Čekejte, prosím...
A A A
168/2000 Sb. znění účinné od 26. 6. 2000

168

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2000

o centrální adrese

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb., a k provedení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách:

§ 1

Uveřejňování informací podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a dalších informací poskytnutých fyzickými a právnickými osobami (dále jen „informace“) ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) zabezpečuje správce centrální adresy, který splňuje podmínky tohoto nařízení.

§ 2

Správce centrální adresy

(1)

Správcem centrální adresy (dále jen „správce“) je právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která má technické a organizační předpoklady pro provozování informačního systému centrální adresy a jejíž provozní řád zpracovaný podle tohoto nařízení Úřad pro státní informační systém (dále jen „Úřad“) schválí. Na schválení provozního řádu není právní nárok.

(2)

Obchodní jméno a adresu správce Úřad zveřejní v Obchodním věstníku.

(3)

Schválení provozního řádu Úřadem nenahrazuje oprávnění k činnostem vydávané jiným správním úřadem podle zvláštního právního předpisu.1

§ 3

Provozní řád

(1)

Provozní řád je souhrn pravidel, kterými se správce řídí při zabezpečování uveřejňování informací podle § 1.

(2)

Provozní řád upravuje zejména termíny uveřejňování poskytnutých informací, dobu a způsob jejich uchovávání, způsob stanovení ceny za uveřejnění informací, způsob pravidelného informování veřejnosti o aktuální poštovní a internetové adrese správce a způsob seznamování veřejnosti s cenami za uveřejnění informací.

(3)

Cena za uveřejnění informací může být nejvýše cenou obvyklou, zahrnující ekonomicky odůvodněné náklady a přiměřený zisk.

(4)

Provozní řád schvaluje na základě písemné žádosti Úřad na dobu určitou.

§ 4

(1)

Informace zasílají fyzické a právnické osoby správci písemně.

(2)

Informace lze správci zaslat elektronickými prostředky, pokud je zajištěna neporušenost informací a lze spolehlivě identifikovat žadatele o uveřejnění informací. V případě použití elektronické pošty Internetu musí být informace elektronicky zabezpečeny.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr:

Ing. Březina v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 455/1991 Sb․, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 455/1991 Sb․, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.