Čekejte, prosím...
A A A
569/2006 Sb. znění účinné od 22. 12. 2006

569

 

VYHLÁŠKA

ze dne 12. prosince 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.,

o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací

s majetkem státu

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 65 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb․, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 229/2001 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, se mění takto:

1.

V § 18 odst. 1 se slova „až 11“ nahrazují slovy „až 10“.

 

2.

V § 18 se odstavec 9 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

3.

V § 19 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Tlustý, CSc. v. r.