Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

215/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonným opatřením č. 344/2013 Sb.

1.1.2014

Novela ruší část čtvrtou, která již byla zrušena z. o. č. 340/2013 Sb.

zákonným opatřením č. 340/2013 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

215

 

Zákon

ze dne 17. června 2009,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,

ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o evropské společnosti (čl. 3-4)

Čl. III

Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 126/2008 Sb., se mění takto:

1.

§ 33 se včetně poznámek pod čarou č. 14 a 15 zrušuje.

 

2.

§ 34 se zrušuje.

 

3.

§ 41 se zrušuje.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Právní vztahy, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o bankách (čl. 5)

Čl. V

V § 18 odstavec 3 zákona č․ 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 4b zní:

(3) Ustanovení obchodního zákoníku o konfliktu zájmů upravující poskytování úvěrů, půjček a zajištění akciovou společností členům orgánů a dalším osobám se pro banky nepoužije4b).

_________

4b)

§ 196a obchodního zákoníku.“.

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

Čl. VII

Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, se mění takto:

1.

V § 92 odst. 1 a § 284 odst. 1 se číslovka „117“ nahrazuje číslovkou „116“.

 

2.

§ 117 zní:

§ 117

 

Znalecká zpráva nebo znalecké zprávy o vnitrostátní fúzi se nevyžadují, jestliže s tím souhlasili všichni akcionáři všech zúčastněných společností.“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST SEDMÁ

Účinnost (čl. 9)

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.