Čekejte, prosím...
A A A
124/2007 Sb. znění účinné od 4. 7. 2019
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 166/2019 Sb.

4.7.2019

 

124

 

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2007

o vzoru paměťové karty řidiče

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1 vzor paměťové karty řidiče.

§ 2

Paměťová karta řidiče

(1)

Paměťová karta řidiče je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm, má bílou barvu a je vybavena paměťovým čipem.

(2)

Jednotlivé údaje na paměťové kartě řidiče jsou uvedeny v českém jazyce, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě vlastnoručního podpisu držitele paměťové karty řidiče.

(3)

Na přední straně paměťové karty řidiče jsou uvedeny tyto údaje:

a)

rozeznávací značka České republiky „CZ“, vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, která je umístěna v kruhu 12 žlutých hvězd,

b)

nápis „KARTA ŘIDIČE“ provedený velkými písmeny v českém jazyce,

c)

slova „KARTA ŘIDIČE“ v českém jazyce a v jazycích ostatních členských států Evropské unie, která jsou vytištěna v šedé barvě jako součást podkladu přední strany paměťové karty,

d)

označení „G2“ provedené velkým písmem v modré barvě.

(4)

Na přední straně paměťové karty řidiče jsou pod číselnými kódy uvedeny tyto údaje:

1.

příjmení,

2.

jméno,

3.

datum narození,

4a.

datum začátku platnosti karty,

4b.

datum vypršení platnosti karty,

4c.

název vydávajícího orgánu,

4d.

číslo pro administrativní účely,

5a.

číslo řidičského průkazu,

5b.

číslo karty,

6.

fotografie,

7.

podpis řidiče.

8.

zrušen

(5)

Na zadní straně paměťové karty řidiče jsou uvedeny tyto údaje:

a)

nápis „KARTA ŘIDIČE“ provedený velkými písmeny v českém jazyce,

b)

vysvětlení jednotlivých údajů podle odstavce 4, včetně uvedení příslušného číselného kódu,

c)

poučení o postupu v případě nálezu paměťové karty řidiče,

d)

pod čipem je označení národního identifikátoru „e8“ provedené v modré barvě.

(6)

Údaj podle odstavce 4 uvedený pod bodem 4d se na paměťové kartě řidiče nevyplňuje.

(7)

Vzor paměťové karty řidiče je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2007.

Ministr:

Ing. Řebíček v. r.

Příloha

Vzor paměťové karty řidičePoznámky pod čarou:

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18․ března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění.

Poznámky pod čarou:
1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18․ března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění.