Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25/2008 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 261/2021 Sb.

1.2.2022

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

zákonem č. 183/2017 Sb.

1.7.2017

Více...

25

 

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH

POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ (§ 1-10)

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

§ 1

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1 integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen „integrovaný registr znečišťování“) ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2.

§ 2

Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy3 . Správcem integrovaného registru znečišťování je Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).

§ 3

(1)

Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20064 ohlašuje ministerstvu

a)

úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5,

b)

úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a

c)

přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty.

(2)

Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna činnost se stanovenou prahovou hodnotou pro kapacitu uvedená v příloze k tomuto zákonu, ohlašuje ministerstvu úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1.

(3)

Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování stanoví vláda nařízením.

(4)

Provozovatel ohlašuje požadované údaje podle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok.

(5)

Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit.

(6)

Provozovatel vede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061 pro úniky a přenosy znečišťujících látek a přenosy odpadů podle odstavce 1 písm. a) až c).

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

§ 4

(1)

Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, který slouží k plnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6 i k jiným úkonům, stanoví-li tak zvláštní právní předpis9. Správcem integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je ministerstvo.

(2)

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informačním systémem veřejné správy3 a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí.

(3)

Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každou ohlašovací povinnost.

(4)

Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

(5)

Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby.

(6)

Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(7)

Podání učiněné prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí povinným subjektem, který splnil podmínku předchozí registrace podle odstavce 6, má stejné účinky jako podání podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo podání učiněné prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(8)

Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí .

(9)

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje.

Přestupky

§ 5

(1)

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že

a)

neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b)

uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c)

nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1 a § 3 odst. 6.

(2)

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že

a)

neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky nebo přenosy odpadů podle § 3,

b)

uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c)

nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 6.

(3)

Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 6

(1)

Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“).

(2)

Příjem z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

Výkon státní správy na úseku integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

§ 7

Ministerstvo

a)

zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování za kalendářní rok do 30. září následujícího kalendářního roku na portálu veřejné správy8 a zabezpečuje jejich předávání Evropské komisi v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství a dále v souladu s mezinárodními závazky,

b)

zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů,

c)

zveřejňuje na portálu veřejné správy8 nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

d)

metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve vztahu k ostatním informačním systémům veřejné správy v oblasti životního prostředí,

e)

poskytuje správcům informačních systémů veřejné správy v oblasti životního prostředí informace o formě a struktuře výstupů z integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

§ 8

Inspekce

a)

kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování,

b)

rozhoduje o přestupcích podle § 5.

§ 8a

zrušen

Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 9

(1)

Provozovatel uvedený v § 3 odst․ 1 plní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za rok 2007 a ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) poprvé za rok 2009.

(2)

Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 plní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok 2009.

§ 10

Zrušuje se:

1.

Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

 

2.

Nařízení vlády č. 304/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

 

3.

Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrované prevenci (§ 11-12)

§ 11

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 se slova „a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí“ zrušují.

 

2.

V § 1 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

 

3.

V § 2 se písmena e), i) a l) zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g), dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena h) a i) a dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno j).

 

4.

V části první se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 až 18 zrušuje.

 

5.

V § 29 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

 

6.

V § 33 písm. c) se slova „odst. 2 až 4“ zrušují.

 

7.

V § 34 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

 

8.

V § 35 písm. d) se slova „odst. 2 až 4“ zrušují.

 

9.

V § 37 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

10.

V § 37 odstavec 4 zní:

(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b)

do 7 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2 a 3.“.

 

11.

V § 38 odst. 5 se slova „2 až 4“ nahrazují slovy „1 až 3“.

 

12.

V § 47 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

 

13.

V § 47 se slova „a § 25 odst. 1“ zrušují.

§ 12

Přechodné ustanovení

Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009; provozovatel podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

ČÁST TŘETÍ

Změna vodního zákona (§ 13-14)

§ 13

V § 126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.“.

§ 14

Přechodná ustanovení

1.

Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

 

2.

Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

 

3.

Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (§ 15-16)

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (§ 17-18)

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o obalech (§ 19-20)

§ 19

V § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se na konci textu písmene b) doplňují slova „prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů“.

§ 20

Přechodné ustanovení

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (§ 21)

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Příloha

Činnosti podle § 3 odst. 2

Činnost

Prahová hodnota pro kapacitu

1. Odvětví energetiky

Výroba elektřiny

 

o tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW

Výroba plynu s výjimkou zplyňování

není stanovena

Výroba tepla

 

o tepelném příkonu od 15 MW do 50 MW

Výroba chladicí vody

o výrobní kapacitě větší než 2000 m3 denně

Výroba ledu

o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně

Výroba rafinovaných ropných produktů, kromě minerálních olejů a plynu

není stanovena

2. Výroba a zpracování kovů

Výroba surového železa nebo oceli, včetně kontinuálního lití

o výrobní kapacitě od 0,5 tuny za hodinu do 2,5 tun za hodinu

Výroba feroslitin

o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně

Výroba plochých výrobků za studena, s výjimkou pásky

o kapacitě větší než 10 tun denně

Tváření železných kovů válcováním za tepla

o kapacitě od 5 tun surové oceli za hodinu do 20 tun surové oceli za hodinu

Tváření železných kovů kováním

o energii od 20 kJ do 50 kJ na jeden buchar, kde je tepelný výkon od 10 MW do 20 MW

Tváření železných kovů protlačováním

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Tažení tyčí za studena

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Válcování ocelových úzkých pásů za studena

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Tváření ocelových profilů za studena

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Tažení ocelového drátu za studena

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Hutní zpracování neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmia

o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně

Hutní zpracování olova nebo kadmia

o kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně

Zpracování jaderného paliva

není stanovena

Zpracování železných kovů ve slévárně

 

o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně

Výroba odlitků z neželezných kovů, s výjimkou olova a kadmia

o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně

Výroba odlitků z olova nebo kadmia

o kapacitě tavení od 1 tuny denně do 4 tun denně

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

Výroba kovových dveří a oken

 

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba kovových nádrží a zásobníků

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba zbraní

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba střeliva

o výrobní kapacitě střeliva větší než 5 tun denně

Kování, lisování, ražení, válcování nebo protlačování neželezných kovů; prášková metalurgie

o výrobní kapacitě větší než 5 tun nebo je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Obrábění kovů a plastů

o celkovém elektrickém příkonu větším než 100 kilowattů

Výroba nožířských výrobků

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba zámků a kování

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba nástrojů a nářadí

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ocelových sudů a podobných nádob

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba drobných kovových obalů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba drátěných výrobků, řetězů a pružin

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba spojovacích materiálů a spojovacích výrobků se závity

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních kovodělných výrobků jinde v této příloze neuvedených

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

3. Zpracování nerostů

Povrchová těžba hnědého uhlí, včetně lignitu

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, do 25 hektarů

Úprava hnědého uhlí, včetně lignitu

není stanovena

Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů

Těžba písku a štěrkopísku

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů

Těžba jílů a kaolinu

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů

Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů

Těžba rašeliny

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů

Povrchová těžba a těžba v lomech jinde v této příloze neuvedená

je-li rozsah oblasti, v níž těžební práce skutečně probíhají, od 15 hektarů do 25 hektarů

Výroba plochého skla

o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně

Tvarování a zpracování plochého skla

o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Výroba dutého skla

o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně

Výroba skleněných vláken

o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně

Výroba ostatního skla, včetně technického

o kapacitě tavení od 5 tun denně do 20 tun denně

Zpracování ostatního skla, včetně technického

o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Výroba žáruvzdorných výrobků

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba keramických obkládaček a dlaždic

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba keramických sanitárních výrobků

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba ostatních technických keramických výrobků

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba ostatních keramických výrobků

o výrobní kapacitě od 30 tun denně do 75 tun denně, anebo o kapacitě pecí od 2 m3 do 4 m3 a hustotě vsázky na pec od 150 kg/m3 do 300 kg/m3

Výroba cementu

u rotačních pecí o výrobní kapacitě od 250 tun denně do 500 tun denně, u ostatních pecí od 25 tun denně do 50 tun denně

Výroba vápna

o výrobní kapacitě od 25 tun denně do 50 tun denně

Výroba sádry

o výrobní kapacitě větší než 25 tun denně

Výroba betonových výrobků pro stavební účely

o výrobní kapacitě větší než 100 tun denně

Výroba sádrových výrobků pro stavební účely

o kapacitě zpracování větší než 50 tun sádry denně

Výroba betonu připraveného k lití

o výrobní kapacitě větší než 25 m3 za hodinu

Výroba vláknitých cementů

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků

o výrobní kapacitě větší než 100 tun denně pro betonové výrobky, větší než 50 tun denně pro sádrové výrobky a větší než 25 tun denně pro cementové výrobky

Výroba brusiv

o výrobní kapacitě větší než 1 tuna denně

Tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken

o kapacitě tavení od 10 tun denně do 20 tun denně

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků jinde v této příloze neuvedených

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

4. Chemický průmysl

Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů

o spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok

Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků

není stanovena

Výroba parfémů a toaletních přípravků

o spotřebě rozpouštědel větší než 30 kg za hodinu nebo větší než 50 tun za rok

Výroba klihů

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

Výroba farmaceutických přípravků, kromě výroby základních farmaceutických výrobků využívající chemické nebo biologické procesy

není stanovena

Výroba pryžových plášťů a duší

o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Výroba ostatních pryžových výrobků

o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů

o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně

Výroba plastových obalů

o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně

Výroba plastových výrobků pro stavebnictví

o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně

Výroba ostatních plastových výrobků

o kapacitě zpracování větší než 1 tuna denně

5. Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Čištění městských odpadních vod

o kapacitě od 50 000 ekvivalentních obyvatel do 100 000 ekvivalentních obyvatel

Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro činnosti neuvedené v příloze I nařízení č. 166/2006/ES

o kapacitě větší než 5 000 m3 denně

Samostatné čištění průmyslových odpadních vod, které slouží pro jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení č. 166/2006/ES

o kapacitě od 5 000 do 10 000 m3denně

Sběr nebezpečných odpadů

s příjmem větším než 5 tun denně

Odstraňování ostatních odpadů

o kapacitě od 30 tun denně do 50 tun denně

Odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů

s příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně

Úprava nebezpečných odpadů k dalšímu využití nebo odstranění

s příjmem od 5 tun denně do 10 tun denně

Úprava ostatních odpadů k dalšímu využití nebo odstranění

s příjmem větším než 30 tun denně

Sanace

s příjmem větším než 5 tun denně nebo s projektovaným výkonem větším než 1 tuna těkavých organických látek za rok

6. Výroba a zpracování papíru a dřeva

Pilařská výroba a impregnace dřeva

 

o výrobní kapacitě větší než 50 m3 denně

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

o výrobní kapacitě od 5 tun denně do 20 tun denně nebo větší než 100 m3 denně

Výroba sestavených parketových podlah

o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba dřevěných obalů

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně nebo větší než 100 m3 denně

Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba papíru a lepenky, včetně vlnitého papíru a lepenky

o výrobní kapacitě od 10 tun denně do 20 tun denně

Výroba papírových a lepenkových obalů

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

Výroba domácích potřeb, hygienických a toaletních výrobků z papíru

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

Výroba kancelářských potřeb z papíru

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

Výroba tapet

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky

o výrobní kapacitě větší než 10 tun denně

7. Intenzivní živočišná výroba

Intenzivní chov dojnic

s prostorem pro více než 500 kusů dojnic

Intenzivní chov prasat na porážku (jako jsou prasata na výkrm nad 30 kg, vyřazené prasnice a kanci)

s prostorem od 1 500 do 2 000 ks prasat na porážku nebo s prostorem od 500 do 750 ks prasnic (včetně prasniček).

 

8. Živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů

Zpracování a konzervování masa, včetně drůbežího

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Zpracování a konzervování brambor

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba ovocných a zeleninových šťáv

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba olejů a tuků ze surovin živočišného původu

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Výroba olejů a tuků ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba margarínu

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Úprava a zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

s množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)

Výroba zmrzliny

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně v průměru za čtvrtletí) nebo s množstvím odebíraného mléka do 200 t denně (v průměru za rok)

Výroba mlýnských výrobků

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba škrobárenských výrobků

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba sucharů a sušenek; výroba trvanlivých cukrářských výrobků

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba makaronů, nudlí, kuskusu a podobných moučných výrobků

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba cukru

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Zpracování čaje a kávy

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba koření a aromatických výtažků

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba hotových pokrmů ze surovin živočišného původu

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Výroba hotových pokrmů ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin živočišného původu

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin živočišného původu

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Výroba ostatních potravinářských výrobků jinde v této příloze neuvedených ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba průmyslových krmiv ze surovin živočišného původu

o výrobní kapacitě do 75 tun hotových produktů denně

Výroba průmyslových krmiv ze surovin rostlinného původu

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba vína z vinných hroznů

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba piva

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba sladu

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví

o výrobní kapacitě do 300 tun hotových produktů denně (v průměru za čtvrtletí)

Výroba tabákových výrobků

není stanovena

9. Ostatní činnosti

9.a Ostatní činnosti – výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení

Výroba elektronických součástek

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba osazených elektronických desek

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba počítačů a periferních zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba komunikačních zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba spotřební elektroniky

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba časoměrných přístrojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba magnetických a optických médií

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

9.b Ostatní činnosti – výroba, praní textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků

Úprava a spřádání textilních vláken a příze

o kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně

Tkaní textilií

o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Konečná úprava textilií

o kapacitě zpracování od 5 do 10 tun denně

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba koberců a kobercových předložek

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba netkaných textilií a výrobků z nich, kromě oděvů

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií

o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Výroba textilií jinde v této příloze neuvedených

o kapacitě zpracování větší než 5 tun denně

Výroba kožených oděvů

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba pracovních oděvů

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba ostatních svrchních oděvů

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba osobního prádla

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba kožešinových výrobků

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Vydělávání kůží a kožešin

o kapacitě zpracování od 5 tun do 12 tun hotových výrobků denně

Barvení kůží a kožešin

o kapacitě zpracování větší než 5 tun hotových výrobků denně

Výroba obuvi s usňovým svrškem

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Výroba obuvi z ostatních materiálů

o výrobní kapacitě větší než 5 tun denně

Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

s příjmem větším než 3 tuny denně

9.c Ostatní činnosti – tisk a činnosti související s tiskem

Tisk novin

o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Tisk ostatní, kromě novin

o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

9.d Ostatní činnosti – výroba elektrických zařízení

Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba baterií a akumulátorů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15m3 do 30 m3; o spotřebě olova nebo kadmia 500 kg za rok nebo u ostatních kovů 1 tuna za rok

Výroba optických kabelů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba elektrických vodičů a kabelů jinde v této příloze neuvedených

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba elektroinstalačních zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních elektrických zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

9.e Ostatní činnosti – výroba strojů a zařízení jinde nezařazených

Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba hydraulických a pneumatických zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních čerpadel a kompresorů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních potrubních armatur

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba pecí a hořáků pro topeniště

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ručních mechanizovaných nástrojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely jinde v této příloze neuvedených

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba zemědělských a lesnických strojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba kovoobráběcích strojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních obráběcích strojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba strojů pro metalurgii

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a zpracování tabáku

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních výrobků a výrobků z usní

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba strojů na výrobu plastů a pryže

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních strojů pro speciální účely jinde v této příloze neuvedených

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

9.f Ostatní činnosti – výroba dopravních prostředků

Výroba motorových vozidel a jejich motorů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba elektrického a elektronického zařízení pro motorová vozidla

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Stavba a nátěr lodí nebo odstraňování nátěru z lodí

 

o kapacitě pro lodě délky od 30 metrů do 100 metrů

Stavba a nátěr plavidel nebo odstraňování nátěru z plavidel

o kapacitě pro plavidla délky větší než 30 metrů

Stavba rekreačních a sportovních člunů

o kapacitě pro čluny délky větší než 4 metry

Výroba železničních lokomotiv a vozového parku

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba vojenských bojových vozidel

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba motocyklů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení jinde v této příloze neuvedených

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

9.g Ostatní činnosti – výroba nábytku

Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů

o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba kuchyňského nábytku

o spotřebě rozpouštědel 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba matrací

o výrobní kapacitě větší než 500 kusů denně

Výroba ostatního nábytku

o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

9.h Ostatní činnosti – ostatní zpracovatelský průmysl

Ražení mincí

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba bižuterie a příbuzných výrobků

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok / o projektované kapacitě větší než 5 tun zpracované skleněné suroviny ročně

Výroba hudebních nástrojů

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba sportovních potřeb

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba her a hraček

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba košťat a kartáčnických výrobků

o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rok

Výroba v ostatním zpracovatelském průmyslu v této příloze neuvedená

je-li objem lázní pro povrchovou úpravu od 15 m3 do 30 m3; o spotřebě rozpouštědel od 30 kg za hodinu do 150 kg za hodinu nebo od 50 tun za rok do 200 tun za rokPoznámky pod čarou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

§ 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2 bod 6, čl. 5, čl. 9 odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Čl. 5 a 9 odst. 1, příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

§ 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

§ 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.

2

Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

3

§ 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4

Čl. 2 bod 6, čl. 5, čl. 9 odst. 1 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

5

Čl. 5 a 9 odst. 1, příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006.

6

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6a

§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

8

§ 2 písm. q) zákona č. 365/2000 Sb., ve znění zákona č. 81/2006 Sb.

9

Například zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.