Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

346/2009 Sb. znění účinné od 1. 7. 2017
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 250/2016 Sb.

1.7.2017

346

 

ZÁKON

ze dne 9. září 2009,

kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy (čl. 1-3)

Čl. I

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 2 se slova „č. 1808/2001“ nahrazují slovy „č. 865/2006“.

 

2.

V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „v příloze“ vkládají slova „č. 1“.

 

3.

V § 2 písm. c) se za slovo „vyhynutím“ vkládají slova „nebo vyhubením (dále jen „druh ohrožený vyhynutím“)“.

 

4.

V § 2 písm. f) se slova „a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu“ nahrazují slovy „a to od okamžiku vstupu na území Evropského společenství, vyjma režimu tranzitu“.

 

5.

V § 2 písm. g) se slova „a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu.“ nahrazují slovy „ , vyjma režimu tranzitu,“.

 

6.

V § 2 se doplňují písmena h) a i), která znějí:

h)

jiným jedincem jedinec zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny4), který není exemplářem a který je vymezen prováděcím právním předpisem podle § 1 odst. 2 písm. c),

i)

vývozem z České republiky vývoz exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z Evropského společenství, vyjma režimu tranzitu, a přeprava exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z České republiky do jiného členského státu Evropských společenství.“.

 

7.

Nadpis hlavy druhé zní: „Obecné podmínky a náležitosti žádostí pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz, přemisťování exemplářů a další nakládání s nimi“.

 

8.

§ 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9, 9a, 10, 11 a 11a zní:

Obecné podmínky

§ 3

 

(1) Postup při dovozu, vývozu, zpětném vývozu a dalších způsobech regulace nakládání s exempláři upravují přímo použitelné předpisy Evropských společenství v oblasti obchodování s ohroženými druhy (dále jen „nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy“)9).

(2) Žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) anebo potvrzení potřebné k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17 odst. 1, předkládá právnická osoba nebo fyzická osoba, která hodlá dovézt, vyvézt, zpětně vyvézt nebo přemístit exemplář (dále jen „žadatel“), Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Je-li předmětem žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit, že splnil podmínky pro obchod s primáty stanovené jinými právními předpisy9a).

(3) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy10) se podává u příslušného krajského úřadu na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9), s výjimkou potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků11), která jsou současně výjimkou ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů. Je-li předmětem žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit, že splnil podmínky pro obchod s primáty stanovené jinými právními předpisy9a).

(4) Žadatel vyplní žádost podle odstavce 2 nebo 3 a doloží příslušné údaje požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(5) Žádost o vydání potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o souboru vzorků nebo o vydání potvrzení o osobním vlastnictví, popřípadě o vydání dalších povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) se podává u příslušného správního úřadu na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(6) Další náležitostí žádostí podle odstavců 2, 3 nebo 5 je doklad o zaplacení správního poplatku, je-li takový poplatek stanoven jiným právním předpisem11a).

(7) K žádostem podle odstavce 2 nebo 5 žadatel přiloží vyplněnou evidenční kartu. Formulář evidenčních karet stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(8) Ministerstvo vede evidenci žadatelů podle odstavců 2 a 5 a krajské úřady vedou evidenci žadatelů podle odstavce 3.

(9) Způsob vyplňování žádosti, způsob vedení a obsah evidence žadatelů, předkládání žádostí a nakládání s doklady podle odstavců 1 až 8 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

__________

9)

Nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9a)

Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 46 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

10)

Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

11)

Kapitola VII a VIIIa nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

11a)

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

9.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 11b zní:

§ 3a

 

(1) Dovoz, vývoz, zpětný vývoz a tranzit exemplářů lze uskutečnit jen přes určené celní úřady11b).

(2) Ministerstvo může v rozhodnutí o povolení dovozu stanovit, že dovozce, který dováží živý exemplář živočišného druhu, je povinen nejméně 24 hodin předem oznámit České inspekci životního prostředí (dále jen „inspekce“) čas dovozu a celní úřad určený k propuštění zásilky do příslušného celního režimu nebo přidělení příslušného celně schváleného určení.

(3) Pokud dovozce nedoprovází dovážený exemplář, přechází povinnost podle odstavce 2 na dopravce exemplářů nebo jinou doprovázející osobu a dovozce je povinen tyto osoby informovat o souvisejících povinnostech.

__________

11b)

Čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 338/97.“.

 

10.

V § 8 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:

g)

pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči.

__________

17)

Kapitola XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

 

11.

V § 11 odst. 2 písmeno f) zní:

f)

pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči․“.

 

12.

V § 14 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

 

13.

Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 20a až 20d znějí:

§ 15a

Výjimka ze zákazu obchodních činností

 

(1) Žadatelem o výjimku ze zákazu obchodních činností20b) může být pouze vlastník exempláře, nebo právnická nebo fyzická osoba, která má v držení exemplář na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu delší než 90 dnů, nebo osoba, která exemplář oprávněně drží v případě, že exemplář nemá vlastníka nebo vlastník není znám (dále jen „dlouhodobý držitel“). Žadatel předloží žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností příslušnému krajskému úřadu podle § 3 odst. 3 a 4.

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží

a)

doklady o původu exempláře požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tímto zákonem,

b)

pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23), není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře,

c)

pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu nebo ptákem druhu, který volně žije na evropském území členských států Evropských společenství, doklad o povolení držení, chovu v zajetí či pěstování takového exempláře podle jiného právního předpisu20a).

(3) Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností20b) a potvrzení o povolení k přemístění20c) může krajský úřad vydat po projednání s ministerstvem pro týž živý exemplář na jednom formuláři.

(4) Způsob vyplnění formuláře žádosti o potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

§ 15b

Potvrzení o putovní výstavě

a potvrzení o souboru vzorků

 

(1) Žádost o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků11) předkládá žadatel ministerstvu podle § 3 odst. 5 a 7. K žádosti přiloží žadatel odpovídající údaje a doklady podle § 4 odst. 2, § 6 odst. 2, § 8 odst. 2 písm. a) až d), f) a g) a § 11 odst. 2 a přiměřeně podle § 15a odst. 2.

(2) Žadatel o potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků, která mají být současně výjimkou ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování, předloží ministerstvu dříve vydané potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bylo-li uděleno a je-li v platnosti; v případě vydání potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků toto dřívější potvrzení ztrácí platnost a žadatel je povinen odevzdat jej ministerstvu, nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy11) jiný postup.

(3) Ministerstvo vydá potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků pouze v případě, že žadatel splnil podmínky požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(4) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno potvrzení o putovní výstavě11), s uvedením jejich držitelů.

 

§ 15c

Další druhy potvrzení

 

(1) Při vydávání potvrzení o osobním vlastnictví exempláře20d) nebo dalších potvrzení upravovaných nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) se postupuje podle těchto nařízení a přiměřeně podle § 4, 6, 8, 11 a 14.

(2) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno potvrzení o osobním vlastnictví20d), s uvedením jejich držitelů.

(3) Způsob vyplnění formulářů žádostí o potvrzení o osobním vlastnictví exempláře, o potvrzení o souboru vzorků, o potvrzení o putovní výstavě, o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu a zpětného vývozu anebo o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

__________

20a)

§ 565b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1991 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

20b)

Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20c)

Čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20d)

Kapitola VIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

 

14.

Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22a až 22d znějí:

§ 16a

Registrace k zjednodušeným postupům

při obchodu s biologickými vzorky

 

(1) Ministerstvo vede registr osob, které mohou využívat zjednodušené postupy podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy22a), a registr druhů, s jejichž vzorky lze takto obchodovat. Tento registr ministerstvo každých 5 let přezkoumává a aktualizuje.

(2) Žádost o registraci ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy22a) se zasílá ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře a evidenční kartu a k žádosti dále přiloží

a)

seznam druhů exemplářů biologických vzorků, které jsou předmětem žádosti,

b)

písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod s biologickými vzorky nebude mít žádný nebo pouze nepatrný dopad na zachování dotčených druhů,

c)

odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a potvrzení.

 

§ 16b

Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru

 

(1) Licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb (Acipenseriformes spp.) (dále jen „kaviár“) v České republice může v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22b) udělit fyzické nebo právnické osobě na základě její žádosti ministerstvo. Licence se uděluje na dobu neurčitou. Licence nenahrazuje povolení, schválení22c), souhlasy nebo vyjádření potřebné ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru podle jiných právních předpisů.

(2) Ministerstvo schválí na základě žádosti způsob značení nádob s kaviárem pro použití balírnou kaviáru, pokud je značení v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d), a přidělí evidenční kód zpracovatele nebo balírny kaviáru.

(3) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence udělené podle odstavce 1, pokud zpracovatel nebo balírna kaviáru porušují povinnosti stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Novou licenci lze udělit až po 2 letech od právní moci rozhodnutí o odnětí licence. Licence nepřechází na právní nástupce zpracovatele nebo balírny kaviáru. Ministerstvo vede přehled zpracovatelů a balíren kaviáru, kterým byla licence udělena.

(4) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni bezodkladně hlásit ministerstvu změny rozhodné pro používání licence.

(5) Žádost o licenci pro zpracovatele a balírny kaviáru a o schválení způsobu značení nádob s kaviárem se podává ministerstvu. Žádost o licenci kromě náležitostí podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) obsahuje

a)

informaci o předpokládaném způsobu získávání, zpracovávání a uchovávání kaviáru,

b)

zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

c)

podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou kaviárů, popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků na prvotní nádoby s kaviárem,

d)

písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o licencované balírně kaviáru Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy1) v rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(6) Rozhodnutí ministerstva o licenci pro balírny kaviáru slouží pouze pro účely obchodu s kaviárem podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy10) a nenahrazuje splnění podmínek podle jiných právních předpisů.

(7) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni vést záznamy o nakládání s kaviárem a označit nádoby s kaviárem.

(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formulář žádosti o licenci ke zpracování, balení nebo přebalování kaviáru, obsah a způsob vedení záznamů o nakládání s kaviárem, způsob označování nádob s kaviárem a způsob přidělování evidenčního kódu balíren kaviáru.

__________

22a)

Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

22b)

Čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

22c)

§ 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

22d)

Čl. 64 odst. 2 a čl. 66 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

 

15.

V § 17 odst. 1, § 33 odst. 2, § 37 odst. 2 a § 40 odst. 2 se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“.

 

16.

V § 18 odstavec 1 zní:

(1) Vývoz jiného jedince z České republiky lze provést jen na základě povolení ministerstva. Vzor žádosti o povolení vývozu jiného jedince z České republiky stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.

 

17.

V § 18 odst. 3 písm. b) a c) se slova „se zvláštním“ nahrazují slovy „s jiným“.

 

18.

V § 21 odstavec 1 zní:

(1) Součástí rozhodnutí o povolení dovozu, vývozu a zpětného vývozu exempláře je též vyplněný a potvrzený formulář příslušného povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy26) (dále jen „doklad CITES“). Součástí povolení potřebného k přemístění exempláře druhu přímo ohroženého vyhynutím je potvrzení vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy20). Dokladem CITES je též oznámení o dovozu předložené celnímu orgánu podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) a rostlinolékařské osvědčení vydané podle § 17 nebo jiné povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Dokladem CITES je dále kopie takového dokladu vydaná ministerstvem současně s originálem dokladu CITES (dále jen „kopie dokladu CITES“) a potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem.“.

 

19.

V § 21 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

 

20.

V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Dovozní povolení, popřípadě doklad vydaný ve státě vývozu pro vývoz nebo zpětný vývoz exempláře do České republiky podle Úmluvy1), nebo doklad CITES, který je nahrazuje, které nebyly při dovozu odebrány celními orgány a měly být odebrány podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy2), je nutno předložit nejpozději do 15 dnů po uskutečnění dovozu ministerstvu spolu s písemným zdůvodněním, proč nedošlo k předložení dokladů celním orgánům.

(2) Pro účely prokázání zákonného původu exempláře dovezeného podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) slouží dovozci kopie dokladu CITES, která byla potvrzena celním orgánem při dovozu exempláře, anebo potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem.“.

 

21.

§ 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 31a zní:

Registrace některých exemplářů

a udělování výjimek ze zákazu

obchodních činností s exempláři

§ 23

 

(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen jej přihlásit k registraci, jde-li o

a)

exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím, na který se vztahuje zákaz obchodních činností10) s výjimkou:

1.

druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě České republiky, včetně druhů zvláště chráněných podle právních předpisů o ochraně přírody a krajiny31a), a

2.

exemplářů druhů, pro které může prováděcí právní předpis stanovit, že se na ně povinnost registrace nevztahuje,

b)

exempláře jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Registrační povinnost se nevztahuje na exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem mimo území České republiky, a to pokud je exemplář dovezen v souladu s tímto zákonem dočasně do České republiky na dobu kratší než 90 dnů od dovozu. Pro exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem v členském státě Evropských společenství musí být exemplář doprovázen příslušným povolením nebo potvrzením vydaným výkonným orgánem členského státu Evropských společenství, v němž má vlastník nebo dlouhodobý držitel sídlo nebo trvalý pobyt. Doba dočasného pobytu bez povinnosti registrace je v tomto případě 12 měsíců od přivezení exempláře na území České republiky.

(3) Dokladem o registraci exempláře je registrační list exempláře, který vydává příslušný krajský úřad (dále jen „registrační úřad“). Registrační list platí pro území České republiky. Pro každý exemplář podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační list. Registrační úřad zároveň ukládá kopii registračního listu. Registrační list není úředním potvrzením o zákonném původu exempláře. Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen zajistit, aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, případně dalšími doklady podle odstavců 4 a 8; to platí i pro předání exempláře novému vlastníku. Formulář registračního listu pro exemplář stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(4) Pokud se vydává rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a na dosud neregistrovaný exemplář, pak se u exemplářů, které musí být registrovány a dosud k tomu nedošlo, v rámci takového řízení provede též registrace exempláře a vydá se vlastníku nebo dlouhodobému držiteli registrační list. Vydá-li registrační úřad pro registrovaný exemplář potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, poznamená neprodleně po vydání potvrzení o výjimce do registračního listu náležejícího k témuž exempláři číslo tohoto potvrzení a v potvrzení uvede číslo příslušného registračního listu. Tento postup platí obdobně i pro případy dalších potvrzení. Osoba žijící mimo Českou republiku je povinna mít při pobytu v České republice, má-li u sebe exemplář, potřebná potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Potvrzení o výjimce ze zákazu prodeje20b), nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) jinak, je rovněž předáváno s exemplářem jeho novému vlastníku nebo dlouhodobému držiteli.

(5) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře podléhajícího registrační povinnosti je povinen požádat registrační úřad o vydání dokladu o registraci, a to do 30 dnů od nabytí exempláře nebo od uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo ode dne účinnosti právního předpisu, jímž byl druh, do něhož exemplář patří, zařazen mezi druhy podléhající registrační povinnosti. Vlastník nebo dlouhodobý držitel, který je povinen požádat o vydání dokladu o registraci, nesmí exemplář převést na jinou osobu dříve, než registrační úřad tento doklad vydá. V žádosti o vydání dokladu o registraci uvede žadatel údaje prokazující jeho totožnost a předloží všechny doklady týkající se exempláře, které má k dispozici.

(6) V případě narození nebo vylíhnutí mláďat ve vlastním chovu, jejichž odchov vlastník nebo dlouhodobý držitel zaznamená v chovatelských záznamech podle § 24 odst. 7, se lhůta pro registraci exempláře podle odstavce 5 prodlužuje o dobu, po kterou si mláďata vlastník nebo dlouhodobý držitel ponechá, a to

a)

u mláďat savců po dobu kojení, nejdéle však do 6 měsíců stáří mláděte,

b)

u vajec a mláďat ptáků nebo plazů po dobu, kdy zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, nejdéle však do 3 měsíců stáří mláděte,

c)

u vajec, jiker, zárodečných stadií a mláďat jiných než podle písmene a) nebo b) nejdéle do 3 měsíců stáří mláděte od vylíhnutí anebo, v případě vývoje přes zárodečná stadia, do 15 dnů od dosažení posledního vývojového stadia.

(7) Registrační úřad, který provedl registraci exempláře, který podle jiných právních předpisů30) patří mezi druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany zvířat31).

(8) Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře zabavené, pokud zůstávají majetkem státu. V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který je majetkem státu, vystaví ministerstvo potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem, přičemž nový nabyvatel má dále k exempláři stejné povinnosti jako vlastník.

(9) Způsob vyplnění registračního listu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

__________

31a)

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

22.

Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje.

 

23.

Za § 23 se vkládají nové § 23a až 23d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 32a znějí:

§ 23a

 

(1) Údaje v registračním listu musejí být v souladu se skutečným stavem exempláře a musí být zřejmé, že k sobě náležejí.

(2) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen hlásit registračnímu úřadu změny týkající se registrovaného exempláře, jimiž jsou úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, převod vlastnictví k exempláři, dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České republiky, a to do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní vlastník nebo dlouhodobý držitel dozvěděl; v případě výpůjčky, nájmu a dodatečného označení exempláře je v téže lhůtě povinen předložit registrační list k vyznačení změn.

(3) V případě úhynu nebo ztráty exempláře odevzdá vlastník nebo dlouhodobý držitel registračnímu úřadu doklad o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy k úhynu nebo ztrátě exempláře došlo. Vlastník nebo dlouhodobý držitel je povinen registrační list v téže lhůtě odevzdat také v případě trvalého vývozu exempláře z České republiky; v případě trvalé přepravy exempláře z České republiky do jiného členského státu vlastník odevzdá registrační list příslušnému registračnímu úřadu, v případě trvalého vývozu exempláře ministerstvu.

(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel je povinen hlásit změny na exempláři důležité pro jeho identifikaci, pokud nejde o exemplář individuálně a nezaměnitelně označený podle požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(5) V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele oznámí nový vlastník nebo dlouhodobý držitel nabytí exempláře příslušnému registračnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí exempláře; v takovém případě se nevydává nový doklad, ale do stávajícího registračního listu se zaznamená příslušná změna, pokud tento zákon nestanoví jinak. Registrační úřad zaznamená změny i do kopie registračního listu, který si ponechá. Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel nesmí exemplář převést na jinou osobu dříve, než příslušný registrační úřad po oznámení nabytí exempláře tuto skutečnost zaznamená do registračního listu.

(6) Způsob provádění změn v registraci exemplářů podléhajících povinnosti označení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

§ 23b

 

(1) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy10), je povinen jej opatřit písemným upozorněním „CITES – povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem, a v případě, že jde o exemplář podléhající zákazu prodeje, též s potvrzením o výjimce z tohoto zákazu20b) nebo je nahrazujícím potvrzením (dále jen „povinné doklady spojené s převodem“).

(2) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář uvedený v odstavci 1, je dále povinen informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat exemplář podle tohoto zákona a o zákazech obchodních činností s exemplářem10). To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu tohoto exempláře.

(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na toho, kdo takový exemplář prodává nebo nabízí k prodeji prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Upozornění „CITES – povinné doklady“ je povinnou součástí inzerátu nabízejícího k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností.

(4) Při obchodování na veřejnosti přístupných místech, kde se nabízejí k prodeji a prodávají exempláře, nebo při provozování prostředků komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, je provozovatel takového místa, nebo prostředku komunikace na dálku povinen zajistit, aby byly povinné informace spojené s převodem exempláře zveřejněny na viditelném místě. Provozovatel prostředku komunikace na dálku je povinen zajistit zveřejnění těchto informací i při inzerci nebo internetovém prodeji; za zveřejnění povinné informace se v tomto případě považuje i odkaz na povinné informace zveřejněné ministerstvem. Provozovatel prostředku komunikace na dálku je povinen na výzvu inspekce neprodleně odstranit inzerát, který je v rozporu s tímto zákonem nebo zákazem obchodních činností10).

(5) Obsah povinných informací spojených s převodem exempláře a vzor odkazu na povinné informace zveřejněné ministerstvem stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

Značení a identifikace exemplářů

§ 23c

 

(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen označit na své náklady exemplář v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a) pro účely stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a stejným způsobem je povinen označit i exemplář podléhající registrační povinnosti podle § 23. Pokud tento zákon dále nestanoví jinak, bude exemplář označen již v době podání žádosti o registraci. Pro účely individuální identifikace exempláře musí být jeho označení nezaměnitelné. Stejné označení nesmí být použito pro více než jeden exemplář a použitou značkou již nesmí být označen žádný jiný exemplář. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na exempláře označené podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a) mimo území České republiky.

(2) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho vlastníka nebo dlouhodobého držitele a pokud nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a) nestanoví jinou lhůtu, stanovený způsob označení podle odstavce 1 se nevztahuje na

a)

mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců,

b)

vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,

c)

vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

(3) Jiný způsob značení nebo identifikace exempláře než podle odstavce 1 může příslušný výkonný orgán uznat pouze tehdy, pokud by předepsané označení podle odstavce 1 způsobilo újmu na zdraví exempláře živočišného druhu nebo pokud je neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické. Při uznávání jiného způsobu značení nebo identifikace si může příslušný výkonný orgán vyžádat vyjádření vědeckého orgánu. Je-li označení neproveditelné pouze dočasně a nemá-li exemplář žádný individuální rozlišovací znak, stanoví registrační úřad pozdější termín pro označení exempláře.

(4) Způsob označení a číslo značky zaznamená registrační úřad na registračním listu. Pokud vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře prokáže, že fyzický a zdravotní stav exempláře nedovoluje bezpečnou aplikaci jakékoli stanovené značkovací metody v době vydání dokladu o registraci, zaznamená registrační úřad tuto okolnost na registračním listu anebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně použít v pozdějším termínu, stanoví ji jako podmínku s uvedením termínu. Pro exemplář, který takto nelze označit, uvede registrační úřad na dokladu o registraci popis individuálních rozlišovacích znaků exempláře doplněný fotografickou dokumentací, která bude nedílnou součástí příslušného registračního listu.

(5) Způsob provádění značení, druhy a podoby značky, způsob číslování a přidělování značky a jiné způsoby značení nebo identifikace exemplářů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

Licence pro výrobce a distributory značek

na exempláře

§ 23d

 

(1) Výrobci a distributoři kroužků a jiných značek požadovaných pro označování exemplářů podle § 23c odst. 1, s výjimkou mikročipových transpondérů a s výjimkou zpracovatelů a balíren kaviáru licencovaných podle § 16b, mohou tyto značky vyrábět a distribuovat v České republice pouze na základě licence udělené ministerstvem, pokud prokáží splnění podmínek stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a).

(2) Žádost o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek pro označování exemplářů kromě náležitostí podle jiných právních předpisů obsahuje11a)

a)

vzorky kroužků nebo jiných značek, které žadatel o licenci hodlá vyrábět nebo distribuovat,

b)

písemnou informaci o kroužcích nebo jiných značkách,

c)

souhlas žadatele s tím, že po udělení licence může ministerstvo zveřejnit informaci o žadateli jako o licencovaném výrobci nebo distributorovi.

(3) Náležitostí žádosti o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek je také doklad o zaplacení správního poplatku podle jiného právního předpisu11b).

(4) Rozhodnutí o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek obsahuje kromě náležitostí podle jiných právních předpisů11a) evidenční číslo distributora, typy a parametry kroužků a jiných značek, které ministerstvo schválilo.

(5) Výrobce nebo distributor s licencí jsou povinni vést registr vyrobených nebo distribuovaných značek, jehož součástí je i identifikace osoby, které byla značka přidělena. Údaje z registru je výrobce nebo distributor s licencí povinen zpřístupnit ministerstvu a inspekci. Plnění povinností stanovených výrobcům a distributorům kroužků a jiných značek v rozhodnutí o licenci kontroluje inspekce.

(6) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence nebo o změně licence, pokud výrobce nebo distributor porušuje tento zákon nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo povinnosti vyplývající z licence, anebo dojde-li ke změně právních předpisů o značení exemplářů. Ministerstvo licenci odejme také v případě, požádá-li o to její držitel.

(7) Ministerstvo vede registr výrobců a distributorů značek s licencí a tento registr zpřístupňuje veřejnosti.

(8) Obsah a způsob vedení registru vyrobených nebo distribuovaných kroužků a jiných značek podle odstavce 5 a obsah písemné informace podle odstavce 2 písm. b) stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

__________

32a)

Kapitola XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

 

24.

§ 24 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32b a 32c zní:

Prokázání původu

§ 24

 

(1) Kdo drží, chová, pěstuje, přepravuje, veřejně vystavuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovává exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu, je povinen na výzvu inspekce nebo celních orgánů prokázat jejich původ. Bez tohoto prokázání původu je zakázáno exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu držet, chovat, pěstovat, přepravovat, veřejně vystavovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny nebo zpracovávat.

(2) Každý, kdo nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji, prodává nebo přepravuje či přemisťuje za účelem prodeje exemplář, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu podle tohoto zákona, je povinen o tom vést písemné záznamy a umožnit inspekci jejich kontrolu podle § 30. Náležitosti těchto záznamů a způsob jejich vedení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(3) Koupě, prodej, darování, směna nebo jiný převod vlastnictví (dále jen „převod“), zapůjčení nebo pronájem exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny jsou možné jen s písemným dokladem původního vlastníka nebo dlouhodobého držitele nebo držitele, jako například stvrzenkou nebo fakturou prodejce, nájemní smlouvou, smlouvou o půjčce, směnnou smlouvou, darovací smlouvou, které mají listinnou podobu a na nichž je uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o původu těchto exemplářů, jiných jedinců, výrobků či kožešin. Původ se prokazuje údaji a dokumenty osvědčujícími nabytí exempláře podle požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tohoto zákona, zejména uvedením, kdy a kde byl exemplář odebrán z přírody, nebo zda, kdy a kde se narodil v zajetí nebo byl uměle vypěstován, nebo kdy, z kterého státu a na základě jakých dokladů CITES byl exemplář dovezen.

(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny je povinen při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře předat novému držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu, pokud nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tento zákon tyto doklady vyžadují.

(5) Pokud je doklad CITES o dovozu vystaven na více exemplářů a při převodu dojde k jejich rozdělení, krajský úřad vydá držiteli na základě písemné žádosti příslušný počet číslovaných a potvrzených kopií dokladu CITES32b). Takto úředně potvrzené kopie platí každá pro jeden exemplář, slouží pouze jako doklad o povoleném dovozu exempláře a nenahrazují jiné doklady podle tohoto zákona a podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Držitel k písemné žádosti o potvrzení přiloží originál příslušného dokladu CITES o dovozu. Nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) jinak, odebere krajský úřad originál příslušného dokladu CITES o dovozu, který odešle ministerstvu a jeho kopii uloží.

(6) Doklady podle odstavců 3 až 5 musí vlastník nebo dlouhodobý držitel anebo držitel exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně a regulované kožešiny uschovat pro případnou kontrolu po celou dobu držby takového jedince. Původní držitel je povinen uschovat kopie těchto dokladů alespoň 24 měsíců od doby převodu nebo po celou dobu zapůjčení nebo pronajmutí a umožnit jejich kontrolu podle § 30 tohoto zákona.

(7) Kdo chová exemplář uvedený v příloze A nebo B k nařízení Rady (ES) č. 338/972), je povinen vést záznamy o jeho chovu a umožňovat jejich kontrolu podle § 30.

(8) Povinnost podle odstavce 7 se nevztahuje na zoologické zahrady, kterým byla udělena licence podle jiného právního předpisu32c).

(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, u kterých se nebudou vyžadovat povinnosti podle odstavců 2 a 4 až 7. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti dokladů o původu exemplářů, jiných jedinců, výrobků či kožešin podle odstavce 3, vzor potvrzené kopie dokladu CITES a způsob jejího potvrzování podle odstavce 5, náležitosti a formát záznamů podle odstavce 7, způsob jejich vedení, dobu povinného uchovávání a způsob, jakým se do záznamů provádějí zápisy o provedených kontrolách.

__________

32b)

Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

32c)

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.“.

 

25.

V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „mimo území národních parků a chráněných krajinných oblastí“ zrušují.

 

26.

V § 25 odst. 1 se čárka na konci písmene g) nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

 

27.

V § 25 odstavec 2 zní:

(2) Ministerstvo

a)

plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se Sekretariátem Úmluvy1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,

b)

jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise ustanovených na základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

c)

uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán zákonným způsobem v České republice pro vývoz z jiného členského státu Evropských společenství, povoluje zjednodušené postupy ohledně určitého obchodu s biologickými vzorky22a),

d)

vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru a schvaluje způsob značení nádob s kaviárem,

e)

uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení o souboru vzorků11) včetně případů, kdy tato potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví20d),

f)

vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy1) a podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2), není-li jejich vydávání svěřeno tímto zákonem jiným orgánům,

g)

uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle § 20 odst. 2, rozhoduje v případech stanovených v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších věcech stanovených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

h)

registruje vědce a vědecké instituce22) a obchodníky21) s uměle vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,

i)

zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy1) podle § 29,

j)

povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí náklady na péči o zadržené a zabavené exempláře, včetně s tím spojených provozních nákladů, a koordinuje činnost záchranných center,

k)

vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,

l)

zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy35),

m)

zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví prováděcím právním předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2),

n)

zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství34),

o)

vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4, § 15c odst. 2, registry podle § 16a a spravuje centrální databáze dokladů CITES a databázi zadržených a zabavených exemplářů podle § 35 odst. 1 a 4,

p)

uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o jejím odnětí nebo změně, vede registr výrobců a distributorů kroužků a značek, jimž byla licence udělena, a zpřístupňuje jej veřejnosti,

q)

mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a podle § 38a,

r)

zveřejňuje povinné informace spojené s převodem exempláře.“.

 

28.

V § 25 odstavec 4 zní:

(4) Inspekce

a)

provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,

b)

zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou ohrožených druhů podle tohoto zákona,

c)

kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d odst. 1,

d)

ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona,

e)

ukládá pokuty podle § 34c a 34d,

f)

zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34 a 34a,

g)

ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

h)

vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona,

i)

zjišťuje skutečnosti týkající se dovozu a vývozu exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin a regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2),

j)

spolupracuje s celními orgány při kontrole, zda exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným na příslušných dokladech.“.

 

29.

V § 25 odst. 6 písm. a) a v § 25 odst. 7 písm. a) se slova „(§ 42 odst. 2)“ zrušují.

 

30.

V § 25 odst. 6 písm. c) a § 26 odst. 5 se slovo „zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.

 

31.

V § 25 odst. 6 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 37a zní:

d)

podle jiných právních předpisů37a) a přímo použitelných předpisů Evropských společenství37a) stanovují a kontrolují veterinární podmínky

1.

pro konání putovních výstav, pokud jsou jejich předmětem živé exempláře živočišného druhu,

2.

pro dovoz, vývoz z České republiky, zpětný vývoz a tranzit živých exemplářů živočišného druhu, a pro manipulaci s živými exempláři živočišného druhu za účelem obchodování,

3.

pro zřizování a provoz záchranných center,

4.

pro manipulaci s živým exemplářem nebo jiným jedincem živočišného druhu při jejich zadržení nebo zabavení podle § 26 odst. 5 nebo § 34.

__________

37a)

Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 na ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činnostech a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES, ve znění nařízení ES č. 1255/97, nařízení Komise (ES) č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.“.

 

32.

V § 25 odstavec 8 zní:

(8) Krajské úřady zajišťují výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) a tohoto zákona tím, že udělují výjimky ze zákazu obchodních činností s exempláři, včetně současného potvrzení o povolení k přemístění exempláře podle § 15a odst. 3, a mimo případy, kdy výjimku vydává ministerstvo v rámci řízení o jiných dokladech podle § 3 odst. 3 a § 15b. Dále zajišťují registraci exemplářů podle § 23 a zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů35). Krajské úřady vedou evidenci žadatelů o výjimku ze zákazu obchodních činností a vydávají potvrzené kopie dokladu CITES32b) podle § 24 odst. 5.“.

 

33.

V § 25 odst. 9 se slova „ , krajské úřady a na území národních parků a chráněných krajinných oblastí též správy národních parků a správy chráněných krajinných oblastí“ nahrazují slovy „a krajské úřady“.

 

34.

V § 26 odst. 1 se text „ , 31, 32“ zrušuje.

 

35.

V § 26 odst. 3 písm. b) se za slova „ve spolupráci“ vkládají slova „s inspekcí a“.

 

36.

V § 26 odst. 3 písm. c) se za slova „ve spolupráci“ vkládají slova „s inspekcí a“.

 

37.

V § 26 odst. 5 větách druhé a čtvrté se text „§ 34“ nahrazuje textem „§ 34a“.

 

38.

V § 26 odst. 10 se slova „mohou celní orgány provádět“ nahrazují slovy „celní orgány provádějí“.

 

39.

V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „podle § 25 odst. 2 písm. h) a koordinuje činnost těchto záchranných center“ zrušují.

 

40.

V § 27 odst. 2 písm. c) se slova „podle § 23 odst. 5“ nahrazují slovy „a vyjadřuje se ke splnění podmínek při udělování výjimky ze zákazu obchodních činností“.

 

41.

V § 27 odst. 2 se písmena d) a i) zrušují.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g) a dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno h).

 

42.

V § 28 se slova „písm. h)“ nahrazují slovy „písm. g)“.

 

43.

Za § 29 se vkládají nové § 29a až 29d, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43a znějí:

Záchranná centra

§ 29a

 

(1) Záchranným centrem je trvalé zařízení, v němž jsou chovány nebo pěstovány zadržené nebo zabavené živé exempláře.

(2) Ministerstvo vede a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejňuje seznam záchranných center s uvedením taxonů živých exemplářů, které mohou být do záchranného centra umisťovány.

 

§ 29b

 

(1) Záchranné centrum může být provozováno pouze na základě povolení ministerstva. Na základě pověření ministerstva může být záchranné centrum provozováno rovněž organizační složkou státu; odstavce 2 až 7 se na pověřování organizační složky státu provozováním záchranného centra použijí přiměřeně.

(2) Žádost o povolení k provozování záchranného centra podává ministerstvu právnická nebo fyzická osoba, která hodlá záchranné centrum provozovat.

(3) Žádost o povolení k provozování záchranného centra musí obsahovat

a)

označení osoby vlastníka a osoby žadatele o povolení k provozování záchranného centra, nejsou-li totožné s osobou žadatele,

b)

výpis z rejstříku trestů osvědčující bezúhonnost žadatele o povolení k provozování záchranného centra, je-li jím fyzická osoba; je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti na všechny členy statutárního orgánu žadatele; za bezúhonnou se považuje osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 písm. b) zákona o zoologických zahradách,

c)

čestné prohlášení žadatele o povolení k provozování záchranného centra, že nebude bez souhlasu složitele zadržených exemplářů a prozatímního správce zabavených exemplářů poskytovat informace o těchto exemplářích třetím osobám,

d)

seznam taxonů živých exemplářů, které žadatel o povolení k provozování záchranného centra navrhuje do zařízení umístit,

e)

popis zařízení a jeho kapacity z hlediska jednotlivých taxonů nebo jejich skupin, způsobu umístění exemplářů z hlediska zdraví a vhodných životních podmínek a opatření k zabránění úniků exemplářů,

f)

návrh provozního řádu zařízení, který obsahuje také kontakty na odpovědné osoby, jež zajistí převzetí a vydání zadržených a zabavených exemplářů, počet odborného personálu a způsob zajištění pravidelné veterinární nebo rostlinolékařské péče,

g)

adresu místa, kde bude záchranné centrum provozováno.

(4) Je-li žadatelem o vydání povolení k provozování záchranného centra zoologická zahrada s licencí podle jiného právního předpisu29), nahrazuje předložení platné licence náležitosti žádosti uvedené v odstavci 3 písm. a) a b).

(5) Ministerstvo si v rámci řízení o vydání povolení k provozování záchranného centra vyžádá vyjádření vědeckého orgánu a inspekce a závazné stanovisko43a) Státní rostlinolékařské správy nebo Státní veterinární správy České republiky.

(6) Účastníkem správního řízení o povolení k provozování záchranného centra je také obec, na jejímž území má být záchranné centrum provozováno.

(7) Rozhodnutí o povolení k provozování záchranného centra obsahuje seznam taxonů, které budou do záchranného centra umisťovány, určení kapacity zařízení a dále povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých se povolení vydává.

 

§ 29c

 

Provozovatel záchranného centra je povinen

a)

chovat svěřené exempláře v podmínkách, které zajišťují jejich biologické nároky a požadavky, jejich zdraví a pohodu, a zajišťovat péči o svěřené exempláře odborně způsobilými fyzickými osobami,

b)

předcházet a účinně zabraňovat únikům svěřených exemplářů,

c)

předcházet a účinně zabraňovat šíření parazitů a původců nákaz pomocí vhodných technických a protinákazových opatření,

d)

vést písemnou evidenci svěřených exemplářů; evidence obsahuje zejména údaje o zdravotním stavu exemplářů, údaje o provedených veterinárních vyšetřeních a ošetřeních, případně údaje o likvidaci uhynulých exemplářů,

e)

předkládat na vyžádání inspekce, ministerstva, orgánů veterinární správy, orgánů rostlinolékařské péče nebo celních orgánů písemnou evidenci exemplářů,

f)

předkládat na vyžádání ministerstva nebo inspekce vyúčtování nezbytných nákladů na péči o svěřené živé exempláře, a to do 15 dnů od doručení písemného vyžádání.

 

§ 29d

 

(1) Ministerstvo může předběžným opatřením pozastavit provoz záchranného centra v případě, že jsou závažným způsobem porušovány jiné právní předpisy v oblasti ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání, veterinární nebo rostlinolékařské.

(2) Ministerstvo může z vlastního podnětu nebo na návrh provozovatele záchranného centra změnit nebo zrušit povolení k provozování záchranného centra, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, zejména pokud záchranné centrum přestalo plnit svou funkci nebo se stalo nadbytečným, nebo jestliže provozovatel záchranného centra porušuje ustanovení tohoto zákona nebo předpisy na ochranu zvířat proti týrání13). Je-li to nezbytné, ministerstvo v rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení k provozování záchranného centra stanoví způsob zabezpečení další péče o živé exempláře, které se v záchranném centru nacházejí.

(3) Povolení k provozování záchranného centra zaniká, jestliže byla zrušena nebo zanikla licence pro zoologickou zahradu, která záchranné centrum provozovala.

__________

43a)

§ 149 správního řádu.“.

 

44.

Nadpis hlavy IX zní: „KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ“.

 

45.

V § 30 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo jí tyto kopie neprodleně zaslat“.

 

46.

V § 30 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje slovy „nebo umožnit držiteli, aby provedl odběr vzorků za přítomnosti inspektora sám nebo prostřednictvím třetí osoby,“.

 

47.

V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f)

ověřit totožnost exempláře nebo jiného jedince podle označení nebo identifikace.“.

 

48.

V § 30 odstavce 3 zní:

(3) O provedené kontrole je pořizován protokol, který obsahuje záznam o úkonech učiněných inspekcí podle odstavce 2.“.

 

49.

V § 30 odst. 4 se slova „v odůvodněných případech“ zrušují.

 

50.

V § 30 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 43b znějí:

(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se prokazují průkazem inspekce, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly43b).

(6) Inspekce je oprávněna v případech porušení tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nařídit omezení nebo zastavení činnosti až do doby odstranění příčin a nedostatků. Inspekce může vyzvat provozovatele prostředku komunikace na dálku k odstranění inzerátu, který je v rozporu s § 23b.

__________

43b)

§ 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

51.

Za § 30 se vládá nový § 30a, který zní:

§ 30a

 

(1) Osobě, která neumožní inspekci kontrolu podle § 30, nepodá vysvětlení, nepředloží příslušné doklady, nedoloží potřebné údaje, nestrpí prohlídku nebo odebrání vzoru a vzorku týkajících se exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, lze uložit pořádkovou pokutu do 200 000 Kč.

(2) Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí přesáhnout 2 000 000 Kč. Příjem z pořádkových pokut je příjmem státního rozpočtu.“.

 

52.

§ 31 a 32 se zrušují.

 

53.

§ 34 včetně nadpisu zní:

§ 34

Zadržení exempláře

 

(1) Zjistí-li inspekce nebo celní orgán porušení práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tohoto zákona nebo mají-li tyto orgány důvodné pochybnosti o původu exempláře, zákonném nakládání s ním, pravosti nebo platnosti povolení nebo potvrzení nebo o tom, zda exemplář patří ke druhům nebo populacím, jejichž dovoz, vývoz, zpětný vývoz, tranzit nebo obchodní činnosti s nimi jsou omezeny nebo zakázány nebo je zakázáno jejich držení, zadrží exemplář. Inspekce nebo celní orgán může exemplář zadržet spolu s přenosným zařízením, v němž se exemplář nachází v okamžiku zadržení. Osoba, které je exemplář zadržen, je povinna jej inspekci nebo celnímu orgánu vydat. Pokud tak neučiní, může jí být exemplář odňat.

(2) Pokud exemplář zadrží celní orgán, uvědomí o tom neprodleně inspekci. Inspekce předá zadržený živý exemplář záchrannému centru. O zadržení živého exempláře a o jeho předání do záchranného centra informuje inspekce nebo celní orgán příslušný orgán veterinární správy nebo příslušný orgán rostlinolékařské péče. V odůvodněných případech lze zadržený exemplář ponechat v péči jeho držitele, který s ním po dobu zadržení nesmí kromě nezbytné péče bez souhlasu inspekce jinak nakládat.

(3) O zadržení exempláře vydá celní orgán nebo inspekce osobě, které byl exemplář zadržen, písemné potvrzení. O zadržení exempláře inspekce informuje ministerstvo. Pokud inspekce exemplář zadrží nebo jej zadržený převezme od celního orgánu, zahájí inspekce do 30 dnů od zadržení exempláře řízení o zabavení exempláře, a to v případě, že nejsou do té doby vyjasněny pochybnosti podle odstavce 1. Za účelem vyjasnění pochybností může celní orgán nebo inspekce vyžadovat od vlastníka, dlouhodobého držitele, držitele nebo přepravce exemplářů předložení nezbytných dokladů, potvrzení, popřípadě posudku soudního znalce v příslušném oboru nebo si takový posudek obstarají samy. Pokud se pochybnosti ukáží jako neodůvodněné, je povinen příslušný orgán tyto exempláře vrátit jejich vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo přepravci včetně všech zadržených dokladů.“.

 

54.

Za § 34 se vkládají nové § 34a a 34b, které včetně nadpisu znějí:

§ 34a

Zabavení exempláře

 

(1) Inspekce zabaví nelegálně získaný, dovážený, vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář, exemplář, který nebyl zaregistrován podle § 23, anebo exemplář, u něhož nebyl prokázán původ ve smyslu § 24 zákona. Pouze v odůvodněných případech a pokud to není v rozporu s jinými právními předpisy, může inspekce od zabavení upustit. Stejně postupuje inspekce v případě, že bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2). Rozhodnutí o zabavení vydá inspekce do 90 dnů ode dne zahájení řízení o zabavení. V odůvodněných případech může ministerstvo tuto lhůtu přiměřeně vzhledem k požadavkům šetření prodloužit. Odvolání proti rozhodnutí o zabavení nemá odkladný účinek.

(2) V případě, že poštovní nebo jiná zásilka obsahuje exempláře, se kterými je omezeno nebo zakázáno nakládání podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tohoto zákona, a je důvodné podezření, že byl porušen tento zákon nebo právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů a příjemce zásilky písemně odmítne tuto zásilku přijmout, zadrží inspekce nebo celní orgán exemplář postupem podle § 34. Následně inspekce zahájí řízení o zabavení s posledním známým držitelem zásilky.

(3) Zabaveným exemplářem je též exemplář, který byl zabaven za porušení Úmluvy na území jiného státu a který byl zaslán úřadem tohoto státu ministerstvu v souladu s Úmluvou. Zabavené exempláře nelze vrátit zpět osobě, které byly zabaveny, a to ani zprostředkovaně. Dojde-li k vrácení exempláře v rozporu s tímto ustanovením, inspekce jej opětovně zabaví.

(4) Osoba, jíž byl exemplář zadržen a která porušila svým jednáním právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo tento zákon, hradí náklady spojené s péčí o zadržený exemplář, a to až do pravomocného rozhodnutí o jeho zabavení nebo vrácení. Inspekce náklady vyčíslí na základě údajů poskytnutých záchranným centrem, do něhož byl exemplář umístěn, a rozhodnutím uloží jejich úhradu osobě, které byl exemplář zadržen. Tato úhrada nákladů je příjmem Státního fondu životního prostředí.

(5) Náklady spojené se zadržením a dalším nakládáním s exemplářem, které nese správní orgán nebo které musí vynaložit, než může náklady vyčíslit a vybírat podle odstavce 4, hradí ministerstvo.

(6) Rozhodnutí o zabavení exempláře zašle inspekce do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstvu. Současně inspekce informuje ministerstvo o tom, kde se exemplář ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nachází.

(7) Vlastníkem exempláře zabaveného na základě pravomocného rozhodnutí se stává stát, přičemž hospodaření s tímto exemplářem přísluší ministerstvu. Ministerstvo do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zabavení určí, jak bude s exemplářem dále naloženo, přičemž může převést právo k hospodaření s exemplářem na jinou organizační složku státu nebo právnickou osobu, v odůvodněných případech může převést exemplář i do vlastnictví vhodné osoby.

(8) V případě výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který se stal majetkem státu podle odstavce 7, vystaví ministerstvo vypůjčiteli, nájemci nebo novému nabyvateli potvrzení o původu zabaveného exempláře na formuláři, jehož náležitosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

§ 34b

 

Ustanovení o zadržení a zabavení exempláře se obdobně vztahují na zadržení nebo zabavení regulované kožešiny, výrobku z tuleňů nebo jiného jedince.“.

 

55.

V části první se za hlavu IX vkládá nová hlava X, která včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 50 a 51 zní:

Hlava X

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 34c

Přestupky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,

b)

v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře,

c)

jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy50) neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy,

d)

nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,

e)

drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,

f)

prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,

g)

jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4, nebo

h)

v případech stanovených § 24 odst. 7 nevede záznamy o chovu exempláře.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem,

b)

jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,

c)

nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s dovozním povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

d)

použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo registrační list u jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

e)

jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

f)

doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství7),

g)

vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1,

h)

doveze výrobek z tuleně nebo provádí jeho tranzit v rozporu s § 19,

i)

vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17, nebo

j)

jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)

doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

b)

zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

c)

nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

d)

padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah, aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo registračního listu,

e)

poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebo

f)

v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně.

(4) Za přestupky lze uložit pokutu do výše

a)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b)

500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c)

1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.

 

§ 34d

Správní delikty právnických

a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) použije nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,

b)

v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) nepředloží příslušnému úřadu oznámení o dovozu exempláře,

c)

jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy50) neinformuje příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy,

d)

nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo v potvrzení vyžadovaném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,

e)

drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji registrační list nebo potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,

f)

prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako provozovatel místa nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,

g)

jako provozovatel prostředku komunikace na dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4, nebo

h)

v případech stanovených § 24 odst. 2 a 7 nevede záznamy o obchodu nebo záznamy o chovu exempláře.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem,

b)

jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,

c)

nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého vyhynutím v rozporu s dovozním povolením nebo jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

d)

použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo registrační list u jiného exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad vydán,

e)

jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

f)

doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její tranzit v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství7),

g)

vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu s § 18 odst. 1,

h)

doveze výrobek z tuleně nebo provádí jeho tranzit v rozporu s § 19,

i)

vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17, nebo

j)

jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář byl vždy doprovázen svým registračním listem, popřípadě dalšími doklady stanovenými v § 23 odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c.

 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)

doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do České republiky nebo z České republiky nebo zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

b)

zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá z České republiky a provádí jejich tranzit přes území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),

c)

zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence nebo označí nádobu s kaviárem v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d) nebo obchoduje s kaviárem v rozporu s tímto zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy,

d)

padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění jeho obsah nebo použije padělaný nebo pozměněný registrační list jako pravý při prodeji nebo získávání povolení, potvrzení nebo registračního listu,

e)

nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, zprostředkuje prodej, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář v rozporu s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy nebo tímto zákonem,

f)

poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20 odst. 1, nebo

g)

v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon, nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku z tuleně.

(4) Za správní delikty právnické osoby se uloží pokuta do výše

a)

100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b)

500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,

c)

1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

 

§ 34e

Společná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne

a)

ke způsobu a okolnostem spáchání správního deliktu, k významu a rozsahu jeho následků, k době trvání protiprávního jednání nebo protiprávního stavu vyvolaného správním deliktem,

b)

k tomu, zda a jak se pachatel přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků správního deliktu,

c)

k tomu, jak pachatel napomáhá příslušným orgánům při objasňování správního deliktu, který spáchal,

d)

k tomu, zda pachatel splnil řádně a včas povinnost uloženou mu k odstranění zjištěných nedostatků nebo k provedení opatření k nápravě.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 34c a 34d projednává v prvním stupni inspekce.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby51) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta podle § 34c a 34d je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Je příjmem Státního fondu životního prostředí45). Vybírá ji orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.

__________

50)

Čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

51)

§ 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.“.

Dosavadní hlavy X a XI se označují jako hlavy XI a XII.

 

56.

V § 35 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů a o jiné doklady, které ministerstvo vydává podle tohoto zákona, a jiné evidence a registrace podle tohoto zákona. Ministerstvo vede a spravuje centrální databázi povolení, potvrzení a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné nakládání s exempláři a databázi přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání povoleného dovozu. Ministerstvo vede a spravuje také databázi o exemplářích zadržených a zabavených inspekcí podle § 34 odst. 5. Databáze obsahují všechny údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2 a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Evidence žadatelů o vývoz, zpětný vývoz a dovoz exemplářů včetně spisového materiálu žádostí a jiné evidence a registrace podle tohoto zákona se archivuje po dobu 5 let od podání žádosti, ostatní databáze se archivují v elektronické formě nejméně po dobu 10 let podle jiných právních předpisů52).“.

 

57.

V § 35 odstavec 4 zní:

(4) Orgány, které vydávají výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a a provádějí registraci exemplářů podle § 23, archivují podle zvláštních právních předpisů52) kopie vydaných dokladů v listinné podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu nejméně 5 let po úhynu, trvalém vývozu z České republiky nebo zániku exempláře. Údaje o vydaných potvrzeních o výjimce ze zákazu obchodních činností a registračních listech zasílají vydávající orgány elektronicky do centrální databáze vedené ministerstvem podle odstavce 1.“.

 

58.

V § 35 odst. 5 se slova „mohou příslušné orgány v nezbytném rozsahu poskytnout“ nahrazují slovy „poskytují příslušné orgány v nezbytném rozsahu“.

 

59.

V § 35 odst. 6 se za slovo „Ministerstvo,“ vkládají slova „krajské úřady,“.

 

60.

Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně poznámek pod čarou 54a až 54c zní:

§ 35a

 

(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro účely výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel54a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická osoba podle zvláštního právního předpisu54b).

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou

a)

jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)

datum narození,

c)

adresa místa trvalého pobytu u státních občanů České republiky54c), popřípadě druh a adresa místa pobytu cizinců,

d)

zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

e)

datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, poskytuje se datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

f)

den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí.

(3) Ministerstvo může získané údaje dále poskytnout inspekci. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

__________

54a)

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

54b)

§ 1 zákona č. 133/2000 Sb.

54c)

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

61.

V § 37 odst. 3 se za slova „Doklad CITES (§ 21 odst. 1),“ vkládají slova „potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem32b) podle § 24 odst. 5,“ a text „10, § 34“ se nahrazuje textem „8, § 34a“.

 

62.

V § 38 odst. 3 se text „10 a § 34“ nahrazuje textem „8 a § 34a“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , popřípadě ode dne doplnění žádosti o potřebné náležitosti nebo, v případě potvrzení o původu zabaveného exempláře, ode dne převedení exempláře z ministerstva na jiného vypůjčitele, nájemce nebo nového nabyvatele“.

 

63.

Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 58a zní:

§ 38a

Změny a zrušení rozhodnutí

 

Rozhodnutí vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tohoto zákona může ministerstvo změnit nebo zrušit, pokud

a)

bylo rozhodnutí vydáno na základě mylných předpokladů, že podmínky pro jeho vydání byly splněny58a),

b)

dojde ke změně skutečností rozhodných pro vydání takového rozhodnutí,

c)

oprávněný nedodržuje podmínky rozhodnutí nebo povinnosti v něm stanovené, nebo

d)

při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí dochází k porušování ustanovení tohoto zákona nebo práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů nebo k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně ohrožených druhů.

__________

58a)

Čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.“.

 

64.

V § 39 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem „jiný“.

 

65.

§ 42 včetně nadpisu zní:

§ 42

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu

 

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 17, § 18 odst. 1, § 23 odst. 3, 8 a 9, § 23a odst. 6, § 23b odst. 5, § 23c odst. 5, § 23d odst. 8, § 24 odst. 2 a 9, § 25 odst. 2 písm. m) a § 34a odst. 7.“.

 

66.

V § 45 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ustanovení § 35a pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2010.“.

 

67.

Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2004 Sb.

 

Výrobky z tuleňů podle § 1 odst. 2 písm. b)

 

1.

Kožešinové kůže surové a vyčiněné nebo vydělané, včetně kožešinových kůží sestavených do plátů, křížů a podobných forem z

a)

tuleňů grónských (Pagophilus groenlandicus),

b)

čepcolů hřebenatých (Cystophora cristata),

c)

lachtanů jihoafrických (Arctocephalus pusillus).

2.

Výrobky a jejich části z kožešin uvedených v bodě 1.“.

 

68.

Za přílohu č. 1 se doplňuje příloha č. 2, která zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2004 Sb.

 

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím,

na jejichž exempláře se vztahuje povinnost registrace

 

Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona se vztahuje také na následující jiné druhy než druhy přímo ohrožené vyhynutím:

a)

živé exempláře následujících druhů savců:

 

Elephantidae spp. (všechny druhy čeledi slonovitých)

 

Felidae spp. (všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy „kočka domácí“)

 

Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů)

 

Rhinocerotidae spp. (všechny druhy čeledi nosorožcovití),

b)

živé exempláře následujících druhů ptáků:

Aquila nipalensis (orel okrový)

Aquila rapax (orel stepní).“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Záchranná centra zřízená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za záchranná centra povolená nebo pověřená podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti.

2.

Správní řízení podle zákona č. 100/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená správou národního parku nebo správou chráněné krajinné oblasti a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí krajský úřad.

Čl. III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 4)

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 141/2009 Sb., se mění takto:

1.

V položce 15 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušuje.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

 

2.

Položka 61 včetně poznámek pod čarou č. 38a až 38d zní:

 

Položka 61

1. Přijetí žádosti o

 

a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)

Kč 10 000

b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)

Kč 10 000

c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)

Kč 1 000

d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)

Kč 1 000

e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b)

Kč 1 000

f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)

Kč 1 000

g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)

Kč 2 000

h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)

Kč 100

za každý exemplář

i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)

Kč 2 000

 

 

2. Vydání

 

a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b)

Kč 20

b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)

Kč 20

c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)

Kč 30

 

 

Osvobození

1.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.

2.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

3.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.

4.

Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.

5.

Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

__________

38a)

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.

38b)

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.

38c)

Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

38d)

Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky (čl. 6)

Čl. VI

V § 2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí pro pokuty uložené v blokovém řízení7a)“.

Poznámka pod čarou č. 7a zní:

__________

7a)

§ 8486 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“.

 

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7a se označuje jako poznámka pod čarou č. 7b, a to včetně odkazů na tuto poznámku pod čarou.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.