Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

297/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2021
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 541/2020 Sb.

1.1.2021

297

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),

ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1-2)

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb. a zákona č. 383/2008 Sb., se mění takto:

1.

Za § 79b se vkládá nový § 79c, který zní:

§ 79c

 

(1) Provozovatel silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel a které je podle pravidelné technické prohlídky technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, může požádat o provedení testování tohoto silničního vozidla.

(2) Testování silničního vozidla uvedené v odstavci 1 provádí právnická osoba uvedená v § 79b odst․ 2. Výsledek testování se uvede v protokolu o testování, který právnická osoba vydá provozovateli silničního vozidla. Výsledek testování platí nejdéle do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

(3) Provozovatel silničního vozidla uvedeného v odstavci 1 může předložit protokol o platném testování silničního vozidla místně příslušnému úřadu pro registraci historického vozidla uvedeného v § 79a odst. 1 a požádat o uznání testování silničního vozidla. Místně příslušný úřad ověří platnost protokolu o testování a vydá provozovateli silničního vozidla doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je platný do dne ukončení platnosti protokolu o platném testování, který je jím uznáván, nejdéle však do 31. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se testování historického vozidla provedlo.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a podmínky testování silničního vozidla podle odstavce 1, vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla a vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.“.

 

2.

V § 91 se za slova „§ 79b odst. 7,” vkládají slova „§ 79c odst. 4,“.

ČÁST TŘETÍ

Účinnost (čl. 4)

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.