Čekejte, prosím...
A A A
351/2007 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008

351

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2007,

kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., k provedení § 4 odst. 8, § 24 odst. 4 a 5 a § 28 odst. 1:

Čl. I

Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb. a vyhlášky č. 399/2005 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

§ 1

 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví

a)

uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce, metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku,

b)

účetní metody a jejich použití,

c)

směrnou účtovou osnovu,

pro účetní jednotky uvedené v § 2.

__________

1)

Směrnice Rady ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven (91/674/EHS).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/46/ES ze dne 14. června 2006, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, 86/635/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

2.

V § 3 odst. 1 se za slovo „a“ vkládají slova „může zahrnovat přehled o peněžních tocích a“.

 

3.

V § 3 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu účetního období, s přihlédnutím ke specifikům v provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti podle zvláštního právního předpisu1a)․“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

4.

V § 3 odstavec 6 zní:

(6) Přehled o změnách vlastního kapitálu obsahuje zejména zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu v průběhu účetního období podle oceňovacích zásad používaných v účetní závěrce, rozdíly ze změn účetních metod, účetní případy související s takovými vztahy se společníky, kdy vystupují v roli vlastníků, výplatu dividend nebo dalších podílů na zisku.“.

 

5.

V § 4 odst. 1 se zrušují slova „a označování“.

 

6.

V § 4 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nové položky lze vložit v případě, že jejich obsah není součástí žádných jiných položek požadovaných ve stanoveném uspořádání a uvedeném podrobnějším členění.“.

 

7.

V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Výpočtové položky se označují znaménky „+“ a „–“.“.

 

8.

V § 5 odst. 1 se za slova „C. Finanční umístění (investice)“ vkládají slova „a položky „D. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník“,“.

 

9.

V § 5 odst. 2 se za slovo „závazků“ vkládají slova „s výjimkou technických rezerv v položkách „C.“ a „D.“ pasiv“.

 

10.

V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Vztahuje-li se určité aktivum nebo pasivum k více než jedné položce v uspořádání a členění, jejich vztahy k jiným položkám se uvádějí v příloze v účetní závěrce, pokud je taková informace nezbytná pro sestavení jasné a přehledné účetní závěrky. Vlastní akcie a akcie podniků ve skupině mohou být vykázány jen v položkách předepsaných pro tento účel.“.

 

11.

V § 8 odst. 1 se za slovo „nesestavuje“ vkládají slova „přehled o peněžních tocích a“.

 

12.

V § 8 se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

(13) Pro uplatněné regresy, na které má Kancelář nárok z titulu vyplaceného pojistného plnění15a), platí § 19 odst. 5 písm. b) s tím, že tyto regresy se uvádějí v okamžiku a do výše inkasa peněžních prostředků na účet Kanceláře. Současně se ve stejné výši uvádí tvorba Garančního fondu.

__________

15a)

§ 24 odst. 2 písm. b) nebo § 24 odst. 8 zákona č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších přepisů.“.

 

13.

V § 9 odst. 2 se věta čtvrtá zrušuje.

 

14.

V § 9 odst. 2 se slova „se uvádí jen při převodu účetní jednotky nebo její části. Převodem části účetní jednotky se rozumí zejména převod“ nahrazují slovy „může vyplývat také z převodu“.

 

15.

V § 11 odst. 3 se slova „zajišťovacích makléřů.30a)“ nahrazují slovy „pojišťovacích zprostředkovatelů30), pokud se jejich činnost týká zajištění.“.

Poznámka pod čarou č. 30 zní:

__________

30)

Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

16.

V § 14 odst. 2 se věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 35a zrušuje.

 

17.

V § 16 se odstavec 7 označuje jako odstavec 6.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

 

18.

V § 16 odst. 6 se slova „C.8. Jiné technické rezervy“ nahrazují slovy „C.6. Ostatní technické rezervy“ a za slovem „anebo“ se slovo „C.6.“ nahrazuje slovem „C.7.“.

 

19.

V § 16 odst. 7 se slovo „C.6.“ nahrazuje slovem „C.7.“.

 

20.

V § 16 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 37b zní:

(8) Položka „C.9. Rezerva na závazky Kanceláře“ obsahuje technickou rezervu podle zvláštního právního předpisu37b). Ustanovení odstavců 2 a 3 platí přiměřeně.

__________

37b)

§ 15a zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 377/2005 Sb.“.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

21.

V § 17 odst. 1 se slova „E. Ostatní rezervy“ nahrazují slovy „E. Rezervy“.

 

22.

V § 18 odst. 2 se slova „zajišťovacím makléřům“ nahrazují slovy „samostatným likvidátorům pojistných událostí30)“.

 

23.

V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „C.7. Jiné technické rezervy“ nahrazují slovy „C.6. Ostatní technické rezervy“.

 

24.

V § 22 odst. 2 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámek pod čarou č. 42a a 42b znějí:

h)

charakteru a obchodním účelu transakcí účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze, a finančním dopadu transakcí na účetní jednotku, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace42a) účetní jednotky,

i)

transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu42b). Informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci účetní jednotky; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 19 odst. 9 zákona,

__________

42a)

§ 21 odst. 3 zákona o účetnictví.

42b)

§ 27 odst. 5 zákona o účetnictví.“.

Dosavadní písmena h) až o) se označují jako písmena j) až p).

 

25.

V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno r), které zní:

r)

celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti za účetní období v členění na povinný audit účetní závěrky, jiné ověřovací služby, daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace nemusí být uváděny tam, kde účetní jednotka je zahrnuta do konsolidované účetní závěrky, vypracované podle části páté, jestliže jsou tyto informace uvedeny v příloze v konsolidované účetní závěrce.“.

 

26.

V části druhé se hlava V včetně nadpisu zrušuje.

 

27.

V § 29 odst. 9 se slova „rozhodnutí rejstříkového soudu o návrhu na zápis přeměny do obchodního rejstříku“ nahrazují slovy „prodeje majetku“.

 

28.

V § 34 odst. 1 se slova „E. Ostatní rezervy“ nahrazují slovy „E. Rezervy“.

 

29.

V § 43 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena m) až o), která znějí:

m)

charakter a obchodní účel transakcí, které nejsou uvedeny v konsolidované rozvaze, a finanční dopad těchto transakcí, pokud jsou rizika nebo užitky z těchto transakcí významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace42a) konsolidačního celku,

n)

transakce, s výjimkou transakcí v rámci konsolidačního celku, které konsolidující účetní jednotka nebo konsolidované účetní jednotky zahrnuté do konsolidačního celku uzavřely se spřízněnou stranou, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatních informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace konsolidačního celku, pokud jsou tyto transakce významné a nebyly uzavřeny za podmínek obvyklých na regulovaném trhu42b). Informace o jednotlivých transakcích je možné seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí se spřízněnou stranou na finanční situaci konsolidačního celku; výraz spřízněná strana má stejný význam jako v mezinárodních účetních standardech uvedených v § 23a odst. 1 zákona,

o)

informace podle § 22 odst. 2 písm. r)“.

 

30.

V příloze č. 1 v položce pasiv „A.I.“ se písmeno b) zrušuje.

 

31.

V příloze č. 1 se položka pasiv „8. Jiné technické rezervy“ označuje jako „6. Ostatní technické rezervy“.

Dosavadní položky pasiv „6.“ a „7.“ se označují jako „7.“ a „8.“.

 

32.

V příloze č. 1 se vkládá nová položka pasiv, která zní:

9. Rezerva na závazky Kanceláře

a)

hrubá výše

. . . .

x

b)

podíl zajišťovatelů (-)

. . . .

. . . .

“.

 

33.

V příloze č. 1 se označení položky pasiv „E. Ostatní rezervy“ nahrazuje slovy „E. Rezervy“.

 

34.

Příloha č. 3 se zrušuje.

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 3.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetních obdobích započatých 1. ledna 2008 a později, pokud není v bodě 2 stanoveno jinak.

2.

Ustanovení čl. I bodu 25 a čl. I bodu 29 v rozsahu § 43 písm. o) použijí účetní jednotky pro účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky sestavované k 29. červnu 2008 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Ministr:

Ing. Kalousek v. r.