Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

183/2008 Sb. znění účinné od 1. 6. 2008

183

 

ZÁKON

ze dne 1. května 2008,

kterým se mění některé zákony v oblasti cen

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o cenách (čl. 1)

Čl. I

V § 17 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 276/2002 Sb. a zákona č. 354/2003 Sb., odstavec 4 zní:

(4) Pokutu lze uložit do tří let ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů cenové kontrolní orgány dozvěděly, nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení cenových předpisů došlo.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o působnosti orgánů

České republiky v oblasti cen (čl. 2)

Čl. II

Zákon č․ 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 217/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Krajský úřad provádí cenovou kontrolu. Krajský úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.“.

 

2.

V § 4a odstavec 2 zní:

(2) Obecní úřad provádí cenovou kontrolu. Obecní úřad ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení cenových předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.