Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

278/2009 Sb. znění účinné od 1. 12. 2018
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 170/2018 Sb.

1.12.2018

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

278

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2009

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rezervách pro zjištění

základu daně z příjmů (čl. 2-3)

Čl. II

V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 176/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., § 6 včetně poznámek pod čarou č. 7, 10 a 11 zní:

§ 6

Rezervy v pojišťovnictví

 

(1) Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zákona upravujícího pojišťovnictví7) se pro účely zjištění základu daně z příjmů v období, za které se podává daňové přiznání, uznává tvorba rezerv zaúčtovaná podle tuzemského zákona upravujícího účetnictví1a), která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to

a)

z technických rezerv na neživotní pojištění10) tvorba

1.

rezervy na nezasloužené pojistné,

2.

rezervy na pojistná plnění,

3.

rezervy na prémie a slevy,

4.

vyrovnávací rezervy,

5.

rezervy pojistného neživotních pojištění a

6.

rezervy na splnění závazků z ručení za závazky České kanceláře pojistitelů podle zákona upravujícího pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

b)

z technických rezerv na životní pojištění11) tvorba

1.

rezervy na nezasloužené pojistné,

2.

rezervy na pojistná plnění,

3.

rezervy pojistného životních pojištění,

4.

rezervy na prémie a slevy,

5.

rezervy životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník,

6.

rezervy na splnění závazků z použité technické úrokové míry a ostatních početních parametrů,

7.

rezervy pojistného neživotních pojištění.

(2) U poplatníka se sídlem mimo území České republiky je tvorba technických rezerv výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů maximálně do výše, kterou by mohl uplatnit poplatník se sídlem na území České republiky.

_________

7)

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

10)

§ 51 odst. 3 a § 6068 zákona č. 277/2009 Sb.

11)

§ 51 odst. 2 a § 6068 zákona č. 277/2009 Sb.“.

Čl. III

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2010.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 4-5)

Čl. IV

zrušen

Čl. V

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pojištění odpovědnosti

z provozu vozidla (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 3 odst. 1 se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „registračním orgánem k vozidlu vydané tabulky, nebo tabulku, byla-li vydána pouze jedna, s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „tabulka s registrační značkou“)“ a za slova „o registraci vozidla“ se vkládají slova „ , jedná-li se o vozidlo, které podléhá evidenci vozidel“.

 

2.

V § 6 odst. 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

 

3.

V § 8 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 15c a 15d znějí:

(4) Pojištěný je povinen v případě dopravní nehody nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích15c) bez zbytečného odkladu předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě15d)․

(5) Požaduje-li pojistitel od pojištěného v případě dopravní nehody podle odstavce 4 její oznámení Policii České republiky, uhradí pojištěnému náklady s tím spojené.

_________

15c)

§ 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

15d)

§ 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.“.

 

4.

V § 9 odst. 1 se doplňuje věta „Při uplatnění nároku je povinen předložit společný záznam o dopravní nehodě15d), jedná-li se o dopravní nehodu nepodléhající oznámení Policii České republiky podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích15c).“.

 

5.

V § 9 odst. 3 písm. a) se za slova „pojistného plnění“ vkládají slova „podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše“.

 

6.

V § 9 odst. 5 se slovo „přestupku“ nahrazuje slovy „správního deliktu“ a slovo „přestupek“ se nahrazuje slovy „správní delikt“.

 

7.

V § 10 odst. 1 písmeno d) zní:

d) bez zřetele hodného důvodu nesplnil povinnost podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích15c) sepsat bez zbytečného odkladu společný záznam o dopravní nehodě nebo ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele podle § 9 odst. 3,“.

Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje.

 

8.

V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „bezdůvodně“ nahrazuje slovy „bez zřetele hodného důvodu“ a slova „§ 8 odst. 1 a 2“ se nahrazují slovy „§ 8 odst. 1, 2 a 3“.

 

9.

V § 10 odst. 1 písm. f) se slovo „bezdůvodně“ nahrazuje slovy „bez zřetele hodného důvodu“.

 

10.

V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „konstrukcí a“ nahrazují slovy „konstrukcí nebo“.

 

11.

V § 10 odst. 3 větě první se slova „nebo f),“ zrušují.

 

12.

V § 10 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

13.

V § 12 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „pokud se pojistitel a pojistník nedohodli na jeho přerušení,“.

 

14.

V § 12 odst. 1 písm. e) se slova „a současně vlastníkovi tuzemského vozidla, pokud jde o osobu odlišnou od pojistníka“ zrušují a za slova „dlužného pojistného“ se vkládají slova „a o této upomínce pojistitel současně informuje osobu uvedenou v pojistné smlouvě jako vlastník tuzemského vozidla, jde-li o osobu odlišnou od pojistníka“.

 

15.

V § 12 odst. 3 větě první se slova „tuto povinnost splnit a jestliže ji splnila“ nahrazují slovy „tento evidenční úkon provést a jestliže tak učinila“ a ve větě druhé se slova „takové vozidlo zaniklo“ nahrazují slovy „nastala nevratná změna znemožňující jeho provoz“.

 

16.

V § 15 odst. 3 se slova „jím vedených údajů“ nahrazují slovy „údajů podle odstavce 12 vedených v Centrálním registru vozidel“.

 

17.

V § 15 odst. 5 větách první, druhé a třetí se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

 

18.

V § 15 odst. 6 větě druhé se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

 

19.

V § 15 se doplňuje odstavec 12, který zní:

(12) Při plnění povinností podle odstavce 3 Ministerstvo dopravy předává Kanceláři z Centrálního registru vozidel o každém vozidle, o jehož zániku pojištění odpovědnosti Kancelář informovala podle odstavce 2 Ministerstvo dopravy, tyto údaje:

a)

jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a bydliště v případě fyzické osoby, nebo název, identifikační číslo a sídlo v případě právnické osoby jako registrovaného vlastníka tohoto vozidla a jeho registrovaného provozovatele, je-li odlišný od vlastníka,

b)

státní poznávací značku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

c)

číslo technického průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

d)

druh a kategorie silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

e)

výrobce silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,

f)

identifikační číslo silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla,

g)

typ, výkon a zdvihový objem motoru,

h)

největší technicky přípustnou hmotnost, největší povolenou hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla,

i)

datum první registrace vozidla silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a

j)

trvalé nebo dočasné vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla z registru.“.

 

20.

V § 15a odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou.

 

21.

V § 16 odst. 1 písm. a) se za slovo „provozuje“ vkládají slova „nebo ponechá na pozemní komunikaci“.

 

22.

V § 16 odst. 1 písm. b) se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

 

23.

V § 16a odst. 1 písm. a) se za slovo „provozuje“ vkládají slova „nebo ponechá na pozemní komunikaci“.

 

24.

V § 16a odst. 1 písm. b) se slova „státní poznávací značku“ nahrazují slovy „tabulku s registrační značkou“.

 

25.

V § 24 odst. 4 větě druhé se slova „písm. b) a c)“ nahrazují slovy „písm. b), c) a g)“.

 

26.

V § 24 odst. 9 se věty druhá až pátá nahrazují větami „Vůči pohledávce Kanceláře na náhradu podle věty prvé jsou solidárními dlužníky provozovatel a řidič vozidla, jehož provozem byla způsobena škoda; řidič pouze tehdy, pokud za škodu odpovídá. Nelze-li určit provozovatele, je solidárním dlužníkem vůči pohledávce Kanceláře vlastník vozidla. To neplatí pro vlastníka vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).“.

 

27.

V § 24c odst. 2 se slova „a vymáhání“ nahrazují slovy „ , v případě jeho nezaplacení včetně nákladů na jeho vymáhání“.

 

28.

V § 29 odst. 1 se na konci věty druhé doplňují slova „ , a to včetně zastupování Kanceláře před soudy při rozhodování o právech či povinnostech ze zákonného pojištění, zejména v souvislosti s poskytováním náhrad poškozeným a uplatňováním práva na náhradu vyplacených částek proti pojištěným. Pro účely dohody s poškozeným podle § 449a občanského zákoníku se v těchto případech Kancelář považuje za povinnou osobu i tehdy, když poškozený nemá přímý nárok na plnění proti Kanceláři“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o pojišťovnictví (čl. 7)

Čl. VII

V zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), se část první zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o některých opatřeních

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (čl. 8)

Čl. VIII

V zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony, ve znění zákona č. 254/2008 Sb., se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona

o státní pomoci při obnově území (čl. 9)

Čl. IX

V zákoně č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona,

kterým se mění zákon o bankách (čl. 10)

Čl. X

V zákoně č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, se část šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon

o pojišťovnictví (čl. 11)

Čl. XI

V zákoně č. 39/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část první včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o podnikání

na kapitálovém trhu, zákona

o kolektivním investování a zákona o dluhopisech (čl. 12)

Čl. XII

V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o finančních konglomerátech (čl. 13)

Čl. XIII

V zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb. a zákona č. 230/2006 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o Veřejném ochránci práv (čl. 14)

Čl. XIV

V zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o změně zákonů

v souvislosti s přijetím zákona o ochraně

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 15)

Čl. XV

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 362/2007 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se část třicátá čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o územních finančních orgánech (čl. 16)

Čl. XVI

V zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se část dvacátá pátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o změně zákonů v souvislosti

se sjednocením dohledu nad finančním trhem (čl. 17)

Čl. XVII

V zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., se část čtvrtá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona

o provádění mezinárodních sankcí (čl. 18)

Čl. XVIII

V zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 93/2009 Sb., se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím (čl. 19)

Čl. XIX

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zákona č. 121/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se část padesátá šestá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění

zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (čl. 20)

Čl. XX

V zákoně č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o přeměnách obchodních společností a družstev (čl. 21)

Čl. XXI

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, se část třináctá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999

Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve

znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb.,

o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

provozem vozidla a o změně některých souvisejících

zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb.,

o veřejném zdravotním pojištění a o změně

a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů (čl. 22)

Čl. XXII

V zákoně č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o některých

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a financování terorismu (čl. 23)

Čl. XXIII

V zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se část sedmá včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území

České republiky (čl. 24)

Čl. XXIV

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 27 odst. 4 se za slova „po dobu pobytu na území“ vkládají slova „ , které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1, a současně předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“, slova „ ; to neplatí“ se nahrazují slovy „To neplatí“.

 

2.

V § 29 odst. 3 se za slovy „a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území“ středník nahrazuje tečkou a vkládá se věta „Současně je povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1, a doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“, slova „to neplatí“ se nahrazují slovy „To neplatí“.

 

3.

V § 31 odst. 6 se za slovy „po dobu pobytu na území“ středník nahrazuje čárkou a vkládají se slova „které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“, slova „to neplatí“ se nahrazují slovy „To neplatí“.

 

4.

V § 34 písmeno e) zní:

e) doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, a doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, jde-li o cizince podle § 33 odst. 1 písm. c),“.

 

5.

V § 35 odst. 2 se věta třetí nahrazuje větami „Dále je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.“.

 

6.

V § 37 odst. 2 písmeno g) zní:

g) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, nepředloží doklad o zaplacení pojistného, uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zdravotním pojištění podle zvláštního právního předpisu8c), a to ani ve lhůtě stanovené policií.“.

 

7.

V § 40 odstavec 3 zní:

(3) K žádosti o udělení diplomatického nebo zvláštního víza je cizinec povinen předložit cestovní doklad a fotografie, před vyznačením víza je cizinec povinen na požádání předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které v případě letištního víza, průjezdního víza a víza k pobytu do 90 dnů odpovídá podmínkám uvedeným v § 180i odst. 1 a v případě pobytu nad 90 dnů podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Na požádání je současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

 

8.

V § 42 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu je rodinný příslušník výzkumného pracovníka povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

 

9.

V § 42b odst. 4 se za slova „po dobu pobytu na území“ vkládají slova „ , které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“. Slova „ ; to neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180i odst. 2.“ se zrušují.

 

10.

V § 42d odstavec 3 zní:

(3) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

 

11.

V § 42f odstavec 4 zní:

(4) Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je výzkumný pracovník povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, a to ode dne vstupu na území České republiky do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu8c). Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, jde-li o případy uvedené v § 180j odst. 2.“.

 

12.

V § 44a odst. 4 se věta první nahrazuje větami „K žádosti o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za účelem společného soužití rodiny je cizinec povinen předložit náležitosti podle § 42b odst. 1 písm. a), c) a d) a dále doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Na požádání je současně povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c).“.

 

13.

V § 44a odst. 6 písmeno b) zní:

b) předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, a současně předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c),“.

 

14.

V § 46 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42 je cizinec dále povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1. Současně je povinen předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. To neplatí, pokud je cizinec zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c).“.

 

15.

V § 46a odst. 2 písmeno c) zní:

c) cizinec při pobytové kontrole nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, které odpovídá podmínkám uvedeným v § 180j odst. 1, doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění nebo doklad o zdravotním pojištění podle zvláštního právního předpisu8c), a to ani ve lhůtě stanovené policií,“.

 

16.

V § 180i nadpis zní: „Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů“.

 

17.

V § 180i odstavec 1 zní:

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu do 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, kterým cizinec prokazuje uzavření pojistné smlouvy na zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem pojištěného nebo, v případě jeho úmrtí, spojených s převozem jeho tělesných ostatků, do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech. Pojistnou smlouvu může cizinec uzavřít s pojišťovnou oprávněnou provozovat toto pojištění ve státě, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě v jiném státě, ve kterém má povolen pobyt, nebo v České republice.“.

 

18.

Za § 180i se vkládá nový § 180j, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8g zní:

§ 180j

Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů

 

(1) Dokladem o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který vystavila pojišťovna, která je podle zvláštního právního předpisu8g) oprávněna provozovat toto pojištění na území České republiky. Tímto dokladem cizinec dokládá zajištění úhrady nákladů léčení v souvislosti s úrazem nebo náhlým onemocněním na území, včetně nákladů spojených s převozem do státu, jehož cestovní doklad vlastní, popřípadě do jiného státu, ve kterém má povolen pobyt, a to do výše minimálně 30 000 EUR, po dobu pobytu na území, a to bez spoluúčasti pojištěného na výše uvedených nákladech.

(2) Doklad o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1 se od cizince nevyžaduje, pokud je zdravotně pojištěn podle zvláštního právního předpisu8c), nebo pokud jsou náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Ředitel Policie České republiky služby cizinecké policie může svým metodickým pokynem stanovit, za jakých podmínek je možno ve výjimečných případech akceptovat doklad o sjednání zdravotního pojištění s celosvětovou platností v některé z členských zemí OECD, a to minimálně v rozsahu stanoveném v odstavci 1. Předložení dokladu se nevyžaduje, jedná-li se o občana členské země Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.

_________

8g)

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 25)

Čl. XXV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.