Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

312/2008 Sb. znění účinné od 1. 10. 2008

312

 

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání (čl. 1-4)

Čl. I

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 77/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

(2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a)

a)

požadavky a podmínky ochrany zvířat proti týrání,

b)

práva a povinnosti fyzických a právnických osob na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně požadavků na jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost, a

c)

soustavu, působnost a pravomoce orgánů vykonávajících státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání.

__________

1)

Směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, v platném znění.

Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování.

Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/65/ES ze dne 22. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 86/609/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely.

1a)

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.

Nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek.

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení Rady (ES) č. 1255/97.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 1g se označují jako poznámky pod čarou č. 1b až 1i, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

2.

V § 3 písm. a) se slova „včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatného života schopné formy,“ zrušují.

 

3.

V § 3 písmeno f) zní:

f)

handicapovaným zvířetem volně žijící zvíře, které je v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně či trvale neschopno přežít ve volné přírodě,“.

 

4.

V § 3 písmeno g) zní:

g)

druhem zvířete vyžadujícím zvláštní péči druh zvířete v zájmovém chovu, který vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, napájení, případně ošetřování,“.

 

5.

V § 3 písmeno j) zní:

j)

pokusným zvířetem každé zvíře, které je nebo má být použito k pokusům, včetně volně žijícího zvířete, samostatného života schopné larvální formy nebo rozmnožování schopné larvální formy,“.

 

6.

V § 3 písm. k) se slova „svody zvířat,1c)“ nahrazují slovy „jejich veřejná vystoupení,“.

 

7.

V § 3 písmeno l) zní:

l)

laboratorním zvířetem zvíře, které bylo odchováno v chovném zařízení speciálně pro pokusné účely,“.

 

8.

V § 3 písm. u) se za slovo „bolest“ vkládá slovo „ , úzkost“.

 

9.

V § 3 se písmena w) až y) zrušují.

Dosavadní písmena z) až jj) se označují jako písmena w) až gg).

 

10.

V § 3 se písmena bb) až ff) zrušují.

Dosavadní písmeno gg) se označuje jako písmeno bb).

 

11.

V § 3 písmeno bb) zní:

bb) intenzivním chovem chov, při kterém jsou využívány chovatelské metody, při nichž jsou hospodářská zvířata chována v takových počtech nebo hustotě, nebo za takových podmínek, nebo na takové úrovni produkce, že jejich zdraví a životní pohoda závisejí na častém dohledu člověka.“.

 

12.

V § 4 odst. 1 písm. f) se za slova „na jiném živém zvířeti,“ vkládají slova „s výjimkou výcviku loveckého dravce1e),“ a slova „§ 14 odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 14 odst. 8“.

Poznámka pod čarou č. 1e zní:

__________

1e)

§ 44 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1e až 1i se označují jako poznámky pod čarou č. 1f až 1j, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

13.

V § 4 odst. 1 písmeno g) zní:

g)

provádět chirurgické zákroky za účelem změny vzhledu nebo jiných vlastností zvířete, a to i v případě, že by uvedené zákroky byly provedeny za použití prostředků pro celkové nebo místní znecitlivění, prostředků snižujících bolest nebo jiných metod, nejde-li o případy uvedené v § 7 odst. 3 a 4, zejména

1.

kupírovat uši, ničit hlasivky nebo používat jiných prostředků k omezení hlasitých projevů zvířat anebo z jiných než zdravotních důvodů amputovat drápy, zuby, jedové nebo pachové žlázy,

2.

z jiných než zdravotních důvodů řezat paroží nebo jeho části ve vývojové fázi živé tkáně,

3.

poškozovat kosti, svaly nebo nervy křídel ptáků starších 3 dnů tak, aby bylo zabráněno jejich létání,“.

 

14.

V § 4 odst. 1 písm. t) se slova „zvláštním právním předpisem1g)“ nahrazují slovy „zákonem o rybářstvízákonem o ochraně přírody a krajiny1g)“.

Poznámka pod čarou č. 1g zní:

____________

1g)

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

 

15.

V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene u) doplňují slova „ , stanoví-li tak zvláštní právní předpis1h)“.

Poznámka pod čarou č. 1h zní:

___________

1h)

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.“.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 1h až 1j se označují jako poznámky pod čarou č. 1i až 1k, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

16.

V § 4 odst. 1 se písmeno w) zrušuje.

Dosavadní písmeno x) se označuje jako písmeno w).

 

17.

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které zní:

x)

jiné jednání, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete.“.

 

18.

V § 4 odst. 3 se slova „ozbrojeným bezpečnostním sborům“ nahrazují slovy „bezpečnostním sborům“ a slova „podle zkušebních řádů uznaných Mezinárodní kynologickou federací (FCI). Tento způsob výchovy a výcviku zvířete, popřípadě psů musí být prováděn v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při chovu (§ 8 odst. 7), popřípadě v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu (§ 8 odst. 6)“ se nahrazují slovy „v rámci zájmové činnosti. Tento způsob výchovy a výcviku musí být prováděn v souladu se schváleným řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení (§ 7a odst. 1).“.

 

19.

V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

 

20.

V § 4a písm. a) se slova „nebo svodu zvířat“ zrušují.

 

21.

V § 4a písm. b) se za slova „nebo výcviku,“ vkládají slova „odchytu nebo usmrcování,“ slovo „spojeného“ se nahrazuje slovem „spojeným“ a slova „podle tohoto zákona“ se nahrazují slovy „tak, jak je vymezeno tímto zákonem“.

 

22.

Poznámka pod čarou č. 2a zní:

__________

2a)

Zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

23.

Poznámka pod čarou č. 2e zní:

__________

2e)

Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č․ 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.“.

 

24.

Poznámka pod čarou č. 2f zní:

__________

2f)

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

25.

V § 5 odst. 3 se slova „hospodářských zvířat“ nahrazují slovy „jatečných zvířat1c)“.

 

26.

V § 5 odstavec 4 zní:

(4) Při průmyslovém zpracování ryb může příslušný orgán veterinární správy povolit výjimku z odstavce 3, pokud technologie umožňuje zpracování ryb ihned po jejich porážce.“.

 

27.

V § 5 odst. 5 větě první se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) a za větu první se vkládá věta „Církev nebo náboženská společnost může takovou porážku zvířat provádět jen podle veterinárních podmínek stanovených orgánem veterinární správy pro jednotlivé zařízení.“.

 

28.

V nadpisu části druhé se slova „nebo svodech zvířat“ zrušují.

 

29.

V § 5a odst. 1 se slova „nebo utracení“ nahrazují slovy „ , utracení nebo jiného usmrcení“.

 

30.

V § 5a odst. 3 se slova „usmrcování nebo utrácení“ nahrazují slovy „porážení, utrácení nebo jinému usmrcování“.

 

31.

V § 5a odst. 5 se slovo „jatek“ nahrazuje slovy „zařízení, které provádí porážení, utrácení nebo jiné usmrcování zvířete,“.

 

32.

V § 5b odst. 2 se věta poslední nahrazuje větami „Délka cesty nesmí překročit 100 km. Chovatel nesmí přepravovat zvířata, jejichž přepravu zakazují přímo použitelné předpisy Evropských společenství upravující ochranu zvířat během přepravy a úřední kontroly produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě1a),2k).“.

Poznámka pod čarou č. 2k zní:

__________

2k)

Příloha 1 oddíl 2 kapitola 3 bod 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2k se označuje jako poznámka pod čarou č. 2l, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

33.

V § 5b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Osoba, která provozuje zařízení pro porážení, utrácení nebo jiné usmrcení zvířete, je povinna zajistit, aby zvířata, u nichž došlo během přepravy do zařízení nebo přehánění v zařízení ke strádání nebo bolestivým stavům, byla ihned poražena, utracena nebo jiným způsobem usmrcena; obdobně to platí pro usmrcení neodstavených mláďat. Pokud to není možné, musí být tato zvířata umístěna odděleně a poražena, utracena nebo usmrcena v co nejkratší době, nejpozději však do dvou hodin od dokončení jejich přepravy nebo přehánění. Zvířata, která nejsou schopna pohybu, nesmí být dále přepravována nebo v uvedeném zařízení na místo porážení, utrácení nebo usmrcení vlečena. Taková zvířata musí být usmrcena tam, kde leží, nebo pokud je to možné a nevyvolá to zbytečné utrpení, mohou být v zařízení převezena na vozíku nebo pohyblivé plošině na místo porážení, utrácení nebo jiného způsobu usmrcení.“.

 

34.

V § 5c odst. 2 se za slovo „zvířat“ vkládají slova „a musí být uzpůsobeny tak, aby využívaly stádového instinktu zvířat“.

 

35.

V § 5c odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „a pouze po krátkou dobu“.

 

36.

V § 5c odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „v případě, když odmítají pohyb“.

 

37.

V § 5c odst. 4 písm. d) se slova „2 sekundy“ nahrazují slovy „1 sekundu; výboje musí být vhodným způsobem časově rozloženy a nesmějí se používat opakovaně, pokud zvíře nereaguje“.

 

38.

V § 5d se odstavce 1 až 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 4.

 

39.

V § 5e odst. 1 se slova „porážkou nebo“ nahrazují slovy „porážkou, utracením nebo jiným“.

 

40.

V § 7 odst. 3 písmeno a) zní:

a)

kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,“.

 

41.

V § 7 odst. 3 písm. c) se za slovo „selat“ vkládají slova „mladších 7 dnů“.

 

42.

V § 7 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Zákroky uvedené v odstavci 3 písm. a) a b) je možné u zvířat starších, než je uvedeno v těchto ustanoveních, provádět pouze se znecitlivěním.

(5) Označování zvířat tetováním může provádět pouze veterinární lékař nebo osoba, která absolvovala školení se zaměřením na tetování zvířat a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola s veterinárním studijním programem, která vydává osobám, které absolvovaly toto školení, osvědčení, jež je opravňuje k provádění tetování zvířat, a vede seznam těchto osob. Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a organizaci školení se zaměřením na tetování zvířat, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které toto školení absolvovaly.“.

 

43.

Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

§ 7a

Ochrana zvířat při veřejném vystoupení

a ochrana zvířat při chovu

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která pořádá nebo provádí veřejné vystoupení (dále jen „pořadatel“), musí vyhotovit řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, který podléhá schválení podle § 20 odst. 1 písm. l) a který je pro pořadatele a účastníky veřejného vystoupení závazný. Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nevyhotovuje zoologická zahrada1b) a provozovatel záchranné stanice.

(2) Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení obsahuje zejména údaje umožňující identifikaci pořadatele, účel řádu, druh, popřípadě věkovou kategorii zvířat, která se veřejného vystoupení účastní, způsob manipulace se zvířaty, popis zařízení, vybavení a pomůcek pro manipulaci se zvířaty, popis prostor pro veřejné vystoupení zvířat, zabezpečení přepravy zvířat na veřejné vystoupení, způsob zabezpečení první pomoci a veterinární péče, poučení osob o ochraně zvířat, důvody k zastavení veřejného vystoupení a platnost a účinnost řádu.

(3) Jestliže příslušný orgán veterinární správy při výkonu dozoru nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám zjistí porušení povinnosti sdružením právnických nebo fyzických osob, které se zabývá chovem zvířat, nebo podnikatelem, který se v rámci podnikatelské činnosti zabývá chovem zvířat, může této osobě uložit povinnost vyhotovit řád ochrany zvířat při chovu, který podléhá schválení podle § 20 odst. 1 písm. l).

(4) Řád ochrany zvířat při chovu obsahuje zejména údaje umožňující identifikaci chovatele, účel a cíle řádu, druh chovaných zvířat, biologickou charakteristiku zvířat, fyziologické a etologické nároky zvířat, popis objektů, zařízení a vybavení pro chov zvířat, popis zákroků spojených s ochranou zvířat, zajištění zdraví a pohody zvířat, povolené způsoby usmrcení nebo zákroky k regulaci populace, zabezpečení přepravy zvířat, podmínky pro chovná zvířata a platnost a účinnost řádu. Regulací populace zvířat se rozumí soubor soustavně prováděných preventivních opatření, která mají přispět k udržení populace v určité zdravotní, genetické, případně chovatelské kvalitě, zejména omezením nepřirozené nabídky potravních zdrojů a možností rozmnožování populace, a jejichž cílem je omezit rizika, která mohou vzniknout nárůstem populace v jejím teritoriu, a zabránit vzniku utrpení zvířat a nadměrných škod, zejména šíření nákaz nebo jiných nežádoucích vlivů.

(5) Kromě obecných náležitostí je součástí žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu

a)

návrh řádu ve dvou shodných písemných vyhotoveních a na technickém nosiči dat,

b)

písemný souhlas s využitím poskytnutých informací pro účely informačního systému Státní veterinární správy a orgánů ochrany zvířat.

(6) Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí chovat psy nebo kočky v souladu s podmínkami stanovenými prováděcím právním předpisem.

(7) Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při chovu, náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a řádu ochrany zvířat při chovu, obsah poučení osob o ochraně zvířat při veřejném vystoupení, a podmínky chovu psů a koček, pokud se jedná o chovná zvířata, stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.

 

44.

§ 8 včetně nadpisu zní:

§ 8

Veřejná vystoupení zvířat

 

(1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, s výjimkou cílených pohybových aktivit a předvádění zvířat zoologickou zahradou nebo záchrannou stanicí, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se považuje i svod zvířat1c).

(2) Pořadatel je povinen zajistit, aby při veřejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je schopna

a)

rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zvířat,

b)

zjistit změny v chování zvířat,

c)

určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat,

d)

bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat,

e)

organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádání veřejného vystoupení.

(3) Pořadatel je povinen

a)

postupovat při pořádání veřejného vystoupení podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení, který byl tomuto pořadateli schválen ministerstvem,

b)

oznámit nejméně 14 dní před konáním veřejného vystoupení příslušnému orgánu veterinární správy místo, datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, název a spisovou značku řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení, podle kterého se bude veřejné vystoupení konat, a údaje umožňující identifikaci osoby podle odstavce 2, a vyžádat si souhlas s pořádáním veřejného vystoupení zvířat od místně příslušné obce podle § 24 odst. 3; bez tohoto souhlasu nelze veřejné vystoupení pořádat,

c)

poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují,

d)

mít v průběhu pořádání veřejného vystoupení zvířat schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo jeho kopii u sebe a na vyžádání orgánů ochrany zvířat nebo účastníků veřejného vystoupení zvířat jej předložit,

e)

oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení příslušnému orgánu ochrany zvířat podle § 22 odst. 1.

(4) Pořadatel je oprávněn při důvodném podezření na porušení podmínek ochrany zvířat stanovených tímto zákonem nebo řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení účastníkem veřejného vystoupení konání veřejného vystoupení zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stanovené podmínky porušila, vyloučit a její zvíře z veřejného vystoupení zvířat vyřadit.“.

 

45.

§ 8a včetně nadpisu zní:

§ 8a

Maximální doba trvání přepravy

a technické požadavky

kladené na dopravní prostředky

 

(1) Doba trvání cesty při vnitrostátní přepravě hospodářských zvířat určených k porážce na jatkách nesmí překročit 8 hodin.

(2) Požadavky na technické vybavení dopravního prostředku určeného pro přepravu hospodářských zvířat stanoví ministerstvo vyhláškou vydanou po projednání s Ministerstvem dopravy.“.

 

46.

§ 8b včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2l až 2q zní:

§ 8b

Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat

při přepravě

 

(1) Zaměstnanci dopravce nebo provozovatele sběrného střediska2l) či shromažďovacího střediska2m) (dále jen „sběrné středisko“), kteří provádějí manipulaci se zvířaty, musí absolvovat školení, které stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství2n), a získat potvrzení o absolvování tohoto školení. Toto školení zajistí dopravce nebo provozovatel sběrného střediska.

(2) Zaměstnanci dopravce nebo provozovatele sběrného střediska nemusí absolvovat školení podle odstavce 1 v případě, že předloží potvrzení o absolvování školení, které stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství2n), vydané v jiném členském státě Evropské unie.

(3) Dopravce nebo provozovatel sběrného střediska je povinen vést evidenci o školení osob vykonávajících činnosti uvedené v odstavci 1. Obsahem této evidence je jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo pobytu2o) školených osob, obsah školení, jméno a příjmení školitelů a datum, kdy bylo školení provedeno. Dopravce nebo provozovatel sběrného střediska je povinen ještě 3 roky ode dne ukončení činnosti těchto osob tuto evidenci uchovávat a na vyžádání ji předložit příslušnému orgánu ochrany zvířat.

(4) Obsah školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného střediska stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(5) Řidiči nebo průvodci2p) silničních vozidel musí absolvovat obecný nebo specializovaný kurz a získat osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství2q). Toto osvědčení vydává ministerstvo, a to i ve formě průkazu. Zkušební řády schvaluje a zkoušky provádí ministerstvo.

(6) Řidiči nebo průvodci silničních vozidel nemusí absolvovat kurz podle odstavce 5 v případě, že předloží osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel2q) vydané v jiném členském státě Evropské unie.

(7) Obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, a to jak pro obecný kurz vztahující se na přepravu všech druhů zvířat, tak pro specializovaný kurz vztahující se pouze na přepravu některých druhů zvířat, požadavky na vybavení školicího pracoviště, kvalifikaci lektorů, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení, podmínky a způsob vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

__________

2l)

Čl. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

2m)

§ 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb.

2n)

Čl. 6 odst. 4, čl. 9 odst. 2 písm. a), čl. 17 odst. 1 a přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

2o)

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2p)

Čl. 2 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

2q)

Čl. 6 odst. 5, čl. 17 odst. 2, příloha III kapitola III a příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 2l se označuje jako poznámka pod čarou č. 2r, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

47.

§ 8c až 8g včetně nadpisů znějí:

§ 8c

Obecné podmínky pro přepravu zvířat

 

(1) Nikdo nesmí provádět ani nařídit přepravu zvířat způsobem, který jim může přivodit zranění nebo zbytečné utrpení.

(2) Dopravce musí při přepravě zvířat splnit tyto podmínky:

a)

dopravní prostředky musí být navrženy, konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost,

b)

zařízení k nakládce a vykládce, pokud jsou použita, musí být navržena, konstruována, udržována a provozována tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost,

c)

pro zvířata musí být zajištěna dostatečná plocha a výška přiměřená jejich vzrůstu a zamýšlené cestě.

(3) Chovatel musí zajistit

a)

napojení a nakrmení zvířete v kvalitě a množství odpovídajícím druhu zvířete a jeho vzrůstu,

b)

aby zvířeti byl poskytnut odpočinek ve vhodných intervalech,

c)

zvířeti, které během přepravy onemocnělo nebo bylo zraněno, poskytnutí první pomoci; vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete, zajistí jeho veterinární ošetření.

 

§ 8d

Způsobilost zvířat k přepravě

 

(1) Chovatel může zvířata přepravovat nebo je předat k přepravě dopravci pouze tehdy, jsou-li pro plánovanou cestu způsobilá.

(2) Poraněná zvířata a zvířata s fyziologickými potížemi nebo patologickými stavy se nepovažují za způsobilá k přepravě, zejména pokud

a)

se bez bolesti nebo pomoci nemohou sama pohybovat,

b)

mají velké otevřené rány nebo výhřezy,

c)

jde o březí zvířata, u nichž již uplynulo 90 % či více očekávané doby březosti, nebo jde o samice, které porodily v předcházejícím týdnu,

d)

jde o novorozená zvířata, která ještě nemají úplně zahojený pupek,

e)

jde o selata mladší 3 týdnů, jehňata mladší 1 týdne a telata mladší 10 dnů, ledaže jsou přepravována na vzdálenost menší než 100 km,

f)

savce, kteří dosud nebyli odstaveni od matky nebo kteří dosud nepřivykli samostatnému přijímání potravy a tekutin, pokud nejsou přepravováni společně s matkou; to neplatí u volně žijících zvířat v případě, kdy může dojít k ohrožení mláděte matkou,

g)

jde o jelenovité v období, kdy se jim obnovuje paroží.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí pro přepravu zvířat

a)

k ošetření veterinárním lékařem a zpět, nebo je-li přeprava jinak nutná k zamezení dalších bolestí, utrpení nebo škod,

b)

na pokyn veterinárního lékaře k diagnostickým účelům.

 

§ 8e

Dopravní prostředky

 

(1) Chovatel musí zajistit, aby dopravní prostředky, kontejnery, klece a podobně a jejich vybavení byly konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby

a)

se předešlo zranění a utrpení a zajistila bezpečnost zvířat,

b)

zvířata byla chráněna před nepříznivým počasím, příliš vysokými či nízkými teplotami a nepříznivými změnami klimatických podmínek,

c)

zvířata neměla možnost z nich uniknout nebo vypadnout a mohla snášet případný stres související s pohybem vozidla,

d)

podlaha nebyla kluzká,

e)

podlaha minimalizovala prosakování moči a výkalů.

(2) Chovatel musí zajistit

a)

aby uvnitř prostoru pro zvířata byl dostatek místa a dostatečné proudění vzduchu, když zvíře stojí v přirozeném postoji,

b)

studenokrevným obratlovcům, danému druhu odpovídající okysličení vody, popřípadě přívod vody nebo kyslíku, a to po celou dobu jejich přepravy.

(3) Velikost prostor pro přepravu zvířat stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

§ 8f

Postupy při přepravě

 

(1) Předměty, které mají být přepravovány ve stejném dopravním prostředku společně se zvířaty, musí chovatel umístit tak, aby nemohly zvířatům přivodit zranění, utrpení nebo stres.

(2) Pokud jsou zvířata přepravována v kontejnerech, musí chovatel zajistit, aby

a)

nedocházelo k jejich strkání, házení, svrhávání, nárazům, převracení nebo shazování,

b)

s přepravovanými zvířaty nebylo manipulováno hlavou dolů,

c)

nebylo omezeno větrání nebo u studenokrevných obratlovců okysličování, pokud jsou kontejnery přepravovány naskládané na sobě nebo vedle sebe,

d)

přeprava probíhala ve vodorovné poloze za účelem zamezení vytékání nebo vypadávání výkalů,

e)

byla zajištěna stabilita kontejnerů, zejména pokud jsou umístěny na sebe,

f)

kontejnery, jejichž celková hmotnost přesáhne 50 kg, byly vybaveny úchyty a byly během přepravy upevněny.

(3) Nikdo nesmí při přepravě

a)

zvířata bít, kopat nebo užívat jiného násilí,

b)

používat tlak na zvlášť citlivé části těla tak, aby tím byla způsobena zbytečná bolest nebo utrpení,

c)

zavěšovat zvířata pomocí mechanických prostředků,

d)

zvedat nebo tahat zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny, ocas nebo srst, nebo s nimi zacházet tak, aby jim tím byla působena zbytečná bolest nebo utrpení,

e)

používat poháněče nebo pomůcky se špičatými konci,

f)

úmyslně zdržovat zvířata, která jsou poháněna nebo vedena prostorem, ve kterém se manipuluje se zvířaty,

g)

přepravovat zvířata se svázanými končetinami, přivazovat zvířata za končetiny s výjimkou dravců chovaných v zajetí podle zákona o myslivosti1e).

(4) Elektrické poháněče se smějí používat jen u dospělého skotu a prasat v případě, když odmítají pohyb, a to jen tehdy, když zvířata mají dostatečný prostor k průchodu. Výboje nesmějí trvat déle než 1 vteřinu, musí být vhodným způsobem časově rozloženy a smějí být aplikovány jen na svaly zadních končetin. Výboje se nesmějí používat opakovaně, pokud zvíře nereaguje.

(5) Chovatel musí při přepravě zajistit, aby

a)

zvířata nebyla přivázána za rohy, parohy, kroužky v nose ani za nohy svázané k sobě,

b)

telata neměla náhubek,

c)

domácí koňovití starší 8 měsíců během přepravy měli ohlávku, vyjma nezkrocené koně.

(6) Pokud musí být zvířata přivázána, musí chovatel zajistit, aby provazy, řetězy nebo jiné použité prostředky upevnění

a)

byly dostatečně pevné a za normálních přepravních podmínek se nemohly přetrhnout,

b)

v případě potřeby umožnily zvířatům ulehnutí, nakrmení a napojení,

c)

zabránily jakémukoli riziku uškrcení nebo poranění a aby umožňovaly zvířata v případě potřeby rychle uvolnit.

 

§ 8g

 

(1) Ustanovení § 8c až 8f se vztahují na přepravu, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a na přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství2).

(2) Na přepravu ryb se vztahují ustanovení § 8c odst. 1, § 8c odst. 2 písm. a) a b), § 8d odst. 1, § 8e odst. 1 písm. a), b) a c), § 8e odst. 2 písm. b), § 8f odst. 2 písm. a), c), e) a f) a § 8f odst. 3 písm. b).“.

48.

§ 8h až 8l se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2r zrušují.

49.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

__________

3)

Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

50.

V § 9 odst. 2 se slova „svody zvířat, nebo veřejná vystoupení, při nichž nedochází k utrpení zvířat“ nahrazují slovy „veřejné vystoupení prováděné podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení schváleného podle § 20 odst. 1 písm. l) ministerstvem nebo použití zvířete k plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy1k)“.

 

51.

V § 12c odst. 3 se slova „a další podrobnosti“ zrušují.

 

52.

V § 13 odstavec 5 zní:

(5) Chovatelem druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba; je-li chovatelem takového zvířete právnická osoba, musí stanovit osobu starší 18 let, jíž bude svěřena péče o zvíře. Nejde-li o chov zvířat v zoologických zahradách1b) a záchranných stanicích, nebo o chov loveckých dravců držených podle zákona o myslivosti1e), je k chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči potřeba povolení orgánu veterinární správy příslušného podle místa chovu zvířete.“.

 

53.

V § 13 odst. 6 písmeno a) zní:

a)

identifikační údaje žadatele a místo chovu na území České republiky,“.

 

54.

V § 13 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a způsob jejich trvalého nezaměnitelného označení, týká-li se žádost chovu zvířete, které musí být takto označeno“.

 

55.

V § 13 odst. 6 písm. d) se slova „nebezpečného druhu zvířat“ nahrazují slovy „druhu zvířat vyžadujícího zvláštní péči“.

 

56.

V § 13 odst. 7 se za větu první vkládá věta „Příslušný orgán veterinární správy v povolení podle odstavce 5 stanoví maximální počty zvířat, které je možno chovat ve vybavení uvedeném v žádosti podle odstavce 6 písm. c).“.

 

57.

V § 13 odst. 7 větě čtvrté se slova „nebezpečných druhů zvířat“ nahrazují slovy „druhu zvířat vyžadujícího zvláštní péči“.

 

58.

V § 13 odstavce 9 a 10 znějí:

(9) Chovatel, jemuž bylo vydáno povolení podle odstavce 5, je povinen bez zbytečného odkladu oznámit změny v údajích uvedených v žádosti podle odstavce 6, k nimž dojde po vydání povolení. Má-li dojít k rozšíření chovu zvířat vyžadujících zvláštní péči z hlediska jejich počtu nebo druhů, je chovatel povinen podat novou žádost o povolení chovu.

(10) U vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči musí chovatel zabezpečit, aby odborně způsobilá osoba1f) provedla jejich trvalé nezaměnitelné označení prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem.“.

 

59.

V § 13 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, vybrané druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, které musí být trvale nezaměnitelně označeny, včetně věku, do kdy musí být tato zvířata označena, a vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.“.

 

60.

V § 13a odst. 2 se slova „podle § 58 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),“ zrušují.

 

61.

V § 13a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Právnická nebo fyzická osoba, která obchoduje se zvířaty určenými pro zájmové chovy, je při prodeji každého zvířete povinna poskytnout kupujícímu v písemné podobě informace o podmínkách chovu a péči o zdraví a pohodu kupovaného zvířete.

(5) Ministerstvo může stanovit prováděcím právním předpisem podmínky pro chov, ochranu a péči o zdraví a pohodu zvířat určených pro zájmové chovy v době, kdy jsou umístěna v obchodech se zvířaty a na ostatních místech prodeje.“.

 

62.

V § 13b odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

 

63.

V § 13b odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f)“.

 

64.

V § 13b odstavec 2 zní:

(2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.“.

 

65.

V § 13b se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Obec může nechat trvale označit osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona1f) toulavé a opuštěné psy v obci, kteří dosud označeni nejsou, a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Označení těchto psů hradí obec. Přihlásí-li se chovatel psa nebo zjistí-li jej obec, je povinen obci jí vynaložené náklady na označení toulavého psa nahradit.“.

 

66.

V § 14 odst. 1 písm. b) se za slovo „plynování“ vkládají slova „a vykuřování“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „4“.

 

67.

V § 14 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a znějí:

(2) Ustanovení odstavce 1 písm. k) a l) se nevztahuje na lov nebo usmrcování ryb podle zákona o rybářství4).

(3) Ustanovení odstavce 1 písm. h), k) a l) se nevztahuje na případy, kdy orgán státní správy myslivosti rozhodne o povolení, popřípadě o uložení úpravy stavu zvěře podle zákona o myslivosti4a), a je zabezpečeno, že účinek opatření se bude vztahovat cíleně na vyjmenovaný druh zvěře a nezpůsobí utrpení jiným zvířatům.

__________

4)

Zákon č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4a)

§ 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9.

 

68.

V § 14 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 4b zní:

(6) Zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců nebo ptáků za účelem zazvěřování honiteb4b), za účelem jejich návratu do přirozeného prostředí, ptáků a netopýrů za účelem výzkumu, na odchyt zvířete drženého v zajetí anebo na odchyt toulavého nebo opuštěného zvířete. Zákaz se nevztahuje na odchyt ryb v rybářských revírech, který provádí uživatel revíru. Pro účely ornitologického výzkumu dále neplatí zákaz odchytu ptáků do sítí za použití zvuku magnetofonu nebo podobného zařízení. Zákaz odchytu do sítí a smyček se nevztahuje na odchyt handicapovaných zvířat za účelem jejich přijetí do záchranné stanice.

___________

4b)

Zákon č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

 

69.

V § 14 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova „ , včetně drezúry; to neplatí pro odchyt a chov loveckých dravců provedený v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajinyzákonem o obchodování s ohroženými druhy4c), jakož pro odlov generačních ryb pro potřeby umělého výtěru“.

Poznámka pod čarou č. 4c zní:

___________

4c)

Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 100/2004 Sb., ve znění zákona č. 444/2005 Sb.“.

 

70.

V § 14 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 8.

 

71.

V § 14 odst. 8 se slova „sokolnicky vycvičených“ nahrazují slovem „loveckých“ a slova „předpisem2e)“ se nahrazují slovy „předpisem1e),2e)“.

 

72.

V § 14 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Úpravou ochrany volně žijících zvířat podle tohoto zákona nejsou dotčeny zvláštní právní předpisy na úseku ochrany přírody a krajiny2e).“.

 

73.

V § 14a se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Volně žijící zvířata musí být chována a jejich drezúra musí být prováděna s ohledem na druh a věkovou kategorii nebo hmotnost a další specifické podmínky nároků na jejich ochranu podle podmínek pro chov a drezúru stanovených prováděcím právním předpisem.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

74.

Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:

§ 14b

Ochrana handicapovaných zvířat

 

(1) Každý, kdo se ujal handicapovaného zvířete, je povinen zajistit péči o ně podle odstavce 2 nebo předat toto zvíře záchranné stanici, popřípadě oznámit místo jeho nálezu záchranné stanici.

(2) Chovatel, který poskytuje soustavnou nezbytnou péči handicapovaným zvířatům, je povinen

a)

vytvářet podmínky pro zachování jejich fyziologických funkcí a biologických potřeb, a to zejména vybavením prostor pro handicapovaná zvířata,

b)

předcházet jejich únikům,

c)

mít osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, udělené příslušným orgánem ochrany zvířat, nebo zajistit, aby péči o handicapovaná zvířata zajišťovala osoba s tímto osvědčením, pokud se jedná o záchrannou stanici,

d)

dodržovat podmínky chovu handicapovaných zvířat, vybavení a minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata, stanovené prováděcím právním předpisem.

(3) Osoba, která provozuje záchrannou stanici, je povinna stanovit alespoň 1 osobu odpovědnou za péči o handicapovaná zvířata. Osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata musí úspěšně absolvovat odborný kurz a získat osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata; další osoby, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o handicapovaná zvířata, musí osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata poučit tak, aby uvedené činnosti prováděly kvalifikovaným způsobem. Osoba, která provozuje záchrannou stanici, je povinna uchovávat osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata a vést dokumentaci o poučení osob, které provádějí činnosti související s chovem a péčí o handicapovaná zvířata, uchovávat ji od doby zahájení činnosti těchto osob související s chovem a péčí o handicapovaná zvířata, a to ještě po dobu 3 let od ukončení této činnosti.

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rozsah odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, obsah odborného kurzu pro získání této odborné způsobilosti, požadavky na školicí pracoviště, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení, vzor osvědčení a podmínky pro chov handicapovaných zvířat, vybavení a minimální velikost prostor pro handicapovaná zvířata.“.

 

75.

V § 15 odstavec 1 zní:

(1) Pokusy na zvířatech lze provádět pouze za účelem

a)

odvrácení nebo prevence nemocí, zdravotních poruch a jiných anomálií nebo jejich následků u člověka, zvířat nebo rostlin, včetně výroby a zkoušení jakosti, účinnosti a neškodnosti léčiv, látek nebo výrobků,

b)

provádění diagnostiky nebo léčby onemocnění, zdravotních poruch nebo jiných anomálií a jejich následků u člověka, zvířat nebo rostlin,

c)

zjišťování, vyhodnocování, řízení nebo modifikace fyziologických stavů u člověka, zvířat nebo rostlin,

d)

ochrany životního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí anebo zvířat,

e)

provádění výuky, pokud účelu nelze dosáhnout jinak,

f)

zachování nebo rozmnožování živého materiálu pro vědecké účely,

g)

provádění vědeckého výzkumu,

h)

konání soudního řízení.“.

 

76.

V § 15 odst. 2 se slova „uživatelské zařízení, kterému bylo ústřední komisí“ nahrazují slovy „osoba provozující uživatelské zařízení, které bylo ministerstvem“.

 

77.

V § 15 odstavec 3 zní:

(3) Provádění pokusů lze povolit pouze po ověření, že při současném stavu nelze potřebné poznatky získat jinými metodami nebo postupem a předpokládaná bolest, utrpení nebo poškození pokusných zvířat je s ohledem na cíl pokusů eticky opodstatněna.“.

Poznámka pod čarou č. 5 včetně odkazů na poznámku pod čarou se zrušuje.

Dosavadní poznámky pod čarou č. 5a a 5b se označují jako poznámky pod čarou č. 5 a 5a, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

78.

V § 15 odst. 4 se slova „(dále jen „laboratorní zvířata“)“ zrušují.

 

79.

V § 15 odst. 6 se slova „kosmetických látek a přípravků“ nahrazují slovy „kosmetických prostředků, jejich prototypů, ingrediencí nebo kombinací ingrediencí“.

 

80.

V § 15 odst. 7 se za slovo „druhu2e),“ vkládají slova „nebo zvíře ohroženého druhu,“.

 

81.

§ 16 zní:

§ 16

 

Fyzická nebo právnická osoba nesmí provést, přikázat ani povolit pokus na zvířeti bez projektu pokusů schváleného podle § 23 odst. 1 písm. a).“.

 

82.

V § 17 odst. 1 se za slovo „Řídit“ vkládá slovo „ , provádět“.

 

83.

V § 17 odst. 2 se slova „Chovatel je povinen“ nahrazují slovy „Osoba provozující chovné, dodavatelské nebo uživatelské zařízení je povinna“ a slova „teoreticky i prakticky“ se zrušují.

 

84.

V § 17 odst. 3 se slova „osoby, které získaly“ nahrazují slovy „laboranti, technici a ošetřovatelé pokusných zvířat, kteří získali“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

 

85.

V § 17 odst. 4 se slovo „pracovníka“ nahrazuje slovy „podle odstavce 1 nebo 3“.

 

86.

V § 17 odst. 5 se slova „ústřední komisí“ nahrazují slovem „ministerstvem“ a slova „§ 15 odst. 1 písm. f)“ se nahrazují slovy „§ 15 odst. 1 písm. e)“.

 

87.

V § 17a odstavec 1 zní:

(1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v chovných nebo dodavatelských zařízeních, kterým bylo uděleno osvědčení, a pokusná zvířata pouze v uživatelských zařízeních, jimž byla udělena akreditace, pokud není v osvědčení anebo v rozhodnutí o akreditaci umožněno chovat zvířata i mimo tato zařízení.“.

 

88.

V § 17a odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Chovatel je dále povinen“ nahrazují slovy „Osoba provozující chovné, dodavatelské nebo uživatelské zařízení je povinna“.

 

89.

V § 17a odst. 2 písm. j) se slova „dodržovat zákaz“ nahrazují slovy „stanovit a zabezpečit dodržování zákazu“.

 

90.

V § 17a odst. 2 písm. n) se slova „chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení“ nahrazují slovy „osoba provozující chovné, dodavatelské nebo uživatelské zařízení“.

 

91.

V § 17a odst. 3 se slova „chovu a využití“ nahrazují slovy „chovu, využití a přepravy“.

 

92.

V § 17b odst. 1 se slova „Chovná a uživatelská zařízení jsou“ nahrazují slovy „Osoba provozující chovné nebo uživatelské zařízení je“.

 

93.

V § 17b odst. 2 se slova „Chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení jsou“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení je“.

 

94.

V § 17c odst. 1 se slovo „lidoopů“ nahrazuje slovy „subhumánních primátů“.

 

95.

Nadpis § 17d zní: „Podmínky pro udělení akreditace osobě provozující uživatelské zařízení“.

 

96.

V § 17d odst. 1 se slova „uživatelskému zařízení“ nahrazují slovy „osoby provozující uživatelské zařízení“ a slova „k ústřední komisi“ se nahrazují slovy „ministerstvu“.

 

97.

V § 17d odst. 2 větě první a druhé se slova „Ústřední komise“ nahrazují slovem „Ministerstvo“ a slova „uživatelské zařízení“ se nahrazují slovy „osoba provozující uživatelské zařízení“.

 

98.

V § 17d odst. 4 písm. a) se slova „uživatelského zařízení“ nahrazují slovy „osoby provozující uživatelské zařízení“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , včetně adresy místa, kde jsou prováděny pokusy na pokusných zvířatech“.

 

99.

V § 17d odstavec 5 zní:

(5) Ministerstvo zašle kopii rozhodnutí o akreditaci osoby provozující uživatelské zařízení příslušnému orgánu ochrany zvířat [§ 19 odst. 1 písm. b) a c)] a příslušnému orgánu veterinární správy (§ 22 odst. 1).“.

 

100.

V § 17d odstavec 6 zní:

(6) Osoba provozující uživatelské zařízení je povinna bez zbytečného odkladu ohlásit ministerstvu změnu údajů uvedených v rozhodnutí o akreditaci. Změnit místo, kde jsou prováděny pokusy, rozšířit druhy činností nebo zvýšit počty užívaných druhů zvířat lze pouze na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu.“.

 

101.

Nadpis § 17e zní: „Podmínky pro udělení osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení“.

 

102.

V § 17e odst. 1 se slova „Chovné zařízení a dodavatelské zařízení“ nahrazují slovy „Osoba provozující chovné nebo dodavatelské zařízení“ a slova „ústřední komisí“ se nahrazují slovem „ministerstvem“.

 

103.

V § 17e odst. 2 se slova „pro chovné zařízení“ nahrazují slovy „osoby provozující chovné zařízení“, slova „pro dodavatelské zařízení“ se nahrazují slovy „osoby provozující dodavatelské zařízení“ a slova „ústřední komisi“ se nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

104.

V § 17e odst. 3 se slova „Ústřední komise“ nahrazují slovem „Ministerstvo“ a slova „chovnému nebo dodavatelskému zařízení, splňují-li“ se nahrazují slovy „osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení, splňuje-li“.

 

105.

V § 17e odst. 4 se slova „chovnému nebo dodavatelskému“ nahrazují slovy „vydané osobě provozující chovné nebo dodavatelské“.

 

106.

V § 17e úvodní části ustanovení odstavce 5 se slova „chovného nebo dodavatelského“ nahrazují slovy „vydané osobě provozující chovné nebo dodavatelské“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ , včetně adresy místa, kde jsou chována laboratorní zvířata“.

 

107.

V § 17e odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

 

108.

V § 17e odst. 6 se slova „Ústřední komise“ nahrazují slovem „Ministerstvo“ a slova „chovného nebo dodavatelského“ se nahrazují slovy „vydaného osobě provozující chovné nebo dodavatelské“.

 

109.

V § 17e odst. 6 se slova „[§ 19 odst. 1 písm. d)]“ nahrazují slovy „[§ 19 odst. 1 písm. c)]“.

 

110.

V § 17e odstavec 7 zní:

(7) Osoba provozující chovné nebo dodavatelské zařízení oznamuje ministerstvu změnu údajů uvedených v rozhodnutí o vydání osvědčení. Změnit místo, kde jsou chována zvířata, rozšířit druhy činností nebo zvýšit počet chovaných nebo dodávaných druhů zvířat lze pouze na základě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu.“.

 

111.

V § 17e odst. 8 se slova „Dodavatelské zařízení, které“ nahrazují slovy „Osoba provozující dodavatelské zařízení, která“.

 

112.

V § 17e odstavec 9 zní:

(9) Osoba provozující dodavatelské zařízení smí dodávat laboratorní zvířata akreditované osobě provozující uživatelské zařízení pouze z chovných zařízení osob, které mají osvědčení.“.

 

113.

V § 17f odst. 1 se slova „ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

 

114.

V § 17f odstavec 2 zní:

(2) Posuzovatele jmenuje ministerstvo. Posuzovatelem může být jmenována pouze osoba, která má nejméně 5 let odborné praxe v oblasti řízení nebo kontroly pokusů na zvířatech a která má odbornou způsobilost podle § 17 odst. 1.“.

 

115.

V § 17f odst. 3 se slova „ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

 

116.

V § 17f odst. 4 se slova „předseda ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

117.

V § 17f odst. 5 písm. a) se body 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 1 až 5.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 5a se označuje jako poznámka pod čarou č. 5, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

118.

V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 1 se slova „předsedou ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstvem“.

 

119.

V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 2 se slova „ústřední komisi“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

120.

V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 3 se slova „předsedovi ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

121.

V § 17f odst. 5 písm. a) bodě 5 se slova „předsedy ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

 

122.

V § 17f odst. 5 písm. b) se body 1 a 2 zrušují.

Dosavadní body 3 a 4 se označují jako body 1 a 2.

 

123.

V § 17f odst. 5 písm. b) bodě 2 se slova „ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstva“.

 

124.

V § 17f se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Rozsah písemného posudku posuzovatelů, vzor formuláře písemného posudku posuzovatelů, potřebné doklady, zjišťované skutečnosti a náležitosti, které jsou posuzovatelé oprávněni posuzovat, stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.

 

125.

V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Uživatelská zařízení jsou“ nahrazují slovy „Osoba provozující uživatelské zařízení je“.

 

126.

V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která znějí:

d)

provádět pokusy, které způsobí větší než nepatrné bolesti, jen za místního nebo celkového znecitlivění, ledaže by účel pokusu znecitlivění vyloučil,

e)

používat k pokusům působícím bolest nebo utrpení zvířata pouze jedenkrát, pokud opakování není součástí pokusů,

f)

zajistit přiměřenou péči o pokusná zvířata, zejména jejich vhodný chov, výživu, napájení, přiměřený prostor a mikroklima.“.

 

127.

V § 18 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Odborná komise je složena nejméně ze 4 členů, jimiž jsou

a)

osoba, která řídí činnost komise,

b)

osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata,

c)

odborník s vysokoškolským vzděláním, specialista v oboru hlavní činnosti uživatelského zařízení,

d)

veterinární lékař.

(4) U osob uvedených v odstavci 3 písm. a), b) a c) se vyžaduje odborná způsobilost podle § 17 odst. 1, u osob uvedených v odstavci 3 písm. d) podle § 17 odst. 1 nebo § 26.“.

 

128.

V § 18 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Odborná komise rozhoduje hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas osoby, která řídí činnost komise.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

 

129.

V § 18 odst. 6 písm. a) se slova „vedoucím pokusu“ nahrazují slovy „všem vedoucím pokusů“.

 

130.

V § 18 odst. 6 písm. b) se slova „§ 19 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 1 písm. c)“.

 

131.

V § 18 odst. 6 písm. c) se slova „pracujících s pokusnými zvířaty“ nahrazují slovy „(§ 17 odst. 3)“.

 

132.

V § 18 odst. 6 písm. g) se slova „§ 19 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 1 písm. c)“.

 

133.

V § 18 odst. 6 písm. g) bodě 1 se slovo „zařízení“ nahrazuje slovy „osoby provozující zařízení“.

 

134.

V § 18 odst. 6 písm. g) bodě 5 se slova „ústřední komisí“ nahrazují slovem „ministerstvem“.

 

135.

V § 18 odst. 6 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

136.

V § 18 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Odborná komise uživatelského zařízení na základě rozhodnutí o schválení projektu pokusů podle § 23 odst. 1 písm. a) vydává vedoucímu pokusu souhlas k zahájení pokusu. Zahájit pokus podle § 18c odst. 1 je možné až po vydání tohoto souhlasu.“.

 

137.

V § 18a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až j), která znějí:

g)

zabezpečit, aby zvířeti nebyla působena bolest, utrpení nebo poškození nad rozsah nevyhnutelný vzhledem k účelu, který se pokusem sleduje,

h)

připravovat a plánovat pokusy předem, používat pouze přiměřených metod a vhodných zvířecích modelů, a tak snižovat množství používaných zvířat,

i)

provádět usmrcování pokusných zvířat a zvířat vyřazených z pokusů bez utrpení a bolesti,

j)

ověřovat v registrech mezinárodně ověřených a uznaných alternativních metod, zda k plánovanému pokusu existuje alternativní metoda, při které nemusí být použito zvíře.“.

 

138.

V § 18a odst. 4 se slova „ústřední komise“ nahrazují slovy „Ústřední komise pro ochranu zvířat (dále jen „ústřední komise“)“.

 

139.

V § 18a odst. 4 se slova „[§ 19 odst. 1 písm. d)]“ nahrazují slovy „[§ 19 odst. 1 písm. c)]“.

 

140.

V § 18b odst. 1 se slova „§ 19 odst. 1 písm. d)“ nahrazují slovy „§ 19 odst. 1 písm. c)“.

 

141.

V § 18d odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Chovná, dodavatelská a uživatelská zařízení jsou“ nahrazují slovy „Osoba provozující chovné, dodavatelské nebo uživatelské zařízení je“.

 

142.

V § 18d odst. 1 písm. e) se slovo „lidoopů“ nahrazuje slovy „subhumánních primátů“.

 

143.

V § 18d odst. 2 se slovo „lidoopi“ nahrazuje slovy „subhumánní primáti“.

 

144.

V § 18d odst. 3 se slovo „lidoopa“ nahrazuje slovy „subhumánního primáta“.

 

145.

V § 18f odst. 2 se slova „ústřední komisí“ nahrazují slovem „ministerstvem“.

 

146.

V § 18f odst. 3 se slova „předseda ústřední komise“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

147.

V § 18f se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

 

148.

V § 18f odst. 5 se slova „v oblasti přírodních věd se zaměřením na biologické studijní obory“ nahrazují slovy „biologického směru“ a slova „uživatelského zařízení ústřední komisí“ se zrušují.

 

149.

V § 18f odst. 6 se slova „k péči o zvířata“ nahrazují slovy „podle § 17 odst. 3“, slova „uživatelského zařízení ústřední komisí“ se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Zaměstnanec, který ke dni vzniku pracovního poměru nemá osvědčení o odborné způsobilosti, nebo u něhož nebylo rozhodnuto o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace4d), musí zkoušku odborné způsobilosti složit do 6 měsíců po vzniku pracovního poměru.“.

Poznámka pod čarou č. 4d zní:

__________

4d)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

150.

V § 18f odst. 7 se slova „Ústřední komise“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

 

151.

V § 19 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

 

152.

V § 20 písm. c) se slova „nevládními neziskovými organizacemi“ nahrazují slovy „právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat“.

 

153.

V § 20 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až r), která včetně poznámky pod čarou č. 5a znějí:

e)

projednává, koordinuje a kontroluje plnění úkolů ochrany volně žijících zvířat, hospodářských a pokusných zvířat a zvířat v zájmových chovech, včetně zvířat v zoologických zahradách, a předkládá příslušným státním orgánům návrhy na nezbytná opatření,

f)

plní úkoly vyplývající pro něj z přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího ochranu zvířat během přepravy a související činnosti5),

g)

vede ústřední evidenci počtu pokusných zvířat použitých podle § 15 odst. 1, v pravidelných časových intervalech uveřejňuje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem statistické údaje o použití pokusných zvířat,

h)

stanovuje podmínky pro akreditaci osob provozujících uživatelská zařízení a pro vydání osvědčení osobám provozujícím chovná nebo dodavatelská zařízení,

i)

stanovuje okruh a rozsah znalostí potřebných pro práci s pokusnými zvířaty a provádí jejich zkoušení, navrhuje zkušební řády, provádí zkoušky a ve spolupráci se školicími pracovišti vydává osvědčení podle § 17 odst. 1,

j)

rozhoduje o udělení, změně, pozastavení nebo odnětí osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení nebo akreditace osoby provozující uživatelské zařízení, a to i na základě řízení zahájeného z moci úřední,

k)

projednává souhrnné zprávy o činnosti příslušných státních orgánů vymezené v § 23 odst. 1 a kontroluje vydávání povolení podle § 23 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

l)

vydává rozhodnutí o schválení nebo neschválení z hlediska dodržování tohoto zákona, řádů ochrany zvířat při chovu, řádů ochrany zvířat při veřejném vystoupení a rozhoduje o odnětí schválení na základě žádosti nebo z moci úřední,

m)

vydává písemné vyjádření ve schvalovacím řízení zoologických zahrad1b),

n)

posuzuje po odborné stránce osnovy rekvalifikačních kurzů pro obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy a drezúry zvířat,

o)

může uhradit v případě potřeby vakcínu proti nemocem přenosným ze zvířat na člověka posuzovatelům chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení,

p)

vydává zkušební řády pro odbornou způsobilost na úseku ochrany zvířat při přepravě a provádí zkoušky pro získání této odborné způsobilosti, pro odbornou způsobilost osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata [§ 14b odst. 2 písm. c)], provádí zkoušky pro získání této odborné způsobilosti a ve spolupráci se školicími pracovišti vydává osvědčení o úspěšném složení zkoušky, odnímá osvědčení nebo pozastavuje jeho platnost5a),

q)

ve spolupráci se Státní veterinární správou vydává zkušební řády pro odbornou způsobilost k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat (§ 26) a provádí zkoušky pro získání této odborné způsobilosti a ve spolupráci se školicími pracovišti vydává osvědčení o úspěšném složení zkoušky,

r)

jmenuje a odvolává posuzovatele pro akreditační řízení týkající se osoby provozující uživatelské zařízení a pro řízení o vydání osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení; metodicky řídí, kontroluje, organizačně a materiálně zabezpečuje činnost posuzovatelů.

__________

5a)

Čl. 26 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

 

154.

V § 20 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ministerstvo ve správním řízení podle odstavce 1 písm. j) rozhodne nejdéle do 120 dnů od zahájení řízení.“.

 

155.

§ 21 včetně nadpisu zní:

§ 21

Ústřední komise

 

(1) K plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 zřizuje ministr zemědělství jako svůj odborný poradní orgán na úseku ochrany zvířat ústřední komisi. Předsedu a členy ústřední komise jmenuje a odvolává ministr zemědělství po dohodě s ministrem životního prostředí, a to z odborníků navržených příslušnými státními orgány, Společností pro vědu o laboratorních zvířatech a právnickými osobami zabývajícími se ochranou nebo chovem zvířat, které se podílejí na plnění úkolů ochrany zvířat.

(2) Členství v ústřední komisi je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní poměr k České republice. Odměny členům ústřední komise stanoví ministerstvo. Členové ústřední komise mají nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce člena ústřední komise.

(3) Orgány ústřední komise jsou předseda a rada. Ústřední komise se člení na výbor pro ochranu hospodářských zvířat, výbor pro ochranu zvířat v zájmových chovech, výbor pro ochranu volně žijících zvířat a výbor pro ochranu pokusných zvířat. Radu tvoří předseda a 4 místopředsedové volení z členů ústřední komise, kteří jsou zároveň předsedy výborů. Rada řídí činnost ústřední komise mezi jejími zasedáními a koordinuje činnost výborů.

(4) Další podrobnosti o složení a způsobu rozhodování ústřední komise stanoví statut a jednací řád ústřední komise.“.

 

156.

V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „Krajské veterinární správy“ doplňují slova „a na území hlavního města Prahy Městská veterinární správa na úseku ochrany zvířat“.

 

157.

V § 22 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a povolují výjimku podle § 5 odst. 4“.

 

158.

V § 22 odst. 1 písm. d) se slova „nebezpečných druhů zvířat“ nahrazují slovy „druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči“.

 

159.

V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „registrují podle § 8k dopravce zvířat v místě své působnosti, a tuto registraci ruší“ nahrazují slovy „vydávají osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat5b), pozastavují a odnímají tato osvědčení“.

Poznámka pod čarou č. 5b zní:

__________

5b)

Čl. 18 a 19 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

 

160.

V § 22 odst. 1 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 5c zní:

g)

vydávají povolení dopravce a povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty5c),

__________

5c)

Čl. 10 a 11 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

 

161.

V § 22 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) až j), která včetně poznámek pod čarou č. 5d a 5e znějí:

h)

oznamují ministerstvu porušení přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností1a) řidičem nebo průvodcem, který je držitelem osvědčení,

i)

provádí kontroly a jiná opatření související s knihou jízd5d),

j)

rozhodují o udělení, pozastavení nebo odnětí schválení vydaného kontrolnímu stanovišti5e),

___________

5d)

Čl. 14 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

5e)

Čl. 2 písm. h) nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena k) až m).

 

162.

V § 22 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „a pro provádění porážky podle § 5 odst. 5“.

 

163.

V § 22 odst. 1 písm. m) se slova „tímto zákonem“ nahrazují slovy „na úseku ochrany zvířat“.

 

164.

V § 22 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Státní veterinární správa“ doplňují slova „na úseku ochrany zvířat“.

 

165.

V § 22 odst. 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 5f zní:

e)

vede záznamy o povoleních dopravců a o povoleních dopravců pro dlouhotrvající cesty, o osvědčeních o schválení silničních dopravních prostředků a o schválení plavidel pro přepravu hospodářských zvířat5f),

__________

5f)

Čl. 13 odst. 3, čl. 18 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

 

166.

V § 22 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 5g zní:

f)

může zakázat přepravu zvířat určitým dopravcem nebo určitým dopravním prostředkem v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností5g),

__________

5g)

Čl. 26 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

 

167.

V § 22 odst. 3 se slova „ústřední komisi“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

 

168.

V § 23 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

rozhodují o schválení nebo neschválení projektu pokusů z hlediska jeho souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy vydanými k jeho provedení,“.

 

169.

V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a předávají tuto evidenci v pravidelných časových intervalech stanovených prováděcím právním předpisem ministerstvu“.

 

170.

V § 23 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

 

171.

V § 23 odst. 2 se slova „k ústřední komisi, která“ nahrazují slovy „ministerstvu, které“.

 

172.

V § 23 odst. 4 se slovo „uživatelských“ nahrazuje slovy „osob provozujících uživatelská“ a slova „ústřední komise“ se nahrazují slovem „ministerstvo“.

 

173.

V § 23 odst. 5 se slovo „uživatelského“ nahrazuje slovy „osoby provozující uživatelské“.

 

174.

V § 24 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Obec povoluje pořádání veřejného vystoupení. Toto povolení lze vydat jen na základě toho, že pořadatel předložil schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení. Obec povolení nevydá, pokud by veřejné vystoupení mohlo narušit místní záležitosti veřejného pořádku nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti osob nebo zvířat, zdraví a majetku.

(4) Na území hlavního města Prahy plní úkoly podle odstavce 3 příslušný úřad městské části hlavního města Prahy.“.

 

175.

V § 24a odstavec 1 zní:

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

a)

rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a,

b)

plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.“.

 

176.

V § 24a odst. 4 se slova „písm. j), písemně,“ nahrazují slovy „písm. m), písemně“.

 

177.

V § 24a odstavec 5 zní:

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností si vyžádá v řízení o správním deliktu odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je pro toto řízení závazné. Je-li řízení zahájeno z podnětu orgánu veterinární správy a součástí podnětu je i odborné vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje. Odborné vyjádření se rovněž nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete.“.

 

178.

V § 25 odstavec 1 zní:

(1) Zaměstnanci zařazení v orgánu ochrany zvířat, pověření výkonem dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, posuzovatelé zařízení při akreditačním řízení týkajícím se osoby provozující uživatelské zařízení a při řízení o vydání osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení a při dodržení podmínek stanovených veterinárním zákonem2) také zaměstnanci obcí zařazení v obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, pokud je to nezbytné k provedení řízení o správním deliktu nebo při provádění zvláštního opatření podle tohoto zákona, jsou oprávněni

a)

vstupovat do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, do objektů, v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů a na místa, kde se konají veřejná vystoupení anebo kde jsou provozovány útulky pro zvířata, do objektů chovatelů, v nichž jsou chována zvířata, a do objektů, v nichž jsou zvířata usmrcována,

b)

vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná,

c)

pořizovat obrazovou dokumentaci.“.

 

179.

V § 25 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 6a a 6b znějí:

(2) Každý chovatel nebo pořadatel veřejného vystoupení je povinen pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení a osobám uvedeným v odstavci 1

a)

umožnit vstup do prostor a míst uvedených v odstavci 1 písm. a),

b)

poskytnout potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně umožnění bezplatného přístupu na veřejná vystoupení,

c)

předvést na požádání zvíře nebo zvířata na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

(3) Provozovatel útulku nebo záchranné stanice musí kromě povinností stanovených v odstavci 2 vést a poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku ochrany zvířat, tyto informace a doklady:

a)

provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů stanovených zvláštními právními předpisy6a),

b)

seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů6b),

c)

seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů6b), včetně data předání, adresy, kde budou zvířata chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí,

d)

evidenci úniků zvířat z útulku,

e)

doklad o odborné způsobilosti.

__________

6a)

Například nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.

6b)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

180.

V § 25 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.

 

181.

V § 25 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Orgán nebo jiná osoba, která provádí zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tímto účelem umístí do náhradní péče; účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře.“.

 

182.

V § 26 se věta druhá nahrazuje větou „Zkušební řády schvaluje a zkoušky provádí ministerstvo.“.

 

183.

V § 26 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Obsah a rozsah odborného kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat, požadavky na školicí pracoviště, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení a vzor osvědčení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.

 

184.

Nadpis části sedmé zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“.

 

185.

§ 27 včetně nadpisu zní:

§ 27

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

propaguje týrání zvířat,

b)

týrá zvíře nebo utýrá zvíře,

c)

jako zákonný zástupce nezletilé osoby nebo osoby, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům, nebo jejíž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, nepřekazí týrání zvířete, o němž se hodnověrně dozví, touto osobou,

d)

usmrtí zvíře, aniž by byl naplněn důvod uvedený v § 5 odst. 2,

e)

usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není osobou uvedenou v § 5 odst. 6,

f)

vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí past,

g)

poruší zákaz odchytu podle § 14 odst. 7,

h)

řídí, provádí nebo kontroluje pokusy na zvířatech bez osvědčení podle § 17 odst. 1, nebo v rozporu s § 17 odst. 3 manipuluje s pokusným zvířetem nebo provede zákrok, aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti,

i)

nesplní v rozporu s § 25 odst. 2 písm. c) povinnost předvést zvíře,

j)

nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce, nebo

k)

nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství1a) na úseku ochrany zvířat proti týrání.

(2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a)

poruší povinnost týkající se podmínek chovu psa nebo kočky stanovené v § 7a odst. 6,

b)

přepravuje zvíře v rozporu s § 8a nebo § 8c až 8f,

c)

prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4,

d)

chová druh zvířete vyžadující zvláštní péči v rozporu s § 13 odst. 5, nebo

e)

poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1.

(3) Fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat dopustí přestupku tím, že

a)

nevyžádá vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem podle § 5b odst. 2,

b)

v rozporu s § 5b odst. 2 zahájí přepravu zvířete nebo jej přepravuje na vzdálenost delší než 100 km,

c)

doveze hospodářské zvíře bez osvědčení podle § 10a,

d)

nezajistí provádění prohlídky hospodářských zvířat podle § 11 odst. 1,

e)

neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat nebo nemá k dispozici nástroje a pomůcky uvedené v § 11 odst. 2,

f)

nezajistí pro chov hospodářských zvířat dostatečně početný a odborně způsobilý personál podle § 12 odst. 2,

g)

v rozporu s § 12a odst. 3 chová hospodářská zvířata v intenzivním chovu bez zajištění poplašného systému větrání nebo bez pomocného systému větrání anebo v případě zjištěné závady automatických a mechanických zařízení neprovede náležité kroky k zajištění zdraví a příznivého stavu zvířat, nebo

h)

nedodrží minimální standardy pro chov hospodářských zvířat podle § 12c odst. 3.

(4) Fyzická osoba se jako chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči dopustí přestupku tím, že

a)

neoznámí změnu podmínek podle § 13 odst. 8, nebo

b)

nezabezpečí provedení trvalého nezaměnitelného označení zvířete podle § 13 odst. 10.

(5) Fyzická osoba se jako chovatel poskytující soustavnou nezbytnou péči handicapovanému zvířeti dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 14b odst. 2.

(6) Fyzická osoba se jako pořadatel dopustí přestupku tím, že

a)

pořádá veřejné vystoupení, aniž by měla schválený řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení,

b)

nezajistí při veřejném vystoupení zvířat přítomnost fyzické osoby podle § 8 odst. 2,

c)

v rozporu s § 8 odst. 3 písm. a) nepostupuje podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo neprovede oznámení podle § 8 odst. 3 písm. b), nebo

d)

v rozporu s § 8 odst. 3 písm. d) nepředloží řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, nebo jeho kopii.

(7) Fyzická osoba se jako osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 18 odst. 2 písm. a) nebo b).

(8) Vedoucí pokusu se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 18a odst. 2.

(9) Vedoucí pokusu nebo zástupce vedoucího pokusu se dopustí přestupku tím, že se účastní na zpracování stanoviska v rozporu s § 18a odst. 4.

(10) Za přestupek lze uložit pokutu

a)

do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) nebo k) anebo podle odstavce 2 písm. e),

b)

do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), e) nebo h), podle odstavce 2 písm. a) nebo b), podle odstavce 3 písm. g) nebo h), podle odstavce 5, podle odstavce 6 písm. a) až c), podle odstavce 7 anebo podle odstavce 8,

c)

do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), podle odstavce 2 písm. c) nebo d), podle odstavce 3 písm. a) až f), podle odstavce 4, podle odstavce 6 písm. d) anebo podle odstavce 9.

(11) Spolu s pokutou nebo samostatně lze za přestupek podle odstavce 1 písm. a) uložit zákaz činnosti.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje včetně odkazů na poznámku pod čarou.

 

186.

Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu zní:

§ 27a

Správní delikty právnických

nebo podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

propaguje týrání zvířat,

b)

týrá zvíře nebo utýrá zvíře,

c)

usmrtí zvíře bez důvodu uvedeného v § 5 odst. 2,

d)

vyrobí, doveze nebo prodá čelisťovou nebo lepicí past,

e)

poruší zákaz odchytu podle § 14 odst. 7,

f)

v rozporu s § 25 odst. 2 písm. c) nepředvede zvíře,

g)

nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona v obecně závazné vyhlášce obce, nebo

h)

nesplní povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropských společenství1a) na úseku ochrany zvířat proti týrání.

(2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

usmrtí zvíře veterinárními prostředky, ačkoliv není osobou uvedenou v § 5 odst. 6, nebo

b)

řídí, provádí nebo kontroluje pokusy na zvířatech bez osvědčení podle § 17 odst. 1 nebo v rozporu s § 17 odst. 3 manipuluje s pokusným zvířetem nebo provede zákrok, aniž k tomu získala osvědčení o odborné způsobilosti.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí správního deliktu tím, že

a)

přepravuje zvíře v rozporu s § 8a nebo § 8c až 8f,

b)

prodá nebo daruje zvíře v zájmovém chovu osobě uvedené v § 13 odst. 4, nebo

c)

poruší zákaz činnosti s volně žijícími zvířaty podle § 14a odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel hospodářských zvířat dopustí správního deliktu tím, že

a)

nevyžádá vyšetření a zhodnocení stavu zvířete veterinárním lékařem podle § 5b odst. 2,

b)

v rozporu s § 5b odst. 2 zahájí přepravu zvířete nebo jej přepravuje na vzdálenost delší než 100 km,

c)

doveze hospodářské zvíře bez osvědčení podle § 10a,

d)

nezajistí provádění prohlídky hospodářských zvířat podle § 11 odst. 1,

e)

neučiní opatření nezbytná pro zabránění úniku hospodářských zvířat nebo nemá k dispozici nástroje a pomůcky uvedené v § 11 odst. 2,

f)

nezajistí pro chov hospodářských zvířat dostatečně početný a odborně způsobilý personál podle § 12 odst. 2,

g)

v rozporu s § 12a odst. 3 chová hospodářská zvířata v intenzivním chovu bez zajištění poplašného systému větrání nebo bez pomocného systému větrání anebo v případě zjištěné závady automatických a mechanických zařízení neprovede náležité kroky k zajištění zdraví a příznivého stavu zvířat, nebo

h)

nedodrží minimální standardy pro chov hospodářských zvířat podle § 12c odst. 3.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči dopustí správního deliktu tím, že

a)

neoznámí změnu podmínek podle § 13 odst. 8,

b)

nezabezpečí provedení trvalého nezaměnitelného označení zvířete podle § 13 odst. 10, nebo

c)

nestanoví osobu starší 18 let v rozporu s § 13 odst. 5.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel poskytující soustavnou nezbytnou péči handicapovanému zvířeti dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost podle § 14b odst. 2.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel, který se zabývá chovem zvířat v rámci podnikatelské činnosti, anebo sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, dopustí správního deliktu tím, že

a)

nesplní povinnost zpracovat a předložit ke schválení řád ochrany zvířat při chovu uloženou mu podle § 7a odst. 3, nebo

b)

chová psa nebo kočku v rozporu s § 7a odst. 6.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako pořadatel dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezpracuje řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení podle § 7a odst. 1,

b)

nezajistí při veřejném vystoupení zvířat přítomnost fyzické osoby podle § 8 odst. 2,

c)

v rozporu s § 8 odst. 3 písm. a) nepostupuje podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo neprovede oznámení podle § 8 odst. 3 písm. b), nebo

d)

v rozporu s § 8 odst. 3 písm. d) nepředloží řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení, nebo jeho kopii.

(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba uvedená v § 13a odst. 1 dopustí správního deliktu tím, že neoznámí nejpozději 30 dnů před zahájením nebo ukončením podnikání výkon živnosti, druhy a počty zvířat příslušné krajské veterinární správě nebo nedoloží, jakým způsobem bude zabezpečena péče o zvířata, jejich zdraví a pohodu v případě zahájení činnosti, nebo prodá zvíře určené pro zájmové chovy bez poskytnutí informací podle § 13a odst. 4.

(10) Církev nebo náboženská společnost se dopustí správního deliktu tím, že provede porážku zvířete v rozporu s § 5 odst. 5 nebo § 5e odst. 2.

(11) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 5a odst. 6 nezajistí, aby porážku jatečných zvířat prováděla osoba odborně způsobilá, nebo

b)

nevede anebo neuchovává dokumentaci o této způsobilosti podle § 5a odst. 7.

(12) Provozovatel zařízení, které provádí porážení, utrácení nebo jiné usmrcování zvířat, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5a odst. 5 nezajistí údržbu nebo pravidelnou kontrolu nástrojů, materiálu, vybavení a zařízení sloužícího k fixaci, omračování, usmrcování nebo k utrácení zvířat anebo neuchová dokumenty o výsledcích této údržby nebo kontroly.

(13) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující chovné, dodavatelské nebo uživatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 17 odst. 2 nezabezpečí, aby péči o pokusná zvířata vykonávaly osoby odborně způsobilé,

b)

nesplní povinnost podle § 17a odst. 2,

c)

v rozporu s § 18d odst. 1 neuchovává záznamy nebo nevede evidenci, nebo

d)

neoznačí psy, kočky nebo subhumánní primáty trvale identifikačním prostředkem podle § 18d odst. 2.

(14) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující chovné nebo uživatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že

a)

nezajistí veterinární péči o zvířata2) podle § 17b odst. 1, nebo

b)

nevede záznamy o preventivní kontrole zdravotního stravu zvířat a kontrole prostředí chovných prostor anebo tyto záznamy neuchovává po dobu 3 let.

(15) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující chovné nebo dodavatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že provádí svou činnost bez osvědčení vydaného ministerstvem.

(16) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba provozující uživatelské zařízení dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s § 15 odst. 2 provede pokus na zvířeti bez akreditace,

b)

v rozporu s § 15 odst. 4 použije k pokusu toulavé nebo opuštěné zvíře,

c)

provede pokus v rozporu s rozhodnutím o akreditaci podle § 17d odst. 4,

d)

v rozporu s § 17b odst. 2 neustaví osobu odpovědnou za péči o zvířata,

e)

nesplní povinnost podle § 18 odst. 1 písm. a), c) až f), nebo

f)

použije zvíře s klinicky zjevnými příznaky onemocnění v rozporu s § 18e odst. 1.

(17) Za správní delikt se uloží pokuta

a)

do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), d), e) nebo h), podle odstavce 2 písm. b), podle odstavce 3 písm. c), podle odstavce 10 nebo 15 anebo podle odstavce 16 písm. a),

b)

do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), podle odstavce 2 písm. a), podle odstavce 3 písm. a), podle odstavce 4 písm. g) nebo h), podle odstavce 6 nebo 7, podle odstavce 8 písm. a) až c), podle odstavce 9, podle odstavce 11 písm. a), podle odstavce 13 písm. a) nebo b), podle odstavce 14 písm. a) anebo podle odstavce 16 písm. b) až f),

c)

do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g), podle odstavce 3 písm. b), podle odstavce 4 písm. a) až f), podle odstavce 5, podle odstavce 8 písm. d), podle odstavce 11 písm. b), podle odstavce 12, podle odstavce 13 písm. c) nebo d) anebo podle odstavce 14 písm. b).

(18) Spolu s pokutou nebo samostatně lze za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo podle odstavce 16 písm. e) uložit zákaz činnosti.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se včetně odkazů na poznámku pod čarou zrušuje.

 

187.

§ 28 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 7 zní:

§ 28

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný orgán ochrany zvířat o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Zákaz činnosti lze právnické osobě uložit nejdéle na 5 let, jde-li o činnost, k níž je třeba povolení nebo souhlasu státního orgánu, a byl-li správní delikt touto činností nebo v souvislosti s ní spáchán. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností, s výjimkou správních deliktů podle § 27 odst. 1 písm. j) a podle § 27a odst. 1 písm. g), které v prvním stupni projednává obec. Na území hlavního města Prahy projednávají v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona městské části hlavního města Prahy.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

(8) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

__________

7)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.“.

 

188.

V § 29 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 5a odst. 6, § 5c odst. 8, § 5f odst. 5, § 5g odst. 7, § 5h odst. 5, § 7 odst. 5, § 7a odst. 7, § 8a odst. 2, § 8b odst. 4 a 7, § 8e odst. 3, § 10, § 12a odst. 5, § 12c odst. 3, § 13 odst. 11, § 14a odst. 3, § 14b odst. 4, § 17 odst. 4, § 17a odst. 3, § 17b odst. 3, § 17c odst. 4, § 17d odst. 1, § 17e odst. 10, § 17f odst. 6, § 18b odst. 5, § 18f odst. 8, § 20 odst. 1 písm. g), § 23 odst. 1 písm. b), § 26 odst. 2 a § 29a odst. 2.“.

 

189.

V § 29 odst. 2 se slova „§ 4 odst. 4 a“ zrušují a slova „§ 18 odst. 5 písm. g)“ se nahrazují slovy „§ 13a odst. 5 a § 18 odst. 6 písm. g)“.

 

190.

§ 29b zní:

§ 29b

 

Působnosti stanovené obci v § 24 odst. 3 a § 28 odst. 6, působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo příslušnému úřadu městské části hlavního města Prahy v § 28 odst. 6 a § 28a jsou výkonem přenesené působnosti.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata, průkaz osoby přepravující zvířata a registrační list dopravce přepravujícího zvířata, vydané podle dosavadních právních předpisů, pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Osoby, které získaly osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata a průkaz osoby přepravující zvířata podle dosavadních právních předpisů, jsou povinny požádat ministerstvo o výměnu tohoto průkazu do 6 měsíců po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Při výměně osvědčení budou tyto osoby poučeny o přímo použitelných předpisech Evropských společenství na úseku ochrany zvířat.

3.

Osoby, které získaly registrační list dopravce podle dosavadních právních předpisů, jsou povinny požádat do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příslušný orgán veterinární správy o

a)

povolení dopravce, nebo

b)

povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty a osvědčení o schválení silničních dopravních prostředků nebo osvědčení o schválení plavidel pro přepravu hospodářských zvířat.

4.

U vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, musí chovatel zabezpečit, aby odborně způsobilá osoba provedla jejich trvalé nezaměnitelné označení prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem, a to do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5.

Osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata musí úspěšně absolvovat odborný kurz a získat osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6.

Akreditace udělené uživatelským zařízením a osvědčení udělená chovným a dodavatelským zařízením podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do doby stanovené v rozhodnutí o jejich vydání.

7.

Rozhodnutí o schválení řádu ochrany zvířat při chovu a řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu, vydaná podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

8.

Osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat, vydaná podle dosavadních právních předpisů, zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

9.

Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat, se zrušuje.

Čl. IV

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu Ústavního soudu jej měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 5)

Čl. V

V části V přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 215/2006 Sb., položka 74 včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

Položka 74

a)

Vydání rozhodnutí43) o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči

1 000

b)

Vydání rozhodnutí43) o udělení akreditace uživatelskému zařízení k provádění pokusů na zvířatech

10 000

c)

Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43)

200

d)

Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty43)

200

e)

Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti

200

__________

43)

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny (čl. 6-7)

Čl. VI

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e)

záchranná stanice je zařízení, které zajišťuje komplexní péči o živočichy dočasně neschopné přežít ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení a vhodných způsobech ochrany živočichů a může spolupracovat při provádění opatření k předcházení zraňování nebo úhynu živočichů,“.

Dosavadní písmena e) až s) se označují jako písmena f) až t).

 

2.

V § 5 odstavec 7 zní:

(7) Každý, kdo se ujal živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě, zajistí jeho nezbytné ošetření, nebo ho za tímto účelem předá provozovateli záchranné stanice. Jde-li o živočicha dočasně neschopného přežít ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala, přijme opatření k zamezení takových tělesných změn nebo změn chování, které by následně znemožnily jeho návrat do přírody a jeho zapojení do volně žijící populace. Jde-li o zvláště chráněného živočicha, postupuje se podle § 52 odst. 2.“.

 

3.

V § 5 se doplňují odstavce 8 až 10, které včetně poznámky pod čarou č. 4b znějí:

(8) Záchrannou stanici lze provozovat pouze na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k provozování záchranné stanice, v rámci něhož se stanoví místo, kde se záchranná stanice nachází, a rozsah péče, kterou může záchranná stanice poskytovat s ohledem na její vybavení a odborné zázemí. V žádosti o povolení k provozování záchranné stanice musí být navržen rozsah poskytované péče a popsáno její personální, organizační a technické zajištění. Ministerstvo životního prostředí si k vydání rozhodnutí vyžádá stanovisko místně příslušného orgánu ochrany zvířat, myslivosti a veterinární správy4b). Označení „záchranná stanice“ může používat pouze ten, kdo je držitelem platného povolení k provozování záchranné stanice podle tohoto ustanovení (dále jen „provozovatel záchranné stanice“). Ministerstvo životního prostředí vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Ministerstvo životního prostředí může z vlastního podnětu, na návrh provozovatele záchranné stanice nebo na návrh orgánu státní správy uvedeného v odstavci 8 změnit nebo zrušit povolení k provozování záchranné stanice, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, nebo jestliže provozovatel záchranné stanice při péči o živočichy závažně nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto zákona o zvláštní ochraně druhů nebo předpisy na ochranu zvířat proti týrání. V rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k provozování záchranné stanice Ministerstvo životního prostředí stanoví, je-li to nezbytné, způsob zabezpečení další péče o živočichy chované v záchranné stanici.

(10) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem bližší podmínky pro držení živočichů v záchranných stanicích, zejména s ohledem na možnost zapojení těchto živočichů zpět do volně žijících populací a způsob péče o živočichy.

__________

4b)

§ 24a odst. 1 písm. b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb.

§ 7 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

§ 49 odst. 1 písm. v) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.“.

 

4.

V § 52 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ten, kdo se ujal zvláště chráněného živočicha neschopného v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě, je povinen jej bezodkladně předat k ošetření do záchranné stanice. Záchranná stanice vede evidenci přijatých zvláště chráněných živočichů a záznamy o průběhu jejich ošetření. Termín, místo a způsob vypuštění vyléčeného zvláště chráněného živočicha do volné přírody vždy předem oznámí záchranná stanice příslušnému orgánu ochrany přírody.“.

 

5.

V § 77a odst. 3 se za písmeno w) vkládá nové písmeno x), které zní:

x)

přijímají oznámení o vypuštění vyléčených zvláště chráněných živočichů ze záchranné stanice (§ 52 odst. 2),“.

Dosavadní písmena x) a y) se označují jako písmena y) a z).

 

6.

V § 79 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b)

rozhoduje o povolení k provozování záchranné stanice a jeho změně nebo zrušení, vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 7 až 10),“.

Dosavadní písmena b) až x) se označují jako písmena c) až y).

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Právnická osoba nebo fyzická osoba, která v den nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje zařízení poskytující péči o živočichy neschopné v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě a požádá o povolení k provozování záchranné stanice podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za držitele platného povolení, a to do dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaném v řízení o povolení provozování záchranné stanice. Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení o povolení provozování záchranné stanice podle § 5 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, činí v případě žádosti podané podle věty první tohoto ustanovení 12 měsíců ode dne doručení žádosti.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

v z. Čunek v. r.