Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

218/2007 Sb. znění účinné od 29. 8. 2014 do 30. 9. 2015

Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ustanovení části páté nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ustanovení části šesté nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 182/2014 Sb.

29.8.2014

zákonem č. 463/2012 Sb.

21.12.2012

zákonem č. 282/2009 Sb.

31.8.2009

Více...

218

 

ZÁKON

ze dne 18. července 2007,

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,

zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění

zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb.,

o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 266/2006 Sb. (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:

1.

V § 91 se číslo „2008“ nahrazuje číslem „2010“ a číslo „2018“ se nahrazuje číslem „2020“.

 

2.

V § 92 odst. 1, 2 a 3 se číslo „2007“ nahrazuje číslem „2009“ a číslo „2008“ se nahrazuje číslem „2010“.

 

3.

V § 92 odst. 5 písm. b) se slova „(§ 194, 195 a 199 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)“ zrušují.

 

4.

V § 94 odst. 1 se číslo „2007“ nahrazuje číslem „2009“.

 

5.

V § 94 odst. 2 se číslo „2008“ nahrazuje číslem „2010“.

 

6.

V § 95 se číslo „2007“ nahrazuje číslem „2009“ a číslo „2008“ se nahrazuje číslem „2010“.

 

7.

V § 99 se číslo „2008“ nahrazuje číslem „2010“ a číslo „2011“ se nahrazuje číslem „2013“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 267/2006 Sb. (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, se mění takto:

1.

Část druhá se zrušuje․

 

2.

V části šesté čl. VI se bod 4 zrušuje.

 

3.

V části deváté čl. IX se bod 1 zrušuje.

 

4.

Část dvacátá devátá se zrušuje.

 

5.

V části třicáté druhé čl. XXXII se číslo „2007“ nahrazuje číslem „2009“ a číslo „2008“ se nahrazuje číslem „2010“.

 

6.

V části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo „2008“ nahrazuje číslem „2010“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 264/2006 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, se číslo „2008“ nahrazuje číslem „2010“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 110/2006 Sb. (čl. 4)

Čl. IV

V § 7 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, se na konci textu písmene a) doplňují slova „a dávky úrazového pojištění, s výjimkou bolestného, příspěvku za ztížení společenského uplatnění, náhrady nákladů spojených s léčením a náhrady nákladů spojených s pohřbem“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušeno

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 155/1995 Sb. (čl. 6)

Čl. VI

V § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 281/2004 Sb. a zákona č. 24/2006 Sb., se za větu třetí vkládá věta „Do vyměřovacího základu pojištěnce za dobu po 31. prosinci 2009 se pro účely stanovení ročního vyměřovacího základu zahrnuje též úrazová renta19a).“.

Poznámka pod čarou č. 19a zní:

__________

19a)

§ 2021 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou částí čtvrté až šesté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.