Čekejte, prosím...
A A A
271/2009 Sb. znění účinné od 1. 9. 2009

271

 

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 4 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/ /48/ES.

Čl. II

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. a vyhlášky č. 209/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 v nadpisu a v § 1 odst. 1 se slova „statkových hnojivech,“ zrušují.

 

2.

Přílohy č. 1 až 3 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

 

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

 

1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

mg/kg P2O5

mg/kg hnojiva

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

50

15

1,0

10

150

 

b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:

mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

11)

10

1,0

10

50

 

c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:

mg/kg vysušeného vzorku hnojiva

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

1,5

30

0,5

20

50

 

2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva

a) substráty:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

22)

100

1,0

20

100

100

53)

50

300

b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

150

20

50

600

Poznámka: Maximální aplikační dávka 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %:

mg/kg sušiny

kadmium

olovo

rtuť

arsen

chrom

měď

molybden

nikl

zinek

2

100

1,0

20

100

250

20

50

1200

Poznámka: Maximální aplikační dávka 10 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

 

3. Organominerální hnojiva

U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.

Vysvětlivky:

 

1)

5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

2)

1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

3)

Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

 

Přípustné odchylky

 

1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojiva

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

N

MgO

ledek vápenatohořečnatý

0,4

0,9

ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský

0,4

 

stran amonný

0,3

 

dusičnan amonný se síranem amonným a síranem

hořečnatým

0,8

0,9

ledek amonný

0,8

 

dusičnan amonný

0,6

 

směs síranu amonného s dusičnanem amonným

0,8

 

dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem

1,0

 

močovina

0,4

 

močovina se síranem amonným

0,5

 

kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek

0,6

 

roztok dusičnanu amonného s močovinou

0,6

 

ledek vápenatý - suspense

0,4

 

roztoková dusíkatá hnojiva s močovinoforinaldehydem

0,4

 

suspensní dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem

0,4

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna forma dusíku, činí přípustná odchylka pro obsah každé formy dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.

b) fosforečná hnojiva

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech P2O5

vodorozpustný podíl

 

 

P2O5

superfosfát, obohacený superfosfát

0,8

0,9

trojitý superfosfát

0,8

1,3

dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát

0,8

 

Thomasova moučka

1,0

 

surový fosfát částečně obohacený

0,8

0,9

fosforečnan hlinitovápenatý

0,8

 

přírodní měkký fosforit

0,8

 

Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu, nejvýše 2 %hmotu.

Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P2O5, který se má uvádět. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.

c) draselná hnojiva

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

 

 

K2O

MgO

surová draselná sůl (kainit)

1,5

0,9

obohacená surová draselná sůl

1,0

0,9

chlorid draselný do 55 % K2O

1,0

 

chlorid draselný nad 55 % K2O

0,5

 

chlorid draselný s hořčíkem

1,5

0,9

síran draselný

0,5

 

síran draselný s hořčíkem

1,5

0,9

kieserit se síranem draselným

1,0

0,9

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

 

Ca

Mg

MgO

S

chlorid vápenatý - roztok

0,6

 

 

 

síran hořečnatý

 

 

0,9

1,0

kieserit

 

 

0,9

1,0

chlorid hořečnatý - roztok

 

0,5

 

 

elementární síra

 

 

 

1,0

síran vápenatý

0,6

 

 

1,0

 

 

 

 

 

2. Minerální vícesložková hnojiva

a) pro jednotlivou živinu

 

 

dusík

1,1

N

oxid fosforečný

1,1

P2O5

oxid draselný

1,1

K2O

b) záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin

nejvýše:

 

 

hnojivo NP

1,5

 

hnojivo NK

1,5

 

hnojivo PK

1,5

 

hnojivo NPK

1,9

 

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s hořčíkem pro hořčík

0,9

MgO

u hnojiv NPK, NP, NK a PK s uhličitanem vápenatým pro

vápník

3,0

CaCO3

c) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesiní být překročeny.

d) pro chlorid

0,2

Cl-

 

 

 

3. Hnojiva se stopovými živinami

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech

obsah stopových živin přes 2 %

0,4

obsah stopových živin do 2 %

jedna pětina uváděného obsahu

 

4. Minerální netypová hnojiva (jednosložková, vícesložková) absolutní hodnota v hmotnostních procentech

 

kapalná

pevná

N

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

P2O5

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

K2O

10 % z uváděného obsahu

15 % z uváděného obsahu

CaO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

MgO

25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %

S

25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %

Na

25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

 

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

 

5․ Minerální hnojiva vápenatá a hořečnatá

 

 

 

 

 

Ca

CaCO3

MgO

MgCO3

a) vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit

 

3,0

 

1,0

b) vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné dolomitické

3,0

 

1,0

 

6. Organická a organominerálni hnojiva

 

 

 

 

a) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem menším než 3 %

 

 

 

 

dusík

0,2

 

N

 

oxid fosforečný

0,2

 

P2O5

 

oxid draselný

0,2

 

K2O

 

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

 

0,5

 

 

b) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3 % a více

 

 

 

 

dusík

1,0

 

N

 

oxid fosforečný

2,0

 

P2O5

 

oxid draselný

1,0

 

K2O

 

záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:

 

2,0

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

 

Priloha_Sb_2009_271-P1.pdf

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.