Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

373/2009 Sb. znění účinné od 19. 11. 2009 do 31. 8. 2012

373

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. října 2009,

kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů

znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů

podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů

a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti,

ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb.

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 483/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 12 a § 36 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

c)

suspendovanými částicemi PM10 – částice, které projdou velikostně-selektivním vstupním filtrem vykazujícím pro aerodynamický průměr 10 µm odlučovací účinnost 50 %.“.

 

2.

V § 3 odst. 1 se za slova „oxid dusičitý“ vkládají slova „ , suspendované částice PM10“.

 

3.

V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Ústřední, krajské a místní regulační řády vycházejí

a)ze

souboru informací o umístění a parametrech zdrojů znečišťování ovzduší, o znečištění ovzduší získaných z údajů automatizované měřicí sítě a o stavu rozptylových podmínek a

b)z

předpovědí rozptylových podmínek.

Tyto regulační řády se provozují na základě dvoustupňových signálů pro přípravu nebo zahájení regulačních opatření a varování. Signál nižšího stupně je signál upozornění. Signál vyššího stupně je signál regulace a signál varování.“.

 

4.

V § 5 odst. 2 se zkratka „(PM10)“ nahrazuje zkratkou „PM10“.

 

5.

V § 5 odst. 3 se za slova „oxidem dusičitým“ vkládají slova „ , suspendovanými částicemi PM10“.

 

6.

Přílohy č. 1 až 5 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Přehled a hodnoty zvláštních imisních limitů

 

Zvláštní imisní limity pro účely vyhlášení signálů upozornění, signálů regulace a signálů varování

1. Signál upozornění následuje po

a) překročení hodinového průměru koncentrace

oxidu siřičitého

250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách

oxidu dusičitého

200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

troposférického ozonu

180 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách

nebo

b) překročení 24 hodinového průměru koncentrace

suspendovaných částic PM10

100 μg.m-3

 

2. Signál regulace následuje po

a) překročení hodinového průměru koncentrace

oxidu siřičitého

500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

oxidu dusičitého

400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách

nebo

b) překročení 24 hodinového průměru koncentrace

suspendovaných částic PM10

150 μg․m-3

 

3. Signál varování následuje po překročení hodinového průměru koncentrace

troposférického ozonu

240 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách.

 

Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kPa.

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Ústřední regulační řád a způsob jeho provozování

 

Vydávání signálů upozornění, signálů varování a signálů regulace určeným zdrojům znečištění ovzduší bude zabezpečeno nepřetržitě:

a) v období od 1. 10. do 31. 3. následujícího roku v případě překročení zvláštního imisního limitu pro oxid siřičitý a oxid dusičitý

b) celoročně v případě překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10

c) v období od 1. 4. do 30. 9. kalendářního roku v případě překročení zvláštního imisního limitu pro troposférický ozon.

 

Územní působnost ústředního regulačního řádu pro vydávání signálu upozornění a signálu regulace při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 se vztahuje na celé území České republiky.

 

1.

Podmínky vyhlašování a odvolávání signálů ústředního regulačního úřadu

1.1. Řídícím pracovištěm ústředního regulačního řádu je právnická osoba zřízená ministerstvem.

1.2. Regulaci podle ústředního regulačního řádu podléhají stacionární zdroje v níže uvedených provozovnách při překročení zvláštních imisních limitů:

 

a) pro oxid dusičitý

Ústecký kraj

ČEZ, a. s., Elektrárna Tušimice 2

ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 1

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 2

UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 700

UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 200

United Energy a. s., Teplárna Komořany

Karlovarský kraj

Sokolovská uhelná, a. s., zpracovatelská část – Vřesová

ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová

 

b) pro oxid siřičitý

Ústecký kraj

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 1

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 2

UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 700

UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 200

ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice ČEZ, a. s., Elektrárna Tušimice 2

Karlovarský kraj

Sokolovská uhelná, a. s., zpracovatelská část – Vřesová

ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová

 

c) pro suspendované částice PM10

Ústecký kraj

ČEZ, a. s., Elektrárna Prunéřov 2

ČEZ, a. s., Elektrárna Počerady

ČEZ, a. s., Elektrárna Tušimice 2

AGC Fiat Glass Czech a.s., člen AGC Group, závod Řetenice

ČEZ, a. s., Elektrárna Ledvice

UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 700

UNIPETROL RPA, s.r.o., Teplárna T 200

United Energy a. s., Teplárna Komořany

Mondi Štětí a.s., provozovna Štětí

Lafarge Cement, a.s., provozovna Čížkovice

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Trmice

UNIPETROL RPA, s.r.o., výrobna močoviny

Lovochemie, a.s., provozovna Lovosice

Středočeský kraj

ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník II, III Energotrans a.s., Elektrárna Mělník I

Moravskoslezský kraj

ArcelorMittal Ostrava, a.s., závod 4 - Energetika

Dalkia Česká republika, a. s., elektrárna Třebovice

ArcelorMittal Ostrava, a.s., závod 12 - Vysoké pece

ČEZ, a. s., elektrárna Dětmarovice

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., výr. surového železa

ČEZ, a.s., Energetika Vítkovice

ENERGETIKA TŘINEC, a. s., provoz Teplárny

Dalkia Česká republika, a. s., Teplárna Karviná

Pardubický kraj

International Power Opatovice, a.s., Elektrárna Opatovice

ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice

Synthesia, a.s., Pardubice, Semtín

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, závod Prachovice

Paramo, a.s., provozovna HS Pardubice

 

Poznámka: ke změnám v názvu provozoven uvedených v příloze této vyhlášky, k nimž dojde po dni její účinnosti a při nichž je provoz zdroje zachován, se nepřihlíží.

 

1.3. Signál upozornění při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 vyhlašuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby pro vymezené území a provozovny a předává jej příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 4 v případě, že byl předpovězen vznik smogové situace nebo byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo

a) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

c) k překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 100 μg.m-3,

 

přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území a současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

 

Trendy koncentrací se v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého vyhodnocují z časových řad hodinových koncentrací, v případě suspendovaných částic PM10 z časových řad klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Seznam měřicích stanic reprezentativních pro konkrétní vymezené území včetně seznamu provozoven podle bodu 1.2., které mají vliv na vyhlášení signálu na příslušné měřicí stanici, pro které bude signál vyhlášen, je stanoven ve Věstníku MŽP.

 

1.4. Signál regulace při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 vyhlašuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby pro vymezené území a provozovny a předává jej příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 4 v případě, že byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo

a) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

c) k překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 μg.m-3, přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území a současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

 

Trendy koncentrací se v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého vyhodnocují z časových řad hodinových koncentrací, v případě suspendovaných částic PM10 z časových řad klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Seznam měřicích stanic reprezentativních pro konkrétní vymezené území včetně seznamu provozoven podle bodu 1.2., které mají vliv na vyhlášení signálu na příslušné měřicí stanici, pro které bude signál vyhlášen, je stanoven ve Věstníku MŽP.

 

1.5. Signál upozornění při překročení zvláštního imisního limitu pro troposférický ozon vyhlašuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby pro území kraje a předává jej příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 5 v případě, že byl předpovězen vznik smogové situace nebo byly zjištěny meteorologické podmínky podmiňující vznik smogové situace, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo k překročení hodinového průměru koncentrace troposférického ozonu 180 μg.m-3 na 1 stanici reprezentativní pro území kraje ve třech po sobě následujících hodinách.

 

1.6. Signál varování při překročení zvláštního imisního limitu pro troposférický ozon vyhlašuje ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby pro území kraje a předává jej příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 5 v případě, že vznikla smogová situace a došlo k překročení hodinového průměru koncentrace troposférického ozonu 240 μg.m-3 na 1 stanici reprezentativní pro území kraje ve třech po sobě následujících hodinách.

 

1.7. Signál upozornění, signál varování nebo signál regulace odvolá ministerstvo prostřednictvím jím zřízené právnické osoby v případě, že platí následující podmínky:

1.7.1. na žádné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území není překročen příslušný zvláštní imisní limit, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě suspendovaných částic PM10 a není na základě meteorologické předpovědi očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů,

1.7.2. časový interval 12 hodin se v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou.

 

1.8. V případě překročení zvláštního imisního limitu pro suspendované částice PM10 jsou v provozovnách podle bodu 1.2. zabývajících se výrobou tepla a elektrické energie, uplatňována pouze opatření pro regulaci těch stacionárních zdrojů, které jsou skládkami paliv nebo popílku nebo zauhlováním a které jsou provozovány v souvislosti s provozem zvláště velkých spalovacích zdrojů. Opatření jsou směřována především k omezení emisí suspendovaných částic PM10 a jejich opětovného víření.

 

2.

Postup při vyhlašování a odvolávání signálů ústředního regulačního řádu

2.1.Jestliže řídící pracoviště po zhodnocení meteorologické a imisní situace vyhlásí nebo odvolá pro vymezené území signál upozornění nebo signál regulace pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10, sdělí tuto skutečnost neprodleně příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 4.

 

2.2. Jestliže řídící pracoviště po zhodnocení meteorologické a imisní situace vyhlásí nebo odvolá signál upozornění nebo signál varování pro troposférický ozon, sdělí tuto skutečnost neprodleně příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 5.

 

2.3. Po vyhlášení signálu regulace provedou provozovatelé stacionárních zdrojů podléhajících regulaci podle ústředního regulačního řádu opatření v souladu s regulačními řády, vypracovanými podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona a schválenými podle § 46 odst. 1 písm. 1) zákona. Po odvolání signálu regulace provozovatel zdroje přestává plnit povinnosti stanovené v příslušném regulačním řádu.

 

2.4. Informace o vyhlášení a odvolání signálů předává řídící pracoviště pomocí elektronické pošty a telefonu.

 

2.5. Závazné texty pro vyhlášení a odvolání signálů upozornění, signálu regulace a signálu varování zasílané elektronickou poštou, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce a musí být zaslány z adresy právnické osoby zřízené ministerstvem.

 

3.

Informování veřejnosti

V případě vyhlášení signálů upozornění nebo signálu regulace při překročení zvláštního imisního limitu pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 vydá právnická osoba zřízená ministerstvem informaci pro veřejnost. Údaje, které se sdělují veřejnosti, jsou uvedeny v části A přílohy č. 5 k této vyhlášce.

 

V případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu varování při překročení zvláštního imisního limitu pro troposférický ozon vydá právnická osoba zřízená ministerstvem informaci pro veřejnost. Údaje, které se sdělují veřejnosti, jsou uvedeny v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

 

4.

Seznam orgánů a osob pro předávání signálů upozornění a signálu regulace při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10

 

Ministerstvo

Krajský úřad, pokud v jeho správním obvodu došlo k vyhlášení signálu

Česká inspekce životního prostředí

ČEZ, a. s., Technický dispečink

UNIPETROL RPA, s.r.o.

United Energy a. s., Teplárna Komořany

Dalkia Česká republika, a.s.

AGC Fiat Glass Czech a.s., člen AGC Group - závod Řetenice

Mondi Štětí a.s.

Lafarge Cement, a.s.

Lovochemie, a.s.

Energotrans, a.s. Elektrárna Mělník I

ArcelorMittal Ostrava, a.s.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., výr. surového železa

ENERGETIKA TŘINEC, a. s. - provoz teplárny

International Power Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2

Synthesia, a.s., Pardubice, Semtín

Holcim (Česko) a.s., člen koncernu Prachovice

Paramo, a.s.

Sokolovská uhelná, a. s., zpracovatelská část - Vřesová

Česká televize

CET 21 spol. s.r.o.

FTV Prima, spol. s.r.o.

Česká tisková kancelář

Český rozhlas

 

5.

Seznam orgánů a osob pro předávání signálu upozornění a signálu varování při překročení zvláštních imisních limitů pro troposférický ozon

 

Ministerstvo

Krajský úřad, pokud v jeho správním obvodu došlo k vyhlášení signálu

Česká inspekce životního prostředí

Česká televize

CET 21 spol. s.r.o.

FTV Prima, spol. s.r.o.

Česká tisková kancelář

Český rozhlas

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Zásady vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů

 

Řídícím pracovištěm je orgán kraje (obce). Při vyhlášení signálu regulace pro oxid siřičitý se regulují stacionární zdroje uvedené v krajském (místním) regulačním řádu. Při vyhlášení signálu regulace pro oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 se regulují stacionární zdroje uvedené v krajském (místním) regulačním řádu a mobilní zdroje způsobem uvedeným v krajském (místním) regulačním řádu.

 

Vydávání signálu upozornění a signálu regulace orgán kraje (obce) zabezpečí nepřetržitě pro oxid dusičitý a oxid siřičitý vždy v období od 1. 10. běžného roku do 31. 3. následujícího roku a pro suspendované částice PM10 celoročně.

 

1.

Podmínky vyhlašování a odvolávání signálů krajského (místního) regulačního řádu

1.1. Signály vyhlašuje orgán kraje (obce) na základě předpovědi meteorologických prvků a rozptylových podmínek pro příslušný kraj (obec), zpracovávaných denně právnickou osobou zřízenou ministerstvem a měření úrovně znečištění ovzduší na vybraných místech v kraji (obci). Informace o vyhlášení signálů upozornění a regulace zajišťuje právnická osoba zřízená ministerstvem a předává tyto informace orgánu kraje (obce).

 

1.2. Signál upozornění při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 vyhlašuje orgán kraje (obce) pro vymezené území a provozovny a předává jej příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 3 v případě, že byl předpovězen vznik smogové situace nebo byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo

a) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého 250 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého 200 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

c) k překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 100 μg.m-3,

přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území a současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

 

Trendy koncentrací se v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého vyhodnocují z časových řad hodinových koncentrací, v případě suspendovaných částic PM10 z časových řad klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Seznam měřicích stanic reprezentativních pro konkrétní vymezené území včetně seznamu provozoven podle krajského regulačního řádu, které mají vliv na vyhlášení signálu na příslušné měřicí stanici, pro které bude signál vyhlášen, je stanoven ve Věstníku kraje. V případě místního regulačního řáduje tento seznam zveřejněn jiným vhodným způsobem.

 

1.3. Signál regulace při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 vyhlašuje orgán kraje (obce) pro vymezené území a provozovny a předává jej příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 3 v případě, že byly zjištěny nepříznivé rozptylové podmínky, bylo předpovězeno jejich další trvání a došlo

a) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu siřičitého 500 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách,

b) k překročení hodinového průměru koncentrace oxidu dusičitého 400 μg.m-3 ve třech po sobě následujících hodinách nebo

c) k překročení 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 150 μg.m-3,

přičemž trend hodinových koncentrací těch znečišťujících látek, pro něž byl překročen zvláštní imisní limit, je za posledních 6 hodin rostoucí alespoň na jedné měřící stanici reprezentativní pro vymezené území a současně se předpokládá, že tato imisní situace bude trvat nejméně 8 následujících hodin.

 

Trendy koncentrací se v případě oxidu siřičitého a oxidu dusičitého vyhodnocují z časových řad hodinových koncentrací, v případě suspendovaných částic PM10 z časových řad klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací.

 

Seznam měřicích stanic reprezentativních pro konkrétní vymezené území včetně seznamu provozoven podle krajského regulačního řádu, které mají vliv na vyhlášení signálu na příslušné měřicí stanici, pro které bude signál vyhlášen, je stanoven ve Věstníku kraje. V případě místního regulačního řáduje tento seznam zveřejněn jiným vhodným způsobem.

 

1.4. Signál upozornění nebo signál regulace odvolává orgán kraje (obce) v případě, že platí následující podmínky:

1.4.1. na žádné měřicí stanici reprezentativní pro vymezené území není překročen zvláštní imisní limit, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu nebo 24 hodin v případě suspendovaných částic PM10 a není na základě meteorologické předpovědi očekáváno zhoršení rozptylových podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňujících vysoké koncentrace v průběhu 48 hodin, následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů,

1.4.2. časový interval 12 hodin v případě oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a troposférického ozonu se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že rozptylové podmínky nelze označit jako nepříznivé a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin nepříznivé rozptylové podmínky nebo meteorologické podmínky podmiňující vysoké koncentrace opět nastanou.

 

2.

Postup při vyhlašování a odvolávání signálů krajského (místního) regulačního řádu

2.1. Vyhlášení nebo odvolání signálu upozornění nebo signálu regulace sdělí orgán kraje (obce) neprodleně všem příslušným orgánům a osobám uvedeným v bodě 3.

2.2. Po vyhlášení signálu regulace provedou provozovatelé stacionárních zdrojů podléhajících regulaci podle krajského regulačního řádu opatření v souladu s regulačními řády, vypracovanými podle § 11 odst. 1 písm. h) zákona a schválenými podle § 46 odst. 1 písm. 1) zákona. Po odvolání signálu regulace provozovatel zdroje přestává plnit povinnosti stanovené v příslušném regulačním řádu.

2.3. Informace o vyhlášení a odvolání signálů předává orgán kraje (obce) pomocí elektronické pošty a telefonu.

2.4. Závazné texty pro vyhlášení a odvolání signálu upozornění a signálu regulace musí být v souladu s přílohou č. 4 této vyhlášky a musí být zaslány z elektronické adresy uvedené v krajském (místním) regulačním řádu.

 

3.

Seznam orgánů a osob pro předávání signálu upozornění a signálu regulace při překročení zvláštních imisních limitů pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10

 

Ministerstvo

Krajský nebo obecní úřad

Česká inspekce životního prostředí

Zdroje uvedené v krajském/místním regulačním řádu

Právnická osoba zřízená ministerstvem

Sdělovací prostředky

 

Při regulaci mobilních zdrojů podle bodu 4 bude dále informována Policie České republiky a obecní policie.

 

4.

Způsob regulace mobilních zdrojů v případě vyhlášení signálu regulace pro oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10

V krajském (místním) regulačním řádu bude uveden způsob regulace mobilních zdrojů, pokud jej lze na příslušném území realizovat a pokud je to účelné s ohledem na kvalitu ovzduší.

 

Popis způsobu regulace v krajském (místním) regulačním řádu zahrnuje především seznam oblastí s omezeným vjezdem, popis objízdných tras a popis možností náhradní hromadné dopravy.

 

Krajský (obecní) úřad zajistí přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souladu s jiným právním předpisem1).

 

V případě, že je vyhlášen signál regulace pro oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10, postupuje se při regulaci mobilních zdrojů podle jiných právních předpisů1).

 

5.

Informování veřejnosti

V případě vyhlášení nebo odvolání signálů upozornění nebo signálu regulace vydá orgán kraje (obce) informaci pro veřejnost podle přílohy č. 5, části A vyhlášky.

 

6.

Vzor krajského (místního) regulačního řádu

Vzor krajského (místního) regulačního řáduje zveřejněn ve Věstníku ministerstva.

 

__________

1)

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Závazné texty pro vyhlášení signálu upozornění a signálu regulace a jejich odvolání

 

1.a) Text vyhlášení signálu upozornění při překročení zvláštního imisního limitu pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10:

„Upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace a vyhlášení signálu regulace. Vyhlašujeme signál upozornění. Platnost signálu je od.....hodin dne.....do odvolání.“

 

b) Text odvolání signálu upozornění pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10:

„Rušíme signál upozornění na možnost výskytu smogové situace. Platnost signálu končí v.....hodin dne.....“

 

2.a) Text vyhlášení signálu regulace při překročení zvláštního imisního limitu pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10:

„Smogová situace nastala. Vyhlašujeme signál regulace. Platnost signálu je od.....hodin dne.....do odvolání.“

 

b) Text odvolání signálu regulace pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10:

„Rušíme signál regulace. Platnost signálu končí v.....hodin dne.....“

 

3.a) Text vyhlášení signálu upozornění při překročení zvláštního imisního limitu pro troposférický ozon:

„Upozorňujeme, že v nejbližších hodinách je možnost výskytu smogové situace a vyhlášení signálu varování. Vyhlašujeme signál upozornění. Platnost signálu je od....hodin dne....do odvolání.“

 

b) Text odvolání signálu upozornění:

„Rušíme signál upozornění na možnost výskytu smogové situace. Platnost signálu končí v.....hodin dne.....“

 

4.a) Text vyhlášení signálu varování při překročení zvláštního imisního limitu pro troposférický ozon:

„Smogová situace nastala. Vyhlašujeme signál varování. Platnost signálu je od.....hodin dne.....do odvolání.“

 

b) Text odvolání signálu varování:

„Rušíme signál varování. Platnost signálu končí v.....hodin dne.....“

 

5. Uvedené texty musí být doplněny o územní platnost signálů.

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 553/2002 Sb.

Informování veřejnosti v případě vyhlášení signálu upozornění, signálu regulace nebo signálu varování

 

A.

Údaje, které se sdělují veřejnosti při vyhlášení signálů v rámci ústředního (krajského, místního) regulačního řádu pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10

 

Veřejnosti se při vyhlášení signálů v rámci ústředního (krajského, místního) regulačního řádu pro oxid siřičitý, oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 sdělují minimálně tyto údaje:

1) datum, hodina a místo výskytu, a pokud jsou známy, důvody pro tento výskyt,

2) druh zvláštního imisního limitu, který byl překročen (signál upozornění nebo signál regulace, znečišťující látka)

3) nejvyšší hodinové nebo denní koncentrace a předpovědi změn koncentrací (zlepšení, stabilizace nebo zhoršení) a důvody pro tyto změny,

4) dotčená území,

5) předpokládaná doba trvání,

6) typ populace potenciálně citlivé na výskyt,

7) preventivní opatření, která by měla být přijata dotčenými citlivými skupinami.

8) V případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace při překročení zvláštního imisního limitu pro oxid dusičitý nebo suspendované částice PM10 vydat následující výzvu řidičům automobilů v oblasti, pro kterou byl signál vyhlášen: „Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10.“

 

B.

Údaje, které se sdělují veřejnosti při vyhlášení signálů v rámci ústředního regulačního řádu pro troposférický ozon

 

Veřejnosti se při vyhlášení signálů v rámci ústředního regulačního řádu pro troposférický ozon sdělují minimálně tyto údaje:

1. Informace o zjištěném výskytu (výskytech)

a) místo nebo oblast výskytu,

b) druh zvláštního imisního limitu, který byl překročen (signál upozornění nebo signál varování),

c) počátek a předpokládaná doba trvání výskytu,

d) nejvyšší hodinová a osmihodinová průměrná koncentrace.

 

2. Předpověď pro následující odpoledne/den (dny)

a) doba trvání a geografická oblast očekávaného překročení zvláštního imisního limitu,

b) očekávaná změna koncentrace (zlepšení, stabilizace nebo zhoršení),

c) důvod pro výskyt anebo očekávanou změnu situace.

 

3. Informace o typu ovlivněné populace, možných účincích na zdraví a doporučené chování

a) informace o ohrožených skupinách populace,

b) popis pravděpodobných symptomů,

c) preventivní opatření doporučená dotyčné populaci,

d) jak je možné získat další informace.

 

4. Výzva řidičům automobilů na celém území ČR: „Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci troposférického ozonu.“

 

5. Informace o preventivních akcích ke snížení znečištění a omezení expozice obyvatel těmto koncentracím.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Provozovatelé stacionárních zdrojů vyjmenovaných v ústředním regulačním řádu vypracují a předloží inspekci ke schválení regulační řády obsahující regulační opatření podle § 8 odst. 3 zákona do šedesáti dnů ode dne vyhlášení tohoto právního předpisu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

doc. RNDr. Miko v. r.