Čekejte, prosím...
A A A
188/2009 Sb. znění účinné od 6. 11. 2019
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 282/2019 Sb.

6.11.2019

 

vyhláškou č. 118/2018 Sb.

21.6.2018

 

188

 

VYHLÁŠKA

ze dne 10. června 2009

o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) a h) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

Část první

Základní ustanovení (§ 1)

§ 1

Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropské unie1 postup ověření znalosti českého jazyka pohovorem.

Část druhá

zrušena (§ 2-7)

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

§ 6

zrušen

§ 7

zrušen

Část třetí

zrušena (§ 8-12)

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

Část čtvrtá

Postup ověření znalosti

českého jazyka (§ 13-15)

§ 13

Postup ověření znalosti českého jazyka

(1)

Schopnost vyjadřovat se v českém jazyce ověřuje ministerstvo

a)

posouzením dokladu o jazykové zkoušce z českého nebo slovenského jazyka,

b)

posouzením vzdělání absolvovaného v českém nebo slovenském jazyce, nebo

c)

pohovorem.

(2)

Ministerstvo od ověření znalosti českého jazyka pohovorem upustí, pokud uchazeč předloží doklady uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). O tomto úkonu se provede záznam do protokolu.

(3)

Znalost českého jazyka ověřuje komise jmenovaná ministerstvem, která má nejméně 3 členy, z nichž nejméně 1 člen má specializovanou způsobilost v daném specializačním oboru k výkonu zdravotnického povolání a nejméně 1 člen je zástupce ministerstva. Členové komise zvolí předsedu, který řídí jednání komise a odpovídá za její činnost. Pokud se nepodaří zvolit předsedu ani při druhé volbě, určí se losem.

(4)

O výsledku ověření rozhoduje komise hlasováním. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy komise.

§ 14

Termín a místo konání ověření znalosti

českého jazyka pohovorem

Termín a místo konání ověření znalosti českého jazyka určí ministerstvo a oznámí je uchazeči nejméně 30 kalendářních dnů před termínem konání ověření.

§ 15

Obsah, průběh a hodnocení ověřování znalosti

českého jazyka pohovorem

(1)

Znalost českého jazyka se ověřuje v rozsahu nezbytně nutném pro výkon daného zdravotnického povolání. Uchazeč prokáže schopnost odborně se vyjadřovat a komunikovat v českém jazyce, a to formou četby odborného textu v českém jazyce, reprodukce obsahu přečteného textu, rozhovoru s fiktivním pacientem a písemného záznamu údajů do fiktivní zdravotnické dokumentace.

(2)

Před zahájením ověření znalosti českého jazyka uchazeč prokáže svoji totožnost před komisí a o předložení dokladu totožnosti se provede záznam do protokolu.

(3)

Komise celkově zhodnotí uchazečovy znalosti českého jazyka prospěl nebo neprospěl a provede o tom záznam do protokolu o ověření znalosti českého jazyka. Do protokolu o ověření znalosti českého jazyka se provádí záznam o obsahu pohovoru.

Část pátá

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 16-18)

§ 16

(1)

Uchazeč přihlášený k atestační zkoušce přede dnem účinnosti této vyhlášky vykoná atestační zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhlášky.

(2)

Uchazeč přihlášený k aprobační zkoušce přede dnem účinnosti této vyhlášky vykoná aprobační zkoušku podle dosavadních právních předpisů, nejpozději však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pokud uchazeč nevykoná zkoušku ve lhůtě uvedené ve větě první, postupuje se podle této vyhlášky.

§ 17

Vyhláška č. 395/2004 Sb․, kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, se zrušuje.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.

Ministryně:

Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací.