Čekejte, prosím...
A A A
148/2008 Sb. znění účinné od 1. 5. 2008

148

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. dubna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb.,

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy,

a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování

zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených

pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., k provedení § 2c odst. 2 písm. b) tohoto zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (čl. 1)

Čl. I

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se za slova „poskytnutí dotace na zalesnění“ vkládají slova „pro příslušný kalendářní rok“.

 

2.

V § 3 odst. 2 písm. e) se slova „doručení žádosti o poskytnutí dotace na“ zrušují.

 

3.

V § 3 odst. 2 písm. f) se za slova „písmene e)“ vkládají slova „ , k) a l)“.

 

4.

V § 3 odst. 2 písm. f) se slova „doručení žádosti o poskytnutí dotace na“ zrušují.

 

5.

V § 4 odst. 1 a 2 se slova „v rámci jednotné žádosti11)“ zrušují.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

 

6.

V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

 

7.

V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo provedeno zalesnění, pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 ha pozemku, jde-li o obnovu lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa15).“.

 

8.

V § 7 odst. 1 se slova „sníží dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami na základě zjištěné plochy o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje 3 %, ale ne více než 30 % zjištěné plochy“ nahrazují slovy „dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami poskytne pouze na zjištěnou plochu, pokud tento rozdíl nepřesahuje 30 %“.

 

9.

V § 7 odst. 2 se slova „odst․ 1 písm. b)“ nahrazují slovy „odst. 2 písm. c)“.

 

10.

V § 7 odst. 2 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

 

11.

V § 7 odst. 2 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“.

 

12.

V § 7 odst. 3 se slova „odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „odst. 2 písm. c)“.

 

13.

V § 7 odstavec 4 zní:

(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b) pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby, spočívající v tom, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)

pod 80 % do 70 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 10 %,

b)

pod 70 % do 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 20 %,

c)

pod 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby neposkytne.“.

 

14.

V § 7 odst. 6 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

 

15.

V § 7 odst. 7 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. c)“.

 

16.

V § 8 odst. 2 se slova „písm. c)“ nahrazují slovy „písm. b)“.

 

17.

V § 8 odst. 2 písm. a) se číslo „10“ nahrazuje číslem „5“.

 

18.

V § 8 odst. 2 písm. b) se číslo „20“ nahrazuje číslem „10“.

 

19.

V § 8 odst. 2 písm. c) se číslo „50“ nahrazuje číslem „30“.

 

20.

V § 8 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých

podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle

rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených

pro energetické využití (čl. 2)

Čl. II

Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 8 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

 

2.

V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“.

 

3.

V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

d)

restituce15a).

__________

15a)

Například zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.