Čekejte, prosím...
A A A
215/2007 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

 

215

 

ZÁKON

ze dne 18. července 2007,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 27 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

2.

V § 47 odst. 5 se slova „nižší než 50 000 Kč“ nahrazují slovy „ve výši 50 000 Kč a nižší“.

3.

V příloze k zákonu první položka za 1 bod zní:„nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst․ 11“.

4.

V příloze k zákonu se položka čtvrtá za 1 bod zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.