Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

302/2009 Sb. znění účinné od 1. 12. 2009

302

 

ZÁKON

ze dne 23. července 2009,

kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:

1.

V § 61 písmeno e) zní:

e)

odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a to nejpozději v třetí pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o vzniku nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti, a na předepsaném tiskopisu hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy bylo vydáno rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce; tato povinnost je splněna i předáním těchto hlášení v uvedených lhůtách tomuto orgánu,“․

 

2.

V § 61 písm. u) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

 

3.

V § 68 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a to dnem, kdy tuto skutečnost zjistil, nebo nejpozději třetím kalendářním dnem od tohoto vyšetření“.

 

4.

V § 68 odst. 4 větě druhé se slova „Část těchto tiskopisů, která je určena pro zaměstnavatele,“ nahrazují slovy „Tyto tiskopisy“.

 

5.

V § 69 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).

 

6.

Na konci § 72 se doplňuje věta „Dal-li zaměstnavatel podle věty první podnět ke kontrole, je povinen na žádost orgánu nemocenského pojištění sdělit mu údaje potřebné pro provedení této kontroly.“.

 

7.

V § 138 odst. 1 písm. b) se slova „podle § 69 písm. d) anebo“ zrušují.

 

8.

V § 138 odst. 1 písm. c) se slova „písm. e)“ nahrazují slovy „písm. d)“.

 

9.

V § 138 odst. 1 písm. h) se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

O ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, o jejímž vzniku bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se rozhodne na tiskopisech platných před tímto dnem; tyto tiskopisy se odešlou nebo předají příslušnému orgánu nemocenského pojištění ve lhůtách platných ode dne účinnosti tohoto zákona.

2.

O zániku potřeby ošetřování nebo péče, o jejímž vzniku bylo rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se rozhodne na tiskopisech platných před tímto dnem; tiskopisy určené pro hlášení o ukončení potřeby ošetřování nebo péče příslušnému orgánu nemocenského pojištění se nepoužijí.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.