Čekejte, prosím...
A A A
169/2008 Sb. znění účinné od 1. 7. 2008

169

 

ZÁKON

ze dne 23. dubna 2008,

kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o místním referendu (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 48 odst. 1 se slova „alespoň poloviny“ nahrazují slovy „alespoň 35 %“.

 

2.

V § 48 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o obcích (čl. 2)

Čl. II

V § 89 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 234/2006 Sb., se slova „nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o hlavním městě Praze (čl. 3)

Čl. III

V § 67 odst. 2 a v § 92 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb․, o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 22/2004 Sb., se slova „nebo s výsledky místního referenda konaného“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.