Čekejte, prosím...
A A A
157/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2002
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 290/2002 Sb.

1.7.2002

zákonem č. 408/2001 Sb.

20.11.2001

vyhláškou č. 176/2004 Sb.

31.5.2001

nepřímá novela

Více...

157

 

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky

do majetku krajů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu

a)

přecházejí do vlastnictví krajů1 věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,

b)

na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,2 pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

(2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad.

(3)

Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, s kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.3

U věcí chráněných podle zvláštních právních předpisů se hodnota neuvádí.4

Dále musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti rozhodnutí a razítko příslušného ústředního správního úřadu. Rozhodnutí podepisuje vedoucí příslušného ústředního správního úřadu.

(4)

Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být vydáno ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(5)

Rozhodnutí vydané podle odstavců 1 a 2 zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.5

§ 2

(1)

Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1. Dosud vykazované ztráty vypořádají příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 na vrub finančních fondů s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě nedostatku zdrojů těchto fondů budou tyto dosud vykazované ztráty vypořádány na vrub majetkového fondu oběžných aktiv. Vypořádání ztráty zjištěné ve stavu k 31. prosinci 2000 bude provedeno v uvedeném pořadí nejpozději do 31. prosince 2001.

(2)

Do 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 je kraj povinen vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje, která má stejné náležitosti jako zřizovací listina vydávaná podle zvláštního právního předpisu.

§ 3

Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona organizačními složkami kraje.

§ 4

Pokud na věci, které přecházejí do vlastnictví krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů,6 stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 osobou povinnou podle těchto zvláštních právních předpisů.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 157/2000 Sb.

Příloha obsahuje seznam organizací, které jsou převáděny na kraje z majetku státu Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

 

Ministerstvo dopravy a spojů

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Středočeský

Správa a údržba silnic Benešov

Křižíkova 1351, 256 80 Benešov

00 064 785

 

Správa a údržba silnic Kladno

Železárenská 1566, 272 01 Kladno

00 065 374

 

Správa a údržba silnic Kolín

Klejnarská, 280 90 Kolín

00 065 765

 

Správa a údržba silnic Kutná Hora

Tyršova, 284 80 Kutná Hora

00 066 001

 

Správa a údržba silnic Mělník

Na Průhoně 3320, 276 01 Mělník

00 066 320

 

Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště

Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště

00 066 621

 

Správa a údržba silnic Poděbrady

U stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady

00 066 931

 

Správa a údržba silnic Praha-západ

Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5-Zbraslav

00 067 636

 

Správa a údržba silnic Příbram Drásov

262 61 Višňová u Příbrami

00 067 938

 

Správa a údržba silnic Rakovník

O. Beníškové 2540, 269 31 Rakovník

00 068 225

 

Správa a údržba silnic Králův Dvůr

Popovice 1801, 267 01 Králův Dvůr

00 065 099

 

Správa a údržba silnic Říčany

Žižkova 263, 251 01 Říčany

00 067 237

 

Jihočeský

Správa a údržba silnic České Budějovice

Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

00 070 068

 

Správa a údržba silnic Český Krumlov

Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov

00 070 394

 

Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec

Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec

00 070 661

 

Správa a údržba silnic Písek

Vrcovická 2148, 397 11 Písek

00 071 382

 

Správa a údržba silnic Prachatice

Žernovická, 383 11 Prachatice

00 071 633

 

Správa a údržba silnic Strakonice

ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 11 Strakonice

00 071 935

 

Správa a údržba silnic Tábor

Vožická 2107, 390 41 Tábor

00 072 249

 

Plzeňský

Správa a údržba silnic Domažlice

Sadová 324, 344 79 Domažlice

00 073 679

 

Správa a údržba silnic Klatovy

Za kasárny 324/IV, 339 68 Klatovy

00 074 870

 

Správa a údržba silnic Kralovice

Žatecká 732, 331 41 Kralovice

00 075 779

 

Správa a údržba silnic Rokycany

Roháčova 773/III, 337 45 Rokycany

00 075 957

 

Správa a údržba silnic Starý Plzenec

Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec

00 075 477

 

Správa a údržba silnic Stříbro

Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

00 076 520

 

Karlovarský

Správa a údržba silnic Cheb

Vrázova 10, 350 99 Cheb

00 073 938

 

Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů

Na vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů

00 074 390

 

Správa a údržba silnic Sokolov

Chebská 282, 356 04 Sokolov

00 076 147

 

Ústecký

Správa a údržba silnic Děčín

Pod vrchem 55, 406 44 Děčín 9

00 078 557

 

Správa a údržba silnic Chomutov

Pražská 6, 430 01 Chomutov

00 078 981

 

Správa a údržba silnic Litoměřice

Nádražní 1, 412 33 Litoměřice

00 080 071

 

Správa a údržba silnic Louny

Poděbradova 26, 440 30 Louny

00 080 268

 

Správa a údržba silnic Most

Žižkova 876, 436 41 Litvínov

00 080 497

 

Správa a údržba silnic Teplice

Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic

00 080 837

 

Správa a údržba silnic Ústí nad Labem

Gogolova 19, 400 04 Trmice

00 081 345

 

Liberecký

Správa a údržba silnic Česká Lípa

Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa

00 078 212

 

Správa a údržba silnic Jablonec nad Nisou

Mánesova 26, 466 01 Jablonec nad Nisou

00 079 278

 

Správa a údržba silnic Liberec

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI

00 079 600

 

Správa a údržba silnic Semily

Vysocká 576, 513 30 Semily

00 085 634

 

Královéhradecký

Správa a údržba silnic Hradec Králové

Pardubická 59, 500 02 Hradec Králové-Plačice

00 083 739

 

Správa a údržba silnic Jičín

Koněvova 467, 506 24 Jičín

00 084 328

 

Správa a údržba silnic Náchod

Broumovská 90, 547 01 Náchod-Malé Poříčí

00 084 611

 

Správa a údržba silnic Rychnov nad Kněžnou

Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

00 085 341

 

Správa a údržba silnic Trutnov

Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3

00 086 215

 

Pardubický

Správa a údržba silnic Chrudim

Tovární 1150, 537 83 Chrudim

00 084 077

 

Správa a údržba silnic Litomyšl

T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

00 085 901

 

Správa a údržba silnic Pardubice

Doubravice 98, 533 54 Pardubice

00 085 031

 

Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí

Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí

00 086 584

 

Vysočina

Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod

Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod

00 083 437

 

Správa a údržba silnic Jihlava

Kosovská 16, 586 01 Jihlava

00 090 450

 

Správa a údržba silnic Pelhřimov

Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov

00 071 048

 

Správa a údržba silnic Třebíč

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

00 091 499

 

Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou

Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou

00 92 789

 

Jihomoravský

Správa a údržba silnic Blansko

Komenského 2, 678 11 Blansko

00 088 587

 

Správa a údržba silnic Brno

Ořechovská 35, 619 64 Brno

00 088 943

 

Správa a údržba silnic Břeclav

Sovadinova 8, 690 34 Břeclav

00 089 311

 

Správa a údržba silnic Hodonín

Brněnská 3254, 695 01 Hodonín

00 090 069

 

Správa a údržba silnic Vyškov

Křečkovská 17, 682 11 Vyškov

00 092 215

 

Správa a údržba silnic Znojmo

Kotkova 24, 669 50 Znojmo

00 092 452

 

Olomoucký

Správa a údržba silnic Olomouc

Lipenská 120, 772 37 Olomouc

00 096 415

 

Správa a údržba silnic Prostějov

Za Kosteleckou 5, 796 56 Prostějov

00 091 219

 

Správa a údržba silnic Přerov

Tovačovská 974, 750 11 Přerov

00 097 721

 

Správa a údržba silnic Šumperk

Zábřežská 70, 787 96 Šumperk

00 098 051

 

Moravskoslezský

Správa a údržba silnic Bruntál

Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

00 095 079

 

Správa a údržba silnic Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

00 095 435

 

Správa a údržba silnic Karviná

Svatopluka Čecha 1887, 733 01 Karviná

00 095 711

 

Správa a údržba silnic Nový Jičín

Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

00 096 032

 

Správa a údržba silnic Opava

Joži Davida 2, 747 06 Opava

00 096 857

 

Zlínský

Správa a údržba silnic Kroměříž

Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž

00 090 832

 

Správa a údržba silnic Uherské Hradiště

Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště

00 091 839

 

Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí

Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí

00 098 388

 

Správa a údržba silnic Zlín

K majáku 5001, 761 23 Zlín

00 089 702

 

Ministerstvo kultury

 

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Středočeský

Státní vědecká knihovna v Kladně

Gen. Klapálka 1641, 272 80 Kladno

00 069 892

 

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Letenská 4, 118 01 Praha 1

49 276 433

 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

zámek, 252 63 Roztoky u Prahy

00 069 850

 

České muzeum výtvarných umění v Praze

Husova 19/21, 110 00 Praha 1

00 069 922

 

Jihočeský

Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Riegrova 3, 370 59 České Budějovice

00 073 504

 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Dukelská 1, 370 51 České Budějovice

00 073 539

 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

373 41 Hluboká nad Vltavou

00 073 512

 

Plzeňský

Státní vědecká knihovna v Plzni

Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň

00 078 077

 

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň

00 228 745

 

Západočeská galerie v Plzni

Pražská 13, 301 50 Plzeň

00 263 338

 

Galerie Klatovy-Klenová

zámek Klenová, 340 21 Janovice nad Úhlavou

00 177 270

 

Karlovarský

Galerie výtvarného umění v Chebu

nám. Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb

00 369 021

 

Galerie umění Karlovy Vary

Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary

66 362 768

 

Ústecký

Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem

W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem

00 083 186

 

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

Žižkova 835, 434 01 Most

47 325 011

 

Regionální muzeum v Teplicích

Zámecké náměstí 14, 415 50 Teplice

00 083 241

 

Galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Michalská 7, 412 01 Litoměřice

00 083 259

 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem

00 360 643

 

Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Pivovarská 29/34, 440 01 Louny

00 360 724

 

Státní galerie výtvarného umění v Mostě

Pražská ulice, 434 01 Most

00 361 160

 

Liberecký

Státní vědecká knihovna v Liberci

nám. E. Beneše 23, 400 53 Liberec

00 083 194

 

Severočeské muzeum v Liberci

Masarykova 11, 460 01 Liberec

00 083 232

 

Oblastní galerie v Liberci

U tiskárny 1, 460 00 Liberec

00 083 267

 

Královéhradecký

Státní vědecká knihovna v Hradci Králové

Pospíšilova 395, 500 11 Hradec Králové

00 412 821

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Eliščino nábřeží 465, 500 39 Hradec Králové

00 088 382

 

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Velké náměstí 139/140, 500 02 Hradec Králové

00 088 404

 

Státní galerie výtvarného umění v Náchodě

Smiřických 272, 547 00 Náchod

00 371 041

 

Pardubický

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zámek č. 2, 530 02 Pardubice

14 450 542

 

Východočeská galerie v Pardubicích

Zámek č. 3, 530 00 Pardubice

00 085 278

 

Vysočina

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Komenského 10, 586 00 Jihlava

00 094 854

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Havlíčkovo nám. 18, 580 00 Havlíčkův Brod

13 582 143

 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě

00 167 959

 

Jihomoravský

Ústav archeologické památkové péče Brno

Kaloudova 30, 614 00 Brno

48 511 005

 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně

Úprkova 1, 695 00 Hodonín

00 373 290

 

Olomoucký

Státní vědecká knihovna v Olomouci

Ostružnická 3, 771 77 Olomouc

00 100 625

 

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Nám. republiky 5/6, 771 73 Olomouc

00 100 609

 

Muzeum umění Olomouc

Denisova 47, 771 11 Olomouc

00 494 569

 

Moravskoslezský

Státní vědecká knihovna v Ostravě

Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava

00 100 579

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě

Jurečkova 9, 763 01 Ostrava

00 373 231

 

Zlínský

Státní galerie ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín

00 094 889

 

Ministerstvo zemědělství

 

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Praha

Střední odborné učiliště potravinářské

Libušská 320/III, 142 00 Praha 4-Písnice

00 639 214

 

Střední odborné učiliště Uranie

U Uranie 14, 170 00 Praha 7-Holešovice

00 638 862

 

Střední odborné učiliště a Učiliště

Ke stadionu 623, 196 00 Praha 9-Čakovice

00 638 871

 

Střední odborné učiliště zemědělské

U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle

00 069 621

 

Střední odborné učiliště zemědělské

K učilišti 165, 102 00 Praha 10-Štěrboholy

00 069 604

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5-Radotín

00 638 846

 

Středočeský

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Zámek 1, 258 27 Vlašim

14 798 425

 

Integrovaná střední škola technická

Svatojánská 217, 266 80 Beroun 3-Závodí

00 069 451

 

Integrovaná střední škola a Učiliště

Hlaváčkovo nám. 673, 274 80 Slaný

00 069 485

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Boží Voda 230, 277 21 Liběchov

00 069 540

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště

Horky nad Jizerou č. 34/35, 294 73 Brodce nad Jizerou

00 069 558

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Hubálov 22, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

00 069 566

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové

00 069 574

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Opolanská 92, 289 07 Libice nad Cidlinou

14 801 647

 

Střední odborné učiliště potravinářské

Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

14 802 015

 

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště

262 22 Hluboš 1

00 069 647

 

Střední odborné učiliště zemědělské

U stadionu 1135, 271 80 Nové Strašecí

14 802 201

 

Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště

Žatecká 1, 270 33 Jesenice

00 069 663

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav

00 069 515

 

Střední odborné učiliště a Učiliště

Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany

14 803 844

 

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště

270 23 Křivoklát-Písky

00 069 434

 

Jihočeský

Integrovaná střední škola

Hněvkovice č. 1, 375 01 Týn nad Vltavou

00 073 130

 

Střední odborné učiliště stavební a Učiliště

Nemanická 7, 371 68 České Budějovice

00 582 280

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Husova 548, 374 23 Trhové Sviny

00 073 148

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Vrchlického 567/II, 379 28 Třeboň

00 073 181

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Branická 1, 398 42 Veselíčko u Milevska

00 073 229

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

384 25 Dub u Prachatic 83

00 073 245

 

Střední a odborné učiliště zemědělské

U sladovny 671, 388 16 Blatná

00 066 079

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště

Palackého 81/I, 389 21 Vodňany

00 073 270

 

Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště

Angela Gančeva 2506, 390 01 Tábor

00 667 536

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Pohorská 86, 382 41 Kaplice

00 476 994

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice

00 073 172

 

Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště

Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň

00 510 912

 

Integrovaná střední škola lesnická

1. máje 194, 385 01 Vimperk

00 073 237

 

Karlovarský

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Plzeňská 330, 364 11 Toužim

00 669 831

 

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště

Hornická 28, 362 35 Abertamy

00 077 542

 

Integrovaná střední škola zemědělsko-manažerská, Odborné učiliště a Učiliště

Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb

00 077 461

 

Plzeňský

Střední a odborné učiliště potravinářské a služeb

Šmeralova 197/IV, 339 06 Klatovy

00 077 607

 

Střední odborné učiliště zemědělské

U kapličky 761, 342 30 Sušice II

00 077 615

 

Střední odborné učiliště zemědělské

nám. Osvobození 32, 331 41Kralovice

00 077 704

 

Střední odborné učiliště lesnické a zemědělské a Učiliště

Mládežníků 228/II, 337 01 Rokycany

00 077 755

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Plzeňská 231, 348 02 Bor

00 077 879

 

Integrovaná střední škola

Littrowa ul. 122, 346 01 Horšovský Týn

00 376 469

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Blatenská 313, 341 11 Horažďovice

00 077 631

 

Střední odborné učiliště a Učiliště

Oselce 1, 335 46 Oselce

00 077 691

 

Liberecký

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště

Valdštejnská 183, 472 33 Doksy

00 082 490

 

Integrovaná střední škola

Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou

00 087 891

 

Integrovaná střední škola a Odborné učiliště potravinářské

Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou

15 043 151

 

Střední odborné učiliště a Učiliště

Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant v Čechách

00 082 554

 

Střední odborné učiliště lesnické

Lázeňská 349, 463 62 Hejnice

18 384 129

 

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště

Poděbradova 664, OP Harrachov, 512 51 Lomnice nad Popelkou

00 230 910

 

Ústecký

Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště

Na poříčí 5, 400 04 Trmice

00 082 627

 

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště

Fláje 170, 346 01 Litvínov 1

00 082 619

 

Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště

Jirkovská 119, 431 41 Údlice

00 082 520

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště zemědělské

Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice

00 082 571

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany

18 380 824

 

Královéhradecký

Střední odborné učiliště

503 56 Hlušice 1

00 087 751

 

Střední odborné učiliště

Zámecká 478, 507 01 Lázně Bělohrad

00 087 726

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují

00 087 823

 

Střední odborné učiliště potravinářské

Generála Govorova 110, 503 03 Smiřice

15 061 507

 

Střední odborné učiliště

Studničkova 260, 551 01 Jaroměř

00 087 815

 

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště

Nádražní 296, 517 73 Opočno

00 087 874

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Fořt 43, 543 43 Černý Důl 3

00 087 912

 

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště

Horská 194, 542 24 Svoboda nad Úpou

00 195 057

 

Pardubický

Střední odborné učiliště zemědělské

Žižkova 139, 533 12 Chvaletice

00 087 840

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

533 71 Dolní Roveň 189

00 087 831

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Předměstí 427, 561 69 Králíky

00 087 939

 

Integrovaná střední škola technicko-hospodářská

Kpt. Poplera 272/III, 566 01 Vysoké Mýto

00 087 947

 

Středisko praktického vyučování pro potravinářskou výrobu

A. Hanuše 142, 561 64 Jablonné nad Orlicí

15 028 941

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Kladruby n. L. 105, 533 14 Kladruby nad Labem

00 087 858

 

Střední odborné učiliště

Čs. armády 485, 572 21 Polička

00 087 904

 

Jihomoravský

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště

Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov

00 053 198

 

Střední odborné učiliště

Sadová 338, 664 43Želešice

00 053 228

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště

Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě

00 054 721

 

Střední odborné učiliště

Purkyňova 6, 692 01 Mikulov

00 540 374

 

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště

Za humny 29, 697 01 Kyjov-Boršov

00 225 797

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště

Svatoplukova 1048, 698 18 Veselí nad Moravou

00 837 351

 

Střední odborné učiliště potravinářské

Dobrovolského 6, 695 11 Hodonín

00 103 888

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Klášterní nám. 127, 672 01 Moravský Krumlov

00 055 166

 

Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště

Uhelná 6, 669 02 Znojmo

00 530 506

 

Střední odborné učiliště a Učiliště

nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice

00 056 324

 

Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště

Masarykova 198, 664 61 Rajhrad

00 055 468

 

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště

Vinařů 354, 696 81 Bzenec

00 053 155

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Urbanova 625, 697 36 Kyjov

00 053 163

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Dvořákova 19, 669 67 Znojmo

00 055 301

 

Střední odborné učiliště lesnické

696 81 Bzenec-Přívoz 735

00 230 936

 

Vysočina

Střední odborné učiliště opravárenské

Školní 1A, 586 01 Jihlava

00 056 260

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

00 055 069

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Poříční 405, 593 16 Bystřice nad Pernštejnem

00 056 286

 

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště

675 44 Lesonice 2

00 230 944

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou

00 073 211

 

Integrovaná střední škola

Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou

00 087 742

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Demlova 890, 674 01 Třebíč

00 055 077

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Hornoměstská 35, 594 12 Velké Meziříčí

00 055 450

 

Střední odborné učiliště lesnické

Petrovice, 592 31 Nové Město na Moravě

00 230 952

 

Olomoucký

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov

00 054 941

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Stromořadí 420, 783 91 Uničov

00 844 128

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice u Javorníka

00 099 791

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Palackého 338, 789 83 Loštice

00 100 498

 

Středisko praktického vyučování zemědělské

9. května 194, 750 02 Přerov

45 180 369

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Gorazdovo nám. 1, 772 11 Olomouc

00 100 382

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště a Učiliště

Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou

00 099 783

 

Střední odborné učiliště a Odborné učiliště

nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh

00 409 014

 

Střední odborné učiliště potravinářské

U jatek 8, 790 01 Jeseník

00 495 433

 

Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště

Opavská 4, 785 01 Šternberk

00 100 391

 

Zlínský

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště

Svatopluka Čecha 1110, 688 11 Uherský Brod

00 055 107

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště

Brumovská 456, 766 43 Valašské Klobouky

00 054 771

 

Střední odborné učiliště potravinářské

Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí

00 098 833

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Záviše Kalandry 1095, 755 11 Vsetín

00 099 813

 

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž

00 054 879

 

Středisko praktického vyučování

Třebízského 195, 768 24 Hulín

00 226 165

 

Moravskoslezský

Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště a Učiliště

Nemocniční 11, 793 95 Město Albrechtice

00 100 307

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Julia Sedláka 16, 795 01 Rýmařov

00 489 875

 

Integrovaná střední škola

Školní 416, 739 91 Jablunkov

00 100 340

 

Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště

Komenského 215, 742 83 Klimkovice

00 409 006

 

Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště a Učiliště

Bílá 144, 739 15 Staré Hamry

00 100 331

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Na hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek

00 408 999

 

Střední odborné učiliště zemědělské

Olomoucká 18, 746 01 Opava

00 100 412

 

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Hlavní město Praha

Ústav léčebné rehabilitace

 

Horáčkova 1/1096, 140 00 Praha 4

 

45 245 649

Středočeský kraj

Závodní ústav národního zdraví uranového průmyslu

 

Zdaboř, 261 05 Příbram

 

00 023 876

 

Odborný léčebný ústav onkologie a pneumologie

 

262 04 Nová Ves pod Pleší

 

00 068 683

 

Nemocnice s poliklinikou

 

Kutnohorská 581, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

 

00 873 811

Ústecký kraj

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 

Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem

 

00 673 544

územní středisko Záchranné služby Ústí nad Labem

Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem

00829013

Budějovický kraj

Nemocnice České Budějovice

 

Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice

 

00 072 711

územní středisko Záchranné služby

Boženy Němcové 6, 370 01 České Budějovice

48199931

Plzeňský kraj

územní středisko Záchranné služby v Plzni

tř. dr. Edwarda Beneše 19, 301 00 Plzeň

45333009

Liberecký kraj

územní středisko Záchranné služby v Liberci

Husova 976/37, 460 63 Liberec

46744991

Královéhradecký kraj

územní středisko Záchranné služby Hradec Králové

Hradecká 1690, 512 00 Hradec Králové

48145122

Kraj Vysočina

územní středisko Záchranné služby v Jihlavě

Vrchlického 61, 586 01 Jihlava

47366630

Jihomoravský kraj

územní středisko Záchranné služby

náměstí 28. října 23, 602 00 Brno

00346292

Olomoucký kraj

územní středisko Záchranné služby v Olomouci

Aksamitova 8, 772 00 Olomouc

00849103

Kraj Moravskoslezský

územní středisko Záchranné služby

17․ listopadu 1790, 708 56 Ostrava-Poruba

48804525

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Kraj

Název, sídlo, identifikační číslo

Ústecký

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé

411 74 Snědovice 1

00 673 714

 

Diagnostický ústav sociální péče

411 12 Čížkovice

00 389 714

Liberecký

Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež

Lužická 7, 460 01 Liberec

00 081 779

Královéhradecký

Ústav sociální péče pro tělesně postižené

Strozziho 1333 508 20 Hořice v Podkrkonoší

13 583 212

Vysočina

Diagnostický ústav sociální péče

Dobešovská 1, 394 94 Černovice

00 582 263

Jihomoravský

Ústav sociální péče pro tělesně postižené

683 02 Habrovany 1

13 693 824

Příloha č. 2 k zákonu č. 157/2000 Sb.

Příloha obsahuje seznam organizací, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nepřevádí na kraje.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Kraj:

Název, sídlo, identifikační číslo organizační složky státu:

Hlavní město Praha

Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka

Loretánská 19/104 a 17/103, 118 00 Praha 1

48 134 546

 

Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla

Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1

61 387 339

 

Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola

Holečkova 4, 150 00 Praha 5

48 134 368

 

Dětský diagnostický ústav

U Michelského lesa 222, 141 00 Praha 4

48 134 333

 

Diagnostický ústav pro mládež

Na Dlouhé mezi 19, 147 00 Praha 4

61 386 308

 

Diagnostický ústav pro mládež

Lublaňská 33, 120 00 Praha 2

49 625 357

 

Dětský výchovný ústav

Jana Masaryka 16, 120 00 Praha 2

65 993 381

 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: "Středisko pro mládež Klíčov"

Čakovická 51, 190 00 Praha 9

63 110 261

 

Středočeský

Dětský diagnostický ústav

Pražská 151, 252 29 Dobřichovice

61 384 810

 

Dětský výchovný ústav

280 02 Býchory 52

48 665 771

 

Dětský výchovný ústav

Rumburská 54, 277 21 Liběchov

49 518 879

 

Dětský výchovný ústav

257 08 Načeradec 1

61 664 642

 

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště

262 12 Obořiště 1

61 100 544

 

Výchovný ústav pro mládež

Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora

49 543 261

 

Jihočeský

Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené

Riegrova 1, 370 01 České Budějovice

60 075 961

 

Dětský diagnostický ústav

Homole 90, 370 01 České Budějovice

60 076 178

 

Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež

Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice

60 075 821

 

Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola

Gymnazijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec

60 816 911

 

Plzeňský

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež

Karlovarská 67, 328 18 Plzeň

49 778 129

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň

48 342 998

 

Dětský výchovný ústav

Měcholupy 2, 339 01 Klatovy

61 781 517

 

Výchovný ústav pro mládež

338 10 Terešov 1

48 380 253

 

Karlovarský

Výchovný ústav pro mládež

Školní 9, 362 25 Nová Role

00 077 941

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

Jiráskova 344, 364 52 Žlutice

00 077 917

 

Ústecký

Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež

tř. Vítězství 70, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem

47 274 379

 

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště

441 01 Buškovice 203

49 123 947

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

Čapkova 5, 407 53 Jiříkov

00 412 040

 

Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště

Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

61 515 442

 

Výchovný ústav pro mládež

Pšov 1, 441 01 Podbořany-Pšov

49 123 734

 

Liberecký

Dětský diagnostický ústav

U Opatrovny 3, 460 01 Liberec

46 748 083

 

Dětský výchovný ústav

Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře

62 237 047

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

Školní 438, 463 31 Chrastava

00 361 348

 

Královéhradecký

Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené

Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

49 290 274

 

Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež

Rokytanského 62, 500 02 Hradec Králové

62 690 001

 

Výchovný ústav pro mládež

Dvořákova 474, 543 71 Hostinné

60 153 385

 

Dětský výchovný ústav

Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí

60 884 754

 

Dětský výchovný ústav

Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí

60 153 261

 

Husův domov

Vrchlického 700, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

62 048 660

 

Dětský výchovný ústav

Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov

60 153 628

 

Pardubický

Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež

Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec

60 103 264

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

5. května 383, 561 69 Králíky

49 314 904

 

Vysočina

Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež

Jirákova 285, 394 94 Černovice

00 410 802

 

Dětský výchovný ústav

Dělnická 1, 586 01 Jihlava

60 545 933

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

Horní 617, 394 64 Počátky

00 073 342

 

Výchovný ústav pro mládež

K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí

48 895 440

 

Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc

Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí

48 897 574

 

Jihomoravský

Speciální školy pro zrakově postižené

Hlinky 156, 603 00 Brno

62 157 370

 

Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež

Hlinky 156, 603 00 Brno

65 353 650

 

Mateřská škola a Základní škola internátní pro žáky s vadami řeči

Veslařská 234, 637 00 Brno

62 157 787

 

Dětský diagnostický ústav

Hlinky 140, 603 69 Brno

00 567 256

 

Diagnostický ústav pro mládež

Veslařská 246, 637 00 Brno

62 158 384

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov

49 438 905

 

Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola

Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě

62 073 079

 

Výchovný ústav pro mládež

Zámek 1, 671 38 Višňové

49 438 921

 

Olomoucký

Výchovný ústav pro mládež

Novosady 248, 751 14 Dřevohostice

00 842 796

 

Výchovný ústav pro děti a mládež

Kouty nad Desnou 3, 788 12 Loučná nad Desnou

00 843 016

 

Dětský výchovný ústav

Ústavní 9, 783 51 Olomouc-Svatý Kopeček

00 601 811

 

Dětský výchovný ústav

751 25 Veselíčko 1

00 842 788

 

Výchovný ústav pro mládež

Klášterní 251, 790 55 Vidnava

00 843 024

 

Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež

Komenského 154, 790 65 Žulová

64 988 287

 

Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené

Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc

00 844 071

 

Moravskoslezský

Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené

Dostojevského 12, 746 01 Opava

47 813 229

 

Dětský diagnostický ústav

735 81 Bohumín-Šunychl 463

62 331 264

 

Diagnostický ústav pro mládež a Stře-disko výchovné péče pro děti a mládež

Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky

00 601 969

 

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště

Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín

00 601 586

 

Dětský výchovný ústav

Sportovní 561, 735 42 Horní Těrlicko

62 331 507

 

Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež

Slezská 23/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

62 348 043

 

Zlínský

Speciální školy pro sluchově postižené

Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí

00 843 598

 

Dětský výchovný ústav

Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem

63 458 896

 

Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště lesnické

768 72 Chvalčov 47

63 458 811

 

Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště

Zámecká 107, 768 04 Střílky

47 935 740Poznámky pod čarou:

Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

§ 249 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

Například zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

2

§ 249 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

3

§ 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

4

Například zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

6

Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.