Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

450/2009 Sb. znění účinné od 21. 12. 2009

450

 

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009,

kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 20 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 403/2009 Sb., k provedení § 11 odst. 2 a § 17a tohoto zákona:

§ 1

Evidence cen a kalkulace ceny

(1)

Evidence cen, kterou je prodávající povinen uchovávat, musí obsahovat údaje, z nichž je zřejmý název, popřípadě druh zboží, určené podmínky, k nimž se cena vztahuje, výše ceny, za kterou je zboží prodáváno, a počátek a konec období, v němž se za tuto cenu prodávalo.

 

(2)

Kalkulace ceny podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o cenách se zpracovává ve struktuře uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud v cenovém rozhodnutí vydaném příslušným cenovým orgánem podle § 10 zákona o cenách není uvedena podrobnější struktura kalkulace.

 

(3)

U zboží podléhajícího rychlé zkáze, u něhož dochází ke změnám cen v závislosti na jeho stavu v průběhu dne, se eviduje pouze výchozí cena čerstvého zboží.

 

(4)

Kalkulace podle odstavce 2 se sestavuje na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro daný kalendářní rok․

§ 2

Přehled o provedených cenových kontrolách

(1)

Cenový kontrolní orgán předává přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty, která nabyla právní moci, Ministerstvu financí ke zveřejnění průběžně, nejpozději však do 30 dnů po uplynutí kalendářního roku, v němž rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci.

 

(2)

Vzor přehledu o provedených cenových kontrolách je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se

1.

Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

2.

Vyhláška č. 580/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

3.

Vyhláška č. 231/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

4.

Vyhláška č. 511/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 580/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

5.

Vyhláška č. 581/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Janota v. r.

Příloha č. 1

Struktura kalkulace ceny u zboží podléhajícího věcnému usměrňování ceny

(Minimální rozsah položek kalkulace cen podle § 1)

1.

Přímý materiál

2.

Přímé mzdy

3.

Ostatní přímé náklady

4.

Nepřímé náklady

Z toho: a) Výrobní režie

b) Správní režie

c) Odpisy, u pronajatého majetku výše nájemného

5.

Ostatní náklady

6.

Zisk

7.

Cena celkem

Příloha č. 2

Vzor přehledu o provedených cenových kontrolách

Název cenového kontrolního orgánu

Název, sídlo kontrolované osoby

Kontrolované zboží, služba

Výše uložené pokuty/Bez nálezu

Čj. nebo spisová značka

Kontrolované období

Datum vydání rozhodnutí/Datum nabytí právní moci rozhodnutí

Porušení cenových předpisů (§, odst., písm. zákona o cenách)

 

 

 

Datum:

 

Vyřizuje: jméno, popřípadě jména a příjmení, telefon, e-mail

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby