Čekejte, prosím...
A A A
109/2007 Sb. znění účinné od 1. 9. 2007

109

 

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2007,

kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně

a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon

č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 40/1995 Sb. (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 25/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 4 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:

a)

reklamu v periodickém tisku2), neperiodických publikacích3), na letácích, plakátech nebo v jiných tiskovinách nebo reklamu šířenou prostřednictvím služeb informační společnosti10a) určených výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky,

__________

10a)

§ 2 písm. a) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).“.

2.

V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , nejedná-li se o sponzorování akcí nebo činností, které se týkají několika členských států Evropské unie nebo jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor nebo se konají v několika členských státech Evropské unie nebo v jiných státech tvořících Evropský hospodářský prostor nebo dosahují přeshraničních účinků jiným způsobem“.

3.

V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo šíří reklamu na tabákové výrobky jinak, než je uvedeno v § 3 odst․ 4“.

4.

V § 8a odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo šíří reklamu na tabákové výrobky jinak, než je uvedeno v § 3 odst. 4“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 25/2006 Sb. (čl. 2)

Čl. II

V části třetí čl. III zákona č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, se bod 3 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (čl. 3)

Čl. III

1.

Reklama, s výjimkou reklamy na tabákové výrobky, vytvořená nebo šířená na základě smluv uzavřených přede dnem 26. ledna 2006 se posuzuje do 26. ledna 2009 podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 25/2006 Sb.

2.

Reklama na tabákové výrobky vytvořená nebo šířená na základě smluv uzavřených přede dnem 26. ledna 2006 se posuzuje podle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.