Čekejte, prosím...
A A A
404/2008 Sb. znění účinné od 11. 4. 2009

404

 

VYHLÁŠKA

ze dne 22. října 2008,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb.,

o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství

se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9a odst. 2 a 3 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, se mění takto:

1.

V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví požadavky na zhotovení hotově baleného zboží, které se uplatňují, pokud dovozce nebo balírna hodlá hotově balené zboží podle své volby označovat symbolem „e“. Tato vyhláška se vztahuje na kombinace výrobků a individuálních obalů, do kterých jsou výrobky hotově zabaleny, (dále jen „hotová balení“) a jsou určeny k prodeji v konstantních jednotkových jmenovitých množstvích, která

a)

jsou rovna hodnotám určeným předem balírnou,

b)

jsou vyjádřena v jednotkách hmotnosti nebo objemu a

c)

nejsou menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l.

__________

1)

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS.“.

 

2.

V § 1 odst. 2 se za slovo „zboží“ vkládají slova „a hotová balení“ a slova „které splňuje“ se nahrazují slovy „která splňují“.

 

3.

V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

(3) U aerosolových rozprašovačů2a) se uvede jmenovitý celkový objem nádobky, přičemž tento údaj musí mít takovou podobu, aby jej nebylo možné zaměnit s údajem jmenovitého objemu obsahu. Výrobky, které jsou prodávané v aerosolových rozprašovačích, nemusí být označeny jmenovitou hmotností svého obsahu.

__________

2a)

Nařízení vlády č․ 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

 

4.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

§ 3a

 

(1) Kapalné výrobky uvedené v bodě 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, které jsou v hotovém balení v rozpětích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce, lze uvést do oběhu, pouze pokud jsou hotově zabaleny ve jmenovitých množstvích uvedených v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce. To platí i pro jednotlivá hotová balení, pokud jsou uváděna na trh jako skupinové balení sestávající ze dvou a více jednotlivých hotových balení.

(2) V případě hotového balení sestávajícího ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě, platí jmenovitá množství uvedená v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce pro hotové balení.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na výrobky, které se prodávají v bezcelních prodejnách a jsou určeny ke spotřebě mimo Evropskou unii.“.

 

5.

Za přílohu č. 2 se doplňuje příloha č. 3, která včetně poznámek pod čarou č. 5 až 12 zní:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 328/2000 Sb.

 

PŘÍPUSTNÁ JMENOVITÁ MNOŽSTVÍ OBSAHŮ HOTOVÝCH BALENÍ

 

Tato příloha stanoví přípustné jmenovité objemy obsahu pro hotová balení obsahující kapalné výrobky.

 

1. VÝROBKY PRODÁVANÉ PODLE OBJEMU (množství v ml)

 

Tiché víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto osm jmenovitých množství:

ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Žluté víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze toto jedno jmenovité množství:

ml: 620

Šumivé víno

V rozpětí od 125 ml do 1 500 ml pouze těchto pět jmenovitých množství:

ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500

Likérové víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Aromatizované víno

V rozpětí od 100 ml do 1 500 ml pouze těchto sedm jmenovitých množství:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Lihoviny

V rozpětí od 100 ml do 2 000 ml pouze těchto devět jmenovitých množství:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000

 

2. DEFINICE VÝROBKŮ

 

Tiché víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství5) a uvedené pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).

Žluté víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství7), uvedené pod kódem nomenklatury KN ex 2204 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6) a s označením původu: „Côtesdu Jura“, „Arbois“, „L’Etoile“ a „Château-Chalon“ v lahvích definovaných v přímo použitelném předpise Evropských společenství8).

Šumivé víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství9) a uvedené pod číslem 2204 10 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).

Likérové víno

Víno definované v přímo použitelném předpise Evropských společenství10) a uvedené pod číslem 2204 21 až 2204 29 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).

Aromatizované víno

Aromatizované víno, jak je definováno v přímo použitelném předpise Evropských společenství11) a uvedené pod číslem 2205 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).

Lihoviny

Lihoviny, jak jsou definovány v přímo použitelném předpise Evropských společenství12) a uvedené pod číslem 2208 v přímo použitelném předpise Evropských společenství6).

 

__________

5)

Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení ES č. 1791/2006.

6)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

7)

Čl. 1 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení ES č. 382/2007.

8)

Bod 3 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů.

9)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) a body 15 až 18 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.

10)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) a bod 14 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999.

11)

Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů pozměněné aktem o přistoupení z roku 2005.

12)

Čl. 2 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.“.

Čl. II

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.

Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků.

2.

Vyhláška č. 330/2000 Sb., kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. dubna 2009.

Ministr:

Ing. Říman v. r.