Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

37/2008 Sb. znění účinné od 1. 9. 2012

Ustanovení čl. I bodu 14 nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 201/2012 Sb.

1.9.2012

zákonem č. 292/2009 Sb.

1.10.2009

37

 

ZÁKON

ze dne 17. ledna 2008,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

(zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 1-2)

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 písm. p) se slova „kvasného lihu bezvodého zvláštně denaturovaného“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného“.

 

2.

V § 3 písm. s) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „ ; výrobou podle tohoto bodu není smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicích10a)“.

Poznámka pod čarou č. 10a zní:

__________

10a)

§ 2 písm. d) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb.“.

 

3.

V § 3 písm. s) se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ ; výrobou podle tohoto bodu není smíchání minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu v běžných nádržích motorových dopravních prostředků (§ 63 odst. 2) na čerpacích stanicích10a)“.

 

4.

V § 21 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 18 se označují jako odstavce 2 až 17.

 

5.

V § 21 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „odst. 3“ zrušují.

 

6.

V § 24 odst. 2 se slova „a § 77 odst. 4“ zrušují.

 

7.

V § 45 odst. 2 písm. c) se slova „kvasného lihu bezvodého zvláštně denaturovaného“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného“․

 

8.

V § 45 odst. 2 písm. d) se slova „kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného lihu“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného“.

 

9.

V § 45 odst. 2 písm. e) se slova „kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného lihu“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

 

10.

V § 45 odst. 2 písm. g) se slova „kvasným lihem bezvodým zvláštně denaturovaným“ nahrazují slovy „lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným35)“ a slova „kvasného lihu bezvodého zvláštně denaturovaného“ se nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

 

11.

V § 45 odst. 2 písm. h) se slova „kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného lihu a s kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným lihem“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného a s lihem kvasným bezvodým zvláštně denaturovaným nebo lihem kvasným bezvodým obecně denaturovaným“ a slova „kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného lihu“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

 

12.

V § 45 odst. 2 písm. j) se slova „kvasného zvláštně denaturovaného lihu“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

 

13.

V § 48 odst. 5 se text „9 950 Kč/1000 l“ nahrazuje textem „6 866 Kč/1000 l“.

 

14.

zrušen

15.

V § 49 odst. 14 se slova „kvasného lihu bezvodého zvláštně denaturovaného“ nahrazují slovy „lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného nebo lihu kvasného bezvodého obecně denaturovaného35)“.

 

16.

V nadpisu § 57 se slova „ , lesní školky a obnovu a výchovu lesa“ zrušují.

 

17.

V § 57 odst. 1 se slova „ , lesní školky a obnovu a výchovu lesa39)“ včetně poznámky pod čarou č. 39 a slova „ , lesní školky a obnovu a výchovu lesa“ zrušují.

 

18.

V § 57 odst. 5 se slova „ , maximálně však do výše odpovídající spotřebě podle normativů stanovených zvláštním právním předpisem40)“ včetně poznámky pod čarou č. 40 zrušují.

 

19.

V § 57 odst. 6 písm. d) se slova „v případě, že se jedná o zemědělskou půdu“ zrušují.

 

20.

V § 57 odst. 6 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se včetně poznámek pod čarou č. 41 a 42 zrušuje.

 

21.

V § 57 odst. 7 písm. b) se slova „nebo lesních pozemků“ zrušují.

 

22.

V § 57 odst. 7 se na konci písmene a) vkládá slovo „nebo“ a písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 44 se zrušují.

 

23.

V § 57 odst. 14 se slova „ , lesních školkách a při obnově a výchově lesa“ a slova „a normativy spotřeby výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c) pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa, podle odstavce 5“ zrušují.

 

24.

V § 77 odst. 1 se částka „20 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „40 000 000 Kč“.

 

25.

V § 77 odst. 2 se částka „60 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „120 000 000 Kč“.

 

26.

V § 77 odstavec 4 zní:

(4) Pro stanovení výše zajištění daně pro daňový sklad podle § 21 se nebere v úvahu množství lihu obecně denaturovaného podle zákona o lihu52) umístěného v tomto daňovém skladu.“.

 

27.

V § 79 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Líh obecně denaturovaný podle zákona o lihu52) určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) až e), g), h) a j) nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru se na daňovém území České republiky dopravuje se zjednodušeným průvodním dokladem (§ 30) vystaveným odesílatelem.

(5) Právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnost stanovenou v odstavci 4, celní úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč. Rozhodnutí o uložení pokuty musí být odůvodněno.“.

 

28.

V § 139 odst. 1 se slova „§ 21 odst. 3 a 13“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 2 a 12“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Ustanovení § 48 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období počínající prvním dnem měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 48 odst. 5 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2010, které se použije poprvé pro zdaňovací období počínající dnem 1. července 2010.

2.

Povolení k provozování daňového skladu, povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a povolení daňového zástupce vydaná podle § 20, 22 a 23a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a souhlasy vydané podle § 50, 60 a 79 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení a souhlasy vyžadované podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí tohoto zákona; podmínkou je, že osoby, které zajišťují daň podle § 21 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

a)

podají do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona celnímu ředitelství prostřednictvím celního úřadu návrh na změnu způsobu zajištění daně podle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b)

do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně způsobu zajištění daně poskytnou zajištění daně v souladu s tímto rozhodnutím,

jinak povolení k provozování daňového skladu, povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a povolení daňového zástupce vydaná podle § 20, 22 a 23a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a souhlasy vydané podle § 50, 60 a 79 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Povolení k provozování daňového skladu, povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a povolení daňového zástupce vydaná podle § 20, 22 a 23a zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a souhlasy vydané podle § 50, 60 a 79 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti rovněž při zamítnutí návrhu podaném podle písmene a), a to posledním dnem lhůty uvedené v písmenu a).

3.

Povolení k provozování daňového skladu vydaná podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovateli daňového skladu, který poskytuje zajištění daně podle § 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení vyžadovaná podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; podmínkou je, že provozovatel daňového skladu, který poskytuje zajištění daně podle § 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

a)

poskytne do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajištění daně ve výši podle § 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b)

do 15 dnů

1.

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podá celnímu ředitelství prostřednictvím celního úřadu návrh na změnu způsobu zajištění daně podle § 21 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a

2.

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně způsobu zajištění daně poskytne zajištění daně v souladu s tímto rozhodnutím,

jinak povolení k provozování daňového skladu vydaná podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovateli daňového skladu, který poskytuje zajištění daně podle § 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Povolení k provozování daňového skladu vydaná podle § 20 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provozovateli daňového skladu, který poskytuje zajištění daně podle § 77 odst. 1 a 2 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti rovněž při zamítnutí návrhu podaného podle bodu 1, a to posledním dnem lhůty uvedené v bodu 1.

4.

Celní ředitelství o návrhu na změnu způsobu zajištění daně podle bodů 2 a 3 rozhodne do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Proti rozhodnutí podle věty první lze podat odvolání ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho doručení; odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek.

5.

Souhlas s dopravou lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a lihu syntetického zvláštně denaturovaného v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky, která byla zahájena bez poskytnutí zajištění daně podle § 77 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělený podle § 24 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas vyžadovaný podle zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejvýše 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po uplynutí této lhůty souhlas s dopravou lihu kvasného bezvodého zvláštně denaturovaného a lihu syntetického zvláštně denaturovaného v režimu podmíněného osvobození od daně na daňovém území České republiky udělený podle § 24 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti.

ČÁST DRUHÁ

(čl. 3-4)

Čl. III

zrušena

Čl. IV

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o lihu (čl. 5-6)

Čl. V

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 75/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 nadpis zní: „Uspořádání výrobního zařízení a zařízení pro úpravu lihu“.

 

2.

V § 5 odst. 1 se za slovo „vyrábějící“ vkládají slova „nebo upravující“, za slovo „zařízení“ se vkládají slova „nebo zařízení pro úpravu lihu“, za slovo „zjištění“ se vkládá slovo „množství“ a za slovo „vyrobeného“ se vkládají slova „nebo upraveného“.

 

3.

V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Výrobní zařízení a zařízení pro úpravu lihu v lihovarech nebo zvláštních lihovarech provádějících kontinuální denaturaci musí být zajištěno závěrami celního úřadu v takovém rozsahu, aby bylo možno spolehlivě zajistit správné provádění kontinuální denaturace.“.

 

4.

V § 7 odstavec 3 zní:

(3) Celní úřad provádí váhovou měrnou zkoušku měřidla za účelem ověření správné funkčnosti měřidla porovnáním množství lihu vypočítaného podle objemu zjištěného tímto měřidlem s množstvím lihu vypočítaného podle zjištěné hmotnosti. Způsob provádění váhové měrné zkoušky a lhůty pro její provádění stanoví prováděcí právní předpis. Je-li při váhové měrné zkoušce zjištěna odchylka větší než odchylka stanovená v prováděcím právním předpisu, vyřadí celní úřad měřidlo z provozu, a to až do jeho nového platného ověření podle zákona o metrologii6).“.

 

5.

V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; v případě, že bude denaturační prostředek přidáván kontinuálně, ověří správné provádění kontinuální denaturace způsoby a ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem“.

 

6.

V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a jde-li o kontinuální denaturaci, druh, množství a stupňovitost lihu při vstupu do mísicího zařízení“.

 

7.

V § 9 odst. 3 písm. c) se slova „záznam o stavu“ nahrazují slovem „stav“ a na konci textu se doplňují slova „ , a jde-li o kontinuální denaturaci, stav plomb na uzávěrách potrubí mísicího zařízení“.

 

8.

V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

d)

druh a množství lihu při výstupu z mísicího zařízení určeného pro kontinuální denaturaci,

e)

stav měřidel.“.

 

9.

V § 9 odstavec 5 zní:

(5) Veškeré množství lihu určeného a užitého k denaturaci a denaturačního prostředku určeného a užitého k denaturaci musí být spolehlivě změřeno, a to některým ze způsobů pro měření lihu a denaturačního prostředku stanovených prováděcími právními předpisy.“.

 

10.

V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „a bioetanol“ zrušují.

 

11.

V § 13 odstavec 3 zní:

(3) Pro výrobu směsi s minerálním olejem určené pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla musí být použit líh kvasný bezvodý zvláštně denaturovaný pro tento účel nebo kvasný bezvodý obecně denaturovaný a musí být vyrobený z biologicky rozložitelných částí výrobků, které vznikly z provozování zemědělství nebo z provozování odvětví zpracovatelského průmyslu, která na zemědělství navazují.“.

 

12.

V § 13 se odstavec 5 zrušuje.

 

13.

V § 17a odst. 6 se slova „až c)“ nahrazují slovy „až e)“.

 

14.

V § 17a se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost změřit množství lihu či denaturačního prostředku určeného a užitého k denaturaci podle § 9 odst. 5.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 

15.

V § 17a odst. 8 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo odstavce 7“.

 

16.

V § 21 odst. 1 písm. a) se za slova „zařízení pro skladování lihu“ vkládají slova „ , mísicí zařízení pro kontinuální denaturaci“.

 

17.

V § 21 odst. 1 písm. c) se za slova „denaturačních prostředků,“ vkládají slova „způsoby jejich měření,“.

 

18.

V § 21 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 15b zrušuje.

 

19.

V § 21 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

k)

způsoby a lhůty pro ověření správného provádění kontinuální denaturace lihu.“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Provozovatelé lihovarů a provozovatelé zvláštních lihovarů provádějící kontinuální denaturaci lihu podle zákona č. 61/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na výrobních zařízeních a zařízeních pro úpravu lihu, která budou používat k denaturaci lihu podle § 5 odst. 7 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni požádat celní úřad o zajištění těchto zařízení závěrami celního úřadu podle § 5 odst. 7 zákona č. 61/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ O NOTIFIKACI (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.