Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

383/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

383

 

ZÁKON

ze dne 23. září 2008,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Policii České republiky (čl. 2)

Čl. II

V § 20d zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 326/1993 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se za slova „pro zákazníky;“ vkládají slova „v zařízeních určených k nakládání s odpady8c) nebo“.

Poznámka pod čarou č. 8c zní:

__________

8c)

§ 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.“.

Čl. III

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 478/2001 Sb․, zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 137/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití,“.

 

2.

V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

b)

zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve lhůtě čtrnácti dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož vozidla, na základě které vznikla nejpozději uplynutím této lhůty povinnost pojistníka platit pojistné a povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění pro případ pojistné události (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru),“.

 

3.

V § 13 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jejich dalšího využití“.

ČÁST ČVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.