Čekejte, prosím...
A A A
370/2008 Sb. znění účinné od 7. 10. 2008 do 31. 12. 2016

370

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. září 2008,

kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky,

mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) a g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 247/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky č. 124/2004 Sb. a vyhlášky č. 78/2005 Sb., se mění takto:

1.

V úvodní větě se poznámka pod čarou č. 1 včetně odkazu na poznámku pod čarou zrušuje.

 

2.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství1a) a upravuje požadavky pro mléko a mléčné výrobky.

__________

1)

Směrnice Rady 83/417/EHS z 25. července 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se některých druhů mléčných bílkovin (kaseinů a kaseinátů) určených k lidské spotřebě.

Směrnice 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.

Směrnice Rady 2007/61/ES ze dne 26. září 2007, kterou se mění směrnice 2001/114/ES o některých druzích zahuštěného a sušeného mléka určeného k lidské spotřebě.

1a)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů).“.

 

3.

V § 1 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena ee) až gg), která znějí:

ee)

mléčným retentátem – výrobek získaný koncentrací mléčných bílkovin na základě ultrafiltrace mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka,

ff)

mléčným permeátem – výrobek získaný odstraněním mléčných bílkovín a mléčného tuku z mléka, částečně odstředěného mléka nebo odstředěného mléka na základě ultrafiltrace,

gg)

laktózou – přírodní složka mléka, která se běžně získává ze syrovátky s obsahem bezvodé laktózy ve výši nejméně 99,0 % m/m v sušině; může být bezvodá nebo obsahovat jednu molekulu krystalové vody nebo může být směsí obou forem.“.

 

4.

V § 3 odst. 1 se číslo „44“ nahrazuje číslem „43“.

 

5.

V § 3 odst. 24 se písmeno f) zrušuje.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).

 

6.

V § 3 se odstavec 34 zrušuje.

Dosavadní odstavce 35 až 44 se označují jako odstavce 34 až 43.

 

7.

V § 4 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

(9) U zahuštěného mléka a sušeného mléka lze obsah bílkovin v mléku upravit na minimální hranici 34 % hmotnostních v tukuprosté sušině, a to přidáním nebo odstraněním mléčných složek takovým způsobem, aby v upravovaném mléku nebyl změněn poměr mezi syrovátkovými bílkovinami a kaseinem․ K této úpravě lze použít mléčný retentát, mléčný permeát a laktózu.“.

Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 10 až 14.

 

8.

V § 11 písmeno l) zní:

l)

panenským olejem – olej podle jednotného nařízení o společné organizaci trhů1a).“.

 

9.

V příloze č. 2 tabulky 5 a 6 znějí:

Tabulka 5 - Zahuštěné mléčné výrobky

 

Zahuštěné mléčné výrobky neslazené

 

Druh výrobku

Obsah tuku

(v % hmot.)

Mléčná sušina

(v % hmot.

nejméně)

Mléčná sušina

tukuprostá

(v % hmot. nejméně)

Zahuštěná neslazená smetana

více než 15,0 včetně

26,5

11,5

Zahuštěné neslazené plnotučné mléko

více než 7,5 včetně

25,0

 

Zahuštěné částečně odstředěné mléko

1,0 až 7,5

20,0

17,5

Zahuštěné odstředěné mléko

méně než 1,0 včetně

 

 

Zahuštěné mléčné výrobky slazené

 

Druh výrobku

Obsah tuku

(v % hmot.)

Mléčná sušina

(v % hmot.

nejméně)

Mléčná sušina

tukuprostá

(v % hmot. nejméně)

Zahuštěná slazená

smetana

více než 16,0 včetně

 

14,0

Zahuštěné slazené plnotučné mléko

více než 8,0 včetně

28,0

 

Zahuštěné slazené mléko částečně odstředěné

více než 1,0 nejvíce však 8,0

24,0

20,0

Zahuštěné slazené mléko odstředěné

méně než 1,0 včetně

24,0

20,0

 

Tabulka 6 – Sušené mléčné výrobky

 

Druh výrobku

Obsah tuku

(v % hmot.)

Sušená smetana

více než 42,0 včetně

Sušené plnotučné mléko

26,0 až 42,0

Sušené částečně odstředěné mléko

více než 1,5 až 26,0 včetně

Sušené odstředěné mléko

méně než 1,5 včetně

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.