Čekejte, prosím...
78/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 393/2015 Sb.

1.1.2016

 

nařízením č. 456/2013 Sb.

1.1.2014

 

nařízením č. 447/2011 Sb.

1.1.2012

 

Více...

78

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008,

kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

 

Vláda nařizuje podle § 34 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění zákona č. 30/2008 Sb.:

§ 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1, zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropských společenství2 a upravuje

a)

finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce podle § 14 odst. 1 koncesního zákona,

b)

finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b) koncesního zákona.

§ 2

Finanční limity

(1)

Finanční limit pro nadlimitní koncesní smlouvu na stavební práce podle § 14 odst․ 1 koncesního zákona činí 142 668 000 Kč.

(2)

Finanční limit pro stavební práce podle § 15 odst. 1 písm. b) koncesního zákona činí 142 668 000 Kč.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

v z. RNDr. Bursík v. r.

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 

Ministr:

JUDr. Svoboda v. r.Poznámky pod čarou:

Čl. 56 a 63 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES.

Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2015/C 418/1).

Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek.

Poznámky pod čarou:
1
Čl. 56 a 63 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/75/ES.

Sdělení Komise Odpovídající prahové hodnoty podle směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES (2015/C 418/1).
2
Nařízení Komise (EU) č. 1336/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání zakázek.