Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

476/2009 Sb. znění účinné od 15. 1. 2010 do 31. 8. 2012

476

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

 

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb. a zákona č. 180/2007 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se mění takto:

1.

V § 2 písm. b) se slova „pro účely spalování ve zvláště velkých spalovacích zdrojích“ zrušují․

 

2.

V § 3 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Pro stacionární pístové spalovací motory jsou emisní limity stanoveny od 0,2 MW jmenovitého tepelného výkonu v závislosti na jejich jmenovitém tepelném příkonu.“.

 

3.

V § 3 se odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

 

4.

§ 4 včetně nadpisu zní:

§ 4

Podmínky pro provoz spalovacích zdrojů spalujících dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo

 

Dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo, které nesmějí obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových úprav, lze spalovat pouze ve zvláště velkém nebo velkém spalovacím zdroji. V místě, kde tato paliva vznikají jako vedlejší produkt výroby, je lze spalovat také ve středním spalovacím zdroji vybaveném automatickým dávkováním paliva a automatickým řízením spalovacího procesu. Na tento střední spalovací zdroj se v takovém případě vztahují podmínky provozu pro velký spalovací zdroj.“.

 

5.

V příloze č. 1 části A. tabulce se v druhém řádku text „>50 MW“ nahrazuje textem „<50 MW“.

 

6.

V příloze č. 1 části C. bodě 1 se za slova „se vztahují k“ vkládá slovo „celkovému“.

 

7.

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

Priloha_Sb_2009_476-P1.pdf

 

8.

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 146/2007 Sb.

Priloha_Sb_2009_476-P2.pdf

 

9.

V příloze č. 5 tabulce v pátém sloupci se čísla „100“ nahrazují texty „100/6503)“.

 

10.

Na konci přílohy č. 5 se doplňuje poznámka č. 3, která zní:

3. Emisní limit 650 mg.m-3 platí pro plynové turbíny provozované méně než 100 hodin za rok.“.

 

11.

V příloze č. 7 bodě 1.1. se slovo „Poznámky:“ a poznámky č. 1 a 2 zrušují.

 

12.

V příloze č. 7 se na konci bodu 1.1. doplňuje poznámka v tomto znění:

Poznámka: Tyto limitní hodnoty platí pro malé spalovací zdroje – kotle.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

 

Ministr životního prostředí:

JUDr. Dusík, M.Sc. v. r.