Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

254/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 186/2016 Sb.

1.1.2017

zákonem č. 323/2016 Sb.

18.10.2016

zákonem č. 281/2009 Sb.

1.1.2011

Více...

254

 

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu (čl. 1)

Čl. I

V zákoně č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, se část jedenáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o bankách (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 216/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 3 písm. k) se slova „(nákup devizových prostředků)“ zrušují.

 

2.

V § 25a odst. 4 písmeno f) zní:

f)

boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“.

 

3.

V § 37 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

 

4.

V § 38 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větou „Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

 

5.

V § 38 odst. 3 písmeno e) zní:

e)

Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákon o provádění mezinárodních sankcí,“.

 

6.

§ 44a se zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o penzijním připojištění

se státním příspěvkem (čl. 3)

Čl. III

V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se věta třetí nahrazuje větou „Za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy jsou osoby uvedené ve větě první pro účely občanského soudního řízení, exekučního řízení podle exekučního řádu, výkonu bankovního dohledu na konsolidovaném základě, trestního řízení, správy daní a při plnění povinnosti vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí zproštěny povinnosti mlčenlivosti.“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 159/2000 Sb. (čl. 5)

Čl. V

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pojišťovnictví (čl. 7)

Čl. VII

V § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č․ 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., odstavec 12 zní:

(12) Porušením mlčenlivosti podle odstavců 3, 6 a 7 není oznámení pojišťovny nebo zajišťovny učiněné státnímu zástupci, policejním nebo jiným příslušným orgánům ve věci podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku ani podání vysvětlení nebo svědecká výpověď v trestním řízení, občanském soudním řízení a správním řízení ze strany osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu, sdělení údajů nezbytných pro nakládání s pohledávkami pojišťovny ani sdělení v souvislosti s převodem pojistného kmene přebírající pojišťovně podle § 32. Porušením mlčenlivosti není též plnění povinnosti vůči příslušnému orgánu vyplývající ze zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo ze zákona o provádění mezinárodních sankcí.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o České konsolidační agentuře (čl. 8)

Čl. VIII

V zákoně č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty (čl. 9)

Čl. IX

V zákoně č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním

investování a zákona o dluhopisech (čl. 10)

Čl. X

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, se část dvanáctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 284/2004 Sb. (čl. 11)

Čl. XI

V zákoně č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 344/2004 Sb., se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena (čl. 12-13)

Čl. XII

zrušen

Čl. XIII

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o advokacii (čl. 14)

Čl. XIV

V § 21 odst. 6 větě druhé zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se slova „zvláštního zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti9a)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 344/2005 Sb. (čl. 15)

Čl. XV

V zákoně č. 344/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon

o územních finančních orgánech (čl. 16)

Čl. XVI

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část šedesátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon

o podnikání na kapitálovém trhu (čl. 17)

Čl. XVII

V zákoně č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti

se sjednocením dohledu nad finančním trhem (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (čl. 19)

Čl. XIX

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 25a odst. 4 písm. f) se za slovo „činnosti“ vkládají slova „a financování terorismu“.

 

2.

V § 25b odst. 2 větě poslední se slova „zvláštního zákona19)“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.

 

3.

V § 25b odst. 3 písmeno d) zní:

d)

příslušného orgánu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí,“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona

o provádění mezinárodních sankcí (čl. 20)

Čl. XX

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, se část třetí včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ

zrušena (čl. 21-22)

Čl. XXI

zrušen

Čl. XXII

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

zrušena (čl. 23-24)

Čl. XXIII

zrušen

Čl. XXIV

zrušen

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o České národní bance (čl. 25)

Čl. XXV

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

§ 21 zní:

§ 21

 

(1) Padělané nebo pozměněné bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, nebo bankovky a mince znějící na koruny české nebo na cizí měnu, u kterých vznikne důvodné podezření, že jsou padělané nebo pozměněné (dále jen „podezřelé bankovky a mince“), odebírají právnické osoby bez náhrady a předávají je České národní bance. Tyto osoby jsou oprávněny požadovat od toho, kdo podezřelé bankovky a mince předložil, aby prokázal svou totožnost. Odebrání podezřelých bankovek a mincí oznámí osoba, která je odebrala, orgánům činným v trestním řízení.

(2) Povinnosti a oprávnění podle odstavce 1 mají i fyzické osoby provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona.“.

 

2.

V § 22 písm. b) se slovo „padělaných“ nahrazuje slovem „podezřelých“.

 

3.

V § 41 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

 

4.

§ 46d včetně nadpisu zní:

§ 46d

Správní delikty proti peněžnímu oběhu

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba provádějící směnárenskou činnost nebo poskytující peněžní služby podle devizového zákona se dopustí správního deliktu tím, že neodebere podezřelou bankovku nebo minci, ač je povinna tak učinit podle § 21 nebo přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství11c), a nepředá ji České národní bance.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna živnostenského zákona (čl. 26-27)

Čl. XXVI

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 523/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 3 písm. a) se za slova „provozovatelů platebních systémů11b),“ vkládají slova „činnost osob provádějících nebo zprostředkovávajících převody peněžních prostředků11c), činnost osob podnikajících na základě registrace ke směnárenské činnosti11d), činnost osob podnikajících na základě devizové licence11d),“.

Poznámky pod čarou č. 11c a 11d znějí:

__________

11c)

§ 2a zákona č. 124/2002 Sb., ve znění zákona č. 253/2008 Sb.

11d)

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

2.

V § 11 odst. 8 větě druhé se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst. 11“.

 

3.

V § 31 odst. 4 se za slova „bez dokladu nabytí,“ vkládají slova „kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,“ a za slova „identifikovat jeho účastníky“ se vkládají slova „podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

4.

V § 31 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 19 se označují jako odstavce 5 až 18.

 

5.

V § 31 odst. 6 se věta první včetně poznámky pod čarou č. 31b zrušuje.

 

6.

V § 31 odst. 6 se slova „podle odstavců 4, 5 a 6“ nahrazují slovy „odstavců 4 a 5“.

 

7.

V § 31 odst. 12 se slova „odstavce 12“ nahrazují slovy „odstavce 11“.

 

8.

V § 31 odst. 13 se slova „odstavců 12 a 13“ nahrazují slovy „odstavců 11 a 12“.

 

9.

V § 62 odst. 1 písm. m) se slova „odst. 7“ nahrazují slovy „odst. 6“ a slova „odst. 4, 5, 6“ se nahrazují slovy „odst. 4 a 5“.

 

10.

V § 62 odst. 1 písm. n) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 7“.

 

11.

V § 62 odst. 1 písm. o) se slova „odst. 9“ nahrazují slovy „odst. 8“.

 

12.

V § 62 odst. 1 písm. p) se slova „odst. 10“ nahrazují slovy „odst. 9“.

 

13.

V § 62 odst. 1 písm. q) se slova „odst. 12“ nahrazují slovy „odst. 11“.

 

14.

V § 62 odst. 1 písm. r) se slova „odst. 13“ nahrazují slovy „odst. 12“.

 

15.

V § 62 odst. 1 písm. s) se slova „odst. 15“ nahrazují slovy „odst. 14“.

 

16.

V § 62 odst. 1 písm. t) se slova „odst. 16“ nahrazují slovy „odst. 15“.

 

17.

V § 62 odst. 1 písm. u) se slova „odst. 17“ nahrazují slovy „odst. 16“.

Čl. XXVII

Přechodné ustanovení

Nedokončená řízení ve věci udělení koncese „Směnárenská činnost“ se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují. Živnostenský úřad do 15 pracovních dnů vrátí žadateli žádost o udělení koncese a doklady připojené k žádosti a zároveň jej poučí o nové právní úpravě registrace ke směnárenské činnosti podle devizového zákona. Živnostenský úřad rovněž vrátí správní poplatek, byl-li zaplacen.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 28)

Čl. XXVIII

V části I, položce 10 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 312/2006 Sb., se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:

c)

Provedení identifikace a sepsání

veřejné

listiny o identifikaci9a)Kč 200

__________

9a)

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství

a Komoře daňových poradců České republiky (čl. 29)

Čl. XXIX

Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 odst. 8 větě druhé se za slova „Této povinnosti“ vkládají slova „ , a to i pro účely trestního řízení,“.

 

2.

V § 6 odst. 8 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

 

3.

V § 12 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

4.

V § 12 odst. 1 písm. b) se slovo „Kčs“ nahrazuje slovem „“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna exekučního řádu (čl. 30)

Čl. XXX

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 347/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 7 odst. 5 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci věty se doplňují slova „a nad dodržováním povinností stanovených exekutorovi zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

2.

V § 31 odst. 7 větě druhé se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

 

3.

V § 116 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „zákonem nebo stavovským předpisem nebo“ nahrazují slovy „zákonem, stavovským předpisem nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu anebo“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o auditorech (čl. 31)

Čl. XXXI

Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb., zákona č. 169/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 15 odst. 1 větě poslední se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

 

2.

V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicí“ se vkládají slova „nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

3.

V § 21 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „směrnicemi“ se vkládají slova „nebo zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

 

4.

V § 33 odst. 3 se slova „předpisů a“ nahrazují slovem „předpisů,“ a za slovo „směrnic“ se vkládají slova „nebo zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna notářského řádu (čl. 32)

Čl. XXXII

V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 344/2005 Sb. a zákona č. 70/2006 Sb., se slova „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“ nahrazují slovy „zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zákona o provádění mezinárodních sankcí“.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 33)

Čl. XXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.