smlouvy smlouva zajišťující převzetí a provozování veřejné infrastruktury třetí osobou.

(2)

K návrhu plánovací smlouvy se přikládá

a)

snímek katastrální mapy s vyznačením pozemků, kterých se plánovací smlouva týká,

b)

dokumentace navrhovaných změn stávající veřejné infrastruktury nebo navrhované nové veřejné infrastruktury,

c)

odborný odhad nákladů na provedení změn stávající veřejné infrastruktury nebo na vybudování nové veřejné infrastruktury,

d)

doklady o právech k stávající veřejné infrastruktuře,

e)

doklady o právech žadatele k pozemkům, na kterých se navrhuje nová veřejná infrastruktura,

f)

dohoda s vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné infrastruktury,

g)

doklady o finančním podílu třetích osob.

Příloha č. 15

Registrační list

zásad územního rozvoje nebo jejich aktualizace
Příloha č. 16

Registrační list

územního plánu nebo jeho změny
Příloha č. 17

Registrační list

regulačního plánu pořízeného z podnětu nebo jeho změny
Příloha č. 18

Registrační list

regulačního plánu pořízeného na žádost nebo jeho změny

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 458/2012 Sb.1.1.2013


Poznámky pod čarou:

§ 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

Poznámky pod čarou:
1

§ 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.