Čekejte, prosím...
A A A
120/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 256/2013 Sb.

1.1.2014

120

 

ZÁKON

ze dne 6. dubna 2000,

kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

 

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zeměměřictví a o změně

a doplnění některých zákonů souvisejících

s jeho zavedením (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se mění takto:

 

1.

V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

a)

geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,“․

 

2.

V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Ověření kopie geometrického plánu se vyznačí textem: „Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem, jehož obsah je uveden v odstavci 4.“.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (čl. 4)

Čl. IV

1.

Zemědělské pozemky, které byly v katastru dosud evidovány v druhu pozemku louka a pastvina, se od účinnosti tohoto zákona evidují v druhu pozemku trvalé travní porosty.

2.

Fyzické osoby, kterým bylo vydáno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, do dne účinnosti tohoto zákona, mohou ode dne účinnosti tohoto zákona ověřovat i kopie geometrických plánů, upřesněné přídělové plány a nové soubory geodetických informací katastru nemovitostí.

ČÁST PÁTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ

ZÁKONA (čl. 5)

Čl. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.