Čekejte, prosím...
A A A
150/2009 Sb. znění účinné od 1. 6. 2009

150

 

ZÁKON

ze dne 15. května 2009,

kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1.

V § 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , v případech uvedených v § 3 odst. 1 větě druhé nejdříve k 1. lednu 2012“.

 

2.

V § 3 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „U bytů v hlavním městě Praze, v obcích Středočeského kraje s počtem obyvatel k 1. lednu 2009 vyšším než 9 999 a městech České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc a Zlín, končí období, kdy lze uplatnit jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem, dnem 31. prosince 2012.“.

 

3.

V § 3 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „V oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného pro rok, kdy může být dosaženo podle tohoto zákona cílové hodnoty měsíčního nájemného, postačí zdůvodnit výši nájemného cílovou hodnotou měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu.“.

 

4.

V § 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s výjimkou případů, kdy vyhlášení maximálních přírůstků měsíčního nájemného již nebude nutné“.

 

5.

V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Poslední sdělení podle odstavce 1 bude vyhlášeno a zveřejněno k 1. červenci 2009.“.

 

6.

V § 8 odst. 2 se slova „31. prosince 2010“ nahrazují slovy „31. prosince 2012“.

 

7.

Příloha k zákonu zní:

Příloha k zákonu č. 107/2006 Sb.

 

Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného

 

Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2 se vypočítá podle vzorce

CN=1/12*p*ZC,

 

kde:

 

CN

je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu,

ZC

je základní cena za 1 m2 podlahové plochy bytu,

p

je koeficient vyjadřující podíl ročního nájemného na základní ceně bytu,

p má hodnotu:

 

 

 

a) p = 0,026 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,

 

b) p = 0,0325 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,

 

c) p = 0,041 u bytů se sníženou kvalitou, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,

 

d) p = 0,045 u všech ostatních bytů se sníženou kvalitou,

 

e) p = 0,029 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 1 vymezeném sdělením,

 

f) p = 0,0365 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 2 vymezeném sdělením,

 

g) p = 0,046 u ostatních bytů, které jsou umístěny na území Prahy 6 vymezeném sdělením,

 

h) p = 0,05 u všech ostatních bytů․

 

Maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v % se vypočítá podle vzorce

MP = (4-k+1 CN AN -1) * 100

 

kde:

 

MP

je maximální přírůstek měsíčního nájemného vyjádřený v %,

CN

je cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2

AN

je aktuální hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu vyjádřená v Kč/m2,

k

je roční koeficient v rámci platnosti části první zákona:

 

 

 

Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2010, v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2010,

k=1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k=2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k=3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k=4 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

 

 

 

Pro období 1. ledna 2007 až 31. prosince 2012 v případech, kdy jednostranné zvyšování nájemného končí 31. prosince 2012,

k=1 pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007, k=2 pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008, k=3 pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, k=2 pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, k=3 pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011, k=4 pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.