Čekejte, prosím...
A A A
95/2009 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 503/2012 Sb.

1.1.2013

 

95

 

ZÁKON

ze dne 26. března 2009,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zemědělství (čl. 2)

Čl. II

Zákon č. 252/1997 Sb․, o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 2da odst. 3 písm. f) se za slovo „nepříznivými“ vkládá slovo „ekonomickými,“.

 

2.

V § 2da se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) provozní financování.“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (čl. 3)

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.