Čekejte, prosím...
A A A
225/2008 Sb. znění účinné od 15. 10. 2009 do 31. 10. 2018
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 352/2009 Sb.

15.10.2009

 

225

 

VYHLÁŠKA

ze dne 17. června 2008,

kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy

a na obohacování potravin

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 19 odst. 1 písm. a) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška1 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2 a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství3 upravuje

a)

požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy,

b)

podmínky přidávání dalších látek do potravin s výjimkou doplňků stravy.

§ 2

Požadavky na složení doplňků stravy

(1)

Vitaminy a minerální látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Tyto vitaminy a minerální látky lze použít jen ve formě uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Požadavky na čistotu látek uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce stanoví zvláštní právní předpis, kterým se stanoví zdravotní požadavky na čistotu a identitu přídatných látek4.

(2)

Další látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy, a podmínky, za kterých je lze použít, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. Do doplňků stravy nelze přidat jednotlivě nebo ve směsi omamné nebo psychotropní látky5, prekursory kategorie 1 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropských společenství6, další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus. K výrobě doplňků stravy nelze použít další látky upravené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 3

Označování doplňků stravy

(1)

Kromě požadavků na označování obalu potravin upravených v zákoně a ve zvláštním právním předpise7 se na obalu pro spotřebitele uvede:

a)

v názvu potraviny slovo „doplněk stravy“,

b)

název vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek charakterizujících výrobek,

c)

číselný údaj o množství vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek vztažený na doporučenou denní dávku, přičemž u vitaminů a minerálních látek se použijí jednotky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

d)

údaje o obsahu vitaminů a minerálních látek i v procentech doporučené denní dávky uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, přičemž tento údaj lze uvést i v grafické podobě,

e)

doporučené denní dávkování a popřípadě další podmínky použití,

f)

varování před překročením doporučeného denního dávkování,

g)

upozornění, aby byly výrobky uloženy mimo dosah dětí,

h)

upozornění, že doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy,

i)

upozornění „Nevhodné pro těhotné ženy“ u doplňků stravy obsahujících více než 800 µg (RE) vitaminu A v denní dávce,

(2)

U doplňku stravy obsahujícího rostlinu Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý) nebo její extrakty se dále na obalu pro spotřebitele uvede upozornění na nutnost přerušení konzumace a vyhledání lékaře při jakémkoliv podezření na jaterní onemocnění.

(3)

Údaje podle odstavce 1 písm. c) se uvádějí průměrnými hodnotami zjištěnými na základě kvantitativní analýzy doplňku stravy provedené výrobcem.

(4)

Údaj o celkovém množství se uvádí podle zvláštního právního předpisu7 nebo podle pravidel pro značení symbolu „e“8. Objemová nebo hmotnostní odchylka kladná a záporná nejvýše minus 5 % se nepovažuje za klamání spotřebitele.

(5)

Označování doplňků stravy nesmí

a)

doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat,

b)

obsahovat žádné tvrzení uvádějící nebo naznačující, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže poskytnout dostatečné množství vitaminů anebo minerálních látek.

(6)

Výživová a zdravotní tvrzení u doplňků stravy se mohou uvést za podmínek přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství o požadavcích na uvádění nutričních a zdravotních tvrzení při označování potravin9.

§ 4

Způsob použití doplňků stravy

(1)

Doplňky stravy se používají upravené do formy kapslí či tobolek, pastilek, tablet, dražé, sáčků s práškem, ampulek s tekutinou, kapek nebo jiných jednoduchých forem tekutin a prášků určených pro příjem v malých odměřených množstvích, a takto se uvádějí do oběhu. Doplňky stravy se do oběhu uvádějí pouze balené.

(2)

Potravina vyrobená nebo uvedená do oběhu v členské zemi Evropských společenství nebo mající původ v některém ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, nebo v Turecku nesmí být odmítnuta k uvedení do oběhu v České republice za předpokladu, že tato potravina odpovídá

a)

předpisům, které jsou pro výrobu této potraviny anebo její uvedení na trh v některém z těchto států závazné, nebo

b)

výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření.

(3)

Ustanovení odstavce 2 se neuplatní v případě, že právní předpisy, pravidla správné praxe nebo postupy uvedené v odstavci 2 nezaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této ochrany v České republice.

§ 5

Podmínky přidávání dalších látek do potravin

(1)

Podmínky přidávání vitaminů, minerálních látek nebo dalších látek do potravin upravuje přímo použitelný předpis Evropského společenství o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin10. Do potravin nelze přidávat jednotlivě nebo jejich směsi omamné nebo psychotropní látky5, prekursory kategorie I přímo použitelného předpisu Evropských společenství6, další látky, u nichž byl prokázán toxický, genotoxický, teratogenní, halucinogenní, omamný či jiný nepříznivý účinek na lidský organismus.

(2)

Další látky, které nelze použít při výrobě potravin, jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky.

§ 7

Přechodná ustanovení

Výroba doplňků stravy a výroba potravin obohacených potravními doplňky se posuzují podle dosavadního právního předpisu nejdéle do 1. 7. 2009. Takto vyrobené doplňky stravy a potraviny obohacené potravními doplňky se posuzují při uvedení do oběhu podle dosavadního právního předpisu nejdéle do 1. 8. 2010; obdobně se postupuje při posuzování doplňků stravy potravin obohacených potravními doplňky uvedených do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.

Příloha č. 1

Vitaminy a minerální látky, které lze použít pro výrobu doplňků stravy

1. Vitaminy

2. Minerální látky

Vitamin A (μg RE)*

Vápník (mg)

Vitamin D (μg)

Hořčík (mg)

Vitamin E (mg α-TE)**

Železo (mg)

Vitamin K (μg)

Měď (μg)

Vitamin B1 (thiamin)(mg)

Jód (μg)

Vitamin B2 (riboflavin) (mg)

Zinek (mg)

Niacin (mg NE)***

Mangan (mg)

Pantothenová kyselina (mg)

Sodík (mg)

Vitamin B6 (pyridoxin) (mg)

Draslík (mg)

Kyselina listová (μg)

Selen (μg)

Vitamin B12 (kyanokobalamin) (μg)

Chrom (μg)

Biotin (μg)

Molybden (μg)

Vitamin C (mg)

Fluór (mg)

 

Chlor (mg)

 

Fosfor (mg)

 

Poznámka:

* RE = trans-retinolekvivalent

** α-TE = alfa-tokoferolekvlvalent

*** NE = niacinekvivalent

Příloha č. 2

Formy vitaminů a minerálních látek, které lze použít pro výrobu doplňků stravy

1.

Formy vitaminů

vitamin

forma

Vitamin A

retinol

 

retinyl-acetát

 

retinyl palmitát

 

β-karoten

Vitamin D

cholekalciferol

 

ergokalciferol

Vitamin E

D-α-tokoferol

 

DL- α -tokoferol

 

D- α -tokof eryl-acetát

 

DL- α -toko feryl-acetát

 

D- α -tokoferyl-sukcinát

Vitamin K

fylochmon (fytomenadion)

Vitamin B1

thiamin-hydrochlorid

 

thiamin-mononitrát

Vitamin B2

riboflavin

 

riboflavin-5- fosfát, sodná sůl

Niacin

kyselina nikotinová

 

nikotinamid

Kyselina pantothenová

D-pantothenan vápenatý

 

D-pantothenan sodný

 

dexpanthenol

Vitamin B6

pyridoxin-hydrochlorid

 

pyridoxin-5-fosfát

Foláty

kyselina pteroylmonoglutamová

 

kalcium-L-methylfolát

Vitamin B12

kyanokobalamin

 

hydroxokobalamin

Biotin

D-biotin

Vitamin C

kyselina L-askorbová

 

L-askorban vápenatý

 

L-askorban draselný

 

L-askorban sodný

 

L-askorbyl-6-palmitát

 

2.

Formy minerálních látek

Minerální látka

Forma minerální látky

Vápník

uhličitan vápenatý

 

vápenaté soli kyseliny citrónové

 

chlorid vápenatý

 

glukonan vápenatý

 

glycerofosforečnan vápenatý

 

mléčnan vápenatý

 

vápenaté soli kyseliny fosforečné

 

hydroxid vápenatý

 

oxid vápenatý

Hořčík

octan hořečnatý

 

uhličitan hořečnatý

 

chlorid hořečnatý

 

hořečnaté soli kyseliny citrónové

 

glukonan hořečnatý

 

glycerofosforečnan hořečnatý

 

hořečnaté soli kyseliny fosforečné

 

mléčnan hořečnatý

 

hydroxid hořečnatý

 

oxid hořečnatý

 

síran hořečnatý

Železo

uhličitan železnatý

 

citronan železnatý

 

citronan železito-amonný

 

glukonan železnatý

 

fumaran železnatý

 

difosforečnan sodno-železitý

 

mléčnan železnatý

 

síran železnatý

 

difosforečnan železitý

 

elementární železo (získané redukcí vodíkem nebo elektrolyticky)

 

sacharát železitý

 

oxid železitý se sacharosou

 

bisglycinát železitý

Měď

uhličitan měďnatý

 

citronan měďnatý

 

glukonan měďnatý

 

síran měďnatý

 

komplex mědi a lysinu

Jód

jodičnan sodný

 

jodid sodný

 

jodičnan draselný

 

jodid draselný

Zinek

octan zinečnatý

 

chlorid zinečnatý

 

citronan zinečnatý

 

glukonan zinečnatý

 

mléčnan zinečnatý

 

oxid zinečnatý

 

uhličitan zinečnatý

 

síran zinečnatý

Mangan

uhličitan manganatý

 

chlorid manganatý

 

citronan manganatý

 

glukonan manganatý

 

glycerofosforečnan manganatý

 

síran manganatý

Sodík

hydrogenuhličitan sodný

 

uhličitan sodný

 

chlorid sodný

 

citronan sodný

 

glukonan sodný

 

mléčnan sodný

 

hydroxid sodný

 

sodné soli kyseliny fosforečné

Draslík

hydrogenuhličitan draselný

 

uhličitan draselný

 

chlorid draselný

 

citronan draselný

 

glukonan draselný

 

glycerofosforečnan draselný

 

mléčnan draselný

 

hydroxid draselný

 

draselné soli kyseliny fosforečné

Selen

selenan sodný

 

hydrogenseleničitan sodný

 

seleničitan sodný

Chrom

chlorid chromitý

 

síran chromitý

Molybden

molybdenan amonný

 

molybdenan sodný

Fluor

fluorid draselný

 

fluorid sodný

 

Příloha č. 3

Podmínky použití některých dalších látek v doplňcích stravy

1.

Podmínky použití některých rostlin

Název rostliny

Část rostliny

Nejvyšší přípustné množství v denní dávce

Cimicifuga racemosa (ploštičník hroznovitý)

sušený kořen a oddenek

20 mg

Citrus aurantium (hořký pomeranč)

extrakt (přepočteno na množství synefrinu)

10 mg synefrinu

Crataegus spp. (hloh )

sušený list, květ, plod

200 mg

Dioscorea sp. (rod Jam)

sušená hlíza

100 mg

Echinacea spp. (třapatka)

sušený kořen, nať

500 mg

Garcinia cambogia (garcinie kambodžská)

slupka (přepočteno na množství kyseliny hydroxycitronové)

2000 mg

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný)

standardizovaný extrakt 24/6 z listů

40 mg

Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný)

sušený list

2500 mg

Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)

sušená nať

300 mg

Panax ginseng (všehoj ženšenový)

sušený kořen

1000 mg

Ptychopetalum olacoides (muira puama)

sušené dřevo

500 mg

Rhodiola rosea (rozchodnice růžová)

standardizovaný extrakt z kořene (4% rosavinu)

100 mg

Schisandra chinensis (klanopraška čínská)

sušené plody

600 mg

Tabebuia impetiginosa (lapačo červené)

sušená kůra

3000 mg

Tribulus terrestris (kotvičník zemní)

sušená nať, plody

2000 mg

Turnera diffusa (pantala rozkladitá)

sušené listy

1000 mg

Uncaria tomentosa (vilcacora, kočičí dráp)

sušený kořen

1000 mg

Valeriana officinalis (kozlík lékařský)

sušený kořen

500 mg

 

2.

Podmínky použití některých dalších látek jiných než rostliny

Další látky

Nejvyšší přípustné množství v denní dávce

acetylkarnitin

500 mg

DMAE (dimethylaminoethanol)

20 mg

Kyselina orotová

50 mg

Pycnogenol

100 mg

Taurin

2000 mg

 

Příloha č. 4

Seznam dalších látek zakázaných při výrobě potravin

Tabulka č. 1 Seznam rostlin zakázaných při výrobě potravin

Latinský název

Český název

Rostlinná část

Aconitum spp.

oměj

kořen

Adonanthe spp. (Adonis spp.)

hlaváček

nať

Alkanna spp.

kamejník

 

Alstonia spp.

alstonie

kůra

Ammi visnaga (L.) LAM.

moráč zákrovnatý

plod

Andira spp.

andira

 

Anchusa spp.

pilát

 

Apocynum spp.

toješť

kořen

Areca catechu L.

areka obecná (betelový oříšek)

semeno

Aristolochiaceae

čeleď podražcovité

 

Artemisia cina

pelyněk cicvárový

 

Asarum spp.

kopytník

nať

Aspidosperma quebracho-blanco SCHLECHT.

štítosemenka kebračo

kůra

Atropa spp.

rulík

list, nať, kořen

Azadirachta indica

zederach indický

 

Baccharis coridifolia

pomíšenka srdcolistá

 

Baccharis megapotamica

pomíšenka poříční

 

Borago officinalis

brutnák lékařský

nať, květ

brabantka wallichii

bragantie Wallichova

 

Brachyglottis spp.

jazýčkovec

 

Caltha palustris

blatouch bahenní

 

Cassia acutifolia (Cassia senna)

kassie ostrolistá

list, plod

Cassia angustifolia VAHL

kassie úzkolistá

list, plod

Catharanthus roseus (L). G.DON

katarant růžový

nať

Cephaelis spp.

hlavěnka (uragoga)

kořen

Cineraria spp.

 

 

Cinchona spp.

chinovník

kůra

Citrullus colocynthis

kolokvinta obecná

plod

Clematis spp.

plamínek

 

Cocculus spp. (Anamirta cocculus)

chebule (latnatá)

 

Coleus forskohlii

koleus (kopřivěnka) Forskohlův

 

Colchicum spp.

ocún

semeno

Conium maculatum

bolehlav plamatý

 

Convallaria majalis L.

konvalinka vonná

list, nať

Corydalis spp.

dymnivka

kořen

Croton tiglium

ladel počistivý

 

Cynoglossum spp.

užanka

 

Datura spp.

durman

list, nať, semeno

Digitalis spp.

náprstník

list

Diploclisia affinis, Diploclisia chinensis

diklopsie příbuzná diklopsie čínská

 

Dryopteris. filix-mas

kapraď samec

oddenek

Duboisia spp.

jedovatice

list

Ecballium elaterium A. RICH.

tykvice pukavá

plod

Ephedra spp.

chvojník

nať

Erechthites spp.

starčkovec

 

Erythroxylon spp.

rudodřev

 

Eschscholtzia californica CHAM.

sluncovka kalifornská

nať

Eupatorium spp. (kromě Eupatorium perfoliatum)

konopáč

 

Euphorbia spp.

pryšec

nať, zaschlá šťáva

Exogonium purga

jalapa počistivá

 

Frangula alnus MILL.

krušina olšová

kůra

Gelsemium sempervirens (L.) AIT.

jasmínovec vždyzelený

kořen

Genista tinctoria

kručinka barvířská

 

Gossypium spp.

bavlník

semeno

Hedera helix L.

břečťan popínavý

list

Heliotropium spp.

otočník

 

Helleborus spp.

čemeřice

kořen

Hydrastis canadensis L.

vodilka kanadská

kořen

Hyoscyamus spp.

blín

list, nať

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

kořen, list, nať

Chenopodium ambrosioides

merlík vonný

 

Ipomoea spp.

povíjnice

 

Ledum palustre

rojovník bahenní

 

Lithospermum officinale

kamejka

 

Lobelia spp.

lobelka

nať

Mallotus philippinensis

kamala

 

Mandragora officinarum L.

mandragora lékařská

kořen

Menispermum canadense, Menispermum dahuricum

lunoplod (chebule) kanadský lunoplod dahurský

 

Mucuna pruriens

mukuna

 

Nerium oleander L.

oleandr obecný

list, nať

Nicotiana spp.

tabák

list

Papaver somniferum L.

mák setý

plod s výjimkou zralých semen, zaschlá šťáva

Pausinystalia yohimbe (K.SCHUM.) PIERRE

bujarník johimbe

kůra

Petasites spp.

devětsil

 

Physostigma venenosum BALF.

puchýřnatec jedovatý

semeno

Pilocarpus spp.

mrštnoplod , jaborand

list

Pinellia ternata

pinelie trojčetná

 

Piper methysticum FORSTER

pepřovník opojný (kava-kava)

 

Podophyllum peltatum L.

noholist štítnatý

kořen

Polygonum sachalinensis

křídlatka sachalinská

 

Polygonum cuspidatum

křídlatka japonská

 

Pulsatilla vulgaris

koniklec

 

Rauwolfia serpentina (L.) BENTH.

rauwolfie plazivá

kořen

Rhamnus cathartica L.

řešetlák počistivý

kůra, plod

Rhamnus purshiana DC.

řešetlák Purshův

kůra

Rheum officinale, palmatum

reveň

kořen

Rhododendron ferrugineum L.

pěnišník rezavý

list

Ricinus communis L.

skočec obecný

semeno

Ruta graveolens

routa vonná

nať

Sarothamnus scoparius (L.) WIMM.ex KOCH

janovec metlatý

květ, nať

Sassafras albidum

sasafras

 

Scopolia carniolica JACQ.

pablen kraňský

kořen

Senecio spp.

starček

 

Schoenocaulon officinale (SCHLECHT.et CHAM.) GRAY

sabadila lékařská

semeno

Sida cordifolia

sida srdcolistá

 

Sinomenium acutum

sinomenium prudké

 

Spartium junceum L.

vítečník sítinovitý

květ, nať

Spigelia spp.

spigelie

kořen, nať

Stephania spp.

 

 

Strophanthus spp.

krutikvět

semeno

Strychnos spp.

kulčiba

semeno

Symphytum spp.

kostival

kořen

Taxus spp.

tis

 

Thevetia peruviana (PERS.) SCHUMANN

tevetie

nať

Tussilago.farfara

podběl obecný

list, květ

Urginea maritima (L.) J.B.BAK.

urginea přímořská

cibule

Veratrum spp.

kýchavice

kořen

Vitex agnus-castus

drmek obecný

 

Vladimiria souliei

vladimira Souliejova

 

Xysmalobium undulatum R. BROWN

xysmalobium kadeřavé

kořen

 

Tabulka č. 2 Seznam některých dalších látek zakázaných při výrobě potravin

 

Název

Claviceps spp. (paličkovice - sklerocium)

Acetyltryptofan

Dehydroepiandrosteron (DHEA)

Kyselina gama-aminomáselná (GABA)

5-hydroxytryptofan (5-HTP)

Koloidní stříbro

Laktulóza

Melatonin

N-acetylcystein

Příloha č. 5

Doporučené denní dávky (DDD) vitaminů a minerálních látek

Vitamin nebo minerální látka

jednotka

Doporučená denní dávka

Vitamin A

µg

800

Thiamin (vitamin B 1 )

mg

1,1

Riboflavin (vitamin B 2 )

mg

1,4

Vitamin B 6

mg

1,4

Vitamin B 12

µg

2,5

Kyselina pantothenová

mg

6

Vitamín C

mg

80

Vitamín D

µg

5

Vitamín E

mg

12

Vitamin K

µg

75

Biotin

µg

50

Kyselina listová

µg

200

Niacin

mg

16

Draslík

mg

2000

Fosfor

mg

700

Fluoridy

mg

3,5

Hořčík

mg

375

Chloridy

mg

800

Chrom

µg

40

Jód

µg

150

Mangan

mg

2

Měď

mg

1

Molybden

µg

50

Selen

µg

55

Vápník

mg

800

Zinek

mg

10

Železo

mg

14

 

Poznámka:

Doporučené denní dávky vitaminů a minerálních látek se vztahují na celkový denní příjem vitaminů a minerálních látek. Za zdroj vitamínů a minerálních látek lze považovat doplňky stravy s obsahem alespoň významného množství vitaminů a minerálních látek, za které se považuje nejméně 15 % z hodnot doporučených denních dávek uvedených v tabulce, které je obsaženo ve 100 g nebo ve 100 ml nebo v jednom balení, pokud toto balení obsahuje jednu porci.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 352/2009 Sb.15.10.2009


Poznámky pod čarou:

Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.

Směrnice Komise 2006/37/ES ze dne 30. března 2006, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o zařazení určitých látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

Vyhláška č. 54/2002 Sb․, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006.

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta.

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy.

Směrnice Komise 2006/37/ES ze dne 30. března 2006, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o zařazení určitých látek.

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

4

Vyhláška č. 54/2002 Sb․, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů.

5

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog.

7

Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

8

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu.

9

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.

10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006.