Čekejte, prosím...
A A A
214/2009 Sb. znění účinné od 31. 3. 2010
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 84/2010 Sb.

31.3.2010

 

214

 

ZÁKON

ze dne 17. června 2009

o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu

České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM (§ 1)

§ 1

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009.

(2)

Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 37 680 190 000 Kč.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 55 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (§ 2)

§ 2

Zákon č. 218/2000 Sb․, o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 26/2008 Sb., se mění takto:

 

1.

V § 33 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i) účtech Národního fondu,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

 

2.

V § 33 odst. 2 první větě se za písmeno „e)“ vkládá písmeno „i)“, za které se vkládá slovo „a“.

Písmeno „i)“ se nahrazuje písmenem „j“.

 

3.

V § 34 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „15“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (§ 3)

§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.