Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

179/2007 Sb. znění účinné od 12. 7. 2007

179

 

ZÁKON

ze dne 7. června 2007,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního řádu (čl. 1)

Čl. I

V § 446 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004 Sb., se za slova „cizího státu“ vkládají slova „ , který není členským státem Evropské unie,“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Rejstříku trestů (čl. 2)

Čl. II

V zákoně č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se za část druhou vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:

ČÁST TŘETÍ

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ODSOUZENÍCH SE ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE

 

§ 16c

 

(1) Rejstřík trestů poskytuje informace příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie6) (dále jen „příslušný orgán“) o pravomocných odsouzeních jeho státních příslušníků soudy České republiky v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takových odsouzeních, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, přímý styk justičních orgánů.

(2) Rejstřík trestů zašle informace uvedené v odstavci 1 v českém jazyce příslušnému orgánu nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení zápisu údajů vztahujících se k odsouzení do evidence Rejstříku trestů․ Je-li odsouzený státním příslušníkem dvou nebo více jiných členských států Evropské unie, zašle Rejstřík trestů uvedené informace příslušnému orgánu každého z těchto států.

(3) Rejstřík trestů dále poskytne příslušnému orgánu informace o pravomocném odsouzení fyzické osoby a o navazujících údajích zapsaných do evidence Rejstříku trestů o takovém odsouzení za stejných podmínek jako orgánům České republiky činným v trestním řízení, a to na základě žádosti příslušného orgánu zaslané Rejstříku trestů v českém jazyce na stanoveném formuláři7) v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím Rejstříku trestů ověřit její pravost. Požadované informace zašle Rejstřík trestů příslušnému orgánu v českém jazyce na stanoveném formuláři7) spolu s opisem z evidence Rejstříku trestů nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti. Jsou-li k vyřízení žádosti zapotřebí další informace o osobě, o níž jsou požadovány údaje z evidence Rejstříku trestů, Rejstřík trestů neprodleně požádá příslušný orgán o jejich zaslání. V takovém případě zašle požadované informace příslušnému orgánu do 10 pracovních dnů od doručení těchto dalších informací.

 

§ 16d

 

Rejstřík trestů přijímá informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení a o navazujících údajích zapsaných do evidence jiného členského státu Evropské unie o takových odsouzeních, zaslané jinými členskými státy Evropské unie. Informace o pravomocných odsouzeních občanů České republiky soudy jiného členského státu Evropské unie v trestním řízení zašle Rejstřík trestů Ministerstvu spravedlnosti k postupu podle § 4 odst. 2.

 

§ 16e

 

(1) Rejstřík trestů požádá příslušný orgán o poskytnutí informací o pravomocném odsouzení fyzické osoby za trestný čin v jiném členském státě Evropské unie, ve kterém byla odsouzena, a o navazujících údajích zapsaných v evidenci tohoto státu o tomto odsouzení, jsou-li takové informace nutné pro účely trestního řízení.

(2) Žádost podle odstavce 1 se zasílá v listinné podobě nebo jiným způsobem umožňujícím příslušnému orgánu ověřit její pravost, a na stanoveném formuláři7) přeloženém do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků dožádaného členského státu Evropské unie nebo do jazyka, v němž je dožádaný členský stát Evropské unie ochoten žádost přijmout.

(3) Informace získané podle odstavce 1 lze použít pouze pro účely trestního řízení, pro které byly vyžádány.

__________

6)

Článek 1 rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů.

7)

Příloha rozhodnutí Rady 2005/876/SVV ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů.“.

 

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.