Čekejte, prosím...
A A A
531/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2015

N(1.1.2007, 236/1995 Sb.): Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení - 1.1.2007

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2014 Sb.

1.1.2015

zákonem č. 234/2014 Sb.

6.11.2014

531

 

ZÁKON

ze dne 16. listopadu 2006,

kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech

a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech

(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 361/2003 Sb. , o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 115 se odstavce 2 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

 

2.

Příloha č. 2 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 236/1995 Sb. , o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č․ 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1 písm. b) se slova „pokud dále není stanoveno jinak,“ zrušují.

 

2.

V § 10 odst. 2 část věty za středníkem zní: „v těchto případech naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. c) nezahrnuje úhradu za spotřebované pohonné hmoty“.

 

3.

§ 10a se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 212/2000 Sb. , o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem (čl. 5)

Čl. V

V § 3 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2002 Sb., se za slovem „předpisu“ čárka nahrazuje tečkou a slova „do 31. prosince 2006, jinak nárok zaniká.“ se zrušují.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.