Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

615/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 475/2009 Sb.

1.1.2012

nařízením č. 294/2011 Sb.

1.11.2011

nařízením č. 475/2009 Sb.

1.1.2010

615

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. prosince 2006

o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování

ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 12 a § 5 odst. 12 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

(1)

Toto nařízení1 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2 a stanoví emisní limity, podmínky provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen „zdroj“) do jednotlivých kategorií zdrojů.

(2)

Toto nařízení se nevztahuje na

a)

spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve zvláštním právním předpisu3,

b)

zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu4.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)

přímým procesním ohřevem ohřev, u kterého jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami vnášenými do ovzduší technologickým procesem,

b)

projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení podle zákona o integrované prevenci6)․

§ 3

Kategorizace zdrojů

(1)

Kategorie zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů, a v příloze č. 2 k tomuto nařízení, ve které jsou stanoveny kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů.

(2)

Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za velký zdroj

a)

zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je vyšší než 5 MW,

b)

zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5 některé z následujících množství

1.

200 t tuhých znečišťujících látek,

2.

300 t oxidů síry vyjádřených jako oxid siřičitý,

3.

4 t chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,

4.

10 t těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,

5.

200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,

6.

1 t sulfanu,

7.

2 t fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,

8.

50 t oxidu uhelnatého,

9.

10 t amoniaku, nebo

c)

zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5 překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5 desetinásobek roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(3)

Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, považuje se za střední zdroj

a)

zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je od 0,2 MW do 5 MW včetně,

b)

zdroj, jehož roční emise jedné nebo více uvedených znečišťujících látek se při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5 pohybuje v rozmezí následujících množství

1.

20 až 200 t včetně tuhých znečišťujících látek,

2.

30 až 300 t včetně oxidu siřičitého,

3.

0,4 až 4 t včetně chloru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako chlor,

4.

1 až 10 t včetně těkavých organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík,

5.

20 až 200 t včetně oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý,

6.

0,1 až 1 t včetně sulfanu,

7.

0,2 až 2 t včetně fluoru a jeho plynných anorganických sloučenin vyjádřených jako fluor,

8.

5 až 50 t včetně oxidu uhelnatého,

9.

5 až 10 t včetně amoniaku, nebo

c)

zdroj, jehož roční emise jakékoliv další ze znečišťujících látek než znečišťujících látek uvedených v písmenu b) nebo jejich stanovené skupiny uvedené ve zvláštním právním předpisu5 překračuje při projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu uvedenému ve zvláštním právním předpisu5 roční emise zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecného emisního limitu a roční provozní doby zdroje stanovené na úrovni 1000 hodin.

(4)

Pokud zdroj není uveden v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení ani v odstavci 2 nebo 3, považuje se za malý zdroj.

(5)

Za účelem kategorizace se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné provozovně8 a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají pouze s parametry jiných malých zdrojů.

§ 4

Emisní limity a podmínky provozování zdrojů

(1)

Emisní limity a podmínky provozování zdrojů jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Součástí podmínek provozu vyjmenovaných zdrojů jsou požadavky na konstrukci a vybavení zdroje nebo na jeho provozování, které emisní limity doplňují nebo nahrazují.

(2)

Provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 1.4., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 3.7., 5.1. až 5.4., 6.3., 6.7., 6.8., 6.10., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení zpracovávají provozní řád, jehož obsah stanoví zvláštní právní předpis5.

§ 5

Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe

Provozovatelé středních zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení zpracovávají plán zavedení zásad správné zemědělské praxe. Náležitosti a způsob zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Ministr životního prostředí:

Ing. Kalaš v. r.

Příloha č. 1

Kategorie, emisní limity a technické podmínky provozu zdrojů
Příloha č. 2

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů


Poznámky pod čarou:

Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových závodů.

Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem.

Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

2

Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových závodů.

Směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem.

Směrnice Rady 92/112/EHS ze dne 15. prosince 1992 o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého.

3

Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

4

Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, ve znění vyhlášky č. 509/2005 Sb.

5

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.

8

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.