Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

74/2006 Sb. znění účinné od 31. 12. 2007

N(15.3.2006, 258/2000 Sb.): Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 378/2007 Sb.

31.12.2007

74

 

ZÁKON

ze dne 3. února 2006,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech

a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 223/2003 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

§ 1

Předmět úpravy

 

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) zacházení s prekursory a pomocnými látkami.

(2) Tento zákon dále upravuje

a)

zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

b)

zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky nebo prekursory nebo obsahujícími návykové látky a prekursory (dále jen „přípravky“), jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,

c)

zacházení s přípravky obsahujícími efedrin nebo větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,

d)

pěstování máku, konopí a koky a vývoz a dovoz makoviny.

__________

1)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími státy.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1a a 2 se zrušují, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo jeden nebo více prekursorů“.

 

3.

V § 2 písmena c) a d) včetně poznámek pod čarou č. 1a a 2 znějí:

c)

prekursorem látka uvedená v kategorii 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) nebo v kategorii 1 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),

d)

pomocnou látkou látka uvedená

1.

v kategorii 2 a 3 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo

2.

v kategorii 2 a 3 přílohy přímo použitelného předpisu Evropských společenství2),

__________

1a)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004.

2)

Nařízení Rady (ES) č. 111/2005.“.

 

4.

V § 2 se na konci textu písmene e) doplňují slova „po sklizni“.

 

5.

V § 2 písm. h) se slova „látek uvedených v přílohách č. 9 až 11 tohoto zákona“ nahrazují slovy „prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství 1)“․

 

6.

V § 2 písmeno i) zní:

i)

uváděním na trh dodání prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a),“.

 

7.

§ 3a včetně nadpisu zní:

§ 3a

Zacházení s prekursory a pomocnými látkami

 

(1) Zacházením s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se rozumí činnosti uvedené v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1).

(2) K zacházení s pomocnými látkami kategorie 2 a 3 je třeba registrace podle § 16 tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.“.

 

8.

V § 5 odst. 6 a v § 6 odst. 2 se za slova „Policie České republiky“ vkládají slova „ , Vězeňské služby České republiky“.

 

9.

V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Povolení k zacházení s

a)

návykovými látkami a přípravky se vydává na dobu 5 let,

b)

prekursory se vydává na dobu stanovenou přímo použitelnými předpisy Evropských společenství1).

Pokud o to žadatel požádá, může být povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky nebo prekursory vydáno i na kratší dobu.“.

 

10.

V § 8 odst. 7 se slova „uvedených v příloze č. 9 tohoto zákona“ zrušují.

 

11.

V § 8 odst. 10, § 16 odst. 6 písm. a) a v § 22 odst. 7 písm. b) se slovo „nepravdivých“ nahrazuje slovem „nesprávných“, v § 36 odst. 1 písm. c), n), q), s), v) a x), § 36 odst. 2 písm. b) a c), § 36 odst. 3 písm. b), § 36 odst. 4 písm. c), d) a f), § 36 odst. 5 písm. b) a v § 39 odst. 1 písm. b) se slovo „nepravdivé“ nahrazuje slovem „nesprávné“.

 

12.

V § 12 odst. 1 se za slova „mohou být“ vkládají slova „předány nebo“.

 

13.

V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Prekursory a pomocné látky kategorie 2 mohou být předány nebo prodány pouze osobám, které předloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení odběratele podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a).“.

Poznámka pod čarou č. 5f se zrušuje.

 

14.

V § 12 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

15.

V § 12 odstavec 3 zní:

(3) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny zabezpečit jejich označování podle těchto předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 5g se zrušuje.

 

16.

V § 15 písm. b) se za slova „pomocné látky“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“ a slova „bezprostředně závazném“ se nahrazují slovy „přímo použitelném“.

 

17.

V § 15 písm. c) bodě 3 se slova „zacházet s návykovými látkami“ nahrazují slovy „s nimi zacházet“.

 

18.

V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Osoby, které se hodlají zabývat činnostmi uvedenými v přímo použitelných předpisech Evropských společenství1) s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 uvedenými v těchto předpisech, jsou povinny se před zahájením této činnosti zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví. Žádost o registraci se podává ve dvou vyhotoveních na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.“.

Poznámka pod čarou č. 7b se zrušuje.

 

19.

V § 16 odst. 2 se slova „uvedené v příloze č. 11 tohoto zákona, jejichž celkové množství nepřekročí v kalendářním roce množství podle bezprostředně závazného“ nahrazují slovy „kategorie 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), jejichž celkové množství v kalendářním roce nepřekročí množství stanovené v přímo použitelném“.

 

20.

V nadpisu § 20 se slova „s jejich obsahem“ zrušují.

 

21.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

 

22.

V § 20 odst. 2 písm. a) a v § 21 odst. 2 písm. a) se slova „2, 6, 7 nebo 8 tohoto zákona“ nahrazují slovy „1, 2, 5, 6, 7 nebo 8 k tomuto zákonu“.

 

23.

V § 20b odst. 1 se slova „uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona“ nahrazují slovy „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

24.

V § 20b se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

 

25.

V nadpisu § 21 se slova „s jejich obsahem“ zrušují.

 

26.

V § 21 odst. 4 se za slova „pomocných látek“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

27.

V § 28 odst. 1 písm. a) se slova „uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona“ nahrazují slovy „kategorie 2 a hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

28.

V § 28 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení8j),“.

Poznámka pod čarou č. 10e se zrušuje.

 

29.

V § 28 odst. 1 písm. c), § 43a úvodní části ustanovení odstavce 1, § 43a odst. 1 písm. a), § 43a odst. 2 písm a) a v § 43a odst. 4 písm. a) se za slova „pomocných látek“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

30.

V § 28 odst. 1 písm. d) se za slova „pomocných látkách“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

31.

§ 32 včetně nadpisu zní:

§ 32

Evidence a dokumentace

 

(1) O zacházení s prekursory a pomocnými látkami kategorie 2 a 3 se vede evidence a dokumentace podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).

(2) O zacházení s návykovými látkami a přípravky, jakož i o jejich dovozu a vývozu se vede stanoveným způsobem10i) evidence. Evidenci jsou povinny vést osoby, které uskutečňují činnosti, k nimž je třeba povolení k zacházení, vývozního povolení nebo dovozního povolení, osoby, které provozují zdravotnické zařízení, osoby, které provozují zařízení ústavní sociální péče, osoby, které poskytují veterinární péči, a osoby uvedené v § 5 odst. 6 a v § 5 odst. 7.

(3) Náležitosti a obsah evidence a dokumentace, jejich druhy, formy vedení dokumentace a způsob jejího uchovávání a ověřování stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.“.

Poznámky pod čarou č. 10j, 10k a 10l se zrušují.

 

32.

V § 33 odst. 1 se za slova „pomocnými látkami“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ a za slova „pomocných látek“ slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

33.

Nadpis hlavy osmé zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“.

 

34.

Nadpis § 36 zní: „Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob“.

 

35.

V § 36 úvodní části ustanovení odstavců 1 a 5 se slova „osoba, případně fyzická osoba, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,“ nahrazují slovy „nebo podnikající fyzická osoba“.

 

36.

V § 36 odst. 1 písm. a) a § 43 odst. 1 se za slova „pomocnými látkami“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

37.

V § 36 odst. 1 písmeno i) zní:

i)

předá nebo prodá prekursory nebo pomocné látky kategorie 2 osobám, které nepředloží předávajícímu nebo prodávajícímu vyplněné prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) (§ 12 odst. 2),“.

 

38.

V § 36 odst. 1 písm. j) se slova „uvedené v příloze č. 10 tohoto zákona“ nahrazují slovy „kategorie 2 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ a slova „(§ 12 odst. 4)“ se nahrazují slovy „(§ 12 odst. 3)“.

 

39.

V § 36 odst. 1 písm. p) se za slova „pomocné látky“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

40.

V § 36 odst. 1 písm. r) se na konci textu doplňují slova „nebo doveze prekursory bez dovozního povolení2)“.

 

41.

V § 36 odst. 1 písm. t) se slova „ , nebo pěstuje rostliny rodu Erythroxylon (keř koka)“ zrušují.

 

42.

V § 36 úvodní části ustanovení odstavce 4, § 41, § 43a odst. 1 písm. e) a v § 43a odst. 4 písm. c) se za slova „pomocných látek“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

43.

V § 36 odst. 4 písm. a) se slova „uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona a o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona“ nahrazují slovy „kategorie 2 a o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

44.

V § 36 odst. 4 písm. b) se slova „do patnáctého dne následujícího měsíce“ zrušují a slova „uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona“ se nahrazují slovy „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

45.

V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „uvedených v příloze č. 10 tohoto zákona za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v příloze č. 11 tohoto zákona“ nahrazují slovy „kategorie 2 za uplynulý kalendářní rok a v hlášení o vývozu pomocných látek kategorie 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“.

 

46.

V § 36 odst. 4 písm. d) se slovo „měsíčním“ zrušuje a slova „uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona“ se nahrazují slovy „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

47.

V § 36 odst. 4 písm. e) se slova „a o dalších okolnostech podle bezprostředně závazného předpisu Evropských společenství10n)“ nahrazují slovy „kategorie 2 a 3 a o dalších okolnostech podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), 10n)“ a za slova „transakcích s“ vložit slovo „těmito“.

 

48.

Nadpis § 37 zní: „Sankce“.

 

49.

V § 37 se slovo „delikty“ nahrazuje slovem „delikt“ a slova „podle písmen“ se nahrazují slovy „podle písmene“.

 

50.

V § 37 se slova „právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti s ním,“ zrušují.

 

51.

§ 38 včetně nadpisu zní:

§ 38

Propadnutí a zabrání věci

 

(1) Za správní delikt podle § 36 lze uložit propadnutí návykových látek, přípravků, prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1), zařízení a materiálů potřebných k jejich výrobě, jestliže

a)

náleží pachateli správního deliktu a byly ke spáchání správního deliktu určeny,

b)

byly ke spáchání správního deliktu použity,

c)

byly spácháním správního deliktu získány, nebo

d)

byly nabyty za věc správním deliktem získanou.

(2) Nebylo-li uloženo propadnutí věci uvedené v odstavci 1, lze rozhodnout, že se taková věc zabírá, jestliže náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat, nebo nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, a vyžaduje-li to bezpečnost osob nebo majetku, anebo jiný obecný zájem.

(3) Vlastníkem propadlé nebo zabrané věci se stává stát.“.

 

52.

Nadpis § 39 zní: „Přestupky“.

 

53.

V nadpisu § 40 se slova „o sankcích“ zrušují.

 

54.

V § 40 odst. 4 se slova „delikt právnické osoby podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu“ nahrazují slovy „delikty podle § 36 odst. 1, s výjimkou správního deliktu podle § 36 odst. 1 písm. t) a správních deliktů“ a slovo „spáchaného“ se nahrazuje slovem „spáchaných“.

 

55.

V § 40 odst. 5 se slova „Správní delikt právnických osob“ nahrazují slovy „Správní delikty“ a slova „správní delikt podle“ se nahrazují slovy „správní delikty podle“.

 

56.

V § 40 odst. 6 se slova „Správní delikt právnických osob podle“ nahrazují slovy „Správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. t) a“.

 

57.

V § 40 odst. 7 se slova „Správní delikt právnických osob“ nahrazují slovy „Správní delikty“.

 

58.

V § 41a se za slova „pomocnými látkami“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

59.

V § 42 se věta první nahrazuje větou „Ve veškerých úředních dokladech, obchodních dokladech a tiskopisech musí být používány názvy návykových látek podle příloh k tomuto zákonu, v případě prekursorů a pomocných látek kategorie 2 a 3 názvy podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1).“.

 

60.

V § 43a odst. 2 písm. b) se za slova „pomocných látek“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ a slova „v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona“ se nahrazují slovy „v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

61.

V § 43a se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

 

62.

V § 43a odst. 3 písm. b) se za slova „pomocných látek“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)“ a slova „v přílohách č. 9, 10 a 11 tohoto zákona“ se nahrazují slovy „v příloze I přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a) a v příloze přímo použitelného předpisu Evropských společenství2)“.

 

63.

V § 43a odst. 3 písmeno d) zní:

d)

kontrolují vyvezená množství pomocných látek kategorie 3, zda nepřesahují limity stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství 2), 7c),“.

 

64.

V § 43a odst. 3 písm. e) se za slova „pomocných látek“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství 2)“.

 

65.

Za § 44a se vkládá nový § 44b, který včetně nadpisu zní:

§ 44b

Tiskopisy formulářů

 

Tiskopisy formulářů uvedených v § 5 odst. 7, § 8 odst. 7 a 11, § 9 odst. 10, § 16 odst. 1, § 22 odst. 2, § 25 odst. 1, § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 28 odst. 3, § 30, § 31 odst. 1 a § 43 odst. 6 stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou a zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

 

66.

V § 45 odst. 3 se za slova „pomocných látek“ vkládají slova „kategorie 2 a 3 podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1a)“.

 

67.

V příloze č. 1 ve sloupci „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ se za položku „Koncentrát z makoviny“ vkládá nová položka „Konopí extrakt a tinktura“.

 

68.

V příloze č. 4 se na konci nadpisu doplňují slova „nebo podle rozhodnutí orgánů Evropských společenství“.

 

69.

V příloze č. 4 ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ se za položku „DOB“ vkládá nová položka „2C-I“ a do sloupce „Chemický název“ slova „4-jod-2,5-dimethoxyfenetylamin“.

 

70.

V příloze č. 4 ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ se za položku „2C-I“ vkládá nová položka „2C-T-2“ a do sloupce „Chemický název“ slova „2,5-dimethoxy-4-etylthiofenetylamin“.

 

71.

V příloze č. 4 ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ se za položku „2C-T-2“ vkládá nová položka „2C-T-7“ a do sloupce „Chemický název“ slova „2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenetylamin“.

 

72.

V příloze č. 4 ve sloupci „Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název“ se za položku „TMA“ vkládá nová položka „TMA-2“ a do sloupce „Chemický název“ slova „dl-2-amino-1-(2,4,5-trimethoxyfenyl)propan“.

 

73.

Přílohy č. 9, 10 a 11 se zrušují.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do uplynutí doby, na kterou byla vydána.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 84 odst. 1 písmeno r) zní:

r)

mohou nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti na dobu nejdéle 2 následujících provozních dnů od okamžiku zjištění porušení povinnosti, které může mít za následek ohrožení života nebo zdraví,“.

2.

V § 84 odst. 2 větě první se za slovem „h)“ čárka zrušuje a slova „l) a r)“ se nahrazují slovy „a l)“.

 

3.

V § 84 odst. 3 větě první se za slova „odstavce 1 písm.“ vkládají slova „r) a“ a věty druhá a třetí se nahrazují větami „Toto opatření oznámí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví ústně osobě uvedené v § 88 odst. 2 větě první a učiní o něm písemný zápis. Opatření podle odstavce 1 písm. r) a opatření podle odstavce 1 písm. u), kterým zaměstnanec příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nařídí znehodnocení či likvidaci pokrmu, suroviny, polotovaru nebo potraviny k výrobě či přípravě pokrmu nebo epidemiologicky rizikové potraviny, je účinné okamžikem jeho oznámení. Nedojde-li v případě podle odstavce 1 písm. r) k odstranění zjištěného porušení povinnosti, je ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví oprávněn tuto lhůtu prodloužit, a to do doby odstranění závady; pro toto opatření neplatí správní řád. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s opatřením podle odstavce 1 písm. u) nebo s opatřením podle věty čtvrté, může proti nim podat písemně námitky, nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu nebo opatření podle věty čtvrté.“.

 

4.

V § 94 odst. 4 větě první se slovo „r),“ zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

(čl. 4)

Čl. IV

zrušena

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.