Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

247/2008 Sb. znění účinné od 1. 9. 2008

247

 

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 písm. b) se slova „pokud zákon nestanoví jinak (§ 87 odst. 1)“ zrušují.

 

2.

V § 2 se za písmeno s) vkládá nové písmeno t), které zní:

t)

neúspěšným pokusem o volání se rozumí takové volání, které bylo úspěšně spojeno, ale zůstalo bez odezvy nebo došlo k zásahu právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,“.

Dosavadní písmena t) až w) se označují jako písmena u) až x).

 

3.

V § 10 odst. 1 písm. i) se slova „podle § 13 a 115“ nahrazují slovy „na základě tohoto zákona, zvláštního právního předpisu nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství5a)“.

Poznámka pod čarou č․ 5a zní:

__________

5a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES.“.

 

4.

V § 87 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

 

5.

V § 88 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

zajistit, aby provozní a lokalizační údaje uchovávané podle § 97 odst. 3 měly stejnou kvalitu a podléhaly stejnému zabezpečení a ochraně jako provozní a lokalizační údaje při poskytování služby elektronických komunikací,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

 

6.

V § 88 odst. 1 písm. c) se slova „podle písmene a)“ nahrazují slovy „podle písmen a) a b)“.

 

7.

V § 88 odst. 2 větě první a větě druhé se slova „v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. c)“.

 

8.

V § 88 odst. 3 se slova „v odstavci 1 písm. b)“ nahrazují slovy „v odstavci 1 písm. c)“.

 

9.

V § 91 odst. 4 se slova „§ 88 odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 88 odst. 1 písm. c)“.

 

10.

V § 97 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 37b zní:

(3) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejích veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně dostupných služeb elektronických komunikací37b). Provozní a lokalizační údaje týkající se neúspěšných pokusů o volání je právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinna uchovávat pouze tehdy, jsou-li tyto údaje vytvářeny nebo zpracovávány a zároveň uchovávány nebo zaznamenávány. Právnická nebo fyzická osoba, která provozní a lokalizační údaje podle věty první a druhé uchovává, je na požádání povinna je bezodkladně poskytnout orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu. Současně je tato osoba povinna zajistit, aby s údaji podle věty první a druhé nebyl uchováván obsah zpráv. Doba uchovávání těchto provozních a lokalizačních údajů nesmí být kratší než 6 měsíců a delší než 12 měsíců. Po uplynutí této doby je osoba, která údaje podle věty první a druhé uchovává, povinna je zlikvidovat, pokud nebyly poskytnuty orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního předpisu nebo tento zákon nestanoví jinak (§ 90).

__________

37b)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.“.

 

11.

V § 97 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Rozsah provozních a lokalizačních údajů uchovávaných podle odstavce 3, dobu jejich uchovávání podle odstavce 3 a formu a způsob jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání a dobu uchovávání a způsob likvidace údajů, které byly poskytnuty orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního právního předpisu, stanoví prováděcí právní předpis.“.

Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 5 až 10.

 

12.

V § 97 odst. 7 se slova „podle odstavců 1, 3 a 4“ nahrazují slovy „podle odstavců 1, 3 a 5“.

 

13.

V § 97 odstavec 8 zní:

(8) Osoba uvedená v odstavci 1 a její zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o vyžádaném nebo uskutečněném odposlechu a záznamu zpráv podle odstavců 1 a 2 a vyžádání a poskytnutí údajů podle odstavců 3 a 5 a s tím souvisejících skutečnostech.“.

 

14.

V § 97 odstavec 10 zní:

(10) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna vést evidenci

a)

počtu případů, ve kterých na základě žádosti poskytla provozní a lokalizační údaje orgánům oprávněným k jejich vyžádání,

b)

doby, která v jednotlivých případech uplynula ode dne, kdy zahájila uchovávání provozních a lokalizačních údajů do dne, kdy o tyto údaje oprávněný orgán požádal, a

c)

počtu případů, kdy nemohla žádosti o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů vyhovět.“.

 

15.

V § 97 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna předávat Úřadu evidenci uvedenou v odstavci 10 souhrnně vždy za uplynulý kalendářní rok, a to v elektronické formě, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Předávaná evidence nesmí obsahovat osobní a identifikační údaje. Úřad souhrn obdržených evidencí neprodleně předá Komisi.“.

 

16.

V § 115 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l)

kontrolu plnění povinností stanovených v přímo použitelném předpisu Společenství5a).“.

 

17.

V § 118 odst. 4 písm. n) se slovo „nebo“ zrušuje.

 

18.

V § 118 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která znějí:

p)

nestanoví ceny za volání v souladu s přímo použitelným předpisem Společenství5a),

q)

neposkytuje služby elektronických komunikací za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu Společenství5a), nebo

r)

porušuje povinnost zajištění transparentnosti maloobchodní ceny roamingu stanovenou v přímo použitelném předpisu Společenství5a).“.

 

19.

V § 118 odstavec 11 zní:

(11) Za správní delikt uvedený v odstavci 1 písm. a) až l) a písm. t), odstavci 2 písm. a) až d), odstavci 3, odstavci 4 písm. a) až c) a písm. p) až r), odstavci 5 písm. a) až c), odstavci 6 písm. a) až c), odstavci 7, odstavci 8 písm. a) až e), odstavci 9 písm. a) až d) a písm. h) a odstavci 10 se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč nebo do 10 % z výnosů toho, komu se pokuta ukládá, dosažených za poslední ukončené účetní období, maximálně však do výše 10 000 000 Kč.“.

 

20.

V § 118 odst. 12 se slova „10 % z výnosů dosažených za poslední ukončený kalendářní rok, nejvýše však 5 000 000 Kč“ nahrazují slovy „výše 5 000 000 Kč nebo do 10 % z výnosů toho, komu se pokuta ukládá, dosažených za poslední ukončené účetní období, maximálně však do výše 5 000 000 Kč.“.

 

21.

V § 150 odst. 3 se slova „§ 97 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 97 odst. 4“.

 

22.

V § 150 odst. 4 se slova „§ 97 odst. 4 a 8“ nahrazují slovy „§ 97 odst. 5 a 9“.

 

23.

V § 150 odst. 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.