Čekejte, prosím...
A A A
50/2008 Sb. znění účinné od 1. 3. 2008

50

 

VYHLÁŠKA

ze dne 8. února 2008,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb.,

o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky,

ve znění pozdějších předpisů

 

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb., vyhlášky č. 345/2004 Sb., vyhlášky č. 44/2005 Sb. a vyhlášky č. 457/2006 Sb., se mění takto:

1.

V § 4 odst. 1 se slova „ , s výjimkou údajů podle § 6 odst. 3 písm. a) a b), § 9 a § 11 odst. 3, které poskytují z území celé České republiky, a s výjimkou údajů podle § 10“ zrušují a na konci odstavce 1 se doplňují věty „Údaje podle § 6 odst. 3 písm. a) a b) a údaje podle písm. c), pokud se jedná o katastrální mapu v digitální formě9b), a dále údaje podle § 9 a § 11 odst. 3 poskytují katastrální pracoviště z území celé České republiky.“.

Poznámka pod čarou č. 9b zní:

__________

9b)

§ 16 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).“.

 

2.

§ 5 včetně nadpisu zní:

§ 5

Nahlížení do katastru

a poskytování ústních informací

 

(1) Katastrální úřad umožňuje v úřední době a v prostorách k tomu určených bezúplatně nahlížet do katastru nebo o údajích katastru poskytuje ústní informace, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Nahlížení do sbírky listin se uskutečňuje poskytnutím prosté kopie požadované listiny za úplatu stanovenou v příloze č. 7.

(3) Úřad umožňuje bezúplatné nahlížení do katastru na vybrané údaje souboru popisných informací a vybrané údaje souboru geodetických informací prostřednictvím webových aplikací․ Úřad umožňuje rovněž bezúplatné nahlížení na rastrový obraz katastrální mapy formou webových mapových služeb, která poskytuje rastrovou reprezentaci zdrojových grafických dat pro jejich prohlížení prostřednictvím internetu, umožňuje provést výběr zobrazovaných vrstev a zajišťuje transformaci zdrojových dat podle zadaných rozměrů cílového obrazu, polohového umístění a rozměru původního zájmového území. Rastrový obraz katastrální mapy mohou poskytovat prostřednictvím webových mapových služeb dále osoby, se kterými bylo sjednáno oprávnění šířit údaje katastru na základě smlouvy uzavřené s Úřadem podle § 11 odst. 5.“.

 

3.

V § 6 odst. 3 písm. a) se slovo „budov“ nahrazuje slovem „staveb“ a slovo „jiného“ se nahrazuje slovem „dalšího“.

 

4.

V § 6 odst. 4 větě třetí se slova „parcel a budov nebo jednotek příslušejících k jednomu číslu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch parcel a budov“ nahrazují slovy „parcel a staveb nebo jednotek příslušejících k jednomu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch parcel a staveb“.

 

5.

V § 8 odst. 1 se slova „prostředky výpočetní techniky a nevyhotovují se z nich kopie s povahou veřejné listiny podle § 6“ nahrazují slovy „v elektronické podobě“.

 

6.

V § 10 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Orientační mapa parcel a zobrazení katastrální mapy se dálkovým přístupem poskytuje bezúplatně.“.

 

7.

V příloze č. 1 ve specifikaci položky 107 se slova „§ 16 vyhlášky č. 190/1996 Sb.“ nahrazují slovy „§ 19 a § 20 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 26/2007 Sb.“.

 

8.

V příloze č. 2 se poznámka písmeno a) zrušuje.

Dosavadní poznámky písmena b) až f) se označují jako poznámky písmena a) až e).

 

9.

V příloze č. 3 se ve specifikaci položky 306 slovo „budovách“ nahrazuje slovem „stavbách“.

 

10.

V příloze č. 3 se položka 314 zrušuje a za položku 315 se doplňují nové položky 316 až 319, které znějí:

316

Kopie katastrální mapy

stránka

50 Kč

317

Seznam vodních děl

stránka

50 Kč

318

Evidence práv pro osobu

stránka

50 Kč

319

Geodetické údaje o bodech PPBP

stránka

50 Kč

“.

 

11.

Za přílohu č. 6 se doplňuje nová příloha č. 7, která včetně nadpisu a poznámky zní:

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

 

Poskytování informací ze sbírky listin (§ 5 odst. 2)

 

Položka

Specifikace

Měrná jednotka (MJ)

Úplata za MJ

735

Prostá kopie listiny ze sbírky listin

stránka formátu A4

20 Kč

 

Poznámka:

Státním orgánům a státním fondům se prostá kopie ze sbírky listin poskytuje bezúplatně.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2008.

Předseda:

Ing. Večeře v. r.